SMMM STAJ BAŞLATMA
1.
İşletmenin ilgili döneminde 30 000 TL’lik fabrika binası sigortası, 20 000 TL’lik ısıtma gideri gerçekleşmiştir. Bu işletmeye ait dağıtım ölçüleri aşağıdaki
gibidir:
İşletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Yardımcı
Esas
Hizmet Gider
Üretim Gider
Yerleri
Yerleri
4.
Bakım
Dönem
Gider
Dağıtım
Yeri
Anahtarı
Genel
Döküm Montaj Bakım Enerji
Yönetim
E.Ü. Gider
Yerler
m
2
Petek
Sayısı
Y.H.Ü. Gider Yerleri
50
20
5
15
10
0
15
10
5
10
I. Gider Dağıtımı
Toplamı
Dağıtım
Anahtarı
III. Genel üretim maliyetleri dağıtımı ile ilgili olarak
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetler yardımcı maliyet yerlerine çeşitli ölçüler kullanılarak
dağıtılır.
B) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler
mamullere dağıtılır.
C) Esas maliyet yerlerinde toplanan maliyetler çeşitli
ölçüler kullanılarak mamullere dağıtılır.
D) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler
esas maliyet yerlerine çeşitli ölçüler kullanılarak
dağıtılır.
E) Yardımcı maliyet yerlerinde toplanan maliyetler
giderlere dağıtılır.
3.
f
u
a 5.
t
h
o
c
a
.
n
e
t
6.
Esas uretim gider yerlerinde toplanan giderlerin,
o gider yerinde üretilen mamul ve hizmet maliyetlerine yüklenmesine ne ad verilir?
A) Matematiksel dağıtım
B) Üçüncü dağıtım
C) Doğrusal dağıtım
D) Birinci dağıtım
E) İkinci dağıtım
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
İşçi
Sayısı
m2
Enerji
31 500 28 000
10
30
5
5
Döküm Montaj
xxx
xxx
40
20
50
20
İşletme II. gider dağıtımında “kademeli dağıtım Yöntemi”ni uygulamakta ve bakım bolumu dağıtım anahtarı olarak “işçi sayısını” kullanmaktadır. Bu bilgilere
göre, bakım bölümünün montaj bölümüne yüklediği gider payı ne kadardır?
A) 14 000 000
B) 10 500 000
C)
9 000 000
D)
7 000 000
E)
6 300 000
Fabrika binası sigortası m2, ısıtma gideri ise petek
sayısına göre dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre; dokum bölümünün “I. gider dağıtım toplamı” ne kadardır?
A) 15 000
B) 24 000
C) 30 000
D) 45 000
E) 50 000
2.
MALİYET MUHASEBESİ TEST 4
1
Aşağıdaki yöntemlerden hangisi, dağıtıma tabi
gider yerlerine ait giderlerin dağıtılmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A) Matematiksel dağıtım yöntemi
B) Karşılıklı dağıtım yöntemi
C) Ağırlıklı ortalama yöntemi
D) Kademeli dağıtım yöntemi
E) Planlı (standart) dağıtım yöntemi
Esas üretim gider yerlerinin ve diğer gider yerlerinin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli
yan girdileri üreten gider yeri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yeri
B) Esas Üretim Gider Yeri
C) Genel Yönetim Gider Yeri
D) Yardımcı Hizmet Gider Yeri
E) Yardımcı Üretim Gider Yeri
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
7.
9.
Yard.
Hizmet
Maliyet
Yeri
(I)
Yard.
Hizmet
Maliyet
Yeri
(II)
Esas
Üretim
Maliyet
Yeri
(A)
Esas
Esas
Üretim Üretim
Maliyet Maliyet
Yeri
Yeri
(B)
(C)
I. Dağıtım
600 000 800 000 1200 000 1300 000 1200 000
Toplamı TL
Yardımcı
Hizmet
%5
%50
%20
%15
%15
Maliyet
Yeri (I)
Yardımcı
Hizmet
%40
%20
%20
Maliyet
Yeri (II)
8.
“B” Uretim İşletmesi'nin birinci dağıtım sonrası gider
yerlerinde toplanan gider tutarları ile yemekhane ve
personel taşıma yardımcı gider yerlerinin diğer gider
yerlerine sağladıkları hizmetlerin oranları aşağıdaki
gibidir:
Biçki,
Dikiş
I. Dağıtım
Toplamı
Yemek- Personel Finansman
hane
Taşıma Gider Yeri
400.000 300.000
100.000
150.000
Yemekhane
% 75
-
%15
%10
Personel
Taşıma
%70
%25
-
%5
İşletme, II. dağıtımda matematiksel dağıtım yöntemini
kullanmaktadır. Yemekhane “X” ve personel taşıma “Y” ile ifade edilirse, matematiksel dağıtım
yönteminde karşılıklı dağıtıma girecek gider yerlerinin matematiksel denklemleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) X = 300.000 + 0,25Y
Y = 100.000 + 0,15X
B) X = 100.000 + 0,15Y + 150.000
Y = 300.000 + 0,25X + 150.000
C) X = 400.000 + 0,25Y
Y = 400.000 + 0,15X
D) X = 300.000 + 0,25Y + 400.000
Y = 100.000 + 0,15X + 400.000
E) X = 100.000 + 0,15Y
Y = 300.000 + 0,25X
I. Dağıtım sonucunda oluşan bu bilgilere ve “kademeli dağıtım yöntemine göre ikinci dağıtım sonucunda esas üretim maliyet yeri “A”daki toplam
gider payı kaç TL dir?
A)
B)
C)
D)
E)
MALİYET MUHASEBESİ TEST 4
650 000
1 300 000
1 850 000
1 870 000
2 000 000
f
u
a
t
h
o
c
a
.
n
e 10. Birinci dağıtım sonunda gider yerinde toplanan
giderleri, sadece esas üretim gider yerleri ile döt
nem gider yerleri ve varsa yatırım gider yerleri
arasında dağıtan gider dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Standart (planlı) dağıtım yöntemi ile ilgili aşağıA) Kademeli dağıtım
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
B) Basit dağıtım
A) Fiili giderler ile standart giderler arasındaki dağıC) Karşılıklı dağıtım
tım farkları önceden belirlenen oranlardan yararD) Matematiksel dağıtım
lanılarak esas üretim gider yerlerine dağıtılır.
E) Planlı (standart) dağıtım
B) Yardımcı üretim ve hizmet gider yerleri, seçilmiş
bulunan faaliyet ölçüsüne göre yararlandıkları
hizmet ölçüsünde giderlerden pay alırlar.
C) Dağıtım fiili giderlere göre değil, önceden tahmin
edilen veya bütçelenmiş gider tutarlarına göre,
11. Aşağıdaki gider yerlerinden hangisi bir kumaş
belirlenen dağıtım anahtarları yardımıyla yapılır.
fabrikasında yardımcı hizmet gider yerine örnek
D) Eksik yükleme olması durumunda, aradaki farkolarak verilebilir?
lar üretim maliyetlerine ilave edilir.
A) Yatırım planlama bölümü
E) Fazla yükleme olması durumunda, aradaki farkB) Üretim planlama bölümü
lar yardımcı üretim gider yeri maliyetinden düşüC) Yemekhane
lür.
D) Dokuma
E) Boyama
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
2
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
MALİYET MUHASEBESİ TEST 4
12. “A” İşletmesinin birinci gider dağıtım sonunda gider
14. İşletmede katlanılan endirekt giderlerin ilgili tüm
yerlerinde toplanan giderleri ve dağıtım anahtarlarına
ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
gider yerlerine dağıtım ölçüsü yardımıyla dağıtılması kaçıncı dağıtımdır?
A) Birinci dağıtım
B) İkinci dağıtım
C) Üçüncü dağıtım
D) Dördüncü dağıtım
E) Beşinci dağıtım
EÜGY
EÜGY 2 YGY (A)
1
YGY
(B)
I.Gid.
Dağıtım 500.000 400.000 100.000
Toplamı
Dağıtım Anahtarları
70.000
İşçi Sayısı
60
30
8
10
İstek Fişi
Sayısı
250
150
40
75
15. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Gider Yeri
YHGY 1 YHGY 2
Dağıtılacak Gider
2.000
3.000
Yardımcı Hizmet Gider Yeri I
%15
%5
Yardımcı Hizmet Gider Yeri II
%10
%15
Esas Üretim Gider Yeri I
%45
%30
Esas Üretim Gider Yeri II
%30
%50
“YGY (A)” nın giderleri işçi sayısı, “YGY (B)” nin giderleri istek fişi sayısı dikkate alınarak dağıtılacaktır.
Bu bilgilere ve basit dağıtım yöntemine göre
“YGY (B)” den “EUGY 1” e yüklenecek gider tutarı
kaç TL dir?
A) 110.000
B) 50.000
C) 43.750
D) 40.000
E) 30.000
13.
“A” üretim işletmesinin, birinci dağıtım sonrası gider
yerlerinde toplanan gider tutarları ile elektrik santrali
ve spor tesisi yardımcı gider yerlerinin diğer gider
yerlerine sağladıkları hizmetlerin oranları aşağıdaki
gibidir:
Montaj
1. Dağıtım
Toplamı
Elektrik
Santrali
Spor
Tesisi
Elektrik
Santrali
Spor
Tesisi
Genel Yönetim
500.000
145.500
48.500
100.000
%85
-
%10
%5
%60
%30
-
%10
f
u
a
t
h
o
c
a
.
n
e
16.
t
730. Gen.Üretim Gid.
- Esas Üretim Gid. Yeri A
- Esas Üretim Gid. Yeri B
730. Gen.Üretim Gid.
- Yard. Üretim Gid. Yeri X
- Yard. Üretim Gid. Yeri Y
xx
xx
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerinin üretilen mamullerin maliyetine dağıtılmasına
B) Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin
üretilen mamullerin maliyetine dağıtılmasına
C) Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderlerin
yardımcı gider yerlerine dağıtılmasına
D) Dönem içinde katlanılan giderlerin ilgili gider
yerlerine dağıtılmasına
E) Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin
esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına
İşletme, II. dağıtımda matematiksel dağıtım yöntemini
kullanmaktadır. Bu bilgilere göre, matematiksel
dağıtım sonrası elektrik santralinin spor tesisinden alacağı gider payı kaç TL’dir?
A) 6.500
B) 14.500
C) 16.500
D) 19.500
E) 23.000
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
Dağıtılacak gider toplamı yüksek olan YHGY öncelikle dağıtılacaktır. Bu bilgilere ve kademeli dağıtım
yöntemine göre “esas üretim gider yeri II”de toplanacak toplam gider kaç TL dir?
A) 2.870
B) 2.635
C) 2.505
D) 2.478
E) 2.350
3
[email protected]
SMMM STAJ BAŞLATMA
MALİYET MUHASEBESİ TEST 4
17. Yardımcı hizmet gider yerlerinin birbirleriyle olan
20. (H) Üretim işletmesinde iki esas, iki de yardımcı
hizmet alış verişlerinin dikkate alınmadığı; yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin sadece
esas üretim gider yerlerine dağıtımın yapıldığı
dağıtım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
gider bulunmaktadır. Birinci dağıtım sonucunda
gider yerlerinde biriken giderler ile kullanılacak
dağıtım ölçülerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
A)
B)
C)
D)
E)
Örnek dağıtım yöntemi
Matematiksel dağıtım yöntemi
Kademeli dağıtım yöntemi
Doğrudan dağıtım yöntemi
Planlı dağıtım yöntemi
2
8
3
4 500
200
EÜGY 2
40.000
35
65
YHGY 1
7.500
7
8
YHGY 2
5.000
5
0
A)
B)
C)
D)
E)
Fırınlama Paketleme
12
1.
İşçi
Fiş
Dağıtım Sayısı Sayısı
200.000
35
45
YGY I’de toplanan giderler işçi sayısına, YGY II’de
toplanan giderler ise fiş sayısı esas alınarak dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre ve kademeli dağıtım yöntemine göre EGY 2’in YGY 2’den alacağı gider
payı kaç TL’dir?
Aşağıdaki iki soruyu bu veriler ışığında
cevaplayınız. (A) Seramik üretim işletmesi,
fırınlama ve paketleme üretim departmanlarında
karo ve fayans üretimi yapmaktadır. Mamullerin
üretim maliyetleri şöyledir:
Direkt İşçilik
Saati (DİS)
Karo (Birim Başına)
Fayans (Birim
Başına)
Sarf Edilen DİS
Gen. Üretim Maliyeti
(TL)
Gider
Yerleri
EÜGY 1
2.000
3.250
3.750
4.500
5.000
f
u
13 500
400
a
t
18. Bu bilgilere göre işletme bir adet karo üretebil- h
mek için kaç TL’lik genel üretim maliyeti ne kat- o
lanmaktadır?
c
a
.
A) 10
n
B) 20
e
C) 30
t
D) 40
E) 50
19. Yukarıdaki bilgilere göre işletme bir adet fayans
üretebilmek için kaç TL’lik genel üretim maliyeti
ne katlanmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
70
60
50
40
30
DEĞİŞİME AÇIK OLUN
4
[email protected]
Download

mikro iktisat sts soruları