İnsan Kaynakları Eğitimleri
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Seçme Değerlendirme Memnuniyeti Ve Ölçümü
İşyerinde Yetkinlik
Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
Stratejik Planlama Ve Yönetim
Seçme Ve Değerlendirme
Mülakat Teknikleri
Müzakere Teknikleri
Müzakere Ve Mülakat Teknikleri
İstihbarat Amaçlı Mülakat-Müzakere Teknikleri
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Eğitimin Amacı
İnsan Kaynakları çalışanlarının, kendi konularıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazanmasını; bölümlerin
müdür, şef, sorumlu gibi yönetim kadrolarında istihdam ettiği yöneticilerin, bilinçli yönetme yeteneği
geliştirmesini; kuruluşların ise çalışanların verimliliğini artırıcı insan kaynakları uygulamalarını
benimseyerek uygulamaya sokmalarını amaçlar.
Eğitime Kimler Katılmalı
Kendisine bağlı elemanları olan ve stratejik karar verme yetkisine sahip tüm üst ve orta kademe yönetici
ve sorumlular ile insan kaynakları ve Eğitim Birimlerinin yönetici, uzman ve personelleri.
Eğitim İçeriği
• Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
– İnsan kaynakları Yönetimine Stratejik Yaklaşım
– Stratejik İnsan kaynakları Yönetiminin Ortaya çıkmasında etkili olan nedenler
• Küreselleşme
• Teknolojik Gelişmeler
• İş gücü Çeşitliliği
– Geleneksel İK ve Stratejik iK Yönetimi
– Yeni Yönetimin Stratejik Partneri : İnsan Kaynakları
– Stratejik İnsan Kaynakları Bütçeleri Nasıl Etkiliyor
– Stratejik İK Yönetiminin Boyutları
• Değişim Liderliği
• İlişki Yönetimi
• Yetenek Yönetimi
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk
• İnsan Kaynakları Fonksiyonlarına Stratejik Yaklaşım
– Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
– İnsan Kaynakları Süreçlerinin Oluşturulması
– İş Analizi ve Dizaynı
– İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme
– Kariyer ve Yedekleme Planlarının Oluşturulması
– Ücretlendirme , Yan Haklar ve Prim Sistemi Yapılandırılması
– Performans ve Ödüllendirme Sistemi
– Eğitim ve Gelişim Yönetimi
– Şirket Akademisi Oluşturulması
• Uluslararası İK
• İK Pazarlaması ve Sosyal Medya
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
SEÇME DEĞERLENDİRME MEMNUNİYETİ VE ÖLÇÜMÜ
Eğitime Kimler Katılmalı
İnsan Kaynakları bölümünde görev alanlar
Eğitim İçeriği
• İnsan Kaynakları Hedef Kitlesi
– Adaylar
– İç Müşteriler
– Seçme Değerlendirmede Aday Memnuniyeti
– Seçme Değerlendirme Departman Memnuniyeti
• Seçme Değerlendirme
– Adaylar
– İç Müşteriler
• İşe Alım Memnuniyeti ve Ölçümü
– İş İlanı hazırlama
– İlan mecralarının Belirlenmesi
– İş ve Görev tanımına Uygun Adayların belirlenmesi
– Özgeçmiş Tarama Teknikleri
– Öncelikli ve Yedeklenmiş Aday Havuzu Oluşturulması
– Ön Eleme Süreci
– Mülakat Planlama
– Mülakat Sorularının Hazırlanması
– Mülakata Başlama
– Teklif
• Oryantasyon Memnuniyeti ve Ölçümü
– Çalışan el kitabı
– Oryantasyon Eğitimleri
– Online Portal ve Intranette Oryantasyon
– Departmanlar arası İletişim ve Rotasyon
• Deneme Süresi Sonlandırma Memnuniyeti ve Ölçümü
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
İŞYERİNDE YETKİNLİK
Eğitimin Amacı
Şirketlerin çeşitli departmanlarında çalışan ve yetkinlikler konusunda kendisini geliştirmek isteyen
profesyoneller
Eğitime Kimler Katılmalı
Katılımcılar temel ve yönetsel yetkinlik kavramlarını anlayıp, kurum içi kullanım alanlarını öğreneceklerdir.
Eğitim İçeriği
• Profesyonel Bakış Açısı
– Kurumsal Değerlerin Takibi
– Hiyerarşik Düzenin Takibi
– Değişim Süreçlerine Uyum ve Değişim Yönetimi
• Bireysel Yetkinliklerin Kurumsal Yapıya Uyumu
– Bireysel Vizyon, Misyon ve Değerler
– Bireysel Gelişim Stratejisi
– Bireysel Hedeflerin Kurumsal Hedeflere Etkisi
•
Etkin İletişim ve İlişki Yönetimi
– Etkin İletişim Öğeleri
– İletişim Kazaları ve İşe Etkileri
– Başarılı İletişimcilerin Ortak Özellikleri
– Hedef Odaklı İlişki Yönetimi
– Çatışma Yönetiminde Etik Değerler
– Kurum Değerlerinin Bireysel Değerlerden Önde Olması Kuralı
•
Zaman ve Toplantı Yönetimi
– Sonuç Odaklılık
– Zaman Çalıcıların Belirlenmesi
– Zaman Yönetimi ve Sonuç Odaklılık Etkileşimi
Etkin Toplantı Yönetimi
İş Yerinde Yetkinlik Analizi
– Farkındalık Kazanımı
– Çözüm Önerileri
– Yol Planı
Uygulamalar
•
•
•
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ
Eğitimin Amacı
Yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitimi ile katılımcılar, yetkinlik kavramını tanıyarak ve pratik
uygulamalarla pekiştirerek seçme sürecinde yetkinliklerin kullanım alanları ile ilgili daha fazla bilgiye sahip
olacaklardır. Böylelikle aday seçimlerinde çok yönlü bakış açısı ile yerinde teknikler kullanılarak daha
etkin alımlar gerçekleşebilecektir.
Eğitime Kimler Katılmalı
Eleman seçimi ve alımında görevli kişiler ile departman yöneticileri
Eğitim İçeriği
• İş ve Görev Tanımına Uygun Profilin Belirlenmesi
– Bireysel Yetkinlikler
– İş Bazlı Yetkinlikler ve Tecrübe
– İletişim Yetkinlikleri
– Yönetsel Yetkinlikleri
• Mülakat Planlama
– Aday Arama Hazırlığı
– Başvuru Formlarının İncelenmesi ve Seçimi
– Mülakat Yeri, Süresi ve Mülakat Katılımcılarının Hazırlığı
– Adaya Aktarılacak Bilgilerin Hazırlanması
• Mülakat Sorularının Hazırlanması
– İş Yetkinlikleri Soruları
– Kişisel Tanıma ve Davranış Yetkinlikleri Soruları
– Yöneticiyle Uyum Soruları
– Departman Dinamiklerine Yönelik Sorular
– Kurum Kültürüne Uyum Soruları
– Yetkinlik Bazlı Farklılıklar ve Uyarlama
• Mülakata Başlama
– Adayın Karşılanması
– İlk İzlenimler ve Rahatlatma
– Beden Dili
– Tanışma ve Isınma Konuları
• Yetkinlik Bazlı Mülakat Yönetimi
– Gerekli Açıklamaları Yapma
– Soruları Yöneltme
– Özgeçmiş Hakkında Detay Bilgilerin Alınması
– Mülakatı Kapatma
– Değerlendirme
• Yetkinlik Bazlı ve Davranış Odaklı Mülakat Sırasında İletişim Becerileri
– Mülakatçının Öz Yönetim Becerileri
– Hedef Odaklı Mülakat Yönetimi
– Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları
• İşe Alım Görüşmeleri / Uygulama / Analiz
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
STRATEJİK PLANLAMA VE YÖNETİM
Eğitimin Amacı
İşletmenizin rekabet gücünü arttırmak ve başarılı bir gelecek için yol haritası oluşturmayı ve uygulamayı
öğrenmek
Eğitime Kimler Katılmalı
Şirket stratejilerini etkileme konumunda olan yöneticiler, pazarlama yöneticileri, yıllık veya uzun dönemli
planlama faaliyetlerinden sorumlu birimlerin çalışanları/yöneticileri veya bu faaliyetlerde görev alanlar,
şirketlerinde stratejik yönetim konusunda çalışma başlatmak isteyen üst düzey yöneticiler.
Eğitim içeriği
• Stratejik Planlama
– Stratejik Planlama
– Hedef, Strateji ve Aksiyon Kavramları
– Stratejik Yönetim Dinamikleri
– Stratejik Yönetim Araçları
– SWOT Analizi
– GAP Analiz
– Rekabet Analizi
– SCORECARD / Kurumsal Yetkinliklerin Ölçümü
– Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama
• Stratejik Yönetim
– Ekip Yönetimi
– Performans Yönetimi
– Süreçlerle Yönetim
– Hedeflerle Yönetim
– Etkin İletişim
– Çatışma Yönetimi
– Çözüm ve Sonuç Odaklılık
– Zaman Yönetimi
– Toplantı Yönetimi
– Raporlama ve Takip
• Stratejik Yönetimde Liderlik
• Uygulamalar
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
SEÇME VE DEĞERLENDİRME
Eğitimin Amacı
kurumların ihtiyaç duydukları, her türlü pozisyon ve kademedeki personel açıklarını istihdam noktasında;
seçme, değerlendirme ve iş yerleştirme fonksiyonlarını yönetmektedir.
Eğitime Kimler Katılmalı
Mülakat yapan insan kaynakları elemanları
Eğitim İçeriği
• İş ve Görev Tanımına Uygun Profilin Belirlenmesi
• Özgeçmiş Tarama Teknikleri
• Öncelikli ve Yedeklenmiş Aday Havuzu Oluşturulması
• Ön Eleme Süreci
– Telefonla, emaille ve toplu mülakat yöntemiyle ön eleme
• Mülakat Planlama
– Mülakat Yeri, Süresi ve Mülakat Katılımcılarının Hazırlığı
– Adaya Aktarılacak Bilgilerin Hazırlanması
• Mülakat Sorularının Hazırlanması
– İş Yetkinlikleri Soruları
– Kişisel Tanıma ve Davranış Yetkinlikleri Soruları
– Yöneticiyle Uyum Soruları
– Departman Dinamiklerine Yönelik Sorular
– Kurum Kültürüne Uyum Soruları
• Mülakata Başlama
– Adayın Karşılanması
– İlk İzlenimler ve Rahatlatma
– Beden Dili
– Tanışma ve Isınma Konuları
• Mülakatı Yönetme
– Gerekli Açıklamaları Yapma
– Soruları Yöneltme
– Özgeçmiş Hakkında Detay Bilgilerin Alınması
– Mülakatı Kapatma ve Değerlendirme
• Yetkinlik Bazlı ve Davranış Odaklı Mülakat Sırasında İletişim Becerileri
– Mülakatçının Öz Yönetim Becerileri
– Hedef Odaklı Mülakat Yönetimi
– Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları
• Uygulamalar
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
MÜLAKAT TEKNİKLERİ
Eğitimin Amacı
İşe alma ve yerleştirme sürecinde, doğru işe doğru insanın yerleştirilerek, zaman, hizmet ve para
kaybının en aza indirilmesi amacıyla, bir mülakatçının sahip olması gereken temel becerileri kazandırmak
amacıyla hazırlanmış bir eğitim programıdır.
Eğitime Kimler Katılmalı
İnsan Kaynakları uygulamalarından sorumlu çalışanlar, İşe alma veya değerlendirme sürecinde görev
alan tüm çalışanlar, ve departman yöneticileri
Eğitim İçeriği
• İş ve Görev Tanımına Uygun Profilin Belirlenmesi
• Bireysel Yetkinlikler
• İş Bazlı Yetkinlikler ve Tecrübe
• İletişim Yetkinlikleri
• Yönetsel Yetkinlikleri
•
Mülakat Planlama
• Aday Arama Hazırlığı
• Başvuru Formlarının İncelenmesi ve Seçimi
• Mülakat Yeri, Süresi ve Mülakat Katılımcılarının Hazırlığı
• Adaya Aktarılacak Bilgilerin Hazırlanması
•
Mülakat Sorularının Hazırlanması
• İş Yetkinlikleri Soruları
• Kişisel Tanıma ve Davranış Yetkinlikleri Soruları
• Yöneticiyle Uyum Soruları
• Departman Dinamiklerine Yönelik Sorular
• Kurum Kültürüne Uyum Soruları
•
Mülakata Başlama
• Adayın Karşılanması
• İlk İzlenimler ve Rahatlatma
• Beden Dili
• Tanışma ve Isınma Konuları
•
Mülakatı Yönetme
• Gerekli Açıklamaları Yapma
• Soruları Yöneltme
• Özgeçmiş Hakkında Detay Bilgilerin Alınması
• Mülakatı Kapatma
• Değerlendirme
•
Yetkinlik Bazlı ve Davranış Odaklı Mülakat Sırasında İletişim Becerileri
• Mülakatçının Öz Yönetim Becerileri
• Hedef Odaklı Mülakat Yönetimi
• Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları
•
İşe Alım Görüşmeleri / Uygulama / Video Çekimi / Analiz
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
MÜZAKERE TEKNİKLERİ
Eğitimin Amacı
Bu seminer karşı tarafı anlamak, çatışmaları çözmek ve uzlaşma ortamı yaratabilmek için gereken bilgi ve
becerilerin uygulamalı bir şekilde kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Eğitime Kimler Katılmalı
Satın Alma yetkilileri, Satış Müdürleri, Satış Elemanları ve Müzakere yapan herkes.
Eğitim İçeriği
• Müzakere nedir,müzakere süreci,işlev ve kapsamı
• Görüşme,Pazarlık ve Müzakere kavramları
• Müzakerenin tarafları
• Müzakere Türleri
• (Şirket İçi-Dışı,Amacına ve Şekline Bağlı Müzakereler)
• Müzakere Stratejisi Oluşturma ,Müzakere Ortamı
• Temel Müzakere Becerileri
• İletişim Becerileri
• Beden Dili
• Dinleme
• Empati
• Müzakere Süreci
• Bahanelerle Başa Çıkma
• Uzlaşma ve Anlaşma
• İkna Yöntemleri
• Çatışmalarla başa çıkma stratejileri
• Kazan/Kaybet
• Kaybet/Kaybet
• Kazan/Kazan
• Çatışmaları yönetme stilleri (Nedir, ne zaman ve nasıl uygulanmalıdır?)
• Kaçınmacı,
• Baskılayıcı,
• Uzlaşmacı,
• Yardımcı,
• Etkileşimci.
• Çeşitli Müzakere Uygulamaları
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
MÜZAKERE ve MÜLAKAT TEKNİKLERİ
Eğitim sürecinde müzakerede olması gereken öğretiler yanısıra,katılımcıların farklı müzakere
ortamlarındaki davranış şekilleri ve buna bağlı olarak oluşturacakları sonuçlar işlenecektir.Müzakere
teknikleriyle beraber teorik olarak işlenen konularla birlikte,gerçek yaşam örnekleri
ve rol,play
uygulamaları konunun anşılabilirliği arttırılmakta ve değişen dünyada,değişen kişilik profillerinin müzakere
üzerindeki etkinliklerine de çözüm getirilmektedir.
Eğitim içeriği
• Müzakere Nedir?
o Neden Müzakerelere İhtiyaç duyarız?
o Müzakere İçin Uygun Zaman Seçimi
• Tarafların Analizi
o Güdüler/ İkna
o Müzakerelerde 9 Farklı Kişilik Motifi
o mükemmeliyetçi
o yardımsever
o başarı odaklı
o araştırmacı
o özgün
o sadık sorgulayıcı
o kâşif
o iddialı
o arabulucu
• Müzakerede Kozlar
o Bilgi
o Zaman
o Güç
• Müzakere Hazırlık Taktikleri Ve Planlanma
o Müzakere İçin Hazırlık Taktikleri
o Müzakerenin Planlanması
o Müzakerede Karşılıklı Bağımlılık ve BATNA Kavramları
• Müzakere Tarzları: “Thomas Kilmann İhtilaf Modeli”
o Ne Pahasına Olursa Olsun Kazanma “Kazan / Kaybet”
o Kaçak Oynayanlar “Kaybet / Kaybet”
o İltifatkârlar ya da İtaatkârlar “Kaybet / Kazan”
o Uzlaşmacı Müzakereciler
o İşbirliği Yapanlar
o Kendini Kabul Ettiren Müzakereciler
• Müzakere Taktikleri
• Müzakerede Beden Dili
o Müzakerede Oturma Şekilleri
o Müzakerede Masaya Göre Pozisyon Belirleme
• Müzakerelerde Güvenin Önemi
• Müzakere İkilemleri
o Müzakere Çıkmaza Girerse
o Adım Adım Müzakere
o Müzakere SonundaS
• Müzakere Dedikleri
o Rol Play ve diğer uygulamalar.
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Kredilendirme Sürecinde
İstihbarat Amaçlı Mülakat-Müzakere Teknikleri
Amaç:
Bankaların veya risk yönetimi yapan finansal kuruluşların, kredilendirme süreçlerinde kredi talep eden
kurumlar ile ilgili yapılacak istihbarat ve mali analizin yanı sıra kredi talep eden kurum hakkında bilgi
alabileceği başka kişilerle yapacağı yüz yüze görüşmeler kredi risklilik seviyesini minimize edecektir.
Bu eğitimde kreditör kurumun istihbarat uzman yardımcısı veya bu amaçla istihdam edilen personeline
kredi istihbaratında yapılacak mülakatın planlanması, yürütülmesi ve kontrolünde dikkat edilmesi gereken
noktalar aktarılacak olup, görüşme sürecinde bilgi alma amaçlı soru sorma teknikleri ve metotları
üzerinde detaylı bir biçimde durulacaktır.
İletişim teknikleri ile birleşen eğitim kapsamında yapılacak olan vaka analizleri ile öğrenim kalitesi
arttırılacak ve eğitim sonunda devam edebilen bilgi aktarımı ile desteklenme devam ettirilecektir.
Kimler Katılmalı
Finansal risk yönetimi yapma konusunda tanımlanmış personel, uzman, uzman yardımcısı ve bu konuda
yeni yetiştirilmesi planlanan diğer personel ile kurum orta kademe yöneticileri
İçerik:
•
İstihbarat amaçlı mülakat kavramı
•
İstihbarat için etkin mülakat özellikleri
•
İstihbaratta neden mülakata ihtiyaç duyulur?
•
İstihbarat Amaçlı mülakata etki eden üç temel faktör
•
Mülakat öncesi ön hazırlık çalışmaları
•
Mülakat yapılacak firma/Kişi ile ilgili bilgi toplama
•
İstihbarat kaynaklarının değerlendirilmesi
•
İstihbarat kaynaklarına ulaşmada izlenecek yol haritası
•
Sektörlere göre istihbarat
•
Demografiye göre İstihbarat
•
Mülakat sürecinin planlanması
•
Mülakatın yürütülmesi sırasında dikkat edilecek konuların planlanması
•
Zaman planlaması
•
Mülakat Süreci
•
Görüşme sırasında dikkat edilecek noktalar
•
Beden dilinin etkinliği
•
Özet iletişim teknikleri
•
Kelimelerin doğru seçilmesi
•
Mülakatın müzakere ve münazara dengesinin sağlanması
•
Mülakatta bilgi almak için kullanılacak sorular
•
Soru sorma teknikleri
•
Mülakatı sonlandırma
•
Mülakat sonrası görüş oluşturma
•
Mülakatın raporlanması
•
Rol-Play uygulamaları
Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
Bozkurt Mah. Türkbey Sk. No:55 D:2 Şişli İSTANBUL
Tel : 0 212 230 90 09 Fax : 0 212 230 94 04 Email : [email protected] Web : www.biymed.com.tr
Download

İnsan Kaynakları Eğitimleri - Biymed Eğitim ve Danışmanlık