T.C.
DÜZCE
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No : 2014/…
Karar No
: 2014/…
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI
MÜŞTEKİ
ŞÜPHELİ
OLAY
OLAY TARİHİ VE YERİ
: K.H.
: KEMAL …
: HASAN …
: Hukuki İhtilaf (Alacak Verecek Meselesi)
: 29/10/2014 DÜZCE/GÖLYAKA
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Her kadar müşteki Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek şüpheliye sattığı dolabın
parasını şüpheliden istemesine rağmen şüphelinin ısrarla parayı ödemediğini ve şüphelinin bu suretle
kendisini dolandırdığını ifade ederek şikayetçi olması nedeniyle soruşturma işlemlerine başlanılmış ise
de,
Şüpheli ile müşteki arasındaki meselenin alacak verecek ilişkisine dayalı hukuki ihtilaf niteliğinde
bulunduğu, Düzce Adliyesi içerisinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Başsavcılığımızın görev alanının
suçları soruşturmak ve kovuşturmak olduğu, müşteki ile şüpheli arasındaki alacak verecek ilişkisine
bakma görev ve yetkisinin yine Düzce Adliyesi içerisinde faaliyet gösteren hukuk mahkemeleri olduğu,
müştekinin mağduriyetini gidermek için hukuk mahkemeleri yerine Cumhuriyet Başsavcılığımıza
müracaat ettiği, bu nedenle müracaatına konu eylemin soruşturma ve kovuşturma yapılmasını gerektirir
bir eylem olmadığı ve dolayısıyla kovuşturma imkanı bulunmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından
anlaşılmakla;
NETİCE ve KARAR: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1) Şikayet konusu edilen olayın suç oluşturmaması nedeniyle kovuşturma imkanı
bulunmadığından CMK m. 172/1 hükmü uyarınca Kamu Adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER
OLMADIĞINA,
2) Kararın müştekiye tebliğine, ifadesi alınmadığından şüpheliye tebliğine yer olmadığına,
3) Olaydan zarar görenin kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) günlük yasal süre
içerisinde, karara karşı Düzce Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebileceğine,
4) İtirazın Cumhuriyet Başsavcılığımız eliyle yapılabileceğine,
5) İtirazın Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmesi halinde yapılan masrafların itiraz
edenden tahsil edileceğinin ihtarına,
CMK.nın 172-173 maddeleri gereğince karar verildi.06/11/2014
HALİL POLAT 107642
Cumhuriyet Savcısı
Download

Hukuki ihtilaf