MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Süleyman KOLCUOĞLU (Meclis 1. Başkan V.) (√)
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER (√ )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√ )
Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA (√ ) Ersin TAŞKIN (√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
02/06/2014
35
Konu:Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması.
GÜNDEM-1: Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması ile ilgili teklifi.
TEKLİF
:
“İlgi : a) 31.12.2007 tarih ve 301.01.12 sayılı Meclise havale yazımız.
b) 11.01.2008 tarih ve 11 Karar Nolu Meclis Kararı.
c) 18.02.2008 tarih ve M.34.0.IBB.0.10.33-301.05-03/40301 sayılı İ.B.B.B Yazı İşl. ve
Kar. Daire Başk. Meclis Müd.
d) 07.04.2014 tarih ve 383 sayılı Vekalet konulu yazı.
İlgi ( a ) yazımıza istinaden, ilgi ( b ) 11.01.2008 Karar Tarihi ve 11 Karar Nosu ile Yazı
İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği onaylanmış olup, ilgi ( c ) İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü’nün yazısı ile de
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliği’nin 17. Maddesi gereği kesinleşmiştir.
İlgi ( d ) sayılı yazıda belirtildiği üzere Av. R.Harun UYSAL Hukuk İşleri Müdür Vekili
olarak atandığından Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinden ayrılmıştır.
Müdürlüğümüzün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde değişmeler olduğundan, yeniden
düzenlenen “ Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ”'nin
onaylanması için Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu onaylarınıza arz ederim.
T.C.
İSTANBUL İLİ
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ - 02/06/2014
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler
Amaç
MADDE-1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çatalca Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Süleyman KOLCUOĞLU (Meclis 1. Başkan V.) (√)
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER (√ )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√ )
Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA (√ ) Ersin TAŞKIN (√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
02/06/2014
35
Konu:Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması.
Kapsam
MADDE-2 (1) Bu yönetmelik, Çatalca Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü ve bu
müdürlüğe bağlı olarak hizmet veren servisleri kapsar.
Dayanak
MADDE-3 (1) Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve Belediyemiz Meclis
Kararları ile diğer yürürlükteki mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE-4 (1) Bu yönetmelikte geçen;
a) Başkan
b) Başkanlık
c) Belediye
ç) Meclis
d) Meclis Kalemi
e) Encümen
f) Encümen Kalemi
g) Evlendirme Servisi
ğ) Genel Evrak Servisi
h) Müdür
ı) Müdürlük Personeli
i) Satın Alma
: Çatalca Belediye Başkanı'nı,
: Çatalca Belediye Başkanlığı'nı,
: Çatalca Belediyesini,
: Çatalca Belediye Başkanlığı Meclisini,
: Yazı İşleri Müdürlüğü Meclis Servisini,
: Çatalca Belediye Başkanlığı Encümenini,
: Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Servisini,
: Çatalca Belediyesi Evlendirme Servisini,
: Yazı İşleri Müdürlüğü Genel Evrak Servisini,
: Çatalca Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü'nü,
: Yazı İşleri Müdürlüğünde çalışan her düzeydeki personeli,
: Müdürlüğümüzün satın alma işlemlerini ifade eder.
İlkeler
MADDE-5 (1) Çatalca Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü çalışmalarını yaparken;
a) Hizmette sürat ve eşitlik, uygulamalarda şeffaflık ve adalet,
b) Hizmetlerde sürdürülebilirlik,
c) Hizmetlerde yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
ç) Kaynakların kullanımında verimlilik,
d) Kurum içi yönetimde katılımcılık,
e) Yapılan çalışmalarda hesap verebilirlik, temel ilkelerini esas alır.
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Süleyman KOLCUOĞLU (Meclis 1. Başkan V.) (√)
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER (√ )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√ )
Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA (√ ) Ersin TAŞKIN (√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
02/06/2014
35
Konu:Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Yönetim Planı, Müdürlük Görev ve Yetkileri
Kuruluş ve Yönetim Planı
MADDE-6 (1) Yazı İşleri Müdürlüğü aşağıdaki alt birimlerden oluşmuştur.
a) Yazı İşleri Müdürü
b) Genel Evrak Kayıt Servisi
c) Meclis Servisi
ç) Encümen Servisi
d) Evlendirme Servisi
e) Satın Alma
1- Müdürün Görev ve Yetkileri
MADDE-7 (1) Yazı İşleri Müdürünün görevleri;
a) Yazı İşleri Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya
Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat
hükümlerine uygun olarak yerine getirir, görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili
olarak gerekli görevlendirmeleri yapar, Müdürlük faaliyetlerini denetler, varsa aksaklıkları giderir.
Çalışma koşullarını iyileştirir ve prensipler koyar. Müdürlük personelinin performans durumunu
izler gerekli değerlendirmeleri yapar, varsa ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur.
b) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar. Rapor, doğum, ölüm vb. konularda
yazışmaları takip ve kontrol eder.
c) Belediye Başkanlığına; dış ve iç kurum, birim ve kişilerden gelen-giden evrakların kontrolünü
yapıp, sevk ve havalesini yaptırdıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesinin yapılmasını
kontrol eder.
ç) Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen
evraklarla, Başkanlık adına Meclis ve Encümen gündemlerinin hazırlanmasını sağlar.
d) Meclis toplantı tarihini, Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerini, Belediye
Kanununun 20 ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden Meclis Üyelerine ulaşmasının
kontrolünü yapar, ayrıca Belediye Başkanlığının internet sayfasından kamuoyuna bilgilendirmek
üzere yayımının kontrolünü yaptıktan sonra Meclis toplantısının yapılmasını sağlar.
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Süleyman KOLCUOĞLU (Meclis 1. Başkan V.) (√)
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER (√ )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√ )
Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA (√ ) Ersin TAŞKIN (√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
02/06/2014
35
Konu:Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması.
e) Belediyemiz Meclis toplantısında görüşülecek olan gündem maddelerinin ve alınan kararların
Belediyemiz İnternet Sayfasında yayımlanmasının kontrolünü yapar.
f) Alınan meclis kararlarının, Belediye Başkanınca; yasal süresi içerisinde Belediye Meclisine iade
edilmemesi durumunda yedi gün içinde Mülki amire ulaşılmasının kontrolünü yapar.
g) Belediye Başkanı tarafından Belediye Encümenine havale edilen dosyalar doğrultusunda,
Başkanlık adına Encümen gündemini hazırlar üyelere dağıtımını yaptırır, Encümen toplantısına
Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince Belediye Başkanının görevlendirme yazısıyla
Encümenin memur üyesi olarak toplantıya katılır, toplantıda alınan kararların sonuçlarıyla birlikte
Encümen kayıt defterine kayıt edilmek suretiyle yazılmasını, yazılan kararların ilgili birimlere
sevkinin sağlanmasını kontrol ettikten sonra arşivlenmesini yaptırır, bununla birlikte Encümen ve
meclis üyelerinin huzur hakkı bordrolarını hazırlatır, ödenmesi için bir üst yazıyla birlikte Mali
Hizmetler Müdürlüğüne sevkinin yapılmasını kontrol eder.
ğ) Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunlar, idari ve genel yargı kararlarıyla birlikte Resmi
Gazetenin internet sayfasından günlük takiplerini yaparak, ilgili birimlere sevkinin kontrolünü
yapar.
h) Türk Medeni Kanununun verdiği yetkiye dayanarak, Belediye Başkanının evlendirme
memurlarına vermiş olduğu evlendirme izin onayı doğrultusunda, başkan adına kıyılan nikahların
zamanında, kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlatır. Kıyılan nikah akitlerinin
ilgili kayıt defterine işlenmesini sağladıktan sonra ilgili kurumlara bildirilmesinin kontrolünü yapar.
ı) 4109 sayılı Muhtaç Asker Ailesi Yardımı ile alakalı kanun gereğince, müracaatı uygun olanların
müracaat işlemlerini alır, gerekli yerlerle yazışmasını yaptırır, zabıta aracılığıyla müracaat sahibinin
araştırmasını yaptırır, gelen yazılarla birlikte tüm evrakların kontrolünü yaptıktan sonra, durumu
uygun görülenler için de Belediye Encümenine maaş bağlanması için teklifini hazırlar, Belediye
Encümenince verilen karar doğrultusunda maaş bordrosu düzenlemek ve ödemesi yapılmak üzere
dosyayı Mali Hizmetler Birimine teslim eder.
i) Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT'ye zimmet
karşılığı teslim etmek.
j) Müdürlük bütçesini hazırlar, imza aşamasından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Süleyman KOLCUOĞLU (Meclis 1. Başkan V.) (√)
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER (√ )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√ )
Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA (√ ) Ersin TAŞKIN (√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
02/06/2014
35
Konu:Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması.
2- Genel Evrak Kayıt Servisinin Görevleri
MADDE-8 (1) Genel Evrak Kayıt Servisinin Görevleri;
a) Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve havale
işleminden sonra ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
b) Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve havale
işleminden sonra ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
c) Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere
gönderilmesini sağlamak.
ç) İç birimlerden gelen, dış kurum ve kişilere gidecek olan yazıların çıkış kaydını yapıp, kurye
vasıtasıyla yasal süresi içerisinde ilgililerine ulaştırmak.
3- Meclis Servisi
MADDE-9 (1) Meclis Servisinin görevleri,
a) Belediye Birimlerinden Belediye Meclisine görüşülmesi için gelen havaleli konular
doğrultusunda, Belediye Başkanı adına Belediye Meclis gündemini hazırlar.
b) Hazırlanan Gündemi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. Maddeleri gereği en az üç gün
önceden imza karşılığı adreslerine gönderir veya posta, faks ve telefon araçları ile üyelere bilgi
verilmesini sağlar. Toplantı gündemini, saati ve toplantı yerinin neresi olduğunu, Belediye
Başkanlığının internet sayfasının Belediye Meclisi ile ilgili bölümünde internet ortamında yayımlar,
kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlar. Meclis gündemini, Hizmet Binası girişinde bulunan ilan
tahtasına asılmak suretiyle ilan edilmesini sağlar. Mülki amire de toplantı tarihi ve yerini bir yazıyla
bildirir.
c) Toplantı gerçekleştikten sonra ihtisas komisyonlarına havale edilen dosyaların bir sonraki meclis
toplantısında konunun görüşülmesi için gündeme alınmasını sağlar.
ç) Kararı çıkan tekliflerin numaralandırma işlemlerinden sonra yazımını yapar, toplantı tutanakları
ile birlikte, Başkanlık divanındaki üyelere de imzalatır, Belediye Başkanı 5393 Sayılı Kanunun
23.Maddesi gereği yasal süresi içinde kararı iade etmemişse, ilgili birimine sevkini yapar. Ayrıca;
kararların kesinleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde Kaymakamlık Makamı'na gönderilmesini sağlar.
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Süleyman KOLCUOĞLU (Meclis 1. Başkan V.) (√)
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER (√ )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√ )
Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA (√ ) Ersin TAŞKIN (√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
02/06/2014
35
Konu:Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması.
d) Toplantıda alınan kararların özetlerinin internet ortamında yayımlanmasını yapar, kamuoyunun
bilgilendirilmesini sağlar.
e) Meclis Üyeleri ve İhtisas Komisyonlarına ait imza tutanaklarının imza kontrollerini yapar,
toplantıya katılanların huzur haklarını alabilmeleri için puantaj listesini yaparak bir üst yazı ile Mali
Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi için gerekli yazışmaları yapar.
f) Belediye Meclisi ile ilgili bütün işlemlerin arşivleme işlemlerini yapar.
g) Meclis Üyelerinin özlük işlemlerini takip eder ve arşivlenmesini yapar.
4- Encümen Servisi
MADDE-10 (1) Encümen Servisinin Görevleri;
a) Belediye Başkanı adına, Belediye Encümeninde görüşülmesi için havale edilen dosyalar
doğrultusunda Encümen gündemini hazırlar, encümen üyelerine ulaşmasını sağlar.
b) Belediyemize müracaat eden muhtaç asker ailelerinin müracaatlarını alarak gerekli araştırma
yazışmalarını yapar.
c) Hazırlanan dosyaların Encümende görüşülmesini sağlar.
ç) Encümen toplantısında görüşülen konuların, Encümen defterine sırasıyla numara verilmek üzere
ve neticesinin karşısına yazılması suretiyle kaydını yaparak numaralandırır, bilgisayar ortamında,
encümende alınan kararların yazımını yapar, imza işlerini tamamlattırır ve zimmetle ilgili birimine
sevkini sağlar.
d) Bütün Encümen kararlarının gerekli işlemi bittikten sonra arşivlenmesini yapar.
e) Encümen üyelerinin huzur hakkı için puantaj cetveli hazırlar ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderir.
5- Evlendirme Servisi
Madde-11 (1) Evlendirme Servisi;
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Süleyman KOLCUOĞLU (Meclis 1. Başkan V.) (√)
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER (√ )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√ )
Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA (√ ) Ersin TAŞKIN (√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
02/06/2014
35
Konu:Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması.
a) Resmi nikah kıymak isteyen adayların başvurularını kabul eder.
b) Nikah işlemleri için gerekli olan kıymetli evrakların, Mal Müdürlüğünden alınmasını yapar,
Resmi Evrak defterine seri numarasına göre kaydını yapar.
c) Başvuru sahiplerinin müracaat evraklarını kabul eder, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğunu
denetler, inceleme sırasında evlenmelerine yasal engel bulunmayan müracaat sahiplerinin taleplerini
kabul ederek, nikah akdinin gerçekleşeceği tarihi belirler.
ç) Yapılan tüm nikah akitlerini nüfus kütüğüne işlenmesi için Nüfus Müdürlüğüne gönderir.
d) Evlilik işlemleri kabul edilen ve nikahlarını ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere izinname
hazırlar.
e) Nikah işlemleri ile ilgili tüm evrakların arşivlenmesini yapar.
6- Satın Alma
Madde-12 (1) Yazı İşleri Müdürlüğü'nün personel, demirbaş, eşya, kırtasiye, araç ve gereç, ihtiyaç
duyulan malzemelerin evraklarının düzenlenmesi, alınması ve kayıtların tutulmasından sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE-13 (1) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, daha önce yürürlükte olan Yazı İşleri
Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esaslarına ait 11.01.2008 tarih 11 sayılı Meclis Kararı
ile yürürlüğe giren yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükte hüküm bulunmayan hallerde
MADDE-14 (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümlerine uyulur.
Yürürlük
MADDE-15 (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü, Belediye Başkanının Onayı ve Çatalca
Kaymakamlığı'na tebliğ ile yürürlüğe girer.
MECLİS KARARI
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Süleyman KOLCUOĞLU (Meclis 1. Başkan V.) (√)
Ufuk AKIN (√ )
Cengiz AYDIN (√ )
Ayhan TUTUN (√)
Hüseyin KAHYA (√ )
Belgin TEZER (√ )
Mesut ÜNER (√ )
Erhan GÜZEL (√ )
Hasan GÖKÇE (√ )
S.Oğuz SEÇİLMİŞ (√ )
Tuncay ALTUN (√ )
Tuba GEÇMEZ (√ )
Meral AYDOĞAN(√ )
Metin SEZER (√ )
Ömer ENGİN (√ )
Filiz ÖDER (√ )
Celalettin SONKAYA (√ )
Cavit ETEKE (√ )
Ridvan HACET (√ )
İ.Caner TEMEL (√ )
H. Muharrem GÖK (√ )
Özlem COŞKUN (√ )
Ayhan YILDIRIM (√ )
Remziye ARSLANCA (√ ) Ersin TAŞKIN (√ )
Karar Tarihi
Karar No
T.C.
ÇATALCA BELEDİYESİ
02/06/2014
35
Konu:Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü'nün
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan
değişikliklerin onaylanması.
Yürütme
MADDE-16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.”
Şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 26/05/2014 tarih 395 sayılı yazısı meclise okunarak
müzakereye açıldı.
KARAR:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine dayanılarak hazırlanan Yazı İşleri
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirlemek
amacı ile yeniden düzenlenerek onaya sunulmuş olup, 02 Haziran 2014 Pazartesi günü yapılan
Meclis Toplantısının 1. birleşiminde yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul
edilmiştir.
Süleyman KOLCUOĞLU
Meclis 1. Başkan Vekili
Belgin TEZER
Katip
İNCELENDİ
...../06/2014
Cem KARA
Belediye Başkanı
Filiz ÖDER
Katip
Download

nün Görev ve çalışma Yönetmeliğinde değişiklik