CMK Uygulama Merkezi
9
CMK
UYGULAMA
MERKEZİ
CMK Uygulama Merkezi
CMK Uygulama Merkezi
9. BÖLÜM
CMK UYGULAMA
MERKEZİ
Bilindiği gibi 01.12.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3842 sayılı yasa ile değişik CMUK’nun 138.maddesi
müdafi atama görevini barolara vermiştir. O tarihten bu yana yürütülen müdafi tayin hizmeti sonucunda
Bursa Barosu CMK Uygulama Servisi yeni Adliye binasında ayrı bir birim olarak faaliyete geçmiş ve
kurulan bilgisayar otomasyon sistemleri ile oluşturulan veri tabanı sayesinde ekte sunulan istatistiki
bilgilerden faydalanılması için işbu raporun ekinde Bursa Barosu Yönetim Kurulu’na 2012-2014 yılı
Faaliyet Raporu olarak sunulmuştur.
Ekim 2012 – Eylül 2014 Dönemine ait değerlendirme sonucu ulaşılan sonuçlar ve müdafi ataması
esnasında ortaya çıkan sorunlar bilgilerinize sunulmuştur.
Baro CMK Uygulama Servisi:
Bursa Barosu CMUK Uygulama Servisi ,Ocak 2000 tarihinden itibaren Yeni Adliye Binasında kendisine
tahsis edilen yerde ayrı bir birim olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Servis 24 saat kesintisiz müdafi
taleplerini ve yakın başvurularını titizlikle değerlendirmekte olup, isteklerin karşılanmasında azami
özen göstermek suretiyle çalışmaktadır. Ancak bilindiği üzere 1 HAZİRAN 2005 tarihinde yürürlüğe
giren 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu gereği; CMK Uygulamalarında zorunlu müdafilik ile ilgili
olarak yeni düzenlemeler getirmiştir.
I.BARO CMK UYGULAMA SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN GÖREVLENDİRMELERİN KAPSAMI
A-1412 Sayılı Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu Gereğince 01.06.2005 Tarihi Öncesi
Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler:
1.Zorunlu Müdafi Ataması
a) Yakalanan kişi veya sanık 18 yaşını bitirmemiş ise yahut sağır veya dilsiz veya Kendisini
savunamayacak derecede malul olur ise ve bir müdafi’de bulunmazsa (CMUK md.138),
b) Sanığın şuurunun tetkikine karar verilmeden önce(CMUK md.74/2), talebi Aranmaksızın
kendisine müdafi tayin edilmekteydi(CMUK md.138).
2.İstem Üzerine Yapılan Müdafi Ataması(CMUK md.138)
a) Sanığın,
b) Yakınlarının,
c) Soruşturma ve kovuşturmayı yürüten makamların talepleri üzerine görevlendirme
yapılmaktaydı.
CMK Uygulama Merkezi
B- 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 01.06.2005 Tarihi Sonrası
Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler:
1.Zorunlu Müdafi – Vekil Ataması
a) Zorunlu Müdafi Atanması
aa) Şüpheli veya sanığın 18 yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini
savunamayacak derecede malul olması ve bir müdafii de bulunmazsa(CMK md.150/2),
bb) Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma ve kovuşturma
aşamalarında(CMK md.150/3),
cc) Gözaltına alınan yakalananın Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda(CMK md.91/6),
dd) Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama istenildiği taktirde(CMK md.101/3)
ee) Şüpheli veya sanık hakkında tutukluluk süresinin uzatılmasının istenmesi halinde(CMK
md.102/3)
ff) Davranışları nedeniyle,hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye
sokacağı anlaşılan sanığın duruşma salonundan çıkarılması ve bir müdafii bulunmaması halinde(CMK
md.151/5),
gg) Kaçak sanık hakkında duruşma yapılabilen hallerde(CMK md.247/4),
hh) Şüpheli veya sanığın gözlem altına alınmasına karar verilmeden önce(CMK md.74/2),
b) Zorunlu Vekil Atanması
Mağdur/müşteki/katılanın;
aa) 18 yaşından küçük olması,
bb) Sağır veya dilsiz olması,
cc) Kendini savunamayacak derecede akıl hastası olması hallerinde vekil tayini yapılır(CMK
md.234/2,md.239/2).
2.İstem Üzerine Yapılan Müdafi – Vekil Atamaları
a) Şüpheli veya sanığın istemi halinde(CMK md.150/1),
b) Mağdur,şikayetçi,katılanın vekili yoksa istem halinde (CMK md.234/a-3,234/b-5, md.239/1)
atama yapılır.
c) 5560 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Gereğince 19.12.2006
Tarihi Sonrası Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler:
1.Zorunlu Müdafi – Vekil Ataması
a) Zorunlu Müdafi Atanması
aa) Alt sınırı en az beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma
ve kovuşturma aşamalarında(CMK md.150/3) görevlendirme yapılır.
MADDE 21 – 5271 sayılı Kanunun 150 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 150 – (1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık,
müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir.
CMK Uygulama Merkezi
(2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul
veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.
(3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve
kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.
(4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak
yönetmelikle düzenlenir.”)
5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Gereğince 06.08.2008 Tarihi Sonrası Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler:
1.İstem Üzerine Yapılan Müdafi – Vekil Atamaları
a) Mağdur,şikayetçi,katılanın vekili yoksa cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını
gerektiren suçlarda,istem halinde (CMK md.234/a-3,234/b-5,md.239/1) atama yapılır.
MADDE 40 – 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 234 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“3. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren
suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,”
“5. Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren
suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,”
MADDE 41 – 5271 sayılı Kanunun 239 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Mağdur veya suçtan zarar gören davaya katıldığında, cinsel saldırı suçu ile alt sınırı beş yıldan fazla
hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteyebilir.”)
19.12.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5560 Sayılı Kanun ile 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu’un Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13.maddesi değiştirilmiş ve CMK gereğince
soruşturma ve kovuşturma makamlarının isteği üzerine görevlendirilen müdafi ve vekile,avukatlık ücreti
tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları
tarafından tespit edilecek ücret,Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir
hükmü getirilmiştir.
Bilindiği üzere yeni yasal düzenlemeler karşısında 2007 yılından itibaren Bursa Barosu olarak uygulamamız;
gönüllü müdafi/vekil hizmeti veren meslektaşlarımıza KDV yükü doğmaması için,bakanlık tarafından
Bursa ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına ödenek gönderildikçe,ödenek miktarı dikkate alınarak serbest
meslek makbuzu kestirilmekte ve 02.03.2007 tarih ve 26450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren CMK gereğince müdafi ve vekillerin görevlendirilmeleriyle yapılacak ödemelerin usul
ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin “Ücretin Ödenme Usulü” başlıklı 11.maddesi(Değişik:RG-21/05200726528) 2 fıkrası gereğince düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslim edilmesi şeklindeydi.
Ancak,07/03/2009 tarihli ve 27162 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğine(Sayı:2) göre zorunlu müdafi/vekil ücretlerinin de
dahil olduğu ekonomik kodlara ait giderlerin muhasebe birimince bütçeleştirilmiş olanlarına 2009 yılı
bütçesinden ödenek gönderilecektir.
Bu nedenle yerleşik uygulamadan vazgeçilerek,Temmuz 2009 itibarıyla CMK gereği yapılan müdafi/
vekil görevlendirilmelerinden doğan ücret alacaklarının biran önce bütçeleştirilmesi için ödenek
gönderilmesi beklenmeksizin,serbest meslek makbuzu kestirilerek CMK gereğince müdafi ve vekillerin
görevlendirilmeleriyle yapılacak ödemelerin usul ve esaslarına ilişkin yönetmeliğin “Ücretin Ödenme
CMK Uygulama Merkezi
Usulü” başlıklı 11.maddesi(Değişik:RG-21/052007-26528) hükmü gereği Cumhuriyet Başsavcılıklarına
teslim edilmesi uygulamasına geçilmiştir.
1 HAZİRAN 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu gereği müdafi/
vekil atama görevini barolara verilmiştir.Bursa Barosu Başkanlığı tarafından bu görev titizlikle ve
özenle yerine getirilmektedir.Ancak müdafi/vekil görevlendirmelerinde uygulamada bazı sorunlarla
karşılaşılmaktaydı.Uygulamadaki sorunların en aza indirilmesi amacıyla 1 Haziran 2010 tarihinde Bursa
Barosu Başkanlığı olarak ülke genelinde 25 baro tarafından kullanılmaya başlanılan OCAS- OTOMATİK
CMK ATAMA SİSTEMİ’ne geçilmiştir.
OCAS Sistemi kısaca Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan müdafi/vekil işlemlerinin tamamen
elektronik ortamda yapılması ve kayıt altına alınmasını sağlayan bir sistemdir.OCAS Sisteminde,müdafi/
vekil talep eden yetkili makamlar (Mahkemeler, Savcılıklar,Karakollar,Jandarma) bu taleplerini
bulundukları ilin barosunun resmi web sayfası ile entegreli ocas sisteminin web portalı üzerinden
sağladığı kullanıcı ekranından yaparlar.Sistem yapılan avukat taleplerini değerlendirir ve hazırlanan
nöbetçi avukat listesinden puan sırasına göre görevlendirilecek avukatı seçerek görevlendirir.
Baro CMK Komisyonu:
Bursa Barosu ,CMK Uygulamalarının daha sağlıklı, verimli, koordineli ve çeşitli sebeplerle baş
gösterebilecek uygulamaya yönelik sorunların tartışılması, çözüm önerilerinde bulunulması maksadıyla
baromuz bünyesinde tamamen gönüllü katılımlardan oluşan avukat arkadaşlarımızdan oluşmakta
ve çalışma esaslarının belirlenmesinde işbölümü suretiyle faaliyetlerine devam etmektedir. CMK
Komisyon toplantıları üye avukatların katılımıyla her ay düzenli olarak belirlenmiş gündeme ilişkin
toplantılarını yapmakta ve alınan kararların uygulamasını takip etmektedir. Komisyon yeni dönem
çalışmalarında CMK Uygulamalarında yeni görev almak isteyen meslektaşlarımız yanında, mevcut
görevlendirmelerde çalışan meslektaşlarımız için zorunlu “Meslek İçi Eğitim Seminerleri” verilmesi ve
bu seminerlerin tamamlanması konusunda çalışmalarını yürütmektedirler. CMK Meslek İçi Eğitim ve
Seminer Çalışmaları 2003 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir.
İSTATİSTİKLER
EKİM 2012 – EYLÜL 2014 YILLARI CMK İSTATİSTİKLERİ
BURSA BAROSU CMK UYGULAMA SERVİSİ MERKEZ VE İLÇELERDE
GÖREV YAPAN AVUKAT SAYILARI
CMK Uygulama Merkezi
EKİM 2012 - EYLÜL 2014
CMK SORUŞTURMA - KOVUŞTURMA AŞAMASI DAĞILIMLARINA GÖRE
MÜDAFİ/VEKİL ve SÜPHELİ,SANIK/MAĞDUR,KATILAN GÖREVLENDİRME SAYILARI
S OR UŞ T UR MA
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
17930
16862
11148
10719
763
642
654
MÜDAF İ / V E K İL
Ş ÜHHE L İ,
S ANIK /
MAĞ DUR ,
K AT IL AN
01.10.2012 - 30.09.2013 ARAS
K OV UŞ T UR MA
805
MÜDAF İ / V E K İL
Ş ÜHHE L İ,
S ANIK /
MAĞ DUR ,
K AT IL AN
01.10.2013 - 10.09.2014 ARASI
EKİM 2012 -EYLÜL 2014
CMK MAHKEME DAĞILIMLARINA GÖRE SANIK SAYILARI GRAFİĞİ
7130
8000
7000
6283
5418
6000
5798
5000
4000
K AR AK OL
S AV C IL IK
S OR G U HAK İML İĞ İ
2074
3000
1724
2000
1000
0
1
2
01.10.2012 – 30.09.2013 ARASI 01.10.2013 – 30.09.2014 ARASI
GÖREVLENDİRME SAYISI GÖREVLENDİRME SAYISI
CMK Uygulama Merkezi
EKİM 2012 – EYLÜL 2014
CMK MAHKEME DAĞILIMLARINA GÖRE SANIK SAYILARI
7000
6000
6447
6283
5000
S UL H C E ZA MAH.
AS L İYE MAH.
AĞ IR C E ZA MAH.
4000
3000
2000
2788
2626
1913
1810
1000
0
1
01.10.2012 – 30.09.2013
ARASI
GÖREVLENDİRME SAYISI
2
01.10.2013 – 10.09.2014
ARASI
GÖREVLENDİRME SAYISI
Bursa Barosu ve CMK Uygulama Servisi’miz üzerine düşen sorumluluk bilinciyle hareket etme kararlılık
ve arzusundan asla taviz vermeksizin çalışmalarına devam edecektir.
CARİ HARCAMA RAPORLARI
BURSA BAROSU
01.10.2012 / 31.12.2012 DÖNEMİ
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
Ait Olduğu Dönem
01.10.2012 / 31.12.2012 Arası (2012 Dördüncü 3 Ayı)
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4581
Kovuşturma 3246
TOPLAM 7827
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma Kovuşturma TOPLAM Görevlendirilen Avukat Sayısı Büro Personel Sayısı 16837
10802
27639
1384
5
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden TBB’den Gönderilen Ödenek Diğer Gelirler Diğer Gelir Açıklaması TOPLAM 56.314,89 TL
256.529,10 TL
1.523,58 TL
BANKA FAİZ GELİRİ
314.367,57 TL
CMK Uygulama Merkezi
GİDERLER
Personel Maaş Gideri Personel İkramiye Gideri Personel Tazminat Gideri Personel Sosyal Güvenlik Gideri Telefon, Faks Gideri Elektrik Gideri 49.117,44 TL 0,00 TL 0,00 TL 43.203,88 TL 3.680,45 TL 0,00 TL Diğer Gider Diğer Gider Açıklaması TOPLAM 66.000,00 TL
BARO BAŞKANLIĞINA VERİLEN
173.969,59 TL
Su Gideri Isınma Gideri Bilgisayar ve Sarf Malz. Gideri Kırtasiye Gideri Kira Gideri Büro Malzemesi Gideri 0,00 TL
0,00 TL
8.785,00 TL
3.182,82 TL
0,00 TL
0,00 TL
BİR SONRAKİ AYA DEVREDEN
(Gelirler Topl.-Giderler Topl. Farkı) 140.397,98 TL
BANKA ŞUBESİNİN ADI-HESAP NO ZİRAAT BANKASI SETBAŞI ŞUBESİ-9859390-5012
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ (Yıl sonunda doldurulacaktır)
Yıl İçinde Sağlanan Toplam Gelir 599.925,64
Yıl İçinde Yapılan Toplam Gider 459.527,66
Yıl Döneme Devreden Ödenek 140.397,98
BURSA BAROSU
01.01.2013 / 31.03.2013 DÖNEMİ
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
Ait Olduğu Dönem 01.01.2013 / 31.03.2013 Arası (2013 İlk 3 Ayı)
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4633
Kovuşturma 2882
TOPLAM 7515
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4633
Kovuşturma 2882
TOPLAM 7515
Görevlendirilen Avukat Sayısı 1116
Büro Personel Sayısı 5
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden TBB’den Gönderilen Ödenek Diğer Gelirler Diğer Gelir Açıklaması TOPLAM 140.397,98 TL
0,00 TL
66.354,55 TL
66000 TLBARO BŞK İADE+354,55 FAİZ GEL.
206.752,53 TL
GİDERLER
Personel Maaş Gideri Personel İkramiye Gideri 46.630,60 TL 0,00 TL Su Gideri Isınma Gideri 0,00 TL
0,00 TL
CMK Uygulama Merkezi
Personel Tazminat Gideri Personel Sosyal Güvenlik Gideri Telefon, Faks Gideri Elektrik Gideri Diğer Gider Diğer Gider Açıklaması TOPLAM 0,00 TL 33.157,88 TL 3.887,41 TL 0,00 TL 0,00 TL
Bilgisayar ve Sarf Malz. Gideri Kırtasiye Gideri Kira Gideri Büro Malzemesi Gideri 11.593,25 TL
5.256,74 TL
0,00 TL
0,00 TL
100.525,88 TL
BİR SONRAKİ AYA DEVREDEN
(Gelirler Topl.-Giderler Topl. Farkı) 106.226,65 TL
BANKA ŞUBESİNİN ADI-HESAP NO ZİRAAT BANKASI SETBAŞI ŞUBESİ-9859390-5012
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ (Yıl sonunda doldurulacaktır)
Yıl İçinde Sağlanan Toplam Gelir 0,00
Yıl İçinde Yapılan Toplam Gider 0,00
Yıl Döneme Devreden Ödenek 0,00
BURSA BAROSU
01.04.2013 / 30.06.2013 DÖNEMİ
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
Ait Olduğu Dönem 01.04.2013 / 30.06.2013 Arası (2013 İkinci 3 Ayı)
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4685
Kovuşturma 3562
TOPLAM 8247
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 9318
Kovuşturma 6444
TOPLAM 15762
Görevlendirilen Avukat Sayısı 1096
Büro Personel Sayısı 5
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden TBB’den Gönderilen Ödenek Diğer Gelirler Diğer Gelir Açıklaması TOPLAM 106.226,65 TL
161.410,12 TL
3.182,24 TL
BANKA FAİZ GELİRİ
270.819,01 TL
GİDERLER
Personel Maaş Gideri Personel İkramiye Gideri Personel Tazminat Gideri Personel Sosyal Güvenlik Gideri Telefon, Faks Gideri Elektrik Gideri 49.521,67 TL 0,00 TL 0,00 TL 37.411,43 TL 4.573,05 TL 0,00 TL Su Gideri Isınma Gideri Bilgisayar ve Sarf Malz. Gideri Kırtasiye Gideri Kira Gideri üro Malzemesi Gideri 0,00 TL
0,00 TL
9.891,14 TL
849,46 TL
0,00 TL
0,00 TL
CMK Uygulama Merkezi
Diğer Gider Diğer Gider Açıklaması TOPLAM 93.077,35 TL
92600 TL.(BARO BŞK BORÇ OLARAK VERLEN)+477,35 BNK FAİZ GEL.KES.GV.
195.324,10 TL
BİR SONRAKİ AYA DEVREDEN
(Gelirler Topl.-Giderler Topl. Farkı) 75.494,91 TL
BANKA ŞUBESİNİN ADI-HESAP NO ZİRAAT BANKASI SETBAŞI ŞUBESİ-9859390-5012
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ (Yıl sonunda doldurulacaktır)
Yıl İçinde Sağlanan Toplam Gelir 0,00
Yıl İçinde Yapılan Toplam Gider 0,00
Yıl Döneme Devreden Ödenek 0,00
BURSA BAROSU
01.07.2013 / 30.09.2013 DÖNEMİ
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
Ait Olduğu Dönem 01.07.2013 / 30.09.2013 Arası (2013 Üçüncü 3 Ayı)
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4180
Kovuşturma 1671
TOPLAM 5851
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 13498
Kovuşturma 8115
TOPLAM 21613
Görevlendirilen Avukat Sayısı 1000
Büro Personel Sayısı 5
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden TBB’den Gönderilen Ödenek Diğer Gelirler Diğer Gelir Açıklaması TOPLAM GİDERLER
Personel Maaş Gideri Personel İkramiye Gideri Personel Tazminat Gideri Personel Sosyal Güvenlik Gideri Telefon, Faks Gideri Elektrik Gideri Diğer Gider Diğer Gider Açıklaması TOPLAM 75.494,91 TL
161.410,12 TL
94.564,17 TL
BURSA BAROSU İADE+BANKA FAİZ GELİRİ
331.469,20 TL
50.451,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 45.041,01 TL 5.546,92 TL 0,00 TL 0,00 TL
115.990,32 TL
Su Gideri Isınma Gideri Bilgisayar ve Sarf Malz. Gideri Kırtasiye Gideri Kira Gideri Büro Malzemesi Gideri 0,00 TL
0,00 TL
11.911,58 TL
3.039,01 TL
0,00 TL
0,00 TL
CMK Uygulama Merkezi
BİR SONRAKİ AYA DEVREDEN
(Gelirler Topl.-Giderler Topl. Farkı) 215.478,88 TL
BANKA ŞUBESİNİN ADI-HESAP NO ZİRAAT BANKASI SETBAŞI ŞUBESİ-9859390-5012
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ (Yıl sonunda doldurulacaktır)
Yıl İçinde Sağlanan Toplam Gelir 0,00
Yıl İçinde Yapılan Toplam Gider 0,00
Yıl Döneme Devreden Ödenek 0,00
BURSA BAROSU
01.10.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
Ait Olduğu Dönem 01.10.2013 / 31.12.2013 Arası (2013 Dördüncü 3 Ayı)
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4739
Kovuşturma 3013
TOPLAM 7752
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 18237
Kovuşturma 11128
TOPLAM 29365
Görevlendirilen Avukat Sayısı 1132
Büro Personel Sayısı 5
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden TBB’den Gönderilen Ödenek Diğer Gelirler Diğer Gelir Açıklaması TOPLAM GİDERLER
Personel Maaş Gideri Personel İkramiye Gideri Personel Tazminat Gideri Personel Sosyal Güvenlik Gideri Telefon, Faks Gideri Elektrik Gideri Diğer Gider Diğer Gider Açıklaması TOPLAM 215.478,88 TL
322.820,24 TL
3.656,36 TL
BANKA FAİZ GELİRİ
541.955,48 TL
52.043,36 TL 0,00 TL 0,00 TL 51.125,01 TL 3.788,35 TL 0,00 TL 0,00 TL
Su Gideri Isınma Gideri Bilgisayar ve Sarf Malz. Gideri Kırtasiye Gideri Kira Gideri Büro Malzemesi Gideri 122.628,22 TL
BİR SONRAKİ AYA DEVREDEN
(Gelirler Topl.-Giderler Topl. Farkı) 419.327,26 TL
BANKA ŞUBESİNİN ADI-HESAP NO ZİRAAT BANKASI SETBAŞI ŞUBESİ-9859390-5012
0,00 TL
0,00 TL
12.515,80 TL
3.155,70 TL
0,00 TL
0,00 TL
CMK Uygulama Merkezi
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ (Yıl sonunda doldurulacaktır)
Yıl İçinde Sağlanan Toplam Gelir 953.795,78
Yıl İçinde Yapılan Toplam Gider 534.468,52
Yıl Döneme Devreden Ödenek 419.327,26
BURSA BAROSU
01.01.2014 / 31.03.2014 DÖNEMİ
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
Ait Olduğu Dönem 01.01.2014 / 31.03.2014 Arası (2014 İlk 3 Ayı)
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4782
Kovuşturma 2944
TOPLAM 7726
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4782
Kovuşturma 2944
TOPLAM 7726
Görevlendirilen Avukat Sayısı 1145
Büro Personel Sayısı 5
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden TBB’den Gönderilen Ödenek Diğer Gelirler Diğer Gelir Açıklaması TOPLAM GİDERLER
Personel Maaş Gideri Personel İkramiye Gideri Personel Tazminat Gideri Personel Sosyal Güvenlik Gideri Telefon, Faks Gideri Elektrik Gideri Diğer Gider Diğer Gider Açıklaması TOPLAM 419.327,26 TL
0,00 TL
3.060,33 TL
422.387,59 TL
58.740,82 TL 0,00 TL 0,00 TL 43.172,05 TL 4.112,61 TL 0,00 TL 0,00 TL
Su Gideri Isınma Gideri Bilgisayar ve Sarf Malz. Gideri Kırtasiye Gideri Kira Gideri Büro Malzemesi Gideri 0,00 TL
0,00 TL
11.134,50 TL
4.819,50 TL
0,00 TL
0,00 TL
121.979,48 TL
BİR SONRAKİ AYA DEVREDEN
(Gelirler Topl.-Giderler Topl. Farkı) 300.408,11 TL
BANKA ŞUBESİNİN ADI-HESAP NO DENİZBANK BURSA ŞUBESİ-TR65 0013 4000 0092 3129 4000 02
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ (Yıl sonunda doldurulacaktır)
Yıl İçinde Sağlanan Toplam Gelir 0,00
Yıl İçinde Yapılan Toplam Gider 0,00
Yıl Döneme Devreden Ödenek 0,00
CMK Uygulama Merkezi
BURSA BAROSU
01.04.2014 / 30.06.2014 DÖNEMİ
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
Ait Olduğu Dönem 01.04.2014 / 30.06.2014 Arası (2014 İkinci 3 Ayı)
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4724
Kovuşturma 3193
TOPLAM 7917
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 9506
Kovuşturma 6137
TOPLAM 15643
Görevlendirilen Avukat Sayısı 1153
Büro Personel Sayısı 5
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden TBB’den Gönderilen Ödenek Diğer Gelirler 8.404,99 TL
Diğer Gelir Açıklaması TOPLAM GİDERLER
Personel Maaş Gideri Personel İkramiye Gideri Personel Tazminat Gideri Personel Sosyal Güvenlik Gideri Telefon, Faks Gideri Elektrik Gideri
Diğer Gider Diğer Gider Açıklaması TOPLAM 300.408,11 TL
192.737,38 TL
BANKA FAİZ GELİRİ
501.550,48 TL
64.165,22 TL 0,00 TL 0,00 TL 50.808,44 TL 5.164,50 TL 0,00 TL 0,00 TL
Su Gideri Isınma Gideri Bilgisayar ve Sarf Malz. Gideri Kırtasiye Gideri Kira Gideri Büro Malzemesi Gideri 0,00 TL
0,00 TL
12.482,00 TL
1.001,87 TL
0,00 TL
0,00 TL
133.622,03 TL
BİR SONRAKİ AYA DEVREDEN
(Gelirler Topl.-Giderler Topl. Farkı) 367.928,45 TL
BANKA ŞUBESİNİN ADI-HESAP NO DENİZBANK BURSA ŞUBESİ-TR65 0013 4000 0092 3129 4000 02
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ (Yıl sonunda doldurulacaktır)
Yıl İçinde Sağlanan Toplam Gelir 0,00
Yıl İçinde Yapılan Toplam Gider 0,00
Yıl Döneme Devreden Ödenek 0,00
CMK Uygulama Merkezi
BURSA BAROSU
01.07.2014 / 30.09.2014 DÖNEMİ
BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
Ait Olduğu Dönem 01.07.2014 / 30.09.2014 Arası (2014 Üçüncü 3 Ayı)
AİT OLDUĞU DÖNEME İLİŞKİN GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 4150
Kovuşturma 1772
TOPLAM 5922
YILBAŞINDAN İTİBAREN AİT OLDUĞU DÖNEM DE DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM GÖREVLENDİRME ADEDİ
Soruşturma 13656
Kovuşturma 7909
TOPLAM 21565
Görevlendirilen Avukat Sayısı 1043
Büro Personel Sayısı 5
GELİRLER
Önceki Dönemden Devreden TBB’den Gönderilen Ödenek Diğer Gelirler Diğer Gelir Açıklaması TOPLAM GİDERLER
Personel Maaş Gideri Personel İkramiye Gideri Personel Tazminat Gideri Personel Sosyal Güvenlik Gideri Telefon, Faks Gideri Elektrik Gideri Diğer Gider Diğer Gider Açıklaması TOPLAM 367.928,45 TL
192.737,38 TL
8.120,69 TL
BANKA FAİZ GELİRİ
568.786,52 TL
59.956,24 TL 0,00 TL 0,00 TL 55.781,08 TL 5.335,10 TL 0,00 TL 0,00 TL
Su Gideri 0,00 TL
Isınma Gideri 0,00 TL
Bilgisayar ve Sarf Malz. Gideri 9.344,40 TL
Kırtasiye Gideri 2.930,00 TL
Kira Gideri 0,00 TL
Büro Malzemesi Gideri 0,00 TL
133.346,82 TL
BİR SONRAKİ AYA DEVREDEN
(Gelirler Topl.-Giderler Topl. Farkı) 435.439,70 TL
BANKA ŞUBESİNİN ADI-HESAP NO DENİZBANK BURSA ŞUBESİ-TR65 0013 4000 0092 3129 4000 02
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ (Yıl sonunda doldurulacaktır)
Yıl İçinde Sağlanan Toplam Gelir 0,00
Yıl İçinde Yapılan Toplam Gider 0,00
Yıl Döneme Devreden Ödenek 0,00
Download

9.bölüm - cmk uygulama merkezi