TÜRMOB
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER
ODALARI
(CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS)
3.
YEMİNLİ MALİ
M Ü Ş AV İ R L İ K
DENETİM ve TASDİK
SEMPOZYUMU
PROGRAM
www.ankaraymmo.org.tr
YEMİNLİ MALİ
MÜŞAVİRLERİN
SORUMLULUĞU
SEMPOZYUMA DAVET
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası öncülüğünde, 8 YMM
Odasının ortaklaşa düzenledikleri 3. Sempozyumun, konusu
“Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu” olup, bu bağlamda;
I. Oturumda;
İdare-Oda-Bakanlık-TÜRMOB-Yargı aşamalarında Yeminli Mali
Müşavirlerin idari ve mali (müteselsilen) sorumluluğu hakkında
yapılan işlemlere genel bakış ve YMM’lerin disiplin işlemleri uygulamaları ile mali sorumluluklarının yarattığı mağduriyet ve çözüm
arayışları ele alınacaktır.
Konu; hukuki çerçeve ve dünya uygulamaları, idarenin görüşü
ve yaklaşımları, yargının konuya bakışı ve süreci açısından irdelenecektir. İdari ve mali sorumluluğun Anayasa ve ilgili Kanunlara
göre yorumu ve sorunların çözümü çerçevesinin netleştirilmesi
ve sorunların çözümüne yönelik önerilerin ortaya konması amaçlanmaktadır.
II. Oturumda;
YMM’lerin mesleklerini yürütme ve tasdik raporu düzenleme aşamasında, ceza kanunlarından kaynaklanan sorumluluklarının ortaya konması, yaşanan sorunlar ile çözüm önerileri araştırılacaktır.
Varsa bu kanunlara göre yersiz yapılan soruşturma ve kovuşturmalar ortaya konmaya çalışılacaktır. Hem mesleki mevzuata, hem
de bu kanunlara göre hukuki yaptırım uygulanmaya çalışılmasının doğruluğu tartışılıp, varsa mükerrer ceza uygulamaları ortaya
konacaktır.
Bu kapsamda; VUK düzenlemelerinde teşvik-iştirak-yardım hükümlerinin, Türk Ceza Kanunu’ndaki suça iştirak, görevi ihmal ve
kötüye kullanma, evrakta (resmi-özel) sahtecilik hükümlerinin;
Gümrük Kanunu’ndaki kaçakçılık ve cezai sorumluluklarına ilişkin hükümlerinin; YMM’lere uygulanmak istenmesinin sınırları ve
doğruluğu araştırılıp, değerlendirilerek çözüm önerileri belirlenmeye çalışılacaktır.
III. Oturumda;
YMM’lerin Tasdik kapsamı dışında kalan, ancak bağımsız denetçi
unvanıyla yürüttüğü denetimler sırasında karşılaşabileceği sorumlulukları irdelenecektir.
Konu başta TTK ve Borçlar Kanunu hükümleri açısından hukuki
çerçevesi ile ele alınıp, konuya ilişkin Uluslararası Uygulama ve
Standartları, ilgili düzenleyici kurumların (KGK, Sayıştay, SPK) yaklaşımları açısından irdelenecek ve sorumluluğun sınırları, kapsamı
ve olası yaptırımları ile sorunlarına ilişkin konuların ortaya çıkarılması ve çözüm önerilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Panelde ise, 3 oturumun genel değerlendirmesi yapılıp sonuç
önermeleri belirtilecektir.
YMM Oda Başkanları Kurulu Sekreteri ve Sempozyum Yürütme
Kurulu Başkanı olarak Antalya’daki bu önemli etkinliğe katılmaya
davet eder, saygılarımı sunarım.
Halil BAŞAĞAÇ
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı
DÜZENLEME KURULU
Sezai ONARAL
Nurettin ÇEKİCİ
İsmail IŞIK
Tayfun BEŞE
Okan ÖZANDAÇ
Hasan AKTAŞ
Abdi ÇALIŞIR
Yaşar BASKIN
İstanbul YMM Odası Başkanı
Ankara YMM Odası Başkanı
İzmir YMM Odası Başkanı
Bursa YMM Odası Başkanı
Adana YMM Odası Başkanı
Gaziantep YMM Odası Başkanı
Antalya YMM Odası Başkanı
Eskişehir YMM Odası Başkanı
YÜRÜTME KURULU
Halil BAŞAĞAÇ
Ünal AYDIN
Serpil ÖZER
Fikret BAŞ
Ali ALIÇ
Ali Rıza GÖKTEPE
A.Şahin SAVCI
YMM Oda Başkanları Kurulu Sekreteri ve
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı
TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
Ankara YMM Odası Yön.Kur. Sekreteri
Ankara YMM Odası Yön.Kur. Saymanı
Ankara YMM Odası Yön.Kur. Koordinatör Üye
Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Tarih: 3-7 Aralık 2014
Yeri: SPICE HOTEL
İskele Mevkii 07500 - Belek / ANTALYA
Sempozyumun Konusu : Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu
OTURUMLAR ve KONULAR
1. Oturum Konusu
: Yeminli Mali Müşavirlerin
İdari ve Mali Sorumluluğu
2. Oturum Konusu
: Yeminli Mali Müşavirlerin
Ceza Hukuku Açısından Sorumluluğu
3. Oturum Konusu
: Yeminli Mali Müşavirlerin
Bağımsız Denetimden Kaynaklanan
Sorumluluğu
Panel Konusu
: Sempozyumun Değerlendirilmesi
ÜCRETLER
Tek Kişilik Oda
: 390 € (KDV Dahil)
Çift Kişilik Oda (Kişibaşı): 250 € (KDV Dahil)
Konaklamasız Katılım : 150 € (KDV Dahil)
HESAP NUMURALARI
Ankara YMM Odası İktisadi İşletmesi
Vakıfbank Kolej Şubesi
IBAN TL : TR37 0001 5001 5800 7300 496696
IBAN € : TR79 0001 5001 5804 8014 720324
MÜRACAT
Ankara YMM Odası
Kader Sok. No: 30 G.O.P. / ANKARA
Tel : 0(312) 467 70 01
Fax: 0(312) 467 57 95
E-Posta : [email protected]
PROGRAM / 1. Gün / 03 Aralık 2014 Çarşamba
OTELE GİRİŞ (Saat 14.00’ ve Sonra)
PROGRAM / 2. Gün / 04 Aralık 2014 Perşembe
10.00 - 13.00
AÇILIŞ ve PROTOKOL KONUŞMALARI
1-YMM Oda Başkanları Kurulu Sekreteri
2- Ankara YMM Odası Başkanı
3- TÜRMOB Genel Başkanı
KATILIM DURUMUNA GÖRE İLGİLİ PROTOKOL
13.00 - 14.00
ÖĞLE YEMEĞİ
14.00 - 16.30
I. OTURUM
KONU : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ VE
MALİ SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı : Sezai ONARAL
İstanbul YMM Odası Başkanı
Oturum Konuşmacıları ve Konuları:
Mustafa AKPINAR - Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Bşk.
Sorumluluğun GİB Tarafından Değerlendirilmesi
(Disiplin ve Mali Sorumluluk Açısından İdari Uygulamalar)
Mehmet Ali ÇETİN - Vergi Denetim Kurulu
Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı
Sorumluluğun VDK Tarafından Değerlendirilmesi (Disiplin ve Mali Sorumluluk Açısından Vergi İnceleme
Uygulamaları)
16.30 - 17.00
Prof.Dr.Ali Dursun ULUSOY - Ank.Ünv.Huk.Fak.İdare Hukuku Ana Bil.Dalı Bşk.
Danıştay Eski Üyesi
Sorumluluğun Yargısal Açıdan Değerlendirilmesi
(Konuya İlişkin Yargı Süreç ve Sonuçlarının İrdelenmesi)
Yrd.Doç.Dr.Oytun CANYAŞ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünv.Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Sorumluluğun Hukuksal Değerlendirilmesi (Sorumluluğun, Anayasa ve İlgili Kanunlara Göre Yorumu)
Fikret BAŞ- Ankara YMMO Yön.Kur.Sayman Üyesi
Sorumluluğun YMM Tarafından Değerlendirilmesi (Genel Değerlendirme ve Öneriler)
TARTIŞMA VE KAPANIŞ
PROGRAM / 3. Gün / 05 Aralık 2014 Cuma
10:00 -12:30II.OTURUM
KONU : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı: İsmail IŞIK - İzmir YMM Odası Başkanı
Oturum Konuşmacıları ve Konuları:
Kaan KASIM – Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı
V.U.K’nun Ceza Hükümleri Açısından Sorumluluk Uygulamaları
(V.U.K.’daki hürriyeti bağlayıcı ve mesleği yürütmeyi engelleyici cezaların irdelenmesi)
Erkan ERTÜRK - Gümrükler Genel Müd. Daire Başkanı
Gümrük Kanunu ve Dış Ticaret Mevzuatı Açısından Sorumluluk Uygulamaları
(Gümrük, ithalat, ihracat işlemlerinde YMM Tasdikinin
doğurduğu sorumluluğun irdelenmesi)
Bekir BAYKARA - Avukat - YMM
Türk Ceza Kanunu Hükümleri Açısından
Sorumluluk Uygulamaları
(T.C.K.’da meslek mensubuna uygulanabilecek cezai
yaptırımların irdelenmesi)
Muhammet GÜNEY - Yargıtay 5.Ceza Daire Üyesi
Cezai Sorumluluğun Yargısal Sonuçları
(İlgili Yargılama Süreci ve Mahkeme Kararlarının
İrdelenmesi)
Ali ALIÇ – Ankara YMMO Yön.Kur.Koordinatör Üyesi
Cezai Sorumluluğun YMM Tarafından
Değerlendirilmesi
(Genel Değerlendirme ve Öneriler)
12:30-13:00
TARTIŞMA VE KAPANIŞ
13:00-14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
PROGRAM / 3. Gün / 05 Aralık 2014 Cuma
14:00-16:30
III.OTURUM
KONU : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BAĞIMSIZ
DENETİMDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞU
Oturum Başkanı : Tayfun BEŞE
Bursa YMM Odası Başkanı
Oturum Konuşmacıları ve Konuları:
Mustafa Umut ÖZGÜL- İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Dairesi Başkanı
T.T.K Hükümlerine Göre Sorumluluk
(TTK hükümlerine göre yapılacak Bağımsız Denetçinin
Sorumluluğu sınırı ve kapsamı irdelenecektir.)
Mehmet ŞİRİN - Kamu Gözetimi Muh.ve Den.Stand.
Kurumu Daire Başkanı
K.G.K Hükümlerine Göre Sorumluluk
(Bağımsız Denetçiye K.G.K’ca uygulanabilecek
sorumluluk hükümleri ve yaptırımları irdelenecektir.)
Abdullah YAVAŞ – Sermaye Piyasası Kurulu Baş Uzmanı
SPK Hükümlerine Göre Sorumluluk
(SPK Kanununa göre yapılan denetimlerde
sorumluluğun sınırı, kapsamı ve yaptırımları
irdelenecektir.)
Erol AKBULUT- Sayıştay 6.Daire Üyesi
Sayıştay Hükümlerine Göre Sorumluluk
(Sayıştay düzenlemelerine göre yapılacak denetimin
sınırı, kapsamı ve yaptırımları irdelenecektir.)
Prof.Dr.Orhan ÇELİK – Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler
Fak. Öğr.Üyesi
Bağımsız Denetimdeki Sorumluluğun Hukuksal
Değerlendirmesi
(Kanunun Sorumluluk Hükümlerinin Hukuksal
Değerlendirilmesi)
16:30-17:00
A.Şahin SAVCI - Ankara YMMO Yön.Kur.Üyesi
Bağımsız Denetimdeki Sorumluluğun Denetçi
Açısından Değerlendirmesi
(Denetçi olarak bu sorumluluğun genel
değerlendirmesi ve öneriler)
TARTIŞMA VE KAPANIŞ
PROGRAM / 4. Gün / 06 Aralık 2014 Cumartesi
09:30-13:00
PANEL
KONU: SEMPOZYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Panel Başkanı : Prof.Dr.Mustafa AKKAYA
Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi Eski Dekanı
Panelistler:
Faruk GÖZÜBÜYÜK Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı
Cem YILDIZ
Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Osman DERELİ
Kamu Gözetimi Muh.ve Den.Stand.
Kurumu Başkan Yardımcısı
Mehmet Ali ÖZYER Sayıştay 8.Daire Üyesi
Eray MERCAN
TÜRMOB Yön.Kur.Üyesi
Ali Rıza GÖKTEPE Ankara YMMO Yön.Kur.Üyesi
H.İbrahim AKTAN İstanbul YMMO Başkan Yardımcısı
13:00-13:30 TARTIŞMA VE KAPANIŞ
13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
PROGRAM / 5. Gün / 07 Aralık 2014 Pazar
OTELDEN AYRILIŞ
(En geç saat 12:00’ye kadar)
İLETİŞİM
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
[email protected]
Tel: +90.312 467 70 01
Fax: +90.312 467 57 95
Organizasyon Sekreteryası
AFANYA ETKINLIK YÖNETIMI
[email protected]
Tel: +90.312 496 44 01
SPICE HOTEL & SPA
İskele Mevkii, Belek, 07506 Antalya
Tel: +90.242 715 35 35
Spice Hotel & SPA’nın kendi mistik ruhunu Akdeniz’in büyüleyici güzelliği ile pekiştiren sihirli dünyasına hoş geldiniz.
Birbirinden lezzetli sunumlarıyla ziyaretçilerini büyüleyen a la carte restoranları;
şehir konforunu siz tatil yaparken de ayağınıza getiren kaliteli mağazaları; mavi
dalgalarla dost olacağınız renkli su sporları; yarış ve rekabeti mutluluğa dönüştüren oyun salonu; tepeden tırnağa yenilendiğinizi hissedeceğiniz SPA Merkezi;
eğlencenin sınırlarını zorlayan diskosu ve size farklı dünyaların kapısını aralayan
sineması ile SPICE; sadece beklentilerinizin değil hayallerinizin de esin kaynağı
olacak.
Eğer siz de kendinizi bir masalın tam ortasında bulmak istiyorsanız, rüyalarınızı
gerçeğe dönüştürecek sihirli değnek elimizde...
3.
YEMİNLİ MALİ
M Ü Ş AV İ R L İ K
DENETİM ve TASDİK
SEMPOZYUMU
Kader Sokak No: 30 06700 G.O.P. / ANKARA
T+90.312 467 70 01 F+90.312 467 57 95
E-Posta: [email protected]
www.ankaraymmo.org.tr
Excell formatında indirmek için tıklayınız
KAYIT FORMU
KATILIMCI BİLGİLERİ
(Otele girişinizde, odanızın hazır olması ve resepsiyonda beklememeniz için lütfen eksiksiz doldurunuz.)
AD - SOYAD
T.C. KİMLİK NO
KAYITLI OLDUĞU ODA
SİCİL NO
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
FAX
E- POSTA
KONAKLAMA BİLGİLERİ
TEK KİŞİLİK ODA
KONAKLANACAK ODA TİPİ
İKİ KİŞİLİK ODA
KONAKLAMASIZ KATILIM
REFAKATÇİ BİLGİLERİ
İki Kişilik Oda Tipini Seçtiyseniz Lütfen Yanınızda Kalacak Kişinin İsmini Aşağıda Belirtiniz
AD - SOYAD / TC KİMLİK NO
OTEL BİLGİLERİ
OTEL
ADRES
SPICE HOTEL BELEK
İskele Mevkii, Belek - 07506 Antalya
FİYATLANDIRMA
Aşağıda Belirtilen Konaklama Fiyatları 03.12.2014 / 07.12.2014 Tarihleri Arası 4 Gecelik Ultra Her Şey Dahil Konaklama Paketini Kapsar.
Konaklamasız Katılım Fiyatı 3 Gün İçin Her Gün Olmak Üzere Kahve Molaları ve Öğle Yemeklerini Kapsar.Belirtilen Tüm Fiyatlara KDV Dahildir.
TEK KİŞİLİK ODA
390 €
İKİ KİŞİLİK ODA(KİŞİBAŞI)
250 €
KONAKLAMASIZ KATILIM
150 €
ÖDEME BİLGİLERİ
BANKA HAVALESİ İLE ÖDEME
Konaklayacağınız Oda Tercihene Göre Toplam Tutarın Aşağıda Bilgileri Bulunan Hesap Numaralarına Yatırılmasını ve Dekontunun Aşağıdaki
İletişim Bilgilerine Mail veya Fax Yolu ile İletilmesini Rica Ederiz.
HESAP ADI
ŞUBE
TL
€
Ankara YMM Odası İktisadi İşletmesi
Vakıfbank Kolej Şubesi
TR37 0001 5001 5800 7300 496696
TR79 0001 5001 5804 8014 720324
KREDİ KARTI İLE ÖDEME
Kart Sahibi Adı Soyadı
Kart No
Son Kullanma Tarihi
Güvenlik Kodu
Kart Tipi
Tutar
AY
YIL
VISA
MASTER
FATURA BİLGİLERİ
Fatura Ünvanı
Fatura Adres
Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No
ULAŞIM BİLGİLERİ
Ulaşım Fiyata Dahil Değildir. Bu Bilgiler Otel Transferleri için Kullanılacaktır.
GELİŞ
Ulaşım Şekli
Firma
Geliş Tarihi
Geliş Saati
Uçuş No
UÇAK
OTOBÜS
ÖZEL ARAÇ
Yan bölüme Lütfen Ulaşım Aracınızın Antalya'ya Varış Gününü Yazınız
Yan bölüme Lütfen Ulaşım Aracınızın Antalya'ya Varış Saatini Yazınız
Yan Bölüme Ulaşım Tipiniz Uçak ise Lütfen Uçuş Numarasını Yazınız
DÖNÜŞ
Ulaşım Şekli
Firma
Dönüş Tarihi
Dönüş Saati
UÇAK
OTOBÜS
ÖZEL ARAÇ
Download

yeminli mali m ü ş av i rl i k sempozyumu