YÖNETİM KURULU
26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ
GÜNDEM MADDELERİ
KARAR
Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri
konular hakkında Yönetim Kurulu'nu
1 bilgilendirmesi.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.
Sıra
2
Yemin Töreni
Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Danıştay 8. Daire'nin 07.08.2014 tarih ve 21928 gelen evrak sayılı, M.
Danıştay 8. Daire'nin 07.08.2014 tarih ve
A. Ç.'nın davacı olduğu 2011/5329E. 2014/5102 K. sayılı dosyasının
21928 gelen evrak sayılı, M. A. Ç.'nın
temyiz isteminin reddine ilişkin kararının bildirimi okundu.
davacı olduğu 2011/5329E. 2014/5102
K. sayılı dosyasının temyiz isteminin
Karar Düzeltme yoluna gidilmesi için Hukuk İşlerine gönderilmesine,
reddine ilişkin kararının bildirimi.
O.B.K.V
3
Danıştay 8. Daire'nin 07.08.2014 tarih ve
Danıştay 8. Daire'nin 07.08.2014 tarih ve 21925 gelen evrak sayılı, G.
21925 gelen evrak sayılı, G. O.'nun
davacı olduğu 2011/6555 E. 2014/5671 O'nun davacı olduğu 2011/6555 E. 2014/5671 K. sayılı dosyasının
K. sayılı dosyasının temyiz isteminin
temyiz isteminin reddine ilişkin kararının bildirimi okundu, bilgi alındı.
reddine ilişkin kararının bildirimi.
4
Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin
07.08.2014 tarih ve 21919 gelen evrak
sayılı, İzmir Barosu tarafından Adalet
Bakanlığı Müsteşarı hakkında yürütmenin
durdurulması istemiyle açılan davaya
ilişkin kararının bildirimi.
5
Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 07.08.2014 tarih ve 21919 gelen
evrak sayılı, İzmir Barosu tarafından Adalet Bakanlığı Müsteşarı
hakkında yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davaya ilişkin
kararının bildirimi okundu, bilgi alındı.
Cevap dilekçesi geldiğinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun
husumete ilişkin kararının cevaba eklenmesi hususunda evrakın
Hukuk İşlerine gönderilmesine, O.B.K.V
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
07.08.2014 tarih ve 21922 gelen evrak
sayılı, 2013/65508 soruşturma ve
2014/34996 K. sayılı Basın Sitesi Karakol
Amirliği'nde gerçekleşen olay ile ilgili
kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın
bildirimi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 07.08.2014 tarih ve 21922 gelen
evrak sayılı, 2013/65508 soruşturma ve 2014/34996 K. sayılı Basın
Sitesi Karakol Amirliği'nde gerçekleşen olay ile ilgili kovuşturmaya yer
olmadığına dair kararın bildirimi okundu.
İtiraz edilmesine, evrakın Hukuk İşlerine gönderilmesine, O.B.K.V
6
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk
Müşavirliği'nin 07.08.2014 tarih ve 21930
gelen evrak sayılı, Danıştay İdari Dava
Daireleri kurulu'nun 25/12/2013 tarihli ve
2011/2123E. ve 2013/4686K. sayılı karara
ilişkin karar düzeltme talebi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin 07.08.2014 tarih ve
21930 gelen evrak sayılı, Danıştay İdari Dava Daireleri kurulu'nun
25/12/2013 tarihli ve 2011/2123E. ve 2013/4686K. sayılı karara ilişkin
karar düzeltme talebi değerlendirildi.
Evrakın Kent ve Çevre Komisyonu ile Hukuk İşlerine gönderilmesine,
beyan dilekçesi verilmesine, O.B.K.V
7
İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin
06.08.2014 tarih ve 21841 gelen evrak
sayılı, 2010/107E. sayılı dosyasında E. K.
müdafii Av. A. H. D.'nin duruşmaları takip
etmemesi nedeniyle hakkında disiplin
soruşturması açılması ve yeni
görevlendirme yapılması istemine ilişkin
yazısı.
İzmir 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin 06.08.2014 tarih ve 21841
gelen evrak sayılı, 2010/107E. sayılı dosyasında E. K. müdafii Av. A.
H. D.'nin duruşmaları takip etmemesi nedeniyle hakkında disiplin
soruşturması açılması ve yeni görevlendirme yapılması istemine ilişkin
yazısı okundu.
İlgi yazının CMK Servise gönderilmesine, CMK Servisinden gelecek
rapora göre yeniden değerlendirilmesine, yeniden görevlendirme
hususunda CMK Servisi tarafından acele değerlendirilmesine, O.B.K.V
8
Av.C. T. ve Av.H. E.'nin 11.08.2014 tarih
ve 22225 gelen evrak sayılı, Barter
sistemi içerisinde Avukatlık Hizmetinin
yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş
verilmesi talebini içerir dilekçeleri.
9
Av.C. T. ve Av.H. E.'nin 11.08.2014 tarih ve 22225 gelen evrak sayılı,
Barter sistemi içerisinde Avukatlık Hizmetinin yapılıp yapılamayacağı
hakkında görüş verilmesi talebini içerir dilekçeleri okundu.
Av. Türkan Karakoç ve Av.Anıl Güler'in görevlendirilmesine bir sonraki
toplantıda yeniden ele alınmasına, O.B.K.V
F. T. VEKİLİ Av.C. Ç. B.'nin 20.08.2014 tarih ve 23098 gelen evrak
F. T. VEKİLİ Av.C. Ç. B.'nin 20.08.2014
sayılı, R. S. A. hakkında avukatlık ruhsatnamesi bulunmaksızın
tarih ve 23098 gelen evrak sayılı, R. S. A.
avukatlık faaliyeti yapıldığının ihbarını içerir dilekçesi okundu.
hakkında avukatlık ruhsatnamesi
bulunmaksızın avukatlık faaliyeti
C.Başsavcılığına şikayet edilmek üzere Hukuk İşleri Birimine tevdiine,
yapıldığının ihbarını içerir dilekçesi.
O.B.K.V
10
Av.M. T.'nin 21.08.2014 tarih ve 23155
gelen evrak sayılı, bilgi talebine ilişkin
dilekçesi.
Av.M. T.'nin 21.08.2014 tarih ve 23155 gelen evrak sayılı, bilgi
talebine ilişkin dilekçesi okundu.
Baroların çıkabilecek ihtilafların hal merci olması sebebiyle bu hususta
yazılı olarak görüş belirtmesinin mümkün olmadığı hususunun ilgilisine
bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
11
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
21.08.2014 tarih ve 23269 gelen evrak
sayılı, 2014/69 Duyuru Nolu Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesi hakkında görüşlerin
05 Eylül 2014 tarihine kadar bildirilmesine
ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 21.08.2014 tarih ve 23269 gelen
evrak sayılı, 2014/69 Duyuru Nolu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
hakkında görüşlerin 05 Eylül 2014 tarihine kadar bildirilmesine ilişkin
yazısı okundu.
Av. Meriç Kaptan ve Av. Sefa Yılmaz'ın görevlendirilmesine, O.B.K.V
12
Av. O. K.'nin 15.08.2014 tarih ve 22698
gelen evrak sayılı, İstanbul Barosu Av.
S.E. B. hakkındaki dilekçesinin
incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini
içerir dilekçesi.
Av. O. K.'nin 15.08.2014 tarih ve 22698 gelen evrak sayılı, İstanbul
Barosu Av. S.E. B. hakkındaki dilekçesinin incelenmesi ve
değerlendirilmesi talebini içerir dilekçesi okundu.
Av. Özkan Yücel tarafından rapor hazırlanmasına, konunun bir sonraki
Yönetim Kurulu gündeminde ele alınmasına, O.B.K.V
13
Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.08.2014
Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri
tarih ve 23559 gelen evrak sayılı, Tüketici Hakem Heyeti için bir asil
Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 23559
bir yedek üyenin bildirilmesi talebini içerir yazısı okundu.
gelen evrak sayılı, Tüketici Hakem Heyeti
için bir asil bir yedek üyenin bildirilmesi
Av. M. Y. Ç. ve Av. Z. D.'nin bildirilmesine, gereği için Yazı İşleri
talebini içerir yazısı.
Birimine tevdiine, O.B.K.V
14
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
25.08.2014 tarih ve 23564 gelen evrak
sayılı, Ankara Batı Cumhuriyet
Bşasavcılığınca yürütülmekte olan
2014/21584 sayılı bir hazırlık
soruşturması ile ilgili olarak Baromuzca
çalışma başlatılıp başlatılmadığının
bildirilmesi hususundaki yazısı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25.08.2014 tarih ve 23564 gelen
evrak sayılı, Ankara Batı Cumhuriyet Bşasavcılığınca yürütülmekte
olan 2014/21584 sayılı bir hazırlık soruşturması ile ilgili olarak
Baromuzca çalışma başlatılıp başlatılmadığının bildirilmesi
hususundaki yazısı okundu.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
25.08.2014 tarih ve 23526 gelen evrak
sayılı, 2014/70 Duyuru Nolu Türkiye
Barolar Birliği 2014 yılı Avukatlık Asgari
Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali için
açılan davada Danıştay 8. Dairesinin
2014/898 E. sayılı kararının bildirimine
ilişkin yazısı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 25.08.2014 tarih ve 23526 gelen
evrak sayılı, 2014/70 Duyuru Nolu Türkiye Barolar Birliği 2014 yılı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı hükümlerinin yürütmesinin
durdurulması ve iptali için açılan davada Danıştay 8. Dairesinin
2014/898 E. sayılı kararının bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Hukuk İşleri Birimine tevdii ile bu hususta yapılan şikayetle ilgili
soruşturma numaralarının ilgili Savcılığa bildirilmesine, O.B.K.V
15
Hukuk İşleri Birimine gönderilerek mahkeme kararınıın hüküm kısmını
anlaşılır özet haline getirilmesine, daha sonra Baro Web sitesinde
duyurulmasına O.B.K.V
16
İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu
adına Av.Yakup Gül'ün 14.08.2014 tarih
ve 22576 gelen evrak sayılı, 19 Ağustos 01 Eylül 2014 tarihlerinde Fransa'da
gerçekleştirilecek olan "Les lumieres de
Paris" halkoyunları festivaline
katılacaklarının bildirimine ilişkin yazısı.
İzmir Barosu Halk Oyunları Topluluğu adına Av.Yakup Gül'ün
14.08.2014 tarih ve 22576 gelen evrak sayılı, 19 Ağustos - 01 Eylül
2014 tarihlerinde Fransa'da gerçekleştirilecek olan "Les lumieres de
Paris" halkoyunları festivaline katılacaklarının bildirimine ilişkin yazısı
okundu, bilgi alındı.
17
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliğinin
18.08.2014 tarih ve 22766 gelen evrak
sayılı, protokol gereğince İzmir Barosu
mensupları ve bakmakla yükümlü
oldukları yakınlarına hastanede
oluşturulan özcel sekreterlik hizmeti
kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin
daha etkin yürütülmesi, iletişimin daha
kolay sağlanması amacıyla sekreterlik
birimi oluşturulması talebine ilişkin yazısı.
18
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eşrefpaşa Hastanesi
Başhekimliğinin 18.08.2014 tarih ve 22766 gelen evrak sayılı, protokol
gereğince İzmir Barosu mensupları ve bakmakla yükümlü oldukları
yakınlarına hastanede oluşturulan özcel sekreterlik hizmeti
kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi,
iletişimin daha kolay sağlanması amacıyla sekreterlik birimi
oluşturulması talebine ilişkin yazısı okundu.
Baro Yazı İşleri Müdürünün görevlendirilmesine, bu konuda Eşrefpaşa
Hastanesi ile görüşme yapılmak suretiyle randevu sisteminin işleyişi
hususunda rapor hazırlanmasına, konunun bir sonraki Yönetim Kurulu
gündeminde ele alınmasına, O.B.K.V
Ankara 18. İdare Mahkemesinin
14.08.2014 tarih ve 22559 gelen evrak
sayılı, davacı Av.H. E.nin İzmir Barosu
Disiplin Kurulunun 2011/81 E. 2011/149
K. sayılı kararının onanmasına dair TBB
23.03.2012 tarih ve 2011/643 E.
2012/140 K. sayılı kararının iptali istemine
ilişkin duruşma talepli dava dilekçesinin
gönderimine ilişkin yazısı.
Ankara 18. İdare Mahkemesinin 14.08.2014 tarih ve 22559 gelen
evrak sayılı, davacı Av.H. E.'nin İzmir Barosu Disiplin Kurulunun
2011/81 E. 2011/149 K. sayılı kararının onanmasına dair TBB
23.03.2012 tarih ve 2011/643 E. 2012/140 K. sayılı kararının iptali
istemine ilişkin duruşma talepli dava dilekçesinin gönderimine ilişkin
yazısı okundu.
Yanıt vermek üzere dosyanın Hukuk İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
19
Av. A. Ö.'nın 14.08.2014 tarih ve 22555
gelen evrak sayılı, 2014 yılı İzmir Barosu
Başkanlık seçimlerinde kullanılmak üzere
kayıtlı tüm avukatların güncel telefon ve
adreslerinin tarafına verilmesi talebini
içerir dilekçesi.
Av. A. Ö.'nın 14.08.2014 tarih ve 22555 gelen evrak sayılı, 2014 yılı
İzmir Barosu Başkanlık seçimlerinde kullanılmak üzere kayıtlı tüm
avukatların güncel telefon ve adreslerinin tarafına verilmesi talebini
içerir dilekçesi okundu.
Gereğinin ifası için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
20
Karşıyaka 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.08.2014 tarih ve 22556
gelen evrak sayılı, Av. E. B. hakkında tutulan tutanağın bildirimine
ilişkin yazısı okundu.
Karşıyaka 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin
14.08.2014 tarih ve 22556 gelen evrak
Yazı içeriğinde Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları açısından resen
sayılı, Av. E. B. hakkında tutulan
işlem yapılmasını gerektiren bir husus bulunmadığından ilgili avukat
tutanağın bildirimine ilişkin yazısı.
hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına kararın Av. E. B. ve
Karşıyaka 1. Asliye Ticaret Mahkemesine tebliğine, gereği için Yazı
İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
22
İstanbul Barosu Başkanlığının 12.08.2014
tarih ve 22354 gelen evrak sayılı, Av. F.
K. H. tarafından verilen 15.07.2014 tarihli
dilekçe Av.G. K.'nın Baromuza kayıtlı
olması sebebiyle bir örneğinin
gönderildiğinin bildirimine ilişkin yazısı.
23
İstanbul Barosu Başkanlığının 12.08.2014 tarih ve 22354 gelen evrak
sayılı, Av. F. K. H. tarafından verilen 15.07.2014 tarihli dilekçe Av.G.
K.'nın Baromuza kayıtlı olması sebebiyle bir örneğinin gönderildiğinin
bildirimine ilişkin yazısı okundu.
Şikayetçiye şikayet gideri yatırması hususunda bilgi verilmesine,
gereği için Yönetim Kurulu Disiplin İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av. M. Y.'nin 26.08.2014 tarih ve 23648
gelen evrak sayılı, 21.08.2014 tarihinde
Tariş Genel Müdürlüğünde yaşadığı
sıkıntıyı bildirir dilekçesi.
Av. M. Y.'nin 26.08.2014 tarih ve 23648 gelen evrak sayılı,
21.08.2014 tarihinde Tariş Genel Müdürlüğünde yaşadığı sıkıntıyı
bildirir dilekçesi okundu.
Dosyanın Hukuk İşleri Birimine tevdii ile dilekçe de eklenerek ilgili
kurum Genel Müdürlüğünden soruşturma başlatılmasının istenmesine,
O.B.K.V
25
Av. F. B'nin 15.08.2014 tarih ve 22597 gelen evrak sayılı, 27.01.2004
tarihli kayıt silme kararı gereğince anılan tarih itibariyle aidat
Av. F. B.'nin 15.08.2014 tarih ve 22597
borcunun silinmesi ve kayıt silinmesi için gereğinin yapılması talebini
gelen evrak sayılı, 27.01.2004 tarihli kayıt içerir dilekçesi okundu.
silme kararı gereğince anılan tarih
itibariyle aidat borcunun silinmesi ve kayıt Av. F. B.'nin 27.01.2004 tarihinde kaydının silindiği tespit edildiğinden
silinmesi için gereğinin yapılması talebini bu tarihten sonra tahakkuk eden aidat borcunun silinmesine,
içerir dilekçesi.
durumun kendisine bildirilmesine ve kayıt silme işlemlerinin ilgili
konular nezdinde yerine getirilmesine, gereği için Avukat Sicil ve
Ruhsat İşlemleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
26
Stutgart Avukatlık Barosu'na kayıtlı olması
nedeniyle 05.08.2014 tarihli Yönetim
Kurulu toplantısında dinlenmek üzere
daveti ve Av.İ. K.'nın 13.08.2014 tarih ve
22485 gelen evrak sayılı 490/10536 sayılı
yazımıza yanıt dilekçesi.
Stutgart Avukatlık Barosu'na kayıtlı olması nedeniyle 05.08.2014
tarihli Yönetim Kurulu toplantısında dinlenmek üzere daveti ve Av.İ.
K.'nın 13.08.2014 tarih ve 22485 gelen evrak sayılı 490/10536 sayılı
yazımıza yanıt dilekçesi okundu.
Bir sonraki Yönetim Kurulu gündeminde ele alınmasına, O.B.K.V.
27
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
26.08.2014 tarih ve 23668 gelen evrak
sayılı, 2014/71 Duyuru Nolu vefat eden
avukatın bakmakla yükümlü olduğu
bakıma muhtaç çocuklarına Türkiye
Barolar Birliği Sosyal Yardım ve
Dayanışma Fonundan yardım
yapılabileceği konusundaki duyurusunun
bildirimi.
28
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 23668 gelen
evrak sayılı, 2014/71 Duyuru Nolu vefat eden avukatın bakmakla
yükümlü olduğu bakıma muhtaç çocuklarına Türkiye Barolar Birliği
Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan yardım yapılabileceği
konusundaki duyurusunun bildirimi okundu.
Baro Web sitesinde duyurulmasına, O.B.K.V
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının
26.08.2014 tarih ve 23668 gelen evrak
sayılı, 2014/72 Duyuru Nolu kimi
ülkelerde bulunan hukuk fakültelerinin
sınavsız öğrenci aldıklarını ve öğrenim
süresinin kısa olduğu ve öğrenimin
Türkçe yapıldığını bu nedenle otomatik
olarak denklik alınacağı yönünde
duyumların geldiğini ve KKTC dışındaki
ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun
olanların ülkemizde doğrudan avukatlık
stajına başlamasının mümkün olmadığına
ilişkin duyurusunun bildirimi.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 23668 gelen
evrak sayılı, 2014/72 Duyuru Nolu kimi ülkelerde bulunan hukuk
fakültelerinin sınavsız öğrenci aldıklarını ve öğrenim süresinin kısa
olduğu ve öğrenimin Türkçe yapıldığını bu nedenle otomatik olarak
denklik alınacağı yönünde duyumların geldiğini ve KKTC dışındaki
ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun olanların ülkemizde
doğrudan avukatlık stajına başlamasının mümkün olmadığına ilişkin
duyurusunun bildirimi okundu.
Baro Web sitesinde duyurulmasına, O.B.K.V
29
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Süleyman
YAPICI 21.08.2014 tarih 53537 nolu su
ve bardak alım bedeli 1.798,00TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,2-Leges
Yazılım Tic.Ltd.Şti'nin 20.08.2014 tarih
16060 nolu içtihat ve mevzuat yayın
bedeli 5.900,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazılması,3-PTT Genel Müdürlüğü
22.08.2014 tarih AE 38774 nolu kargo
bedeli 79,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,4-Kontrol P Dijital Baskı
Sistemleri 22.08.2014 tarih ve 115377
nolu kimlik kartı basım bedeli 26,55TL'nin
Baro bütçesine gider yazılması,5-Ayna
Reklam Yayıncılık Org.San.Tic.Ltd.ŞTi.
22.08.2014 tarih 18763 nolu bülten basım
bedeli 21.417,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazılması,6-Akıntürk Petrol
15.08.2014 tarih 120259 nolu yakıt bedeli
569,32TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,7-Akıntürk Petrol 15.07.2014
tarih 118024 nolu yakıt bedeli
1.115,90TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması,8-Kontrol P Dijital Baskı
Sistemleri 15.08.2014 tarih ve 115233
nolu yaka kartı bedeli 150,45TL'nin Baro
bütçesine gider yazılması,
30-
SAYMANLIK ÖNERİLERİ:1-Süleyman YAPICI 21.08.2014 tarih 53537
nolu su ve bardak alım bedeli 1.798,00TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,2-Leges Yazılım Tic.Ltd.Şti'nin 20.08.2014 tarih 16060
nolu içtihat ve mevzuat yayın bedeli 5.900,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazılmasına,3-PTT Genel Müdürlüğü 22.08.2014 tarih AE 38774
nolu kargo bedeli 79,00TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,4Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri 22.08.2014 tarih ve 115377 nolu
kimlik kartı basım bedeli 26,55TL'nin Baro bütçesine gider
yazılmasına,5-Ayna Reklam Yayıncılık Org.San.Tic.Ltd.ŞTi. 22.08.2014
tarih 18763 nolu bülten basım bedeli 21.417,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazılmasına,6-Akıntürk Petrol 15.08.2014 tarih 120259 nolu
yakıt bedeli 569,32TL'nin Baro bütçesine gider yazılmasına,7-Akıntürk
Petrol 15.07.2014 tarih 118024 nolu yakıt bedeli 1.115,90TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,8-Kontrol P Dijital Baskı Sistemleri
15.08.2014 tarih ve 115233 nolu yaka kartı bedeli 150,45TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,O.B.K.V
9-Hanife ÖZKAN 26.08.2014 tarih ve
58153 nolu 190,00TL'nin Baro bütçesine
gider yazılması,10-Yurtiçi Kargo toplam
1.565,27TL'nin Baro bütçesine gider
yazılması, 11-Yurtiçi Kargo Toplam
1.106,42TL'nin Adli Yardım Bütçesine
gider yazılması,
9-Hanife ÖZKAN 26.08.2014 tarih ve 58153 nolu 190,00TL'nin Baro
bütçesine gider yazılmasına,10-Yurtiçi Kargo toplam 1.565,27TL'nin
Baro bütçesine gider yazılmasına, 11-Yurtiçi Kargo Toplam
1.106,42TL'nin Adli Yardım Bütçesine gider yazılmasına,O.B.K.V
31
Turkasset Varlık Yönetimi A.Ş. Vekili Av.
N. Ç.'nin 26.08.2014 tarih ve 23671 gelen
evrak sayılı, Av.E. F. E. hakkında İzmir 5.
İcra Müdürlüğünün 2011/4123 E. sayılı
dosyası ile aciz belgesinin bildirimine
ilişkin yazısı.
185
Turkasset Varlık Yönetimi A.Ş. Vekili Av. N. Ç.'nin 26.08.2014 tarih ve
23671 gelen evrak sayılı, Av.E. F. E. hakkında İzmir 5. İcra
Müdürlüğünün 2011/4123 E. sayılı dosyası ile aciz belgesinin
bildirimine ilişkin yazısı okundu.
5. İcra Müdürlüğüne yazı yazılarak aciz vesikasının istenmesine,
gereği için Yazı İşleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Download

26 ağustos 2014