T.C.
DÜZCE
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No : 2014/…
Karar No
: 2014/…
KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR
DAVACI
MAĞDUR ŞÜPHELİ
SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
: K.H.
: MUHSİN …
: Kazaen Yaralanma, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
: 23/09/2014 DÜZCE/MERKEZ
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı mağdur şüpheli Muhsin …'ın sevk ve idaresindeki … plaka
sayılı aracı ile seyir halinde iken Düzce Merkez Kabalak Mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek
yolun solunda bulunan bariyerlere çarpması neticesinde mağdur şüphelinin basit tıbbi müdahale ile
giderilebilir şekilde yaralandığı olay nedeniyle her ne kadar soruşturmaya başlanılmış ise de;
Olayın bütünü ile mağdur şüphelinin kendi kusurundan kaynaklandığı, ortada suç ve suçlu
bulunmadığı, kaldı ki mağdur şüphelinin olay nedeniyle şikayeti de bulunmadığı, bu nedenle yaralanması
eylemiyle ilgili olarak ortada suç ve suçlu bulunmadığından kovuşturma imkanının bulunmadığı;
Kendisi üzerine atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçuyla ilgili olarak, trafik güvenliğinin
taksirle tehlikeye sokulması halini düzenleyen TCK. 180. maddesinde karayolu araçlarının sayılmadığı,
dolayısıyla TCK. 179/2 maddesinde düzenlenen suçun, trafik güvenliğinin kasten tehlikeye sokulduğu
hallerde uygulanabileceği, bu nedenle karayolu üzerinde taksirle meydana gelen tek taraflı trafik
kazalarında 5237 sayılı TCK.’nun 179/2. maddesi hükmünün uygulanması imkanının bulunmadığı,
mağdur şüphelinin alkollü olmaması nedeniyle TCK m.179/3’teki koşulların da gerçekleşmediği, bu
nedenle mağdur-şüpheliye atılı suçun kanuni unsurları itibariyle oluşmaması nedeniyle kovuşturma
imkanı bulunmadığı tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla;
NETİCE ve KARAR: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;
1) Mağdur şüphelinin kendi kendisinin yaralanmasına neden olması olayında ortada suç ve suçlu
bulunmaması nedeniyle kovuşturma imkanı bulunmadığından CMK madde 172/1 hükmü uyarınca kamu
adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA,
2) Mağdur şüphelinin üzerine atılı "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan dolayı 5237
sayılı TCK. 179/2, 179/3 ve 180 maddeleri gereğince unsur yokluğu sebebi ile kovuşturma imkanı
bulunmadığından CMK m. 172/1 hükmü uyarınca kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER
OLMADIĞINA,
3) Kararın mağdur-şüpheliye tebliğine,
4) Karardan bir suretin 5320 sayılı Kanunun 16. maddesi gereğince, sanık karar takip formu ile
birlikte, soruşturmada görev alan kolluğa (İl Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının Ekim 2014 tarih
ve 2014/2593 sayılı evrakına) gönderilmesine,
5) Suçtan zarar görenin kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) günlük yasal süre
içerisinde, karara karşı Düzce Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebileceğine,
6) İtirazın Cumhuriyet Başsavcılığımız eliyle yapılabileceğine,
7) İtirazın Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmesi halinde yapılan masrafların itiraz
edenden tahsil edileceğinin ihtarına,
CMK.nın 172-173 maddeleri gereğince karar verildi.. 21/10/2014
HALİL POLAT 107642
Cumhuriyet Savcısı
Download

tek taraflı kaza