TÜRK KIZILAYI
EGE BÖLGE AFET YÖNETİM MERKEZİ
OSGB HİZMET ALIMI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014)
Sayfa 1
1.
TEDARİK EDİLECEK HİZMETİN KONUSU:
1.1. İş bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi için 30 Haziran 2012 tarih
ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine
ve bu Kanuna göre yayımlanan ve yayımlanacak olan yönetmelikler çerçevesinde ve hukuki kurallara
uymak suretiyle yapılması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin-hizmetlerinin, İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetlerini sunmakla yetkili olan Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Tablo-1 de belirtilen
iş yeri için belirtilen sınıflarda Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ( İş Sağlığı ve Güvenliği) hizmetinin
satın alınmasını konu alır.
1.2.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ile 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 9.uncu maddesi uyarınca “işyerlerinin
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları Ek-1’de yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları
Listesinde belirtilmiştir" denilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
yayımlanan 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nin EK-1'de yer
alan listede İnsani Yardım Faaliyetlerinin yürütüldüğü Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim
Merkezi tehlikeli sınıfta yer almıştır.
1.3. Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi tehlike sınıfına uygun olarak, bir aylık zaman
dilimi içinde normal çalışılan mesai günleri için aylık alınması gereken İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi
hizmet alım detayları Tablo-1’ de belirtilmiştir;
TABLO-1 İŞYERLERİ TEHLİKE SINIFI VE PERSONEL SAYISINA GÖRE İSG UZMANI, İŞYERİ
HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SÜRELERİ:
İŞ YERİ ADI
TÜRK KIZILAYI
EGE BÖLGE AFET
YÖNETİM MERKEZİ
MEVCUT
ÇALIŞAN
KİŞİBAŞI
AYLIK HİZMET
ALIMI
(DAKİKA)
ALINACAK
HİZMET
AYLIK
TOPLAM
SAAT
8
İSG UZMANI
6 saat
39
6
İŞYERİ HEKİMİ
4 Saat
TEHLİKE
SINIFI
HİZMET
ALINACAK
UZMAN/HEKİM/
PERSONELİN
SERTİFİKASYONU
TEHLİKELİ
6331 SAYILI İŞ
SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
KANUNUNA
UYGUN C SINIFI
İş bu Teknik Şartnamede belirtilen (Bknz Tablo-1) merkez için yapılacak İSG Hizmet alım sözleşmesi
01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasındaki dönemi kapsar. Bu dönemde sözleşme fiyatı üzerinden
Tablo-1’de belirtilen sürelerde Teknik şartnameye uygun İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi Hizmet
alımı yapılacaktır.
2.TANIMLAR VE GENEL ÖZELLİKLER:
1.1. TANIMLAR:
İdare : Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
İşyeri : Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
Yüklenici OSGB : İş sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele
sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu
hükümleri göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen işi alan ve sözleşme imzalanan
sertifikalı müesseseleri,
Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014)
Sayfa 2
2.2. GENEL ŞARTLAR:
2.2.1. Yüklenici OSGB’nin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları :
Yüklenici OSGB, hizmet alınacak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak
amacıyla;
2.2.1.1. İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve
düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,
2.2.1.2 İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek sağlık gözetiminden,
2.2.1.3 . Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,
2.2.1.4 . İşyerlerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların
belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması
gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılmasından,
2.2.1.5 Çalışma ortamının gözetimine ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına
alınmasından,
2.2.1.6 Çalışanların yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet
bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek
hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak
saklanmasından,
2.2.1.7. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunmak üzere hizmet alınan işyeri hekimi, ve iş
güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter ve suretlerinin İdarenin
bünyesinde tutularak istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulmasından ve sözleşme süresi
sonunda bütün kayıt ve dosyaların idareye teslim edilmesinden,
2.2.1.8. İş bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen
gösterilmesinden,
2.2.1.9. İşverenin, çalışanların ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
kayıt ve istatistiklere ulaşmasının sağlanmasından,
2.2.1.10. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının başka bir kişi veya kuruma
devredilmemesinden,
2.2.1.11. OSGB tarafından sağlanan iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, iş yerleri bünyesindeki bütün
bölüm çalışanlarıyla, iş sağlığı ve güvenliği işçi temsilcisiyle, iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş
birliği içinde çalışacaktır. Ayrıca, iş yerlerinde kurulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda üye olarak
görevlerini yerine getirilmesinden ve ayda en az bir kez toplanmasından,
2.2.1.12. İSG kanun, yönetmelik ve mevzuatlardaki değişiklikleri takip ederek, değişikliklere ilişkin
önerilerini İdareye bildirmekten, İSG mevzuatı gereğince yapılan değişikliklerden/güncellemelerden
ve İdarenin yazılı bilgilendirilmesinden,
2.2.1.13. İgili Kanun, yönetmelik ve işyerinin tehlike sınıfına uygun sertifikalı İSG Uzmanı, İşyeri
Hekiminin şartnamede belirtilen sürelerde işyerlerinde görevlendirilmelerinden,
2.2.1.14. İşyerlerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve
diğer teçhizatın durumunun, bakımının, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin
planlanmasının, organizasyonunun ve uygulanmasının, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini,
kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel
Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014)
Sayfa 3
iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde
bulunulmasından,
2.2.1.15. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin işverene yazılı olarak
bildirilmesinden, yazılı bildirimlerin iki nüsha olarak düzenlenmesinden, imzalanmasından ve bir
nüshası iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilecek şekilde saklanmasından,
2.2.1.16. İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının kaydının tutulması, kaza ve
meslek hastalığının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda
çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunulmasından,
2.2.1.17. İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana,
ekipmana ve/veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda
çalışma yapılmasından ve işverene önerilerde bulunulmasından,
2.2.1.18. Risk değerlendirmesinin yapılması konusunda yapılacak çalışmaları planlamak ve risk
değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene
önerilerde bulunarak, planlanan çalışmaların tamamlanmasının takip edilmesinden,
2.2.1.19. İşyerlerinde çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması ve
uygulanması konularında yapılacak çalışmaların planlanarak işverenin onayına sunulmasından ve
yapılanların izlenmesinden,
2.2.1.20. İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için çalışmalar yapılmasından, bu
konuda işverene önerilerde bulunulmasından, uygulamaları takip ederek; doğal afet, kaza, yangın veya
patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasından, bu konudaki periyodik olarak
eğitimlerin ve tatbikatların yapılması ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesinin izlenmesi
ve kontrol edilmesi, toplanma bölgelerinin belirlenmesi, çalışanların bu konuda bilgilendirilerek,
durum hakkında rapor hazırlanmasından ve İdareye sunulmasından,
2.2.1.21. İşyerlerinde çalışma alanında yapılması gereken ortam ölçümlerini( Aydınlatma düzeyi
ölçümü, toz ölçümü, termal konfor şartları ) akredite kuruluşlar tarafından yaptırılmasından ve
sonuçlarının İdareye sunulmasından,
2.2.1.22. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği Kanunun 16, 17. ve 18. maddelerine uygun olarak,
çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerin belirlenmesinden, İdare ile birlikte planlanmasından ve
İdare’nin onayına müteakip uygulanmasından,
2.2.1.23. Çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydedilmesinden, değerlendirme raporunun
işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlanmasından ve İdare’ye sunularak saklanmasından,
2.2.1.24. İşyerinde çalışanlara verilecek bilgilendirme çalışmalarının düzenleyerek İdarenin onayına
sunulmasından ve uygulamasından sorumludur.
2.2.1.25. İşyerlerinde gerekli yerlerde, hazırlanacak iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
prosedürlerinin hazırlanmasından, İdare’nin onayına sunularak uygulanmasından,
2.2.1.26. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirmelerin yapılmasından, tehlikeli olayın
tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarının
hazırlanmasından ve bu konuları da içerecek şekilde çalışma planının hazırlanarak İdare’nin onayına
sunulup uygulamaların takibinin yapılmasından,
2.2.1.27. İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesinden ve işyerine
bildirilmesinden, tespit edilen riskler ile ilgili alınması gereken tedbirlerin işveren tarafından kanuni
sürede yerine getirilmemesi halinde, en kısa süre içerisinde yazılı olarak İdare’ye bu durumun
bildirilmesinden,
2.2.1.28. İşyerinde tespit edilecek hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil
müdahale gerektirmesi halinde İdare’nin onayını alarak geçici olarak işin durdurulmasından,
2.2.1.29. İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma
yapılmasından, gerekli bilgi ve belgelere ulaşıp çalışanlarla görüşülmesinden,
Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014)
Sayfa 4
2.2.1.30. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi görevini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu
kadar aksatmayacak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunarak işverenin ve
işyerinin meslek sırlarının, ekonomik ve ticari durumlarının gizli tutulmasından,
2.2.1.31. İş Güvenliği Uzmanının, İşyeri Hekiminin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
yürütülmesindeki ihmallerinden kaynaklanacak her türlü yasal yaptırımlardan,
2.2.1.32. İş güvenliği uzmanının, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve
tavsiyeleri ile çalışmalarının, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmalarının ve gerekli gördüğü diğer
hususların işyerinde bulunan onaylı deftere yazılmasından,
ÇALIŞMA SÜRELERİ:
3.1. 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler kapsamında; İdareye ait çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerinde, İş Güvenliği Uzmanı; çalışan başına ayda en az 8 dakika, İşyeri hekimi; çalışan başına
ayda en az 6 dakika, olmak üzere görev yaparlar. Buna göre, İşyerlerinin ihtiyacı olan İş Güvenliği
Uzmanı, İşyeri hekimine ait aylık çalışma saatleri (Tablo-1) de hesaplanarak gösterilmiş olup tüm İSG
faaliyetleri bu saatler içerisinde yapılacaktır.
3.2. İşyeri Uzmanı, İşyeri Hekiminin aylık çalışma programı İdare tarafından planlanacak ve
Yüklenici OSGB’ye bildirilecek olup çalışma saatleri sadece haftanın iş günlerinde (Cumartesi-Pazar
günleri ve dini ve resmi bayram günleri hariç) yapılacak olup idarenin onayı dışında farklı gün ve
saatte çalışma yapılmayacaktır.
3.3. İşyeri Uzmanı, İşyeri Hekiminin personel başına aylık toplam saatin üzerinde kendi iradesiyle
çalışması halinde Yüklenici OSGB, İdareden herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.
3.4. İş bu teknik şartname Tablo-1’de belirtilen, İdare ve bağlılarında görev alan ve taşeron firma
üzerinden istihdam edilen çalışanların İSG Kanunu kapsamında hizmet alımları, Taşeron firmanın,
çalışanları ile ilgili söz konusu kanuni yükümlülüklerini, İdare tarafından kendisine verilen sürede
yerine getirmemesi halinde yapılacaktır. Taşeron firmanın kanuni yükümlülüklerini İdarece verilen
sürede yerine getirmesi halinde taşeron firma personeli için iş bu teknik şartname kapsamında hizmet
alınmayacaktır.
4. ÇALIŞMA ESASLARI:
4.1. Sözleşme süresi içinde personel sayılarındaki artış veya azalıştan dolayı, hizmet alım süreleri
değişiklik gösterebilecektir. Bu durumda; değişikliğin meydana geldiği aydan itibaren aylık hizmet
alım saati yeniden hesaplanacak olup (Bknz. Tablo-1) İdare ve Yüklenici OSGB’nin karşılıklı
onaylamasının ardından yeni hizmet süresine göre çalışma saatleri planlanacak ve aylık hak ediş,
yeni hizmet alım saatine göre sözleşme fiyatı üzerinden yeniden hesaplanacaktır.
4.2. İş güvenliği ile ilgili Kanun, yönetmelik ve tebliğlerde çalışma esaslarına ilişkin değişiklik
yapılması halinde aylık çalışma süreleri buna göre sözleşmeye ek madde konularak revize edilecektir.
4.3. Yüklenici OSGB, çalıştırdığı İş güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekiminin çalışma süresince yapacağı
yol, barınma, yemek vb. gibi tüm masraflarını ve iş yerinde ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında
yapılması gerekli masraflarını karşılayacaktır. İdareden ihale sonucu anlaşılacak saat ücreti dışında
herhangi bir nam ve ad altında ödeme talep edilmeyecektir.
5.HAKEDİŞ :
5.1. Aylık Hak ediş ödemesi için OSGB tarafından teslim edilmesi gereken evraklar:
5.1.1. Yüklenici OSGB Çalışma Bakanlığı Yetki Belgesi.(Asıl)
5.1.2. Yüklenici OSGB Vergi Borcu Yoktur yazısı.(Asıl)
5.1.3. Yüklenici OSGB SGK Borcu Yoktur Belgesi.(Asıl)
5.1.4. İSG-KATİP sistemi İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeline ait onaylı kayıt
belgesi.(Asıl)
Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014)
Sayfa 5
5.1.5. İş Güvenliği Uzmanı “A” veya “B” sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi (Bakanlık onaylı) .(Asıl)
5.1.6. İşyeri Hekimi için (Bakanlık onaylı) “İşyeri Hekimi Sertifikası”. (Asıl)
5.1.7. sertifikası (Bakanlık Onaylı). (Asıl)
5.1.8. İdare bünyesinde hizmet alınan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri hekiminin hak ediş döneminden
bir önceki ay SGK onaylı aylık prim hizmet bildirgesi,
5.1.9. Hizmet alım personelinin (İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi) en son ay maaş ödeme belgesi.
5.2.0. Belgeler her hak ediş ödemesi için fatura ekinde İdareye ibraz edilecek İdare yetkilileri
tarafından yapılacak aslı gibidir onayına müteakip asıl nitelikli belgeler Yüklenici OSGB’ye iade
edilecektir
6. DENETİM, MUAYENE VE ÖDEME:
6.1. OSGB tarafından görevlendirilen İş Güvenliği uzmanı, İşyeri Hekiminin çalışma süreleri İdare
tarafından ilgililer adına açılacak imza takip çizelgeleri ile kontrol edilecektir.
6.2. Hak ediş, İdare tarafından kurulacak bir muayene komisyonu tarafından hizmetin ifasına yönelik
tüm şartlar yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ile iş bu şartnamenin 5.1. maddesi gereğince istenen
belgelerin Yüklenici OSGB tarafından teslimini müteakip yapılan incelemede herhangi bir vergi ya da
SGK borcunun bulunmadığının anlaşılması ve muayene raporunun uygun olarak tamamlanmasını
takiben 15(On beş) iş günü içinde ödenecektir.
6.3. Yüklenici OSGB’nin Vergi ve/veya SGK borcu olması halinde aylık hak ediş ödemesi
yapılmayacak olup Yüklenici adına ilgili kurum hesabına aktarılacaktır.
6.4. Yüklenici OSGB, iş bu şartname gereği İdarede çalıştırdığı personeline yapacağı ücret
ödemelerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 18.11.2008 tarihinde yayımlanan “Ücret, Prim,
İkramiye ve Bu nitelikteki her türlü istihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”
çerçevesinde ödeyecek ve dekontunu İdareye hak edişle birlikte sunacaktır.
7. CEZAİ MÜEYYİDELER :
7.1 Yüklenici OSGB, İş güvenliği Uzmanı, İşyeri hekimi için, planlanan gün ve saatlerde doğum,
hastalık, evlenme, doğal felaket, işten ayrılma v.b gibi zorunluluk hallerinde işin aksamaması ve
İdarenin de uygun görmesi kaydıyla aynı vasıflarda yeni İSG Uzmanı/İşyeri Hekimi görevlendirmek
şartıyla değişiklik yapabilecektir. Yüklenici OSGB, yerine görevlendireceği İş Güvenliği
uzmanı/İşyeri Hekimi için de iş bu şartnamenin 5.1. maddesinde istenen belgeleri İdareye hak ediş
ekinde teslim edecektir. Aksi halde,
7.2. Aylık olarak tutulacak çalışma planı, imza çizelgesi ve puantajlarda hizmeti yürütecek kısmi
zamanlı uzmanın ve/veya hekimin iş bu şartnamenin 7.1. maddesinde sayılan hallerin dışında çalışma
planı saatlerinde işyerinde bulunmadığının tespiti durumunda,
7.3. Yüklenici OSGB, 01.01.2015 tarihinden itibaren aylık kontrol, raporlar ve resmi yazışmalarla
ilgili düzenlenen tüm evrakları takip eden ayın 5. iş günü sonuna kadar İdareye sunacaktır.
Sunmaması halinde,
7.4. Hizmet alınacak İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi İdareye bağlı işyerlerinde görev yaptıkları
sürelerde, çalışma disiplini, kurum vizyonu ve misyonuna uygun hareket etmesi esastır. İdare, işyeri
disiplin ve nizamına, işyeri kurallarına uygun hareket etmeyen Uzman/Hekim Yüklenici OSGB’ye
bildirecek ve bildirimi takiben 3 (üç) iş günü içinde Yüklenici OSGB gerekli tedbirleri alarak söz
konusu personellerin yerine aynı şartlarda başka personel görevlendirecektir.
7.5. İş bu Şartnamede belirtilen sürelere ve şartlara uyulmaması halinde,
7.6. O işyerine ait, her 1 (bir) saatlik zaman için bedel ödenmeyeceği gibi aylık toplam hak ediş
bedeli üzerinden her bir saat ve/veya gecikme günü için % 0,3 (binde üç) oranında ceza kesilecektir.
Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014)
Sayfa 6
İdare bu süreci 10 (on) güne kadar uzatmaya yetkili olup aksaklığın 10(on) iş gününü aşması
halinde ceza oranını 0,010’a (binde on)çıkarmaya ve/veya sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Bu
durumda İdarenin uğradığı her türlü zararın tamamı Yüklenici OSGB firmasının teminatından
kesilecektir. Teminatın yeterli olmaması halinde ise İlgili Yüklenici OSGB firmasından tahsili talep
edilecektir.
7.7. Yüklenici OSGB, Tablo-1 de belirtilen tüm işyerlerinde, hizmet süresini ve kanunen yapılması
zorunlu ve gerekli tüm işlemleri tamamlamakla yükümlüdür. İş yerlerinden herhangi birinde, 2 (iki) ay
üst üste eksik hizmet saati olması durumunda idare iş bu teknik şartname kapsamında alınan hizmet
sözleşmesini tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.
7.8. Tablo-1 de yer alan İşyerlerinde, Yüklenici OSGB’nin ve personelinin ihmalinden
kaynaklanabilecek olaylara ilişkin tüm maddi ve manevi yasal sorumluluk Yüklenici OSGB’ye ait
olacaktır.
7.9. Sözleşme süresinde İSG Uzmanının, İşyeri Hekiminin sertifikasının 6331 saylı İSG Kanununa
uygun olmadığının idare tarafından tespiti durumunda, yüklenici firmaya düzeltme için 3 (üç) iş günü
süre verilir. Bu sürede düzeltme yapılmaması halinde İdare sözleşmeyi tek taraflı fesh etmekte serbest
olup, iş bu şartnamenin konusu, işin ifasından; Yüklenici OSGB, çalıştıracağı uzman ve araçlar
bakımından, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi kanunları, SGK
Mevzuatı, Belediye Tüzükleri ve ilgili diğer kanun, tüzük ve nizamname ile mevzuat hükümlerinin
uygulanmasından doğacak her türlü hukuki ve cezai durumdan sorumludur.
7.10. Yüklenici OSGB, görevlendireceği personelinin görevleri esnasında İdareye bağlı işyeri ve
üçüncü şahıslara vereceği, ayrıca İdareye yansıyabilecek maddi ve/veya manevi zarar ve hasarın
tazmininden sorumludur. İdare, şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap
olmayacaktır. İdarenin bu tür taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis
edilmesi halinde İdare, Yüklenici OSGB ye rücu hakkına sahiptir.
7.11. Hizmetin verilmesi esnasında İdare tarafından Yüklenici OSGB personelinin iş esnasında
kullanacağı malzeme ve cihazların Yüklenici OSGB ne tutanak karşılığı verilmesi durumunda,
kullanılacak malzeme ve cihazlardan kırılan, kaybolan, yanan ve sair şekilde uygun kullanmamadan
kaynaklanan hasarlanmış malzeme ve cihazları, Yüklenici OSGB tamir ettirecek, tamir imkanının
olmaması durumunda ise aynı cins, kalite ve markada malzemeyi alarak yerine koyacaktır. Yüklenici
OSGB tarafından yerine konulmaması halinde İdare, Yüklenici OSGB’ nin hak edişlerinden malzeme
rayiç bedelini keserek yenisini alıp yerine koyacaktır. Malzeme rayiç bedelinin hak ediş
kesintilerinden karşılanamaması durumunda teminatından, teminatını da aşması halinde Yüklenici
OSGB’den tahsil edilecektir.
7.12. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yüklenici OSGB ye
yapılacak ödemelerden kesilecektir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı
öncelikle teminattan, teminatında yeterli olmaması halinde Yüklenici OSGB den ayrıca tahsil
edilecektir.
8. DİĞER HUSUSLAR:
8.1. Yüklenici OSGB gerek kendi gerekse çalıştıracağı elemanların sözleşme kapsamında yapmakla
yükümlü olduğu hizmetler ile ilgili kusur ve ihmallerinden doğan her türlü zararlardan sorumlu
olacaktır.
8.2. Yüklenici OSGB vereceği hizmetlerin verilmesi sırasındaki ihmal ve kusurlardan dolayı, İdarenin
uğradığı zararları tazmin ile yükümlü olup, kurumların İdare’ye açacağı tazminat davalarını, İdare’nin
de Yüklenici OSGB’ye rücu hakkı saklıdır.
Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014)
Sayfa 7
8.3. Yüklenici OSGB, vereceği hizmetlerin verilmesi sırasında 3. kişi ve kurumlara verilen zararlardan
dolayı 3. kişi ve kurumların İdaremize açacağı tazminat davalarını, İdaremizin OSGB rücu hakkı
saklıdır.
8.4. Sözleşme dönemi içinde 6331 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerde değişiklik olması
halinde yeni yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8.5. Yüklenici OSGB, iş kazalarından doğacak tazminat davalarına karşı, işyerlerinde çalıştıracağı İş
Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi için mali mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta
rücu ve tüm kusur oranlarını kapsayacak şekilde yaptırılacak ve yaptırılan sigortanın onaylı birer
nüshası Sözleşme imza tarihinde, daha sonra personelde değişiklik olması halinde ise takip eden ilk
hak ediş ile birlikte idareye teslim edilecektir.
8.6. İş bu Teknik Şartname toplam 8 (sekiz) maddeden ibaret olup uyuşmazlık halinde İzmir ili İlgili
mahkemeleri yetkilidir.
Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi
OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi
(2014)
Sayfa 8
Download

Teknik Şartname - Türk Kızılayı