T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe
Komisyon raporunun görüşülmesi.
TEKLİF:
“2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde
hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
görüşülmüş olup,
Yönetmeliğinin 27 ve 29. maddeleri gereği Ekim Ayı Meclisimizde görüşülmek üzere
havalesini saygılarımla arz ederim.”
Bütçe Komisyon Raporu ve 18 maddeden ibaret olan 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi, Mali
Hizmetler Müdürlüğü tarafından Meclise okundu ve isim okunarak madde, madde oylamaya
geçildi.
“KOMİSYON RAPORU:
Özü:Çatalca Belediyesi 2015 Yılı ve İzleyen 2 yıla ait bütçesi hk.
Komisyon İncelemesi: 2015 Yılı Bütçesi 01/10/2014 tarihli Belediye Meclisimizden
incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Komisyonumuzca yapılan incelemede Bütçenin
hazırlık süreci ve ekindeki cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ile Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine uygun olduğu görülmüştür.
2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe tahminlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar
tespit edilmiştir.
( A ) Gider Bütçesi 2015 Yılı;
01- Personel Giderleri
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Prim.Gid.
03- Mal ve Hiz. Alım Gid.
04- Faiz Giderleri
05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
07- Sermaye Trasferleri
09- Yedek Ödenekler
7.144.580,00
1.261.541,00
21.906.229,00
200.000,00
1.228.650,00
3.209.000,00
50.000,00
3.500.000,00
Toplam: 38.500.000,00
1
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
( B ) Gelir Bütçesi 2015 Yılı;
01- Vergi Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri
04- Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gel.
05- Diğer Gelirler
06- Sermaye Gelirleri
Toplam:
17.765.000,00
2.976.000,00
551.000,00
16.408.000,00
800.000,00
38.500.000,00
1) ( A ) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 38.500.000,00 TL Ödenek verilmiştir.
2) ( B ) Gelirler Cetvelinde 38.500.000,00 TL Gelir tahmininde bulunulmuştur.
3) 2015 Yılı Gider ve Gelir Bütçesi denk olarak hazırlanmıştır.
4-) İzleyen 2 yıla ait artışlar % 4,5 üzerinden hazırlanmıştır.
5-) Bütçeye konan Yedek Ödeneğin Yönetmeliğe uygun olduğu görülmüştür.
6-) ( 01 ) Kodlu Personel Giderleri toplamı Gelir Bütçesinin % 30 ' unu aşmamıştır.
7-) 2015 Yılı Bütçesinin, geçen yılın toplam Bütçe rakamına % 3,50 oranında makul artışlı
yapıldığı görülmüştür.
Komisyon Görüşü: Çatalca Belediyesi 2015 Yılı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve
hükümlerine uygun olduğu, ''Komisyon incelemesi'' bölümünde açıklandığı şekliyle
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Meclisimize arz olunur.”
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Gider, Gelir
Gider
MADDE 1- Çatalca Belediyesi 2015 yılı Gider tahmini ( A ) ödenek Cetvelinde gösterildiği
gibi 38.500.000.00 TL 'sıdır.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
Gelir
2
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
Karar Tarihi
Karar No
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
MADDE 2- Çatalca Belediyesi 2015 yılı Gelir tahmini ( B ) işaretli Gelirlerin
sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği üzere 38.500.000.00 TL ' sıdır.
Ekonomik
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 3- Gelirlerin Yasal dayanakları ( C ) Cetvelinde gösterilmiştir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 4- ( G ) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye
Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 5- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli
olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri
bağlı ( H ) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 6- Bütçeye aşağıda belirtilen Cetveller eklenmiştir.
1- Ödenek Cetveli - A ( örnek -14 )
2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B Cetveli ( örnek -15 )
3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( örnek -16 )
4- Gelirlerin Yasal dayanağını gösterir ( C ) Cetveli ( örnek -17 )
5- Çok yıllı Gider Bütçesi Cetveli ( örnek – 18 )
6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl
tahmini Cetveli ( örnek -8 )
7- Çok yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( örnek -19 )
8- Çok yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ( örnek -20 )
9- Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere izin verilen hizmetlere ait ( G )
Cetveli ( örnek -21 )
10- Memur olmayanlara verilecek Yollukları gösterir ( H ) Cetveli
(örnek -21 )
11- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir ( K-1 ) Cetveli ( örnek -23 )
12- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir ( K-2 ) Cetveli
( örnek 24 )
3
Bütçe
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
Karar Tarihi
Karar No
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
13- 237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir
( T-1 ) Cetveli ( örnek – 25 )
14- Mevcut taşıtları gösterir ( T-2 ) Cetveli ( örnek -26 )
15- Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek -27 )
16- Finansman Programı ( örnek -28 )
17- Bütçenin Personel Giderlerinin Belediye Gelirleri toplamına oranını gösterir Cetvel.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 7- Meclisçe kabul edilen Bütçede ancak ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen
usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 8- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesindeki usul ve esasları yerine getirmek
şartıyla iç kaynaklı olarak borçlanmaya Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 9- Vergi resim harç ve katılma paylarının tahsil süresi 2464 sayılı Belediye
Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda tahsil edilir.
Gelirleri
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 10- 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununun 12. maddesi gereği tahakkuk eden ilan
reklam vergileri 16. maddeye istinaden yıl içinde iki eşit taksitte Nisan ve Ekim aylarında
tahsil edilir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 11- Belediye Meclisince uygun görülen taşınmazların alımı, satımı, takas ve
konularında Belediye Başkanı yetkilidir.
devri
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 12- 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince, Belediyenin proje karşılığı
borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan
4
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
Karar Tarihi
Karar No
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
Gayrimenkul ve Menkul malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi,
diğer gelirleri Kamu yararına tahsis edilmiştir, haczedilemez.
resim,
harç
ve
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 13- Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 39. maddesinde
belirtilen gösterge rakamının Ocak ve Temmuz aylarında devlet memurları
için
aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ücret ödenecektir.
nüfusa göre
belirlenen
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 14- Meclis Başkanı ve üyelerine Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün
için 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddelerine göre huzur hakkı ödenecektir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 15- Belediye Encümen üyelerine verilecek huzur hakkı 5393 sayılı Belediye Kanununun
36. Maddesine göre gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpım
sonucu bulunacak tutardan aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarın
yarısı ödenecektir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 16- Belediyemizde günün 24 saatinde görevli olmaları sebebiyle 657 sayılı Yasaya
göre çalışan zabıta personeline 2015 yılı için Devlet Bütçe Kararnamesinde fazla çalışma
bölümünde Büyükşehir İlçe Belediyeleri için belirlenen miktar üzerinden fazla mesai ödenecektir.
Ayrıca Bütçe Kararnamesinde Büyükşehir İlçe Belediyelerinin fazla çalışma bölümünde görevi
gereği fazla çalışma yapan diğer personele de gerektiğinde Yasada belirtilen miktarda fazla
çalışma ücreti ödenir.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 17- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
MADDE 18- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
5
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
İsim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ
01
Genel Kamu Hizmetleri
7.723.604,00
03
Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
1.416,800,00
04
Ekonomik İşler ve Hizmetler
05
Çevre Koruma Hizmetleri
6.257.000,00
06
İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri
4.658.300,00
07
Sağlık Hizmetleri
08
Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
13.760.210,00
377.500,00
Genel Toplam
:
4.306.586,00
38.500.000,00
Kurumsal Kodlaması yapılan 2014 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Kodlamanın 1. düzeyi
üzerinden isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
02
19
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
KURUMSAL SINIFLANDIRMA
Özel kalem
726.100,00
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
783.525,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
65.500,00
Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
230.479,00
Fen İşleri Müdürlüğü
13.760.210,00
76.500,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
714.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.
217.000,00
4.306.586,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
5.519.000,00
941.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
180.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü
377.500,00
6
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
41
42
44
45
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Genel Toplam:
6.191.500,00
1.340.300,00
67.500,00
3.003.300,00
38.500,000,00
Kurumsal Kodlaması yapılan 2015 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Kodlamanın 1. düzeyi
üzerinden isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
01
03
04
05
06
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM
17.765.000,00
2.976.000,00
551.000,00
16.408.000,00
800.000,00
:
38.500.000,00
Toplam üzerinden, isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
İç Borç Ödeme ( Diğer Bankalardan) borcumuz bulunmamaktadır.
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde herhangi bir borçlanma olmaması
okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi.
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI MÜDÜRLÜKLER BAZINDA
(Üçer aylık toplamları üzerinden)
Özel Kalem
01
Personel Giderleri
277,000,00
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
25.500,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
414.450,00
05
Cari Transferler
9.150,00
Toplam
:726.100,00
7
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
Karar Tarihi
Karar No
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
420.500,00
63.000,00
300.025,00
:783.525,00
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
01
02
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
Toplan
54.500,00
11.000,00
:65.500,00
Emlak ve istimlâk Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam
:
88.394,00
19.041,00
73.044,00
50.000,00
230.479,00
Fen İşleri Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam
1.396.000,00
228.500,00
6.311.950,00
3.000.000,00
:10.936.450,00
Hukuk İşleri Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
8
63.500,00
2.500,00
10.500,00
76.500,00
371.500,00
73.000,00
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
03
06
Karar Tarihi
Karar No
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
Toplam
237.500,00
32.000,00
: 714.000,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
114,000,00
20.000,00
83.000,00
:217.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
05
Cari Transferler
Toplam
761.086,00
128.500,00
3.227.000,00
190.000,00
: 4.306.586,00
Mali Hizmetler Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04
Faiz Giderleri
05
Cari Transferler
07
Sermaye Transferleri
09
Yedek Ödenekler
Toplam
359.000,00
76.000,00
315.500,00
200.000,00
1.018.500,00
50.000,00
3.500.000,00
:5.519.000,00
Plan ve Proje Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam
334.500,00
64.500,00
539.000,00
3.000,00
: 941.000,00
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
9
107.500,00
16.000,00
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
03
Karar Tarihi
Karar No
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
56.500,00
: 180.000,00
Sağlık İşleri Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
06
Sermaye Giderleri
Toplam
128.500,00
28.000,00
216.000,00
5.000,00
: 377.500,00
Temizlik İşleri Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
986.500,00
149.000,00
5.056.000,00
: 6.191.500,00
Zabıta Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
817.600,00
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
161.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
350.700,00
05
Cari Transferler
11.000,00
Toplam :1.340.300,00
Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal ve Bakım Birimi)
01
Personel Giderleri
279.000,00
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
45.000,00
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2.499.760,00
Toplam
:2.823.760,00
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Toplam
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
01
Personel Giderleri
:
51.500,00
9.000,00
7.000,00
67.500,00
534.000,00
10
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Karar Tarihi
Karar No
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
02
03
06
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Sermaye Giderleri
Toplam
142.000,00
2.208.300,00
119.000,00
: 3.003.300,00
Ayrıntılı Harcama Programının okunduğu şekli ile kabulü oylamaya sunuldu,
oybirliği ile kabul edildi.
FİNANSMAN PROĞRAMI
(Üçer aylık toplamları üzerinden)
01
Vergi Gelirleri
17.765.000,00
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
05
Diğer Gelirler
06
Sermaye Gelirleri
2.976.000,00
551.000,00
16.408.000,00
800.000,00
Genel Toplam: 38.500.000,00
Finansman Programı ayrı, ayrı okundu ve isim okunarak yapılan oylamada, Oy
birliği ile kabul edildi.
Cem KARA
Belediye Başkanı
Belgin TEZER
Katip
İNCELENDİ
...../10/2014
Cem KARA
Belediye Başkanı
11
Filiz ÖDER
Katip
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Cem KARA (√ )
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Süleyman KOLCUOĞLU(√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE ( )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN ( )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER ( )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√) Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA(√ )
Ersin TAŞKIN ( )
Karar Tarihi
Karar No
10/10/2014
50
Konu:2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca
Belediyesi Bütçesi.
12
Download

10.10.2014-_50_ 2015 Yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe