ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU
I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.......................................… 4
A. Bütçe Giderleri………………………………………………………………………………………………………………. 4
01. Personel Giderleri………………………………………………………………………………………………………… 6
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri…………………………………………………… 7
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………………………………………………………………………………………8
04. Faiz Giderleri……………………………………………………………………………………………………………… 9
05. Cari Transferler……………………………………………………………………………………………………………10
06. Sermaye Giderleri……………………………………………………………………………………………………… 11
07. Sermaye Transferleri……………………………………………………………………………………………………12
09.Yedek Ödenek………………………………………………………………………………………………………………13
B. Bütçe Geliri…………………………………………………………………………..… 14
C. Finansman …………………………………………………………………………………………………………………… 15
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri ……………………………………………………………………………………………………………. 16
01 Personel Giderleri………………………………………………………………………………………………………… 17
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri………………………………………………………17
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri……………………………………………………………………………………… 17
04 Faiz Giderleri……………………………………………………………………………………………………………….. 17
05 Cari Transferler…………………………………………………………………………………………………………… 17
06 Sermaye Giderleri…………………………………………………………………………………………………………17
07 Sermaye Transferleri………………………………………………………………………………………………….. 17
09.Yedek Ödenek………………………………………………………………………………………………………………18
B. Bütçe Gelirleri ……………………………………………………………………………………………………………. 18
C. Finansman…………………………………………………………………………………………………….……………… 18
III-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER…………….………………………………………………………..…… 18
TABLO 1
TABLO 2
TABLO 3
TABLO 4
TABLO 5
TABLO 6
TABLO 7
TABLO 8
TABLO 9
TABLO 10
TABLO 11
TABLO 12
ŞEKİL 1
ŞEKİL 2
ŞEKİL 3
ŞEKİL 4
ŞEKİL 5
ŞEKİL 6
ŞEKİL 7
ŞEKİL 8
ŞEKİL 9
ŞEKİL 10
ŞEKİL 11
ŞEKİL 12
2013 Gerçekleşmeleri İle 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
2013 Ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri
Gerçekleşmeleri
2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Gerçekleşmeleri
2013 - 2014 Mal Ve Hizmet Alim Giderleri
2013 - 2014 Faiz Gideri
2013_2014 Cari Transferler
2013 Sermaye Giderleri
2013_2014 Sermaye Transferleri
2013- 2014 Yedek Ödenek
2013 Ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Tablo 12: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ
2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri
2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Gerçekleşmeleri
2013 - 2014 Mal Ve Hizmet Alim Giderleri
2013 - 2014 Faiz Gideri
2013_2014 Cari Transferler
2014 Sermaye Giderleri
2013_2014 Sermaye Transferleri
2013- 2014 Yedek Ödenek
2013 Ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Tablo 12: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim
kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama
sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî
durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanır” denilmektedir.
Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında
saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim
ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.
Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında
kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.
Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine
ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler
ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Şehitkâmil Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.
Raporun tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim.
M. Rıdvan FADILOĞLU
Belediye Başkanı
I-OCAK–HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 400.000.000,00 ¨- ödenek
ayrılmıştır. 2013 yılında 286.753.793,04 ¨ gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen
başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 39,60 artış olmuştur.
Tablo 1. 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Tablo 1: 2013 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
Bütçe Tertibi
Gider Gerçekleşmeleri
01-Personel Giderleri
2013
2014
Başlangıç Ödeneği
Artış Oranı %
02-SGK Devlet Prim Gid.
03-Mal ve Hizmet Alım Gid.
21.869.821,63
3.602.186,70
122.770.940,47
21.845.096,00
3.483.600,00
190.404.315,00
-0,11
-3,29
55,09
04- Faiz Gideri
05-Cari Transfer
06-Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferi
08- Borç Verme
09-Yedek Ödenekler
TOPLAM
1.826.544,22
8.783.027,89
124.479.233,77
3.422.038,36
0,00
0,00
286.753.793,04
372.321,00
8.457.243,00
154.253.915,00
955.710,00
1.000,00
20.226.800,00
400.000.000,00
-79,62
-3,70
23,92
-72,07
39,60
PERSONEL GİDERİ
60
02-SGK Devlet Prim
Giderleri
03-Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
04- Faiz Gideri
40
20
0
-20
05-Cari Transfer
-40
06-Sermaye Giderleri
-60
07- Sermaye Transferi
-80
Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 Başlangıç
Ödeneği
08- Borç Verme
2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi
Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 124.351.904,50 ¨ olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu
gerçekleşmelerinin % 32,69 ‘u Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran
dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 106.077.222,64 ¨ olarak gerçekleşmiş olup, bu
dönemde bütçenin kullanım oranı % 26,52 olmuştur.2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider
gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % -14,69 oranında bir azalış olduğu görülmektedir.
2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin
ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1’de gösterilmiştir.
Bütçe Tertibi
Gider Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi
2013
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Prim Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04- Faiz Gideri
05-Cari Transfer
06-Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferi
08- Borç Verme
09-Yedek Ödenekler
Toplam
10.123.644,93
1.794.809,49
47.810.177,13
610.307,74
3.564.282,91
58.532.153,94
1.916.528,36
0
0
124.351.904,50
Artış Oranı %
2014
11.953.632,17
1.910.681,15
53.543.764,91
2.004.584,36
3.125.796,99
32.956.780,05
581.983,01
0
0
106.077.222,64
18,076
6,456
11,992
228,455
-12,302
-43,695
-69,633
0,000
0,000
-14,696
01-Personel Giderleri
60.000.000,00
02-SGK Devlet Prim Giderleri
50.000.000,00
40.000.000,00
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
30.000.000,00
04- Faiz Gideri
20.000.000,00
05-Cari Transfer
10.000.000,00
06-Sermaye Giderleri
0,00
2013
Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri
2014
07- Sermaye Transferi
08- Borç Verme
01. Personel Giderleri
Personel giderleri için 2014 yılı başında 21.845.096,00 ¨ ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran
döneminde 10.123.644,93 ¨ olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.829.988,17 ¨
artışla 11.953.632,17 ¨ olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 18,08 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen
dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 3. 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2013
2014
Ocak
1.375.076,70
1.723.215,57
Şubat
1.789.573,56
2.713.139,63
Mart
1.701.100,74
1.737.653,91
Nisan
1.715.662.90
1.863.343,60
Mayıs
1.727.611,16
1.891.827,45
Haziran
1.814.619,87
2.024.452,01
Toplam
10.123.644,93
11.953.632,17
Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri
Değişim Tutarı
348.138,87
923.566,07
36.553,17
147.680,70
164.216,29
209.832,14
1.829.988,17
Değişim Oranı %
25,32
51,61
2,15
8,61
9,50
11,56
18,08
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2014 yılı başında 3.483.600,00 ¨ ödenek
ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.794.809,49 ¨ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 115.872,15 ¨ artışla 1.910.681,15 ¨ olmuştur.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 6,46 olarak gerçekleşmiştir. Anılan
dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 4. 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2013
2014
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
208.737,75
232.830,58
24.092,83
11,54
Şubat
313.307,64
383.548,25
70.240,61
22,42
Mart
225.782,13
307.198,42
81.416,29
36,06
Nisan
242.137,06
310.381,47
68.244,41
28,18
Mayıs
517.744,23
325.717,73
-192.026,27
-37,09
Haziran
287.100,68
351.004,70
63.904,70
22,26
Toplam
1.794.809,49
1.910.681,15
115.872,15
6,46
- Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2014 yılı başında 190.404.315,00 ¨ ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı
Ocak–Haziran döneminde 47.810.177,13 ¨ olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran
döneminde 10.310.496,33 ¨ artışla 58.120.673,46 ¨ olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %
21,57 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2013
2014
Ocak
2.814.966,58
2.300.050,27
Şubat
8.458.372,81
11.295.185,15
Mart
7.840.507,92
10.110.084,39
Nisan
10.593.384,59
9.837.419,85
Mayıs
13.034.088,96
8.772.377,35
Haziran
5.068.856,27
16.131.951,01
Toplam
47.810.177,13
58.120.673,46
- Şekil 5: 2013-2014 Alım Giderleri
Değişim Tutarı
-514.916,31
2.836.812,34
2.269.576,47
-755.964,74
-4.261.711,61
11.063.094,74
10.310.496,33
Değişim Oranı %
-22,39
33,54
28,95
-7,68
-48,58
218,26
21,57
04.Faiz Gideri
Faiz gideri için 2014 yılı başında 372.321,00 ¨ ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde
610.307,74 ¨ olan faiz gideri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.394.276,62 ¨ artışla 2.004.584,36 ¨
olmuştur. Faiz giderlerindeki artma % 228,46 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderleri
aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 6. 2013 - 2014 Faiz Gideri
Aylar
2013
Ocak
114.074,76
Şubat
116.480,32
Mart
113.518,48
Nisan
127.266,21
Mayıs
138.777,56
Haziran
190,41
Toplam
610.307,74
- Şekil6: 2013-2014 Faiz Giderleri
2014
468.196,63
257.616,50
285.953,01
353.642,21
330.815,26
308.360,75
2.004.584,36
Değişim Tutarı
354.121,87
141.136,18
172.434,53
226.376,00
192.037,70
308.170,34
1.394.276,62
Değişim Oranı %
310,43
121,17
151,90
177,88
138,38
161.945,67
228,46
05.Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 8.457.243,00 ¨ ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–
Haziran döneminde 3.564.282,91 ¨ olan cari transfer harcaması,2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 438.485,92 ¨ azalışla 3.125.796,99 ¨ olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % 12,30 olarak
gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 7. 2013 - 2014 Cari Transferler
Aylar
2013
Ocak
516.041,70
Şubat
528.227,72
Mart
398.402,31
Nisan
840.522,28
Mayıs
629.863,88
Haziran
651.225,02
Toplam
3.564.282,91
Şekil 7: 2013-2014 Cari Transferler
2014
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
510.275,27
-5.766,73
-1,13
446.777,15
-81.450,57
-18,23
964.608,36
568.297,37
142,12
293.754,71
-546.767,57
-186,13
513.606,84
-116.257,04
-22,64
396.774,66
-254.450,36
-39,07
3.125.796,99
-438.485,92
-12,30
06.Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 154.253.915,00 ¨ ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran
döneminde 58.532.153,94 ¨ olan Sermaye Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 25.575.373,89 ¨
azalışla 32.956.780,05 ¨ olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % 43,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan
dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 8. 2013- 2014 Sermaye Giderleri
Aylar
2013
Ocak
5.090.292,61
Şubat
11.158.105,03
Mart
8.137.254,63
Nisan
11.531.986,63
Mayıs
12.065.213,19
Haziran
10.549.301,85
Toplam
58.532.153,94
Şekil 8: 2013-2014 Sermaye Giderleri
2014
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
4.422.083,31
-668.209,30
-15,11
2.417.708,09
-8.740.396,94
-78,33
6.240.453,60
-1.896.801,03
-23,31
6.379.213,35
-5.152.773,28
-80,77
9.064.492,90
-3.000.720,29
-33,10
4.432.828,80
-6.116.473,05
-57,98
32.956.780,05
-25.575.373,89
-43,69
07.Sermaye Transferleri
Sermaye transferleri için 2014 yılı başında 955.710,00 ¨ ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran
döneminde 1.916.528,00 ¨ olan Sermaye Giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.397.544,99 ¨
azalışla 581.983,01¨ olmuştur. Sermaye transferlerindeki azalış %229,31 olmuştur. Anılan dönemlerdeki
Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 9. 2013- 2014 Sermaye Transferleri
Aylar
2013
Ocak
0,00
Şubat
0,00
Mart
0,00
Nisan
939.740,00
Mayıs
0,00
Haziran
976.788,36
Toplam
1.916.528,36
Şekil 9: 2013-2014 Sermaye Transferleri
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581.983,01
581.983,01
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
0,00
0,00
0,00
939.740,00
0,00
394.805,35
-67,84
1.334.545,35
-229,31
09. Yedek Ödenek
Yedek Ödenek olarak 2014 yılı başında 20.226.800,00 ¨ ödenek öngörülmüştür. 2013 yılı Ocak–
Haziran döneminde ve 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek aktarımı yapılmamıştır.
Tablo 10. 2013- 2014 Yedek Ödenek
Aylar
2013
Ocak
0,00
Şubat
0,00
Mart
0,00
Nisan
0,00
Mayıs
0,00
Haziran
0,00
Toplam
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2014 mali yılında 350.000.000,00 ¨ bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;
Vergi Gelirleri 98.904.630,00 ¨, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 7.696.353,00 ¨, Alınan Bağış Ve
Yardımlar ile Özel Gelirler 217.812,00 ¨. Diğer Gelirler 151.955.465,00 ¨, Sermaye Gelirleri olarak
91.225.740,00 ¨ oluştuğu görülmektedir.
Tablo 11. 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Ekonomik Kod 2013
2014
Gelir Gerçekleşmeleri
Gerçekleşen
Planlanan
Ocak-Haziran Dönemi
Artış/ Azalış
Gelir
Gelir
Oranı %
2013
2014
01- Vergi Gelirleri
03-Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
04-Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel
Gelirler
05-Diğer Gelirler
06- Sermaye
Gelirleri
08- Alacaklardan
Tahsilat
09- Red ve İadeler
Toplam
58.551.461
98.904.630
32.228.359
37.120.536
15,18
5.469.401
7.696.353
3.020.113
2.497.571
-17,30
605.243
217.812
297.000
4.449
-98,50
99.718.349
151.955.465
48.266.328
55.913.406
15,84
150.713.247
91.225.740
48.534.774
11.770.506
-75,75
0,00
0,00
0
0
0,00
-890.000
314.167.699
0,00
350.000.000
-320.595
132.025.979
219.401
107.087.067
-31,56
-18,89
Şekil 10: 2013-2014 Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 132.025.979,00 ¨ gelir gerçekleşmiş
Vergi Gelirleri 32.228.359,00 ¨, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak 3.020.113 ¨, alınan bağış ve
yardımlar ile özel gelirler 297.000,00 ¨, Diğer gelirler olarak 48.266.328,00 ¨ , Sermaye Gelirleri olarak
48.534.774,00 ¨ gerçekleşmiştir.
2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 107.087.067,00 ¨ gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen
gelirin, Vergi Gelirleri 37.120.536,00 ¨, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak 2.497.571 ¨, Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelirler 4.449,00 ¨, Diğer gelirler olarak 55.913.406,00 ¨, Sermaye gelirleri olarak da
11.770.506,00 ¨ gerçekleşmiştir.
C. Finansman
Yılın ilk altı ayında , İller Bankasından kullanmaya devam ettiğimiz toplam 50.000.000,00 ¨ nin kalan
kısmı dışında borç yükümlülüğüne girilmemiştir.
2014 yılı bütçesinin finansman açık fazla cetvelinde gösterilen ve kentsel dönüşümde kullanılan
50.000.000,00 ¨ iller bankası borçlanması dışında borç yükümlülüğü bulunmamaktadır.
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve
grafikte gösterilmiştir.
Tablo 12. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Bütçe Tertibi
2014
Ocak – Haziran
Temmuz – Aralık
Yıl Sonu
Dönemi (Tahmini) Gerçekleşme
Başlangıç
Harcamaları
Tahmini
Ödeneği
01-Personel
11.953.632,17
9.891.464,00
100,00%
21.845.096,00
Giderleri
02-SGK Devlet
1.910.681,15
1.572.919,00
100,00%
3.483.600,00
Prim Giderleri
03-Mal ve Hizmet
53.543.764,91
132.283.641,00
97,60%
190.404.315,00
Alım Giderleri
04- Faiz Gideri
2.004.584,36
1.002.292,00
807,60%
372.321,00
05-Cari Transfer
3.125.796,99
5.331.446
100,00%
8.457.243,00
06-Sermaye
32.956.780,05
121.095.956,00
99,87%
154.253.915,00
Giderleri
07- Sermaye
581.983,01
373.727,00
100,00%
955.710,00
Transferi
08- Borç Verme
0
0
0,00%
1.000,00
09-Yedek
0
0
0,00%
20.226.800,00
Ödenekler
Toplam
106.077.222,64
271.551.445,00
94,41%
400.000.000,00
Şekil 11: 2014 Bütçe Giderleri
1-Personel Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 11.953.632,00 ¨ olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2014
döneminde yaklaşık 9.891.464,00 ¨ yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 1.910.681,00 ¨ olan Sosyal Güvenlik Kurumları’na devlet primi
giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 1.572.919,00 ¨ olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %
100 olacağı tahmin edilmektedir.
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 53.543.764,91 ¨ olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–
Aralık 2014 döneminde 132.283.641,00 ¨ olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,60 olacağı tahmin edilmektedir.
4- Faiz Gideri
Ocak-Haziran 2014 döneminde 2.004.584,00 ¨ olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde
1.002.292,00 ¨ olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı başlangıç
bütçe ödeneğinin % 807,60, olacağı tahmin edilmektedir.
5- Cari Transferler
Ocak–Haziran 2014 döneminde 3.125.797,00 ¨ olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014
döneminde 5.331.446 ¨ olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı
bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.
6- Sermaye Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 32.956.780,05 ¨ olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2014
döneminde 121.095.956,00 ¨ olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin
2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,87 olacağı tahmin edilmektedir.
7- Sermaye Transferleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 581.983,00 ¨ olan Sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2014
döneminde 373.727,00 ¨ olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin
2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir.
8- Yedek Ödenekler
Ocak- Haziran 2014 döneminde yedek ödenek kullanılmamış olup Temmuz-Aralık 2014 döneminde
de kullanılmaması planlanmaktadır.
,
B.Bütçe Gelirleri
2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre TemmuzAralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.
C.Finansman
Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, başkanlığımızın kullanacağı
kaynak gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse
mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç
bulunmaktadır. Sağlıklı ve süreklilik arz eden mali kaynak ihtiyacımızı karşılamak için çalışmalarımız
tüm hızıyla devam edecektir.
Bu konuda kentsel dönüşüm dolayısıyla kamulaştırılan ev ve arsalar en verimli şekilde değerlendirilerek
kaynak yaratılacaktır.
III- TEMMUZ–ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
2014 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde
iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır.
Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi
belirlenecektir.
Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan,
program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
 Coğrafi bilgi sistemi oluşturulması
 Kaçak yapıların yıkım işi
 Yol ve kaldırım ve duvar çalışmaları
 İbadethane onarımları
 Asfalt kaplama çalışmaları
 Yol kaplama çalışması , onarımı ve beton malzeme alımı
 Ramazan ayı etkinlikleri
 Tanıtım materyalleri bastırılması hizmet alımı
 Önemli gün ve haftalarda etkinlik düzenlemesi
 Konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenmesi
 Sosyal tesis yapımı
 Etüt eğitim merkezleri açılması
 Hizmet binası, sosyal tesis vb. bakım onarım ve tadilatı
 Güçsüzlere yardım
 Sosyal konut inşası
 Yeni park ve dinlenme alanı
 Mesire alanlarının yapımı
 Fitness alanı yapımı
 Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması
 Ağaç ve fidan dikimi
 Ağaç budama ve kesim çalışması
 Rekreasyon alanlarının temizlenmesi
 Atık yönetim işi
 Mesleki panel seminer fuar ve benzeri etkinliklere katılım
 Yıl sonu değerlendirme toplantısının yapılması
 Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmesi
 Camilerin periyodik bakım ve temizliklerinin yapılması
 Yeni imar düzenlemelerinin yapılması
 Okul inşası ve onarımı
 Kapalı semt pazarı yapımı
 Yaz spor okulları düzenlemesi
 Çevre düzenlemesine destek verilmesi
 Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma çalışmalarına devam etmek
 Yaşlılara evde destek hizmeti
 Yetimlere yönelik sosyal ve kültürel destek hizmeti
 Yaz okulları açılması
Download

2014 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu