T.C.
DÜZCE
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No : 2014/…
Karar No
: 2014/…
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI
MAĞDUR
ŞÜPHELİ
SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
: K.H.
:ÖMÜR …
: SEDAT ….
: Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma
: 18/08/2014 DÜZCE/MERKEZ
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı mağdur Ömür …’ın işçi olarak çalıştığı … Lastik Fabrikasında
sağ elinin kırıcı mil makinesinda hamur ile demir arasına sıkışması sonucunda adli raporuna göre basit
tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı olay nedeniyle mağdurun çalıştığı yerde lastik
bölümünün sorumlusu olarak görev yapan şüpheli Sedat … hakkında her ne kadar soruşturmaya
başlanılmış ise de;
Şüpheliye atılı taksirle yaralama suçunun 5237 sayılı kanun 89/1 maddesi gereğince
soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlardan olduğu, ancak mağdurun şüpheli hakkında
herhangi bir şikayetinin olmadığı, şikayet yokluğuna istinaden CMK m. 172/1 hükmü uyarınca
kovuşturma imkanının bulunmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla;
NETİCE ve KARAR: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
Şüpheliye atılı;
1) Taksirle yaralama suçundan 5237 sayılı TCK'nın 89/5 ve 73/4 maddesine istinaden şikayet
yokluğu sebebi ile kovuşturma imkanı bulunmadığından CMK m. 172/1 hükmü uyarınca kamu adına
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,
2) Kararın mağdur ve şüpheliye tebliğine,
3) Karardan bir suretin 5320 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, sanık karar takip formu ile
birlikte, soruşturmada görev alan kolluğa (Şehit Osman Çatana Polis Merkezi Amirliği'nin 30/06/2014
tarih ve 2014/… sayılı evrakına) gönderilmesine,
4) Suçtan zarar görenin kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) günlük yasal süre
içerisinde, karara karşı Düzce Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebileceğine,
5) İtirazın Cumhuriyet Başsavcılığımız eliyle yapılabileceğine,
6) İtirazın Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmesi halinde yapılan masrafların itiraz
edenden tahsil edileceğinin ihtarına,
CMK.nın 172-173 maddeleri gereğince karar verildi. 06/11/2014
HALİL POLAT 107642
Cumhuriyet Savcısı
Download

İş kazası-taksirle yaralama