Türkiye Bilişim Vakfı
2013 Çalışma Raporu
Mart 2014
2013 ÇALIŞMA RAPORU
A. Sunuş
B. Kurumsal Sponsorlarımız
C. Etkinlikler /Projeler
C.1. 11. e- Türkiye Ödülleri
C.2. Teknolojide Kadın Hareketi
C.3. Future Learning ‘13
C.4. Bilişim Enstitüsü
C.5. Yeni Binamız
C.6. Dijital Türkiye Platformu
C.7. STK’lar Toplantıları
C.8. Gençler Grubu Projeleri
C.9. Yönetim Kurulu
C.10. Basın’da TBV
C.11. TBV 2013 Stratejik İletişim Planı
D. Raporlar
D.1. Fatih Projesi İzleme Raporu
D.2. Bilgi Toplumu Stratejisi yenilenmesi
E. Mali Durum
D.1.
Denetleme Kurulu Raporu
D.2.
Vakıf Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu
D.3.
İşletme Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu
2013 ÇALIŞMA RAPORU
A. Sunuş
Geçen yılki Faaliyet Raporumuzun hemen ardından ülkemiz, onyıllardır görülmedik
şiddette ve önceki onyıllardan çok farklı nitelikte toplumsal eylemlere sahne oldu. Bu
dönemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılış biçimi ve yoğunluğu, Türkiye’nin bilgi
toplumuna doğru evriminde bir “önce-sonra” ayrımı yapılmasını sağlayacak sosyal veri
üretti. Kısa vadede akademik makalelerde ele alınan bu dönem, orta vadede akademik
kitaplara da yansıyacaktır.
Bu yılki Faaliyet Raporumuzu da yine toplumsal huzursuzluğun BİT vasıtasıyla dile
getirildiği bir dönemde size sunuyoruz. İnternete devlet müdahalesi, özel yaşamın
korunması, internetin düşünce ve ifade özgürlüğü boyutu, sosyal medyanın hem olumlu
hem olumsuz kullanılış şekilleri gibi konuları Türkiye, birebir yaşıyor, tartışıyor.
**
Nisan 2013-Mart 2014 arasındaki bir yılda Vakfımız, Türkiye için bir “ilk”i gerçekleştirmek
amacıyla hem fikir hem icraat düzeyinde yoğun bir şekilde Bilişim Enstitüsü’nü hayata
geçirmeye odaklandı.
Enstitü, Vakfımız ile Turkcell ortaklığında faaliyet gösterecek bir eğitim, araştırma ve fikir
üretim merkezi olarak çalışacak. Vizyonumuzu paylaştığı ve Enstitümüze sağladığı
sponsorluk için Turkcell’e teşekkür borçluyuz.
Turkcell, kısaca “bilişim” dediğimiz bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumsal fayda ve
ekonomiye katma değer yaratma potansiyelini ortaya çıkartmakta Vakfımızla birlikte
çalışacak. Bunun mekanı, Karaköy’de restore ettirdiğimiz tarihi bir bina olacak. Enstitümüz
bu yıl içinde faaliyete geçecek.
Bu noktaya, 2011-2012 döneminde İstanbul Kalkınma Ajansı’nın çok değerli desteğiyle
yürüttüğümüz İstanbul Bilgi Toplumu İzleme Grubu çalışmasıyla geldik.
Bu projeyle hedefimiz; İstanbul’un, bilişim sektörü aracılığıyla, daha rekabetçi, daha
yenilikçi, yabancı sermaye yatırımlarını daha kolay çeken, finans merkezi olma girişimlerini
destekleyen, kültür turizmini ve uluslararası işbirliklerini daha cazip hale getiren bir
konuma gelmesini hızlandıracak yol ve yöntemleri araştırmaktı.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
Projenin sonunda ortaya çıkan önerileri, İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizi “Akıllı
Şehir”e dönüştürecek politikaları ve stratejileri saptamak amacıyla bir Bilişim Enstitüsü
bünyesinde ele almayı amaçlıyoruz. Enstitümüz, Vakfımızın “bilgi,” Turkcell’in de “iletişim”
odaklı yaklaşımlarından bir sinerji doğuracak yenilikçi bir düşünce ve proje üretim merkezi
(think-tank) olacak.
Bilişimin toplumsal fayda ve ekonomiye katma değer yaratmadaki yenilikçi özelliklerini
Türkiye özelinde ortaya çıkartmak ve bilişim sektörünü bu konuda teşvik etmek amacıyla
2011’de 4 bilişim sivil toplum örgütüyle birlikte oluşturduğumuz Dijital Türkiye Platformu
da son bir yılda önemli bir yol aldı.
Avrupa Birliği’nin 2014-2020 dönemi için öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı
büyümeyi sağlamak üzere belirlediği Dijital Gündem Stratejisi’nin yaygın uygulamasını
sağlamak amacıyla ilan ettiği “Going Local” hareketi kapsamında, Türkiye olarak yapılması
gereken sürdürülebilir ve sürekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi için Avrupa
Dijital Gündemine Uyum Projesini 2013 boyunca sürdürdük.
7 araştırma konusu üzerinde odaklandığımız bu projede, ülkemizin bilişim uzmanları 2014
yılı ilk yarısında da çalışmalarını sürdürecek ve Sayısal Tek Pazar, Birlikte Çalışabilirlik ve
Standartlar, Güvenirlik ve Güvenlik, Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi, Ar-Ge ve İnovasyon,
Sayısal Okur-Yazarlık Becerilerini Geliştirme, Topluma Bilişimle Yarar Sağlama ana
başlıkları altında 2014 içinde tamamlanması öngörülen bir rapor hazırlayacak.
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi de benzer nitelikte bir yaklaşımla yeni bir Bilgi
Toplumu Stratejisi belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Biz de TBV olarak, diğer bilişim
stk’larıyla birlikte düzenli toplantılar yaparak, tarafların görüş ve beklentilerini
bağdaştırmak amacıyla çalışmaya devam ettik.
Bu çalışmayı aslında, Avrupa Dijital Gündemi’nin üstünde yer alan “şemsiye” strateji Ufuk
2020 Programı uyarınca yapıyoruz. Ufuk 2020 hedeflerine ulaşılması için gerekli Ar-Ge
teşvikleri ve yönlendirmeler, bilişim sektörümüzün gündem belirleyici ve rekabetçi
kalabilmesi açısından, kullanması lehine olacak unsurlar içeriyor. Türkiye’nin 2023 Vizyonu
hedeflerine de ulaşmasını sağlayacak Ufuk 2020 Programı’na Türkiye olarak “tam
katılımın” sağlanmasını son derece önemli sayıyoruz. Vakfımız, 2002’de Altıncı Çerçeve
Programı’na Türkiye’nin katılması için çok çaba harcamıştı. Ufuk 2020’nin Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki yaşamsal önemdeki rolünü, TBV olarak, başta
Başbakan olmak üzere tüm BTYK üyelerine birer mektupla yazarak Türkiye’nin tam katılımı
için gerekenlerin yapılmasının aciliyetine işaret ettik.
Avrupa Dijital Gündemine Uyum çalışmasından beklediğimiz makro kazanım, Türkiye’de
“bilişime dair verilerin” sağlıklı bir şekilde toplanmasını sağlayacak bir adımı bilişim
stk’larının atması olacak. Bu adım, “açık veri” konusunun gündeme gelmesidir. Çünkü
2013 ÇALIŞMA RAPORU
Türkiye’de yoğun bir “kamu verisi yokluğu” yaşadığımız herkesin malumu. Mevcut yasalar,
kamunun, elindeki veriyi kamu kurumları arasında bile paylaşımına izin vermeyen, günün
gereklerine aykırı, demode bir “paylaşmama ve kapalılık” öngörüyor. Oysa saydamlık,
hesap verebilirlik, katılımcılık gibi kavramların yükseldiği çağdaş dünya ise “açık veri” ile
yaşam buluyor. Bu nedenle, “açık veri” farkındalığını başta kamu kesimi nezdinde ve
toplumda yaratmayı hedefliyoruz.
Ne var ki hükümetin ve TBMM’nin internete getirdiği yeni sınırlamalar, “açıklık”
konusunda daha, çok sayıda engelin bizi beklediğini gösteriyor. Kişisel Verilerin Korunması
Yasası 10 yıldır TBMM’de beklerken, zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Türkiye
Anayasası’na aykırı hükümler içeren bir internet yasasına daha da antidemokratik
maddelerin alelacele eklenmesini insan haklarına saygısızlık olarak görüyoruz. Üstelik, bu
yasadaki sınırlamaların daha da sertleştirileceğine dair resmi beyanlar, Türkiye’ye bilişim
konusunda yabancı sermayenin yatırım olasılığını ortadan kaldıracak bir ekonomik sakınca
yaratıyor. Türkiye bir yandan ICANN’in Los Angeles ve Singapur’la birlikte üç merkezinden
biri olacakken, internete getirilen sınırlamaların bu durumla tam bir tezat olduğunu
burada ifade etmek isterim.
Ancak, eğer yeni bir Anayasa yapılacak olursa, TBV olarak, bu konuların nasıl bir maddeyle
tanımlanması gerektiğine dair görüşümüzü tekrar hatırlatmak istiyorum:
“Herkes bilgi toplumuna katılmaya ve bilgi toplumunun tüm unsurlarına iştirak
etmeye hak sahibidir. Diğer tüm temel haklar da gözetilmek şartıyla; elektronik yollarla
iletilen bilgiye ulaşmaya yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin değiş tokuşunun,
dağılımının ve üretiminin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alır, gerekli altyapıları
kurar; bunların sağlanmasının önündeki engelleri ortadan kaldırır."
"Herkes kamusal alanlarda en az 1Mbit/Saniye geniş bant bağlantı ile internet veya
daha ileri bilgi toplumu araçlarına ücretsiz bağlanabilme hakkına sahiptir. Bu maddenin
amacının sağlanabilmesi için gerekli tüm tedbirleri alır, gerekli altyapıları kurar; bunların
sağlanmasının önündeki engelleri ortadan kaldırır. Devlet, gerektiğinde engelliler için ise
bu madde anlamında özel önlemler alır."
**
eTürkiye (eTR) Ödülleri’mizin 11’incisi 12 Aralık 2013’te TBMM Tören Salonu’nda yapıldı.
TÜSİAD ile birlikte verdiğimiz bu ödüllere 2003’den bu yana başvuran kamu kurumlarının
sayısı 350’ye dayandı. Verilen ödül sayısı 60’ı geçti. Bu rakamlar, eTR Ödülleri’ne kamu
kurumlarının verdiği önemi gösterdiği kadar, ödüllerin, kamu kurumlarında yarattığı teşvik
ve hevese de işaret ediyor.
Bu ödüller katma değer yaratıyor. Bunun ölçümlerini almaya başladık: Ödül kazanan
projeler tasarruf sağlıyor, verimlilik artışına yol açıyor*. Ödül alamayan projelerin de
2013 ÇALIŞMA RAPORU
aslında mutlaka tasarrufa ve verimliliğe bir ölçüde katkı yaptığını düşünecek olursak, eTR
Ödüllerimizin, kamu kesiminde “tasarruf ve verimliliğin önemi” konusunda 11 yılda hatırı
sayılır bir farkındalık yarattığını iftiharla söyleyebiliriz. Kıt kaynaklarımızı bilinçli ve hesaplı
kullanmak, ve bundan, azami faydayı sağlamak fikrinin kamu kesiminde yerleşmesine
katkımız olduğu için kıvanç duyuyorum. Bize, vizyonumuzda eşlik eden, destek veren yol
arkadaşımız TÜSİAD’a teşekkür ediyorum.
Son olarak, Sabancı Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Reformu Girişimi’yle birlikte eğitim
konusundaki çalışmalarımıza da değinmek isterim.
ERG liderliğinde ve TBV katkısıyla, dünya çapında eğitim reformu projeleri uygulayan kar
amacı gütmeyen bir kuruluş olan RTI Research Triangle Institute International tarafından
FATİH Projesi ve Türk eğitim sisteminin ihtiyaçlarına dair rapor için 2013 boyunca çalıştık.
Raporu 2014 içinde sunmayı planlıyoruz.
Eğitim konusunu önemsiyoruz, çünkü ülkemizin en önemli doğal kaynağı genç nüfusudur.
Bu nüfusun çağdaş ve bilimsel içerikle kaliteli bir eğitim alması, 10 yıl, 20 yıl sonra ülke
yönetimindeki çağdaşlığın, kalitenin güvencesi olacaktır.
Ne yapıyorsak, ülkemizin rekabetçilik düzeyinin artmasını amaçlıyoruz. Bu çileli ve sabırla
aşılması gereken yolda, bütün yükümlülüklerimizde, TBV’nin bütün üyelerinin desteğine ve
inancına ihtiyacımız büyük. Siz olmadan, ileriye bakamayız. Desteğinize müteşekkirim.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
B. Kurumsal Sponsorlarımız
Öncelikli hedefi, bilgi toplumuna giden süreci hızlandırmak olan Türkiye Bilişim Vakfı, bu
hedefe yönelik pek çok çalışma gerçekleştirmiş, gerçekleştirmeye devam edecektir.
Globalleşme sürecinde, uluslar arası rekabete dayanma gücüne kavuşmuş ve verimliliğin her
alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye’nin, tüm bu hayallerini
gerçekleştirebilmesi
için
en
gerekli
unsurlardan
biri
olan
bilişimi,
tüm
topluma
yaygınlaştırmaya çalışan Vakfımız bilişimin ekonomideki payının artması için, bilimsel
araştırma ve geliştirme etkinliklerini teşvik edecek ekonomik ve sosyal çalışmalar yapmak,
projeler üretmek ve uygulanmalarını sağlamak için uğraş vermektir.
Bu çabalarında Vakfımız da diğer sivil toplum kuruluşları gibi, genellikle sponsorluk temeline
dayanır. Sponsorlarımızın varlığı sayesinde pek çok projeyi gerçekleştirme olanağı bulduk.
Bu önemli desteklerinden dolayı, büyük firma olmanın “sosyal sorumluluğunun“ bilincinde
olan kurumsal sponsorlarımız çok önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Varlığımızı
sürdürebilmemiz değerli sponsorlarımızın desteklerini sürdürmelerine büyük ölçüde bağlıdır.
Geçen yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da Vakfımıza kurumsal sponsorluk desteği
veren Cisco Türkiye, Eczacıbaşı Holding, IBM Türkiye, Turkcell ve Xerox’a ve bu yıl
yeni eklenen e-Güven ile Türk Telekom AŞ ye teşekkür borçluyuz. Bu zor dönemde
kurumlarımızın Türkiye Bilişim Vakfı’nı, dolayısı ile Türkiye’yi Bilgi Toplumuna taşıma
çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini umuyor ve bekliyoruz.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C. Etkinlikler Projeler
C.1 11. E-Türkiye Ödülleri
TBV , TÜSİAD ile birlikte ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet
gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin kamu yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunacak
bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine, birer sivil toplum örgütü olarak katkıda
bulunmanın
görevleri
olduğunu
düşünerek
2003
yılında
“eTR Ödülleri”
etkinliğini
başlatmışlardır.
"eTR Ödülleri" ile devlette ve yerel yönetimlerde örnek uygulamalara dikkat çekilmesi,
yenilikçi
girişimlerin
özendirilmesi
ile
bu
kamuoyuna
tanıtılması,
yöndeki
uygulamaların
başarılı
girişimlerin
yaygınlaşmasına
desteklenmesi
katkıda
ve
bulunulması
hedeflenmektedir.
Bu kapsamda, kamu kurumlarının eDevlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel
sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmalara başlaması ve bunu
sürdürmesi yönünde özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu dönüşümden doğrudan
etkilenecek toplumun bireylerinin,
dönüşümü doğru
algılamalarını sağlamak
üzere
bilgilendirilmesi hedeflenmektedir
Bu yıl da TÜSİAD ile birlikte düzenlediğimiz 11. eTR Ödülleri Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde sahiplerini buldu.eGüven AŞ ana sponsorluğunda 52 projenin başvurduğu ödül
töreni öncesinde yapılan değerlendirme ile 24 proje finale kaldı.
eTR Ödülleri”ni kazananlar TBMM Başkanlığı himayesinde 12 Aralık 2013 Pazartesi günü
TBMM’de düzenlenen törende ödüllerini aldılar..
Ödül töreni esnasında, jürinin elektronik oylaması ile ödül kazananlar belirlendi.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
“Kamu Kurumlarına Yönelik Kategoriler” de;
‘Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler’ kategorisinde Dışişleri Bakanlığı e Vize projesi ile,
‘Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler’ kategorisinde Ekonomi Bakanlığı “Dış ticarette risk
esaslı kontrol sistemi” projesi ile,
‘Kamudan Kamuya e-Hizmetler’ kategorisinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
“görüntü paylaşım” projesi ile ödül aldılar.
“Yerel Yönetimlere Yönelik Kategoriler” de ise;
Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi’nde Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Su ve Kanalizayon
İdaresi “Mobil Arıza Takip” projesi,
Orta Ölçekli Belediye Kategorisi’nde Yalova Belediyesi “ZAMBAK” (zamandan ve
mekandan bağımsız kamu hizmetleri) projesi,
Küçük Ölçekli Belediye Kategorisinde Seferihisar Belediyesi “Seferipazar eticaret” projesi
ile ödül aldılar.
Ayrıca,önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve
projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu
tarafından verilen “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülünü Maliye Bakanlığı Muhasebat
Genel Müdürlüğü”Kamu Personel Harcamaları Yönetimi” projesi alırken,Bu kategorilerin
dışında
modern
devlet
anlayışını
destekleyen,
şeffaflık,
sosyal
sorumluluk,sürdürülebilirlik gibi ilkeleri benimsemiş ve sektöründe uluslar arası projelere
örnek olabilecek çalışmalar arasından seçilen ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
tarafından geliştirilen“Ceylanpınar sulama projesi” ne TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu
tarafından Özel Ödül verildi.
11. eTR Ödülleri töreninde TBMM Başkanı Cemil Çiçek,Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Binali Yıldırım,Tarım Hayvancılık ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, TÜSİAD Yönetim
2013 ÇALIŞMA RAPORU
Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve
eGüven Genel Müdürü Can Orhun da birer konuşma yaptılar.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek yaptığı konuşmada, 11 yıldır TÜSİAD ve TBV tarafından
düzenlenen ve TBMM olarak 4 yıldır ev sahipliği yaptıkları eTR Ödülleri’nin, Türkiye’nin
geleceği açısından desteklenmesini önemli bulduğunu belirtti. Kurum ve belediyelerin
vatandaşa eDevlet hizmeti sunmasının bir gereklilik olduğunu paylaşan Çiçek, kamu
hizmetlerinin etkin olmasında en vazgeçilmez unsurun bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunu
belitti. Çiçek, Dünyadaki rekabet gücümüzün artması için bilgi ve teknolojiyi tüketmek kadar
üretmenin de önemine değindi.
Bu yıl onbirincisi düzenlenen eTR Ödülleri’ne 52 projenin başvurduğunu ve 10 yılda alınan
toplam başvuru sayısının 350'ye ulaştığını belirten TBV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk
Eczacıbaşı ise yaptığı konuşmada, eTR Ödülleri’nde yarışan her projenin, Türkiye’nin daha
rekabetçi bir ekonomik yapıya ulaşması ve geleceği için önem taşıdığına dikkat çekerek şu
ifadeleri kullandı:
“Geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği, e-Devlet Kıyaslama Raporu’nu yayınladı.
Rapordaki şu olumlu değerlendirmelerden memnunluk duyduk. e-devlet hizmeti sunan
sitelere online erişilebilirlik oranları bakımından Türkiye % 81 ile %74 olan AB ortalamasının
üzerinde yer aldı. E-devlet hizmeti sunan sitelerin online kullanılabilirlik oranları bakımından
ise ülkemiz % 75 ile %70 olan AB ortalamasını geçti. Bu başarının devamı için, TÜSİAD’la
birlikte Türkiye Bilişim Vakfı olarak biz, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”Kamu
verisinin kullanımı konusuna da dikkat çeken Faruk Eczacıbaşı şunları ifade etti:“Eğer devlet,
elindeki kamu verisini; kamuoyuna, girişimciye, araştırmacıya, bilim adamına ne kadar bol
sunarsa, ne kadar çok açarsa vatandaşın, bundan yararlanma şansı o kadar artar. Oysa
bugün ülkemizde kamu verileri sadece kamuya ait ve kamu kurumları arasında bile paylaşımı
sorunlu. Bu durum, Türkiye’de e-dönüşümün başarıya ulaşmasının önünde bir engel teşkil
ediyor. Dünyada devletler daha açık, daha saydam, daha paylaşımcı adımlar atarken,
Türkiye’nin, kamu verilerini paylaşmayan, saydamlıktan uzak bir tavrı sürdürmesi mümkün
olamayacak. Bu konuda bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Kamu sektörü-özel sektör ve sivil
toplum kuruluşlarının el ele vererek, ortak bir platformda buluşmamız gerekiyor. Bu adım,
kamu verisinin, vatandaşa açılmasıdır. Açık Veri, ülkemizde oluşmakta olan Büyük Veri’yi
ülke ve vatandaş yararına daha verimli kullanmamızı sağlayacak bir anahtar. Önümüzdeki
2013 ÇALIŞMA RAPORU
yıllarda, kamunun, vatandaşla henüz paylaşmadığı verileri vatandaşa açmasıyla ortaya
çıkacak veri hazinesinin, yepyeni eTR Projeleriyle değerlendirilmesini; bunların, milyonların
yaşamının, sosyal ve ekonomik olarak önemli oranda iyileşmesini sağlayacak projeler
olmasını diliyorum diyen Eczacıbaşı,, eTR ödüllerinin özel sektör tarafından Kamu ya verilen
ilk ve tek ödül olma özelliğinin ve bu hali ile kamu da geliştirilecek projeler ile bu projelerin
uygulamaya geçirilmesi ve halka duyurulması sürecine katkı sağlamaya devam edeceğinin
altını çizdi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise:“e-Devlet projeleri ile kamu
hizmetlerinin daha ucuz, hızlı ve etkin şekilde sunulabilmesi, kamuda tasarruf ve verimlilik
artışına önemli katkı sağlayan bir unsur. e-Devlet, iş yapış biçimlerini dönüştürerek ve
sorunlar henüz büyümeden müdahaleye imkan sağlayarak verimliliği yükseltiyor ve sonuçta
kamu kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçiyor. eTR Ödüllerinin projelerin tanıtımı ve
farkındalık yaratma konusunda önemli bir girişim olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla eTR
Ödülleri için aldığımız her başvurunun, yeni geliştirilen her projenin bilgi toplumuna dönüşüm
yolunda çok önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Dijitalleşme ile; daha şeffaf ve hesap
verebilir bir devlet yapısına ulaşmak, ekonomik ve sosyal bir değer yaratmak ve nihayetinde
devlete duyulan güveni artırmak hedeflenmektedir. Kamuda değer yaratma süreçlerine
bireylerin ve sivil toplum örgütlerinin katılabilmesi bu hedeflere ulaşmak açısından önemlidir.
Bunu
sağlamak
için
ise
vatandaşların
politika
seçenekleri
arasında
tercihlerini
belirtebilecekleri, katılımcılığı gerçek anlamda artırmaya yönelik diyalog kanalları ve açık
yönetişim modellerine gerek duyulmaktadır. Teknolojiyi, kamuda daha iyi ve verimli iş
yapmanın ötesinde; yenilikçilik, sorun çözme ve halkın kamu politikalarına katılımı için
kullanma gereği ortaya çıkmaktadır dedi.
11.eTR ödülleri jürisi aşagıdaki isimlerden oluştu.
1.ERAY AKDAĞ TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi ve TÜSİAD TBMM ile İlişkiler Sorumlusu
2.Dr. ALİ ARİFOĞLU ODTÜ Enformatik Enstitüsü Müdür Yardımcısı, eDevlet Araştırma ve
Uygulama Merkezi Başkanı 3.Abdullah BÜYÜKBAYRAM AB Danışmanlık Genel Müdürü
4.Prof. Dr. KÜRŞAT ÇAĞILTAY ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Öğretim Üyesi 5.Tunç ÇELİK Analiz Sentez Yönetim Danışmanlık Kurucu Başkanı 6.Dr.
Kıvanç DİNÇER Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
7.Erdem ERKUL Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bölgesel Planlama ve Kamu Politikaları
2013 ÇALIŞMA RAPORU
Direktörü8.
Melih GEZER Intel Türkiye, Kurumsal İlişkiler Müdürü
9.Abdullah Raşit
GÜLHAN SİNERJİTÜRK Vakfı ve Verasoft A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 10.
Dr.
Kemal
KAYA TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili (Bilgi ve Bilişim Hizmetleri) 11.Dr.Aydın
KOLAT TBV Ankara Temsilcisi ve Verisis Genel Müdürü 12.Pelin KUZEY Google Türkiye,
Kamu İlişkileri Müdürü13.
Ali ÖZER TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı
14.Mehmet Ziya TELLİ IBM Satış Müdürü
15.Prof. Dr. Fatoş Yarman VURAL ODTÜ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 16.Erhan YALÇIN Microsoft Genel Müdür
Yardımcı.
Ayrıntılı bilgi için www.etrodulleri.org sitesine bakabilirsiniz.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.2. Teknolojide Kadın Hareketi
TBV, Anadolu’ da yaşayan, maddi bağımlılıkları olan, ekonomik özgürlükleri olmayan ev
kadınları ve genç kızlar ile ekonomik piramidin en altında yer alan kadınların
mobil
teknolojilere erişimlerinin önündeki engelleri kaldırarak kadınların toplumsal hayata
katılımını artırmak amacıyla Türkiye Vodafone Vakfı tarafından önerilen bir projeye ortak
olmuştur. Diğer ortağın KAGİDER olduğu bu projede Türkiye’deki kadınlara iletişim
teknolojilerini sunarak onların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması amacıyla bir
platform oluşturulması, bu platformun uzun soluklu olması ve böylece Türkiye’de kadınların
ekonomiye katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratılması, sosyo-ekonomik durumlarının
iyileştirilmesi ve bölgesel/küresel açılımlar yapmaları için gerekli zeminin hazırlanması
hedeflenmektedir.
Projede;
1.
Türkiye’deki ihtiyacın tespit edilmesi,
2.
Teknoloji ve girişimcilik eğitimleri ile kadınların bilinçlendirilmesi,
3.
Girişimci kadınların mobil teknolojileri kullanarak etkin ve verimli yeni iş yapış
biçimlerinin oluşturulması ve
4.
Mobil teknolojilerle daha geniş bir coğrafyada iş yapabilecek yetkinliğin
desteklenmesi/teşvik edilmesi
olarak belirlenen bir aksiyon planı çerçevesinde yürütülen, Teknolojide Kadın Hareketi
Projesi, Türkiye’de girişimci olan ve girişimci olmak isteyen kadınları hedefleyen bir projedir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in katıldıkları bir toplantı ile İzmir’de başlatılan proje
kapsamında değişik illerimizde “girişimcilik” ve “bilgi teknolojileri ve iletişim” konularında
eğitimler verildi.
5 değişik ilde, İzmir, İstanbul, Samsun, Ankara ve Gaziantep'te pazarlama ve girişimcilik
eğitimleri verildi ve hedef olarak belirlenen 1000 ev kadının eğitimlere katılmaları sağlanmış
oldu.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
2013 yılı ilk çeyreği içerisinde tamamlanan projede başlangıçta hedeflenen 1000 girişimci
kadına ulaşılmış ve gerek yüzyüze ve gerekse uzaktan eğitim modeli ile teknoloji kullanımına
yönelik
çalışmalar
yapılmıştır.Eğitimler
sonunda
evhanımlarınca
geliştirilen
projeler
arasından 312 başvuru; Sina Afra, Leyla Alaton, Kerem Alkin, Hakan Çelik, Faruk
Eczacıbaşı, Songül Hatısaru, Umran İnan, Alphan Manas, Vahap Munyar, Ali Sabancı, Serpil
Timuray, Gülden Türktan, Arzu Ünal ve Serpil Yılmaz’ın yer aldığı iş, medya ve sivil toplum
kuruluşlarının önde gelen temsilcilerinin oluşturduğu 14 kişilik jüri tarafından değerlendirilmiş
ve ödüle layık görülen projeler belirlenmiştir. Yapılan jüri değerlendirmesinin sonucunda
Teknolojide Kadın Hareketi Yarışması'nın kazananları ve proje konuları aşağıdaki gibidir.
1.Teknolojide Kadın Hareketi Yarışmasının birincisi Azize Karataş, “Sürücüleri Takip
Projesi”yle 15.000 TL’lik can suyu sermeyesinin sahibi oldu. 1983, Mersin doğumlu olan
Karataş, lise mezunu. 4 yıldır araç kiralama ve transfer işi yapan Karataş, geliştirdiği sistemle
araç kiralama sektöründeki dolandırıcılığı ortadan kaldırmayı planlıyor. Projeyle araç
kiralama şirketlerinin kara listesini ortak bir merkezde toplamayı planlayan Karataş, böylece
sektördeki firmaların zarar görmesini engellemeyi hedefliyor.
2.Yarışmada ikinci seçilen Ceren Çubukçu, “Etkinlik Fabrikam Projesi”yle 10.000 TL’lik can
suyu sermayesi kazandı. 1985, İstanbul doğumlu olan Çubukçu, bilişim sistemleri mühendisi.
Proje
fikri
olan, EtkinlikFabrikam.com
web
sitesi
ile
herkesin
kendi
etkinliklerini/organizasyonlarını internet üzerinden tanıtabilmesini ve etkinlik biletlerini
organizasyonun
büyüklüğü
veya
küçüklüğü farketmeksizin
internetten
satabilmesini
sağlayacak bir platform kurmayı planlıyor
3.Yarışmanın üçüncüsü Esra Canpolat, “Güneş Enerjisi Projesi”yle 7.500 TL can suyu
sermayesi kazandı. 1980, İstanbul doğumlu olan Esra Canpolat, yüksek kimyager. Üniversite
öğrenimi boyunca üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında Ar-Ge projelerinde yer alan
Canpolat, 2010 yılında ‘Fotovoltaik Güneş Panellerinin Türkiye'de Üretimi’ projesi için Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı'ndan Teknogirişim Sermayesi Desteği'ni almaya hak kazandı ve ARD
Enerji Sistemleri Şirketinin kurucu ortağı oldu. Canpolat’ın proje fikri, temel olarak,
yenilenebilir enerji teknolojilerinden güneş enerji sistemi kullanımına dayanan “Mobil Solar
Acil Destek Ünitesi” geliştirmeye dayanıyor.
Ayrıca,Jüri Özel Ödülü’nün sahibi ise Sibel Kanat’ın “İnternet Cafe Projesi” oldu. 1980, Van
doğumlu olan Sibel Kanat’ın mesleği terzilik. Ancak Kanat’ın en büyük hayali, hergün
2013 ÇALIŞMA RAPORU
önünden geçtiği lisenin karşısındaki boş dükkanı kiralayıp, evde hazırlanmış kahvaltı ve
yemek servisi hizmetini internet kafe ortamıyla birleştirmek. Özellikle mahallesindeki evden
çıkamayan kadınların hem bilgisayar öğrenmesini hem de sosyalleşmesini, evde interneti
olmayan çocukların ise dersini burada çalışmasını hedefliyor.
Ödüller,8 Mart 2013 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Muammer
Güler, Siirt Valisi Ahmet Aydın, Kadın Statüsü Genel Müdürü Özlem Bozkurt Gevrek ve
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı
Hasan Süel ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Türktan'ın katıldığı Dünya
Kadınlar Günü Programı çerçevesinde Siirt de düzenlenen tören ile sahiplerini buldu
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.3. Future Learning’13
IV. Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı TBV ve İstanbul Üniversitesi işbirliği
ile 23 – 26 Mayıs 2013 tarihlerinde Muğla Ören’de Gerçekleştirildi.
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişim
Derneği (TBD)’nin ortak çalışmasının bir ürünü olan ve yılda iki kez düzenlenen Uzaktan
Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı Türkiye’deki uzaktan eğitim sorunlarını değerlendirme ve
sonuç çıktıları ile bu sorunları aydınlığa kavuşturma çabasının bir ürünüdür. Çalıştayın eş
başkanlığını İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN,
TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın KOLAT ve TBD Yönetim Kurulu üyesi Levent KARADAĞ
yürütmektedir.
2004 yılından bu yana, iki yılda bir düzenlenen International Conference on Innovations in
Learning for the Future: e-Learning (Future-Learning) konferansları ile konu uluslararası
boyutta da değerlendirilmekte, tüm dünyadan akdemiysen, araştırmacı, öğretmen, öğrenci ve
ilgili bireyler arasında son gelişmeler akademik olarak tartışılmaktadır.
Çalıştay sayesinde üniversiteden özel sektöre pek çok katılımcı ile e-öğrenme deneyimleri
paylaşılmakta, üniversite ve sektördeki sorunlara çözümlerin üretilmesine çalışılmakta, yeni
başlayacak kurumlara/şirketlere yol gösteren ulusal çapta bir platform oluşturulmaktadır.
İlk Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı Muğla-Akyaka’da, ikincisi ODTÜ’de
üçüncüsü de İstanbul Üniversitesi’nde yapılmıştır. Bu zamana kadar yapılan çalıştaylarda;
uzaktan eğitim ve e-öğrenme konusunda deneyimli ve henüz deneyim kazanmamış
Üniversiteler ile Kurumlar / Şirketlerin mevcut durumu analiz edilmiş, sorunlar ve çözüm
önerileri üzerinde tartışılmış; karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve alanın ihtiyaçlarının
karşılanması için yapılması gerekenler büyük ölçüde belirlenmiştir. Bu sene dördüncüsü
düzenlenmiş olan çalıştay 23-26 Mayıs 2013 tarihlerinde, Muğla’nın Ören beldesinde
gerçekleşmiştir.
Çalıştayda, çalışma grupları tarafından özellikle tartışılan güncel konu başlıkları:
2013 ÇALIŞMA RAPORU



Fatih projesinin güncel durumu, bundan sonra gerçekleştirilecek adımların önem
sırası ve AB tarafından Fatih projesi kapsamında verilecek desteklerin hangi
konularda ve hangi öncelikle yapılması gerektiği
Türkiye’de Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Algısı: e-Öğrenme hak ettiği ilgiyi görüyor
mu?
Mobil Öğrenme olmuştur.
Çalıştay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin verdiği destek ve YÖK Uzaktan Eğitim
Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Nurettin ŞİMŞEK, MEB YEĞİTEK’ten Eğitim Yayınları ve İçerik
Yönetimi Grup Başkanı Mustafa İLKHAN, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi’nden
Ercan BOYAR ve AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr.
Mustafa BALCI’nın katılımlarıyla başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.
Çalıştayın ilk gününde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitimden sorumlu Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU evsahipliğinde üniversite ve uzaktan eğitim
çalışmaları hakkında bilgi alınmış ve Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi ziyaret edilmiştir.
Dördüncü Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayına Türkiye’nin farklı bölgelerindeki
üniversitelerden (Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has
Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin
Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel
Üniversitesi), özel sektörden (Enocta, BilgeAdam, Vodafone), Muğla İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’nden ve çevre okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan 41 kişi katılmıştır.
Algının değişmesi üzerine yoğunlaşılan çalıştayda, Fatih Projesi de AB desteklerinin alınması
boyutuyla çalışılmıştır.
Çalıştayın misyonlarından biri olan düzenlendiği bölgede bulunan üniversiteler ve yerel
yönetimlerle işbirliği yapma hedefi, bu etkinlikte de amacına ulaşmış, kurumlar arası sinerji
oluşturarak, uzaktan eğitim konusuna tüm tarafların dikkatini çekmiştir.
Çalıştay da ele alınan konuların uzmanlarca değerlendirilmesi sonucunda;
Fatih projesinin güncel durumu, bundan sonra gerçekleştirilecek adımların önem
sırası ve AB tarafından Fatih projesi kapsamında verilecek destekler ile ilgili olarak;
1. Fatih projesi kapsamında kullanılacak Türkçe içerik
çok
az sayıdadır
ve
geliştirilmelidir.
2. Fatih projesi kapsamında AB desteğinde geliştirilecek ürünler hem üniversite, hem
MEB ve hem de STK bünyesinde kullanılabilir ve sürdürülebilir olmalıdır.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
3. Fatih projesi uzaktan eğitim projesi olmayıp Fatih projesinde geliştirilecek içerikler
derste kullanılacak destek materyali olacak şekilde değerlendirilmelidir.
4. Ölçme ve değerlendirme araçları tıpkı içerikler gibi çağdaş öğrenme yaklaşımlarına
uygun hazırlanmalıdır
5. İçerikler günlük yaşam deneyimleri içerecek şekilde tasarlanmalıdır
6. Ders içeriklerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
a. Tüm ders süresini kapsayacak şekilde değil öğretmenin ilgili üniteye ilişkin
öğrencilerin dikkatini 1-3 dakikalık videolar kullanılabilir
b. Öğretmenlerin sınıfta konunun belirli bir kısmını anlatmakta kullanacağıya 3-6
dakikalık animasyon, video ve dinamik simülasyon tarzı materyallar
kullanılmalı.
c. Öğrencilerin evde kendi başına çalışmalarına yardımcı olacak 3-6 dakikalık
materyal hazırlanmalı.
d. Öğrencilerin konuyu pekiştirme amaçlı oyun tarzı değerlendirme materyalleri
kullanlımalı.
e. EBA’nın bünyesinde geliştirilmiş sosyal medya ortamının kullanılarak daha
etkin hale getirilmeli
Türkiye’de Uzaktan Eğitim Ve E-Öğrenme Algısı: E-Öğrenme Hak Ettiği İlgiyi Görüyor
Mu? Konusu ile ilgili olarak;
E-Öğrenmenin hak ettiği ilgiyi görmesini etkileyen faktörler;
a. Devlet,
b. Özel sektör,
c. Üniversite,
d. Milli Eğitim Bakanlığı,
e. Vatandaş,
f.
STK ve meslek odalarıdır.
Bu nedenle özellikle bu bileşenlerde fakındalık çalışmaları yapılması önerilmiştir.
1. Bunun için Basılı, görsel ve sanal ortamdaki her türlü medya alanında;

Etkinliklerin duyurulması
2013 ÇALIŞMA RAPORU

Etkinliklerin sonuçlarının duyurulması

Bilimsel makalelerin yayınlanması

Alandaki başarı öykülerinin yayınlanması,
2. E-Öğrenme başarı öykülerinin (kurum, kişi, metodoloji, vaka vb) devlet, özel sektör,
üniversite, Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaş, STK ve meslek odaları ile paylaşılması,
3. İstanbul’da özel sektör, ticaret ve sanayi odası temsilcileri ile, Ankara’da kamu kesimi
ağırlıklı olmak üzere beklentilerin belirlenmesi amacıyla toplantılar yapılması, önerilmiştir.
Ayrıca Mobil öğrenme konusu ile ilgili olarak da;
Türkiye’de kullanılan akıllı telefon sayılarının 40 milyonu aşması, mobil öğrenmenin eğitim
sistemine
destekleyici
olarak
dahil
olabileceği
düşüncesini
pekiştirmektedir.
Mobil
uygulamaların eğitimde kullanılması için aşağıda belirtilmiş maddelerin ele alınması
gerekliliği üzerinde durulmuş,
•
Mobil öğrenme ile standartların belirlenmesi
•
Mobil öğrenme kullanım alanlarının belirlenmesi
•
Telekom firmalarının mobil eğitimde rollerinin belirlenmesi
•
Mobil Uygulama geliştiricilerini yetiştirilmesi için üniversite, özel sektör ve kamu
işbirliğinin sağlanması,
•
Kullanılabilirlik eğitimlerinin BÖTE formasyonlarına dahil edilmesi için ilgili makamların
bilgilendirilmesi,
•
Gelişmekte olan ülkelerde mobil eğitim uygulamalarının araştırılması, ve Türkiye’ye
uyarlanması çalışmalarının yapılmasının sağlanması,
•
E-öğrenme uygulamaları için yapılan çalışmalara benzer farkındalık çalışmasının
yapılması çalıştay çıktısı olarak ilgililer ile paylaşılmıştır.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.4. Bilişim Enstitüsü
TBV, “Bilgi Toplumu’na Dönüşmüş Bir İstanbul” yolunda akademi, STK, devlet ve özel
sektöre yetkin ve yetişmiş insan kaynağı kazandırmak ve İstanbul’un bilgi toplumuna geçiş
sürecini hızlandırmak için gerekli kültür ve değer yapısının inşasına hizmet etmek üzere aynı
zamanda İstanbul’da BİT alanında bir cazibe merkezi de yaratacak olan bir Bilişim Enstitüsü
kurmak amacıyla yola çıkmıştır.
Projenin özel amaçları:
1.BİT alanında donanımlı, uluslararası alanda tanınacak, üniversite-sanayi-kamu işbirliği ile
bir bilgi ve paylaşım merkezi kazandırmak,
2.BİT’in ve hizmet sağladığı sektörlerin yaşam boyu öğrenim yaklaşımıyla, bilgi ve talebin
artmasını da sağlayarak küresel rekabet edebilirliğinin artmasına katkıda bulunmak,
3.BİT alanında bölgedeki potansiyelin değerlendirilerek, daha bilgili ve yetkin gençler ile
girişimcilerin yetişmesine ve BİT sektöründe nitelikli istihdamın artırılmasına katkıda
bulunmak
Projenin, hedefleri ve öncelikleri:
Proje, BİT sektöründe özel sektör, STK ve üniversitelerin işbirliğini artırarak sektörel
araştırmalar yapan, eğitimler sağlayan, bilimsel araştırma ve proje işbirlikleri gerçekleştiren,
BİT sektörüne bilgi, veri ve araştırma hizmeti sağlayan bilgi temelli bir merkezin oluşumu ile
bu yapının sürdürülebilirliğini kapsayacaktır. Proje programın genel hedefi olan yüksek katma
değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak küresel rekabet
edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamış olacaktır. Proje kapsamında Bilişim
Enstitüsü’nü kurmak üzere, BİT sektöründe faaliyet gösteren STK’lar, üniversite ve yerel
yönetimler işbirliği yapılacak, kurulacak olan merkezin sürdürülebilmesi için de özel sektör
eğitim kurumları, sanayinin diğer kolları olan kurumlar ve çeşitli STK’larla işbirliği
gerçekleştirilerek Bilgi ve Teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversite-iş dünyası
ve kamu-özel işbirliğinin geliştirilmesi hedefine katkı sağlanacaktır. Bu işbirlikleri ile merkez
hem BİT sektörüne hem de BİT konusunda kendisini geliştirmek isteyen toplumun farklı
kesimlerine de hizmet sağlamış olacak, önemli bir bilgi yayım merkezi haline gelecektir.
Böylece, programın 1. önceliği ile paralel olarak, İ toplumun ve sanayinin farklı kesimlerinin
2013 ÇALIŞMA RAPORU
daha fazla BİT’i kullanmaları sağlanarak işbirliği bazlı bir ortak kullanım alanı oluşmuş
olacaktır. Sanayiden gelen talebin artmasıyla da BİT sektörünün gelişimine katkı sağlanmış
olacaktır. Gençlere ve yeni fikir üreten kişilere de bilgi ve uzmanlık desteği sağlayacak olan
bu
merkezle,
programın
2.
önceliğiyle
paralel
olarak,
BİT’in
ekonomik
değere
dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ve ayrıca programın
3.önceliğiyle paralel olarak ta, hem BİT alanında hem de diğer sanayi ve sosyal alanlarda
rekabetçiliğinin ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağlanmış olacaktır.
Projenin “Hedef Grupları”; BİT sektörü şirketleri, BİT sektöründen hizmet satın alan kurumlar,
iş ve finans dünyası, ilgili STK’lar, kamu kurumları, akademik kurumlar, Ar-Ge ve bilimsel
araştırma merkezleri, sanatçılar, siyasetçiler ve medyadır. BİT sektörü şirketlerinin (donanım,
yazılım ve hizmet alanlarında) sayısı çeşitli kaynaklara göre 5000 ile 7500 arasında
değişmektedir. “Nihai Yararlanıcılar”; bilişimi meslek edinmiş/edinmek isteyen çalışanlar,
bilişimci olmak isteyen gençler ve girişimciler, BİT hizmetlerinden yararlanan genel kamuoyu,
akademik kuruluşlar ve BİT şirketleridir.
BİT sektörünün gelişmesi için talebin ve pazarın yeterli büyüklüğe ulaşması, bunun için de
işbirliklerinin ve bilgi temelli hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Proje ile Bilişim Enstitüsü,
Türkiye Bilişim Vakfı kullanımına verilmiş ve İstanbul İl Özel İdaresi’nden sağlanan mali
destekle İstanbul Beyoğlu Belediyesi kontrolünde restorasyon çalışmaları tamamlanmış olan
İstanbul Karaköy’deki tarihi binada kurulacak ve hayata geçirilecektir. Bilişim Enstitüsü ile BİT
alanında araştırmalar yapılarak yayınlar üretilecek, BİT alanında yurt dışı örgütlerle ilişkiler
ve ağlar oluşturulacaktır. Bilişim Enstitüsü, Dijital Türkiye Platformu faaliyetlerine destek
olacak, BİT sektöründe yeni teknoloji platformlarının oluşmasına katkıda bulunacak ve uzun
vadede BİT sektöründe Ar-Ge ve yenilikçiliğin gelişmesine yönelik yeni fonlar sağlayan bir
kurum olacaktır.
Bu merkezde,
BİT sektöründe çalışanların ve sektörden profesyonel
destek alanların, üst düzey yöneticilerin, genç bilişimci adaylarının, kişisel gelişim sağlamak
isteyen farklı sektörlerden profesyonellerin yararlanacağı, bilişimi doğru ve etkin kullanma,
düşünsel yenilenme ve deneyim kazanmalarına yönelik düzenli eğitim programları
gerçekleştirilecektir. Bilişim alanındaki araştırmalardan kitaplar oluşturulacak, Türkiye Bilişim
Endeksi çalışması yapılacaktır. BİT alanında burs fonu oluşturulacak, genç bilişimci
adaylarının gelişimine katkı sağlanacak, bu alanda öğrenim görmekte olan gençler için burs
verilecektir. Sektörün genç adaylarını ve çalışanlarını, yaratıcı fikirlere motive etmeyi
hedefleyen ödüller dağıtılacaktır. Diğer yaratıcı sektörlerle de işbirliği yapılacaktır. Proje,
2013 ÇALIŞMA RAPORU
birçok ulusal ve İstanbul başta olmak üzere bölgesel programın planlanmasında katkı
sağlayacak, özellikle Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve eğitim alanları başta olmak üzere
ulusal ve uluslararası programlar tarafından fonlanan projelerin artmasına olanak
sağlayacaktır.
Bu geniş çerçevenin içerisinde olmak üzere Enstitünün faaliyetlerinin sürekli ve sürdürülebilir
kılınması ve bu amaçlar doğrultusunda sektörde kalıcı olması elbette sağlam ve uzun süreli
mali ve teknolojik destek ile mümkün olabilmektedir.
2013 yılı başından itibaren arayışına girdiğimiz bu destek bulma çalışmaları sonunda konuya
enaz bizler kadar sıcak yaklaşan ve belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılacak faaliyetleri
birlikte yürütebileceğimiz bir iş ortağı bulunmuş ve TURKCELL ile 5 yıl süreli proje ortaklığı
anlaşması imzalanmıştır.Eylül 2013 tarihli bu anlaşma ile enstitümüzün “TBV – TURKCELL
Bilgi Toplumu Enstitüsü” olarak adlandırılmasına ve yukarıda bahsedilen ana amaçlar ile
birlikte;
Türkiye’nin 2023 vizyonu ve Avrupa Birliği’nin Dijital Gündem 2020 hedefleriyle bağlantılı
olarak,
Bilişim
Enstitüsü’nün
değer
yaratan bir
teknoloji
ve
eğitim
üssü
olarak
konumlandırılması ve bilgiye erişimi Enstitü kurgusu ile dezavantajlı kesimler de dahil olmak
üzere kitlelere yayılması amacıyla; bilişim sektörüne katkı sağlamak, başta mobil yazılım
olmak üzere eğitim, araştırma, konferans eksenli etkinlikler gerçekleştirmek, sektörde nitelikli
tez yazımını teşvik etmek üzere “burs programı” düzenlemek ve sektöre yön veren yayınlar
üretilmesinine katkı sağlamak gibi faaliyet alanları da belirlenmiştir.Binamızın resmi açılışıyla
birlikte ;
Lisansüstü öğrencilere yönelik
“Teknoloji Liderleri Yetişiyor” başlıklı bir burs programı
başlatacaktır.Her sene Turkcell ve TBV tarafından ortaklaşa belirlenecek kişilerden oluşan ve
oybirliğiyle karar alacak burs komitesinin belirlediği kriterleri karşılayan azami 5(beş) tez,
Enstitü tarafından yayımlanacak ayrıca Türkiye’nin 2023 Vizyonu ve AB Dijital Gündem 2020
hedeflerine paralel ve Turkcell’in Geleceği Yazanlar projesi ile bağlantılı olarak her yaz TBVTurkcell ortaklığında geleceği yazanların başarılı geliştiricilerine yönelik bir yaz(ılım) kampı
düzenlenecektir.Yaklaşık 15(onbeş) öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek 1’er(bir) haftalık
kamplarda, kampa katılan öğrenciler (lise ve üniversite öğrencileri) mobil uygulama geliştirme
ve yöneticiler ve partnerlarla birarada bulunma fırsatını yakalayacaklardır.İlave olarak da
TBV’nin evsahipliğinde dünyada ve Avrupa’da son teknoloji trendlerinin tartışıldığı ilham
2013 ÇALIŞMA RAPORU
verici / vizyoner konuşmacıların davet edildiği ve özel durumlar hariç olmak üzere en az
senede 2 kere “Trend Talks” seminerler dizisi yapılacaktır.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.5. Yeni Binamız
Türkiye Bilişim Vakfı’nın, İstanbul Kayyum Bürosu Başkanlığı uhdesindeki Beyoğlu İlçesi,
Kemankeş Mahallesi, Ali Paşa Değirmeni Sokağı’nda bulunan, 121 Pafta, 74, Ada, 2 Parsel
sayılı, 91 M2 yüzölçümlü, kargir apartmanı Şubat 2009’da kiraladığı ve binayı ulusal ve
uluslar arası alanda sürdürdüğü faaliyetlerini paydaşları ile birlikte bir merkezde toplamak
amacıyla, öncelikle Kamu Kurumları ve STK’larla yaptığımız işbirliğini daha verimli hale
getirmek ve özellikle uluslar arası kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz projelerde ülkemizi daha
güçlü temsil etmek amacıyla yola çıktığı, aynı zamanda, tüm Bilişim Sivil Toplum
Kuruluşları’nın yararlanabileceği bir “Bilişim Merkezi” olarak kurmayı amaçladığı,Yapı
Koruma Kurulu’nca “korunması gerekli”, “2.Grup Yapı” olarak tescilli olan binanın
restorasyonu İl Özel İdaresi’nin mali desteği ve Beyoğlu Belediyesi’nin aracılığı ile yapılan
ihale sonucunda aslına uygun malzemeler kullanılarak tamamlanmıştır.
TBV kurulduğundan beri yurt dışı ilişkilerini geliştirmek amacıyla başlattığı çalışmaları ve
özellikle Avrupa Birliği Kurumları ve Avrupa’daki “bilgi toplumu” konuları ile yakından ilgili
Sivil Toplum Kuruluşları ile yakın temasını daha da güçlendirmeyi amaçlamakta, uzun
vadede tüm sivil toplum kuruluşlarının dış ilişkilerini koordineli biçimde sürdürebilmelerini
sağlamak için “Bilgi Toplumu Dış İlişkiler Merkezi” oluşturmayı da hedeflemektedir.
Temel hedefimiz, globalleşme sürecinde, uluslar arası rekabette dayanma gücüne kavuşmuş
ve verimliliğin her alanda en üst düzeyde sağlandığı bir ülke olma yolundaki Türkiye’nin, tüm
bu hayallerini gerçekleştirebilmesi için en gerekli unsurlardan biri olan bilişimi, tüm topluma
2013 ÇALIŞMA RAPORU
yaygınlaştırmaktır. Bunu başarmak için de bu yolda uğraş veren tüm Sivil Toplum
Kuruluşlarının daha sık bir araya gelebileceği bir çatı oluşturulmuştur.
Binamızı ulusal STK’larla birlikte kullanılmanın yanı sıra, uluslararası temaslarda, işbirliği
yaptığımız yabancı bilişim kurum ve STK’larının da ve özellikle Dijital Türkiye Platformu’nun
faaliyetler için yararlanacağı bir mükemmeliyet merkezi haline getirilmesi projenin nihai
amacını teşkil edecektir.
2013 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar sonrasında öncelikli olarak binanın kullanıma
açılması ve Vakıf merkezinin taşınması hedeflenmiş ayrıca enstitünün kuruluş faaliyetleri ve
ana gündem konularının belirlenmesine ağırlık verilmiştir.
Bahsedilen bu faaliyetlerin kendi kaynaklarımızdan karşılanmasının mümkün olmadığı ve
ayrıca sektörden kuvvetli bir paydaş ile daha geniş bir yelpazede faaliyet gösterebilme
düşüncesi ile yürütülen görüşmeler sonrasında Turkcell ile 5 yıl süreli bir sponsorluk
anlaşması imzalanmış ve bu destek ile bina tadilat,mobilya,dekorasyon vs işlemlerinin
tamamlanması sağlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak;Tüm binanın makul ölçülerde mobilya ihtiyacınınn karşılanması,bina içi
eksik kalan elektrik,su vs tesisat işlemlerinin tamamlanması,aydınlatma,perde boya vs
dekorasyon çalışmaları ile diğer teknik altyapının kurulması işlemleri için yapılan
değerlendirme sonrasında ALİÇ İnşaat ltd.şti ile 180.000 tl bütçeli anlaşma imzalanmıştır.
Bina ile ilgili yapı kullanımı izin belgesi için gerekli müracaatlar yapılmış,alınacak iskan
belgesi sonrasında yerleşime geçilmesi kararlaştırılmıştır.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.6. Dijital Türkiye Platformu
Platformu Platformu
Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik alanında faal beş sivil toplum örgütü TBV, TÜBİSAD,
TBD, TESİD ve ECİD’in bir araya gelerek başlattığı Dijital Türkiye Platformu TBV
koordinatörlüğünde 2013 yılı içinde de faaliyetlerini sürdürdü.
Avrupa Birliği’nin öngördüğü akıllı, sürdürülebilir ve katılımcı büyümeyi sağlamak üzere
belirlediği Dijital Gündem Stratejisi’nin yaygın uygulamasını sağlamak amacıyla ilan ettiği
“Going Local” hareketi kapsamında, Türkiye olarak yapılması gereken sürdürülebilir ve
sürekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi için Dijital Türkiye Platformu olarak
Türk Telekom’un değerli destekleri ile “Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi”
başlatılmış ve;
Avrupa Birliği sistemi ile bütünleşebilmek üzere aşağıdaki hedefler belirlenmiştir.
 “Digital Agenda Assembly (Dijital Gündem Genel Kurulu)”nun bir parçası olmak,
“Member States High Level Group (Üye Ülkeler Üst Düzey Grup)”ta temsil edilmek
veya halihazırda üye olanlardan bize destek olacak üye(leri) aracı olarak kullanmak
 “European Parliament (Avrupa Parlamentosu)”nda mevcut kişilerden yararlanmak
 Dijital Gündem Genel Kurulu’nda alınan kararlarda politika belirleyici olanları
etkilemek için bir “Stakeholder Engagement (Paydaş Katılım)” stratejisi oluşturmak ve
bu strateji doğrultusunda çalışmaları gerçekleştirmek
 Dijital Gündem’in uygulamalarının sonuçlarının izlenebildiği “Digital Agenda
Scoreboard (Dijital Gündem Skor Tablosu)”nda Türkiye’ye ilişkin tüm ve doğru
verilerin yer almasını sağlamak.
Yukarıda genel hatları ile tanımlanan temel işlevlerin yerine getirilebilmesi için gerekli
yapılanma gerçekleştirilmiştir.
Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturan STK Başkanları, Dijital Gündem Teknik Grup Lideri ve
Genel Sekreter’den oluşan komite Avrupa Birliği üst düzey ilişkileri düzenlemekte ,“Digital
Europe” ile temasları yürütmekte, her türlü lobi faaliyetini düzenlemekte, karar organı olarak
gerekli kararları almakta ve özetle yönetişimi sağlamaktadır.
Dijital Gündem ile ilgili izleme ve görüş oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek üzere uzman
grupları oluşturulmuştur. Uzmanlar Dijital Gündem Skor Tablosu’nu ve Dijital Gündem Genel
Kurul çalışmalarını yakından izlemekte, gerekli olduğu durumlarda toplantılara katılmakta,
2013 ÇALIŞMA RAPORU
komiteye rapor sunmakta ve Dijital Gündem’in 7 ana konusu ile ilgili çalışmaları koordine
etmektedirler.
Dijital Gündem’in 7 ana konu başlığının her biri ile ilgili konusunda uzman kişiler grubu
koordine ederek çalışmaların yürütülmesini sağlamaktadır.
Gruplar:
 Digital Single Market (Sayısal Tek Pazar)
 Interoperability and Standards (Birlikte Çalışabilirlik ve Standartlar)
 Trust & Security (Güvenirlik ve Güvenlik)
 Fast & Ultrafast Internet Access (Hızlı ve Ultra Hızlı Internet Erişimi)
 Research & Innovation (Ar-Ge ve Inovasyon)
 Enhancing Digital Literacy (Sayısal Okur Yazarlığı Artırmak)
 ICT-enabled benefits for EU Society (AB Toplumu için BİT Temelli Faydalar)
şeklinde belirlenmiştir.
Her grup, mevcut durumu, nelerin yapılması gerektiğini, izleme için hangi göstergelere ihtiyaç
olduğunu belirleyerek önerileri ve eylem planlarını oluşturmaktadır..
Dijital Türkiye Platformu “Uyum Projesi Ön Raporu” Aralık 2013’te yayınlanmış
bulunmaktadır. Nihai Rapor’un Haziran 2014 içinde yayınlanması hedeflenmiştir.
Dijital Gündem Uzman Gruplarının çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi esas olacaktır.
Dijital Türkiye Platformu, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi tarafından hazırlanan
“Bilgi Toplumu Stratejisi” belirleme çalışmalarına yoğun katkılar vermiştir.
DTP ayrıca, uluslararası kurumlarla Türkiye’nin bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri
sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi sürdürecek, kamu kurumları ve siyasi iradeye bilgi, iletişim ve
elektronik alanının sorunlarını anlatmaya devam edecektir.Rekabet gücü üretkenlikte sürekli
artışa; ürünlerde, hizmetlerde, iş süreçlerinde ve iş modellerinde sürekli yeniliğe bağlıdır.
Avrupa acilen ABD, Japonya ama aynı zamanda şu anda Hindistan ve Çin olarak da
nitelendirilebilecek önemli rakiplerle mevcut üretkenlik farkını kapatmak için uğraş
vermektedir. Dijital teknolojilerin uygulanmasının, tüm ekonomilerin her alanında ve sosyal
hizmet sektöründe hem üretkenlik artışını hem de yenilik ve istihdam yaratımını sürükleyen
birincil dönüşümsel güç haline geldiği bir gerçektir.
Dijital Türkiye Platformu sektörün sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bir ortak hareket
platformu olarak, Yapılanma ve hedefler açısından “Digital Europe” yapılanması paralelinde
kurulmuş ve AB'de bir çatı kuruluş olarak ortaya çıkan “Digital Europe”un Avrupa Birliği Dijital
Ajanda 2020 vizyonu ile Türkiye'nin 2023 hedeflerinin aynı paralelde yürütülmesini
hedeflemektedir. Sektör STK ları TBV koordinatörlüğün’de bir araya gelerek, işte bu nedenle,
bu konuları kamuoyu ve devlet politikaları içinde yerleşik bir hale getirmeye odaklanmak
amacındadır. Dijital Türkiye Platformu’nda, Platforma katılan tüzel kişilerin birleşerek ayrı bir
tüzel kişilik oluşturması yerine, Platformun içerisinde yer alan kurumların kendi iç
2013 ÇALIŞMA RAPORU
bağımsızlıklarını koruyarak belirlenen konu ve gelişmeler özelinde “ortak hareket edecekleri”
bir mekanizma ile çalışmaktadır. Yine tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, AB’nin yol
haritalarını, DTP de ülkemiz için yol haritası olarak benimsemektedir. Çünkü Türkiye’nin AB
üyelik adaylığı ulusal bir hedeftir ve AB’nin 2020 hedeflerini, ülkemizin ekonomik ve sosyal
büyüme hedefleri olarak kabul edilmektedir.
Türkiye’de bilgi, iletişim ve elektronik alanında faal beş kuruluş olarak bu alandaki konuların
ülkemizde geliştirilmesine ve bu alanın sorunlarına yönelik olarak çözüm önerileri geliştirmek
üzere güç birliği yapmaya devam ediyor, bu konularda strateji ve politika önerileri oluşturmayı
hedefliyor,ortak görüş ve hareket stratejileri belirleyerek Uluslararası kurumlarla Türkiye’nin
bilgi, iletişim ve elektronik alanının temsilcileri sıfatıyla işbirlikleri geliştirmeyi sürdürüyor.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.7. STK’lar Toplantıları
Bilişim STK Başkanları, Türkiye Bilişim Vakfı’nın ev sahipliğinde Ocak 2007’den bu yana
ayda bir kez toplanmaktadır. Bu toplantıların amacı, farklı misyonlarla kurulmuş bilişim sivil
toplum kuruluşlarını ortak bir platformda buluşmaları, gündemi oluşturan genel sorunları ve
geleceğe yönelik öngörüleri tartışmaları ve mümkünse ortak bir karara varmalarıdır. Bilişim
STK’ları Toplantıları ayrıca, aylık toplantılarda kendi kurumlarındaki gelişmeler hakkında
bilgileri paylaşmalarını, birbirlerini daha iyi tanımalarını ve dayanışma sağlamalarını da
amaçlamaktadır.
STK lar toplantıları adı ile TBV evsahipliğinde gerçekleştirilen bu çalışmalara 2013 yılında da
7 ayrı ve önemli toplantı ile devam edilmiştir.Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi
Başkanlığı tarafından yürütülen Bilgi Toplumu Strateji raporunun hazırlık ve sektör ile görüş
alışverişlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve Daire Başkanı Emin Sadık
Aydın,Bakanlık yetkilileri,McKinsey çalışma ekibi ve Sektör STK Başkanları ve Sektör Üst
düzey yöneticilerinin katıldığı 2 ayrı toplantı,Bilgi ve İletişim Kurumu ( BTK ) Başkanı Tayfun
Acarer ve Kurul üye ve uzmanlarının katıldığı Siber Güvenlik kanunu bilgilendirilmesi ve BTK
ile sektör temsilcilerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantılar ile Yabancı
konukların sektörel konular ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu toplantılar yapılan bu
çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.Ayrıca genel olarak bu toplantılarda görüşülen
konulardan bazı örnekler aşağıdadır:
 Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Çalışmaları
 Bilişim ve İnternet Komisyonu Çalışmaları

AR-GE Fonları ve BİT sektöründe ihtiyaç duyulan teşvikler
2013 ÇALIŞMA RAPORU
 UDBH , AR-GE Yönetmeliği
 Siber Güvenlik , Siber Güvenlik Kurulu Çalışmaları ve Siber Güvenlik Ulusal Koordinasyon
Kurulu
 UDB Şurası, Haberleşme Komisyonu değerlendirmeleri
 MYK Toplantıları/ Meslek Standartları
 Kalkınma Ajansları fonları ve Bilişim KOBİ’lerinin “danışmanlık” gereksinimleri
 Katma Değerli Servisler ve ÖİV
 Sosyal Medyanın Önemi ve Etkileri
 Yeni Nesil Şebekelerin Kurulması, Geçiş Hakkı ve Tesis Paylaşım
Türkiye Bilişim STK Toplantıları 2014 yılında da sürdürülecektir.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.8. Gençler Grubu Projeleri
Türkiye’ nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gençlerin düşündüğü çözümleri ortaya çıkarmak ,
düşüncelerini geliştirmeleri için onlara destek olmak, ülkemizi beraberce bilgi toplumuna
dönüştürmek ve TBV Misyonu’ nu omuzlayacak gençleri biraraya getirerek TBV bünyesinde
bir “Gençler grubu” oluşturmak amacıyla yola çıktık.
Türkiye Bilişim Vakfı olarak, bilgi toplumuna dönüşmüş bir Türkiye vizyonu için çalışan bir
düşünce kuruluşuyuz.Ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak amacıyla,
gelecekte Türkiye’ yi yönetecek, bugünün gençleri ile birarada olmak ve yakın zamanda
bayrağı onlara teslim etmek hedeflenmektedir.Bu amaçla,
Gençler arasında sürekli iletişimi sağlayacak aylık toplantı düzeni oluşturulmuş , aylık yüz
yüze toplantılar yapılmış ve «Online toplantı» düzeni kurularak gençlerin daha sık
görüşmeleri sağlanmıştır.Genç üyelerin mevcut TBV projelerine dahil edilmesi için iş gücü
gereksinimleri belirlenmiş ve dileyen genç arkadaşların projelere dahil olmaları için bilgi
paylaşımları yapılmıştır.
2013 yılı itibariyle vakfımıza üye olan Genç arkadaşlarımızın sayısı 14 kişi olmuş ve grubu
temsilen bir arkadaşımız TBV Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Grup içerisinden dileyen arkadaşların Digital Türkiye Platformu çalışmalarına gönüllü olarak
katkı vermelerinin yanında ayrıca “Gelecekte Teknoloji ve İnsan” adı ile bir proje de
geliştirilmiştir.Bahse konu proje ile sektörümüzün güncel konu başlıkları arasından seçilen 5
konu başlığı,o konularda deneyim sahibi/araştırıcı/meraklı 5 üye arkadaşımız tarafından
hazırlanacak sunumlar ile yine seçilecek 5 ayrı üniversitede düzenlenecek etkinlikler ile
öğrenciler ile paylaşılacaktır.Projede ulaşılması hedeflenen öğrenci sayısı 2000 olarak
hedeflenmiş ve seçilen konular aşağıda belirtilmiştir.
 Gelecekte Teknoloji ve Insan  Bulut Bilişim
 Bulut Bilişim’in gelecekteki yeri ve yaygınlaşması sonucu sosyal yaşantının
değişimi
 Gelecekte Teknoloji ve Insan  Mobil İletişim / M2M
 M2M’in ile ekonomik, sosyolojik açıdan yeni dünya dinamikleri üzerindeki
etkileri
 Gelecekte Teknoloji ve Insan  3 Boyutlu Yazıcılar
2013 ÇALIŞMA RAPORU
 3 Boyutlu Yazıcılar’ın gelecekte ekonomik, sosyolojik açıdan yeni dünya
dinamikleri üzerindeki etkileri
 Gelecekte Teknoloji ve Insan  Akıllı Enerji
 Akıllı Enerji’nin ekonomik,sosyolojik açıdan yeni dünya dinamikleri üzerindeki
etkileri
 Gelecekte Teknoloji ve Insan  Sosyal Medya
 Sosyal Medya’nın her geçen gün insan hayatına daha çok girmeye başlaması
ile yeni dünyanın şekillenmesi
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.9. Yönetim Kurulu
Faruk
Bülent
Sina
Müjdat
Dr. Cemil
Yasin
ECZACIBAŞI
GÖNÇ
AFRA
ALTAY
ARIKAN
BECENİ
Berrin
Erol
Burak
Prof. Dr.
Ümit
Mustafa
BENLİ
BİLECİK
BÜYÜKDEMİR
Kemal CILIZ
CİNALİ
ÇAĞAN
Berç
Behçet
Ayşegül
Gülseli ZEREN
Arda KUTSAL
Turhan
ÇUBUKCİYAN
ENVARLI
İLDENİZ
KARADERE
KUTSAL
MENTEŞ
Mehmet
Ahmet
H. Çağatay
Barış
Koray
Ali
NALBANTOĞLU
ÖNGÜN
ÖZDOĞRU
ÖZİSTEK
ÖZTÜRKLER
SAYDAM
Mehmet
Hasan
Tunç
Cengiz
Çetin
Fikret
SEZER
SÜEL
TAŞMAN
ULTAV
UYGUN
ÜÇCAN
Ruşen
Vural
YAYKIN
YILMAZ
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.10. Basın’da TBV
1Ocak- 31Aralık sonuna kadar; 179 Gazete, 39 Dergi, 606 Online, 1 TV olmak üzere
TBV kaynaklı toplam 774 haber medyada yer almıştır.
Televizyon
CNBC-e Finans Cafe
2013 ÇALIŞMA RAPORU
2013 ÇALIŞMA RAPORU
2013 ÇALIŞMA RAPORU
2013 ÇALIŞMA RAPORU
2013 ÇALIŞMA RAPORU
C.11. TBV 2014 Stratejik İletişim Planı
2013 yılı başında iletişim ajansı ile olan sözleşme süremiz sonlanmış ve yapılan araştırma ve
görüşmeler neticesinde vakfımız medya ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda en
uygun çözüm /işortaklığı önerisini aldığımız F5 İletişim ajansı ile anlaşma sağlanmıştır.Bir
önceki bölümde özeti verilen 2013 yılı medya ve iletişim faaliyetlerimizin dışında ayrıca 2014
senesi için F5 iletişim ve ve TBV Genel Sekreterliği olarak “TBV 2014 Stratejik İletişim Planı”
da hazırlanmıştır.
İletişim Plan’ımıza
göre Türkiye Bilişim Vakfı, “Türkiye’nin bilgi toplumuna geçişini
hızlandıran, yönlendiren, kamu, STK’lar ve üniversitelerin çalışmalarını gözlemleyen , takip
eden ve değerlendiren bir düşünce kuruluşu şeklinde” konumlandırılmıştır.
İletişim Hedeflerimiz yine;
-
TBV’nin hedef kitle nezdinde itibarını artırmak
-
TBV’nin misyon ve vizyonu ile örtüşecek projeler üretmek
-
Kamuoyu nezdinde “bilgi toplumu” konusuna dikkat çekmek
-
TBV’nin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda referans noktası konumunu
güçlendirmek
-
TBV’nin bilişimi araç olarak kullanarak, bilgi toplumunun gerçekleşme sürecini tüm
toplum bireylerine yaymadaki hayati misyonunu vurgulamak
-
Sektörünün ortak sorunları hakkında çözüm önerileri geliştirmek ve geniş kitlelere
ulaştırmak
-
“Dijital Türkiye Platformu” ile Bilgi, İletişim ve Elektronik dünyasının "Stratejik Sektör"
olarak tanımlanması gerektiğini vurgulamak
-
Bilgi Toplumuna dönüşüm sürecinde İnternet ve Sosyal medya nın önemine dikkat
çekmek,Avrupa Birliği standartlarında iletişimi desteklemek olarak belirlenmiştir.
İletişim Stratejimiz;
TBV’nin; sektörde inovasyon, insan kaynakları, ekonomik teşvikler ve kurumsal düzenlemeler
ve bilgi altyapısı alanlarında projelere öncülük eden rolünü vurgulayan ve bilişim dünyası,
kamuoyu ve kamu kesiminde referans noktası olarak algılanmasını kuvvetlendiren ve
aşağıdaki ana başlıkları esas alan proaktif bir iletişim programı uygulamaktır.
-
Dijital Türkiye Platformu
-
TBV-Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü
-
e-Tr Ödülleri
2013 ÇALIŞMA RAPORU
-
Gelecekte Eğitim FL 2014 Konferansı
-
Genç üyeler grubu/ Üniversiteler faaliyetleri
-
TBV 2014 faaliyetleri
-
AB çerçeve programları kapsamında yürütülen projeler
Bu konulara ilave olarak 2014 yılı içerisinde başlatılması düşünülen ve e Eğitim de
öğrencilerin oyun ile öğrenme lerine katkı sağlayacak “en iyi yazılım”ı ödüllendirme projesi de
iletişimi yapılacak çok önemli bir konu başlığı olarak değerlendirilmektedir.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
D. Raporlar
D.1. Fatih Projesi Raporu
TBV olarak,Projenin temel hedefinin “bilgiye 7/24 erişmeyi sağlayacak ortamı,” ülke çapında
gerçekleştirmek olduğunu kabul ediyoruz. FATİH Projesi bu bakımdan, devletin, eğitimi
çağdaş teknolojiyi kullanarak etkinleştirme gayretinde şimdiye kadarki en kapsamlı ve
organize girişim olarak karşımıza çıkıyor.
Fatih Projesi ile başlangıçta 2013 yılı sonuna kadar dersliklere BT araçlarının sağlanması
ve BT destekli öğrenimin gerçekleşmesi hedeflenmiş ancak aradan geçen zaman içerisinde
hernekadar pilot uygulamalar için birtakım girişimler olmuş ise de tüm Türkiye ölçeğinde
2013 sonu itibariyle bir dönüşüm sağlanamamıştır. Bu proje ile eğitimde fırsat eşitliğinin
yanı sıra Türkiye’nin geleceğini yönetecek öğrencilerimizin bilgi çağının teknolojik araçları
ile tanışması, öğrenme ve araştırma yeteneğinin gelişmesi sağlanacaktır. Fatih Projesi, orta
ve yüksek teknoloji merkezi olmak, e-devlet yapısına biran evvel kavuşarak vatandaşların
ihtiyaçlarına yeni teknolojiler ile cevap vermek gibi stratejik hedeflere sahip Türkiye için
önemli bir fırsat yaratmaktadır.
Dünyada bile eşine az rastlanan bu çapta bir eğitim hamlesi, kurulum ve daha önemlisi
“kurgulanma” aşamalarında azami özen ve dikkati gerektirmektedir. Projenin ölçeğinden
kaynaklı olarak barındırdığı risklerin daha tasarım aşamasında öngörülmesi ve önlemlerin
planlanması kritik başarı unsurlarıdır. TBV geçen yıl olduğu gibi 2013 senesin de de Fatih
projesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmiş ve böylesi önemli bir projenin dünya
üzerindeki diğer örnekleri de kıyaslanarak ülke içerisindeki durumunu ve geleceğini mercek
altına almak üzere çeşitli çalışmalar yapmıştır.
Bu çalışmalardan en önemlisi,ülkemizin saygın ve bağımsız eğitim politikaları izleme grubu
olan Sabancı Üniversitesi “Egitim Reformu Grişimi” (ERG) ile birlikte gerçekleştirilen ,ERG
nin liderliğinde ve TBV katkıları ile uluslararası bağımsız bir kuruluş olan RTI Research
Triangle Institute (RTI International) tarafından hazırlanan çalışmadır.
Dünya çapında eğitim reformu projeleri uygulayan uluslararası, kar amacı gütmeyen bir
kuruluş olan RTI, yaptığı nitel ve nicel araştırmalarda, alandaki iyi uygulama örneklerini
ortaya çıkarmayı amaçlıyor ve eğitimdeki en acil sorunlara yönelik veri temelli çözümler
uyguluyor. TBV olarak RTI ve ERG ile işbirliği yaparak, FATİH Projesi’nin uygulaması
2013 ÇALIŞMA RAPORU
konusunda daha fazla bilgi edinme; böylelikle de eğitim programlarında geniş ölçekli
teknoloji kullanımına ilişkin dünya çapında edinilen deneyimler temelinde sunulacak
önerilere katkıda bulunma fırsatınını elde etme amacını taşımaktayız.
Hazırlanan raporun tamamı 2014 yılı başlarında kamuoyu ile paylaşılacaktır.Elimizde hazır
olan ve bir çeşit bilgi notu/rapor özeti olarak değerlendirilecek bölüm ise aşağıda siz sayın
Genel Kurul Üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.
FATİH PROJESİ POLİTİKA NOTU
Türkiye bu günlerde, dünyanın en kapsamlı eğitim teknolojisi projelerinden birini yaşama
geçiriyor. Proje kapsamında her sınıfa birer etkileşimli tahta, 5-12. sınıflardaki tüm
öğrencilere de birer tablet bilgisayar sağlanması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),
Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) ile dünya sahnesinde
benzersiz bir noktada bulunuyor: Projenin gelişme aşamasında olması ve bu denli büyük
çapta olması FATİH’i, hem somut ve kalıcı değişim yaratabilecek; hem de genç kuşakları
küresel bilgi ekonomisinde öncü roller üstlenmeye hazırlamanın etkili yollarını arayan pek
çok başka ülke için de bir model haline gelebilecek biçimde konumlandırıyor.
FATİH Projesi’nin kapsamı son derece geniş olsa da, projenin hedefleri ve yaklaşımı halen
çok iyi bilinmiyor. ERG ve RTI işbirliğiyle hazırlanan politika notu, FATİH’i eğitim alanında
geçmişten günümüze edinilen uluslararası geniş ölçekli bilişim teknolojileri (BT) deneyimleri
ışığında analiz etmeyi; bu deneyimlerden yararlanarak, eğitim teknolojisine yapılacak bu
önemli yatırımın Türkiye’deki tüm öğrenciler için olası en iyi öğrenim çıktılarını vermesini
sağlayacak öneriler sunmayı amaçlıyor.
Raporda sunulan temel bulgu ve öneriler şu şekilde özetlenebilir:

Teknolojinin varlığı, tek başına okul düzeyindeki çıktıları iyileştirmez. Dünyada
uygulanmakta olan geniş ölçekli eğitimde BT programlarında edinilen deneyimler,
teknolojiye yapılan yatırımın öğrenme çıktılarına olumlu etki etmesini sağlayabilecek
bazı kilit etkenlere işaret ediyor. Bu etkenler siyasi irade; gerek ulusal düzeyde
gerekse okul düzeyinde değişimi destekleyen güçlü bir kurumsal yapı; donanım,
yazılım ve içerik dahil olmak üzere teknolojiye ilişkin doğru tercihler yapılması;
öğretmenlerin mesleki gelişimine gereken önemin verilmesi; izleme ve değerlendirme
kültürünün yerleşikleşmesi olarak sıralanabilir.
2013 ÇALIŞMA RAPORU

Projenin ulusal düzeyde yönetişimi ve koordinasyonu çok önemlidir; ancak, öğrenme
çıktılarında fark yaratmanın yolu okullardaki—ve evlerdeki—deneyimlerden ve
öğrenme süreçlerinden geçer.

Teknoloji kullanımı okul dışı etkinliklere eklemlendiğinde motivasyon, katılım ve
kullanımda artış gözlemlenmektedir.

Merkezi bir yaklaşımla tasarlanıp, tüm okullarda aynı biçimde uygulanması beklenen
bir model yerine; yerelde veya okul düzeyinde belirli ölçüde özerklik sağlanması,
yenilikçi yaklaşımları ve projenin yerel düzeyde sahiplenilmesini teşvik edecektir.

FATİH’te uygulamaya yönelik yönlendirici çerçevenin asgari düzeyde olması,
öğretmenleri kısıtlamayan ve esneklik tanıyan olumlu bir yaklaşımdır. Ancak bu
esnek yapı, akran desteği, eylem araştırması, iyi örneklerin paylaşımı, yenilikçi
yaklaşımların teşvik edilmesi gibi mekanizmalarla kademeli ve sistematik olarak
desteklenmediği sürece, uygulamaların ne kadar etkili biçimde yaşama geçtiği
öğretmenlerin bireysel motivasyon ve kapasitelerine bağlı kalacaktır.

Dünya çapında uygulanmakta olan başarılı BT modelleri, öğrenme kültürünü
dönüştürmede okulu bütüncül biçimde ele almanın önemine işaret eder. Bu
bağlamda, meslektaşlar arası sürekli işbirliğinin sağlanması, bu işbirliğinin okul
yönetimi tarafından ve ilgili alanlardan uzmanların düzenli katkılarıyla desteklenmesi;
öğretmenlere branş veya ders odaklı BT entegrasyonu desteği sunulması gibi
yöntemlerin etkili olduğu görülür. Türkiye’de de, bu tür mesleki gelişim ve destek
mekanizmalarının oluşturulmasında BT öğretmenleri etkin rol alabilirler; BT
öğretmenlerinin
bu
doğrultuda
gerekli
donanıma
sahip
olacak
şekilde
desteklenmeleri gereklidir.

Yerleşikleşmiş öğretmenlik pratiklerini tek seferlik kısa süreli eğitim programları ile
dönüştürmek mümkün olmayabilir. Eğitimlerin, okul temelli mentorluk, rehberlik,
öğretmenler arası işbirliği ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı gibi uygulamalarla
desteklenerek sürdürülmesi kritik önem taşır. Yenilikçiliği teşvik eden esnek
politikalar, öğretmenlerin sınıflarında uygulayacakları teknolojiyi istedikleri gibi
uyarlamalarına olanak verir; ancak öğretmenler, başlangıçta onlara yol gösterecek
somut örneklere ve rehberliğe gereksinim duyacaklardır. Gereken desteğin
sağlanmadığı
durumlarda,
tabletlerin
dijital
kitap
veya
defterlerden
öteye
2013 ÇALIŞMA RAPORU
geçemeyerek,
öğrenciler
arası işbirliğini
ve
etkileşimli
öğrenme süreçlerini
tetiklemekten çok, öğrencileri bireysel odaklı çalışmaya yönlendirme riski vardır.

Eğitimde tam anlamıyla bir dönüşümün gerçekleşebilmesi için, teknoloji destekli ders
anlatımından etkin etkileşime geçiş şarttır. Böyle bir dönüşümün gerçekleşebilmesi
büyük ölçüde, benimsenen eğitim modeli, yazılım, içerikler ve öğretmenin söz
konusu olanakları da dahil edeceği yeni bir öğretme biçimini öğrenme ve uygulama
kapasitesine bağlıdır.

Evde internet erişimine ve veli katılımına ilişkin bir strateji ve sağlam bir eğitim modeli
ile desteklenecek olursa, FATİH’in böyle bir dönüşüme önayak olma potansiyeli
vardır. Proje hedefinin daha net ve somut biçimde ifade edilmesi, bu hedefe
ulaşmada izlenecek mantıksal çerçeve ve teknoloji entegrasyonu modelinin
ayrıntılandırılması ve bu modeli yansıtacak bir izleme ve değerlendirme çerçevesinin
oluşturulması, projenin gelişimini, etkisini ve sürdürülebilirliğini güçlendirecektir.

FATİH’in yaşama geçmesiyle, tabletlerin öğrenme süreçlerine etkilerinin araştırılması
için önemli bir fırsat doğuyor. Küçük çaplı araştırmalarla, tabletlerin etkisi ile öğrenci,
öğretmen ve okul etkenleri arasındaki ilişkiler ayrıntılı biçimde irdelenebilir. Araştırma
bulguları, ilerleyen aşamalarda projeyi ve teknolojinin öğrenme süreçlerine
entegrasyonunu destekleyecektir. Ayrıca, araştırmaların olumlu veya olumsuz tüm
bulgularının yaygınlaştırılması yaklaşımı benimsenmelidir.

Projeye bir pilot uygulama süreciyle başlanmış olması olumlu bir adımdır. Pilot
uygulamada edinilen deneyimler, donanım özelliklerinin belirlenmesi ve tedarik
sürecine yol gösterici olmuştur; bazı sorunların (örneğin, etkileşimli tahta ve tablet
arasında etkileşim sağlama gereksinimi) zamanında saptanarak, geniş çaplı dağıtım
öncesinde giderilmesi sağlanmıştır.

Donanım ve yazılıma ilişkin belirsizliğini koruyan konular bulunmakta, ihale
belgelerine kolay erişilememektedir. Bu bilgiler olmadan, devlet dışındaki kurum ve
kuruluşların (özel girişimler, şirketler, sivil toplum örgütleri vb.) konu hakkındaki
uzmanlıklarını kullanarak projeyi güçlendirecek yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesi ve
eksiklik olabilecek alanlara yönelik destek sunması mümkün olamamaktadır.

Projedeki gelişmelerin kamuoyu ve paydaşlarla şeffaf biçimde paylaşılmaması, bu
önemli yatırımın etkisini zayıflatabilir. Önümüzdeki dönemde tüm paydaşlarla açık ve
şeffaf iletişimi benimseyen, gerekli geribildirim mekanizmalarını barındıran, paydaşlar
2013 ÇALIŞMA RAPORU
arası eşgüdüm ve işbirliğini sağlayan bir yönetişim modelinin yaşama geçirilmesi,
başarılı bir değişim sürecine önayak olacaktır.

Son olarak, projenin yönetişimi ve uygulanışı, 2015 yılında yapılacak olan
seçimlerden ve siyasi değişikliklerden etkilenmemesini sağlayacak mekanizmalar ile
desteklenmelidir. Yerel düzeyde ve okul düzeyinde projeye etkin katılımın teşvik
edilmesi, projeyi güçlendirmenin ve sürekliliğini sağlamanın yollarından biri olabilir.
Bilgi:
2003 yılında Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaşama geçen ERG, Türkiye’de eğitim
politikalarını ve karar alım süreçlerini iyileştirmeye yönelik araştırma, savunu ve eğitim
çalışmalarını “herkes için kaliteli eğitim” vizyonu doğrultusunda sürdürüyor.
Ayrıntılı
bilgi
için,
ERG
Direktörü
Batuhan
Aydagül
ile
iletişime
geçebilirsiniz:
[email protected]
RTI, Research Triangle Institute International’ın ticari adıdır. RTI kar amacı gütmeyen bir
kuruluştur. Merkez ofisi ABD’dedir (North Carolina) ve dünya çapında 4000’in üzerinde
şubesi bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için, Eğitim ve Öğretime Yönelik BT Ekip Lideri Carmen Strigel ile iletişime
geçebilirsiniz: [email protected]
2013 ÇALIŞMA RAPORU
D.2.Bilgi Toplumu Stratejisi
Kalkınma Bakanlığı Türkiye nin Bilgi Toplumu Stratejisi nin yenilenmesi için bir
çalışma başlatmıştır.
Bakanlık Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen bu çalışma
kapsamında açılan ihale sonucunda McKinsey danışmanlık firması ihaleyi kazanmış ve
çalışmalara başlamıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi projesi kapsamında bilgi toplumu stratejisinin
yenilenmesine
altyapı
teşkil
edecek
çıktıların
üretilmesi
amaçlanmaktadır.
Proje
kapsamındaki çalışmalar;

Bilgi Teknolojileri Sektörü

Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet

Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam

Toplumsal Dönüşüm

Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli İnternet

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler

İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret

Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik
olmak üzere sekiz ana eksende yürütülecektir. Çalışmanın süresi 30 hafta olarak
belirlenmiş ve işe 13 Kasım 2012 tarihinde başlanmıştır. Çalışmaların 10 Haziran 2013
tarihinde sonuçlandırılması öngörülmüş ancak bu süre daha sonra uzatılmıştır.
Proje ile (a) Mevcut Durum Raporu, (b) Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri, (c)
Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporu ve (d) İhtiyaç Tespiti ve Öneriler
Raporu olmak üzere dört temel çıktı üretilmesi hedeflenmiştir.. Bu temel çıktıların üretilmesi
sonrasında 2013’ün ikinci yarısında Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda ilgili
kesimlerin katılımları ile Stratejinin oluşturulmasına planlanmıştır..
Mevcut Durum Raporu ile, sekiz eksende Türkiye’nin halihazırdaki durumu tespit edilecektir.
Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri Raporu ile sekiz eksen kapsamında ülke örnekleri ve
uluslararası eğilimler belirlenecektir. Makroekonomik Projeksiyonlar ve Fırsatlar Raporunda
Türkiye’nin bilgi toplumu çalışmaları ile istifade edebileceği büyüme ve istihdam başta
olmak üzere ekonomik fırsatların projeksiyonu yapılacaktır. İhtiyaç Tespiti ve Öneriler
2013 ÇALIŞMA RAPORU
Raporunda ise ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm için önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçları
belirlenecek ve bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik politika, strateji ve uygulama önerileri
geliştirilecektir.
Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm gündeminin tarafı olan kamu kurumları, özel kesim,
STK’lar ve bireylerin tamamı çalışmanın paydaşı olarak kabul edilmektedir. Çalışma
boyunca bu kesimlerden ilgililerle birebir görüşmeler yapılması ve bu kesimlerden
temsilcilerin katılımı ile odak grup ve atölye çalışmaları yapılması öngörülmektedir. Ayrıca,
çalışmanın birinci ayından itibaren yayına geçecek internet sitesi aracılığıyla paydaşların
çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi ve çalışmaya katkılarının alınması kolaylaştırılacaktır.
Bu internet sitesinde çalışma boyunca üretilen tüm çıktılar yayımlanacaktır. Ayrıca
oluşturulacak forum ve sosyal medya arayüzleri ile tarafların katkılarının çalışmalara
yansıtılması temin edilecektir.
TBV olarak projenin başlangıcından itibaren hertürlü çalışmaya katkı verilmiştir.
Yapılan eksen grubu toplantılarına konu hakkında uzmanlığı olan Yönetim Kurulu
Üyelerimiz tarafından katılım sağlanmış ,görüşlerimiz kayıt altına alınmıştır.
Ayrıca evsahipliğini üstlendiğimiz çeşitli toplantılar ile Kalkınma Bakanlığı Bilgi
Toplumu Dairesi , McKinsey temsilcileri ve sekör yöneticileri ve STK lar biraraya
getirilerek görüş alışverişi sağlanmıştır.
Bilgi Toplumu Stratejisi nin yenilenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporların
güncel durumları Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığınca oluşturulan portal
ile konunun ilgilileri ile paylaşılmaktadır.Detaylı bilgi ve raporların son durumu;
www.bilgitoplumustratejisi.org adresinden takip edilebilmektedir.
,
2013 ÇALIŞMA RAPORU
E. Mali Durum
E.1. Denetleme Kurulu Raporu
TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
RAPOR TARİHİ : 04/03/2014
RAPOR NO : 4
DENETİM KURULU RAPORU
Türkiye Bilişim Vakfı ve İşletmesinin 01/01/2013 – 31/12/2013 faaliyet dönemi 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu hükümleri ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde genel
kabul görmüş denetim ilke,esas ve standartlarına göre incelenmiş,hesaplar, defter kayıtları ve
yapılan işlemler kontrol edilmiştir.
Yapılan tüm işlemler belgelere dayanmakta olup,kayıtlar yürürlükteki kanun,mevzuat ve vakıf
senedi hükümlerine göre kanuni defterlere işlenmiştir.Vakıf işletmesi ile ilgili kanuni defterler
tasdik ettirilmiş ve muhasebesinin ayrı olarak tutulduğu tesbit edilmiştir.Periyodik olarak
yapılan kasa sayımları ile defter kayıtları karşılaştırılmış ve uygunluğu kurulumuzca tesbit
edilmiştir.
Faaliyet döneminde elde edilen gelirler, Akbank Kozyatağı şubesindeki vakıf ve iktisadi
işletme mevduat hesaplarında, günün koşullarına göre en iyi şekilde değerlendirildiği
anlaşılmıştır.
Vakıf ve İktisadi İşletmesinin faaliyet dönemi hesaplarının tetkiki neticesinde;
Vakıf Gelir ve Giderleri :
Vakıf Gelirleri;
Bağış ve Yardımlar
Nakdi Bağış ve Yardımlar
Üyelik Aidatları
İktisadi İşletme Gelirleri
Diğer Gelirler
136.000,- TL
136.000,17.500,00 TL
87.895,85 TL
2,11 TL
241.397,96 TL bürüt gelir elde edilmiştir.
Vakıf giderleri toplam 163.359,09 TL dır. Bu giderlerin 113.228,18 TL'sı vakfın amaçlarına
yönelik giderlerinden, 50.130,91 TL'sı genel yönetim giderlerden oluştuğu tesbit edilmiştir.
Bilanço tetkiki neticesinde vakfın 01/01/2013 –31/12/2013 dönemi faaliyetleri 78.038,87 TL
gelir fazlasıyla neticelenmiştir.
2013 ÇALIŞMA RAPORU
Vakıf İktisadi İşletmesi Gelir ve Giderleri:
Vakıf İktisadi İşletmesi Gelirleri;
Yurt İçi Satışlar
-Sponsorluk Gelirleri
-Diğer Satış Gelirleri
-Bilişim Platformu
-DT Platformu
-UYM Sempozyumu
630.046,04 TL
431.157,55
198.888,49
74.794,52
104.093,97
20.000,00
Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar
-Faiz Gelirleri
15.400,00
-Menkul Kıymet Satış Karları
1.573,28
-Kambiyo Kârları
1.848,39
-Araç Satış Gelirleri
15.666,64
-Demirbaş Satış Gelirleri
583,05
35.071,36 TL
Olup toplam 665.117,40 TL gelir elde edilmiştir.
Vakıf İktisadi işletmesi inceleme döneminde Genel Yönetim Gideri ve Faaliyet giderinin
toplam 535.325,43 TL, dönem kurumlar vergisi karşılığı olarak 26.385,08 TL olduğu tesbit
edilmiştir. T.B.V.İktisadi İşletmesi 01/01/2013–31/12/2013 dönemi faaliyetlerini 103.406,89
TL vergi sonrası net kâr ile sonuçlandırmıştır.
Türkiye Bilişim Vakfı Sendinin 23/a maddesi gereğince hazırlanan bu rapor ve eklerini
tetkiklerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Prof.Dr. Selahattin KURU
Başkan
Levent ŞENSEZGİN
Başkan Yardımcısı
Tayfun UĞUR
Üye
2013 ÇALIŞMA RAPORU
E.2. Vakıf Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu
2013 ÇALIŞMA RAPORU
2013 ÇALIŞMA RAPORU
E.3. İşletme Bilançosu ve Gelir Gider Tablosu
2013 ÇALIŞMA RAPORU
Download

2013 Çalışma Raporu - Türkiye Bilişim Vakfı