Sözleşme No:
Müşteri No:
ÖZEL ENTEGRATÖR
MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
Madde 1. Sözleşmenin Tarafları
İşbu müşteri hizmetleri sözleşmesi (“Sözleşme”);
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Stadhan No:85 Kat:1 Mecidiyeköy/ İstanbul adresinde
mukim EFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “eFinans” olarak
anılacaktır)
ile
[_________________________________________________________________________]
adresinde mukim Sözleşmenin eki niteliğinde olan Yetkilendirme Formunda ayrıntılı bilgileri
yer alan __________________________________________________________] (“Müşteri”)
arasında __/__/_____ tarihinde aşağıda yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.
İşbu Sözleşmede Müşteri ve eFinans ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.
Madde 2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, eFinans tarafından Müşteri’ye, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve kurallara uygun olarak sunulacak Müşteri’nin
talebine göre elektronik fatura gönderme, alma ve kayıt altına alarak saklama ve işbu
Sözleşme’de yer alan diğer hizmetlerin (“Hizmetler”) ve bu Tarafların hak ve sorumluluklarının
belirlenmesidir.
Madde 3. Sunulacak Hizmetler
3.1 eFinans tarafından sunulacak Hizmetler, Elektronik Fatura Uygulaması kapsamında
Müşteri adına elektronik fatura teslim alınması, gönderilmesi, yetkilendirme çerçevesinde
eFinans’a ait malî mührün gönderilen elektronik faturalarda kullanılabilmesi, kayıt altına
alınarak saklanması ve Müşteri’nin bu dosyalara elektronik ortamda erişimine imkân
tanınmasıdır. eFinans vereceği Hizmetlerle ilgili olarak Müşteri ile kesin mutabakat sağlamıştır.
Taraflar, Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlere ilişkin olarak eFinans tarafından
duyurulan ve internet sitesinde ilan edilen Gizlilik ve Kullanım Koşulları metninde belirtilen
yükümlülüklere uyacaklardır.
3.2 Müşteri, Elektronik Fatura Uygulaması ve Hizmetlere ilişkin olarak eFinans’ın internet
sitesinde yer alan Elektronik Fatura Hesabının Kullanımına İlişkin Kurallar ile diğer teknik
dokümanlardan haberdar olduğunu, bunları incelediğini, okuyup içeriklerini kabul ettiğini ve
buradaki düzenlemelere ve zaman zaman yapılacak güncellemelerine uygun davranacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kurallara aykırı kullanımlardan kaynaklanan zarar ve ziyandan
eFinans sorumlu değildir.
07.2.2014
Doküman No: EF-SAT-001
Rev: 00.03
Sayfa No: 1/6
3.3 eFinans, verilecek Hizmetleri; gerekli özen ve önemi göstererek, Sözleşme hükümlerine ve
T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca belirlenen ve ileride belirlenebilecek
standart ve kurallara uygun olarak ifa etmeyi ve Müşteri Hizmetlerden yararlanırken T.C.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemelerine uymayı kabul eder. eFinans,
süreçlerini ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardına göre oluşturulmuş Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemi dâhilindeki politikalara göre işletecek ve gerekli geliştirmeleri sürekli olarak
gerçekleştirecektir. eFinans, süreçlerini bilgi güvenliği için ISO27001, iş sürekliliği icin
ISO22301, bilgi teknolojisi hizmet yönetimi sistemi için ISO20000 belgelerine göre
oluşturulmuş politikalara göre işletecek ve gerekli geliştirmeleri sürekli gerçekleştirecektir.
3.4 eFinans, Müşteri için Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgilere dayanarak Elektronik
Fatura Hesabı (“e-Fatura Hesabı”) açacak ve e-Fatura Hesabı’nın ilk kullanımından önce
Müşteri’ye Elektronik Fatura Uygulamasına ilişkin tüm süreçler hakkında bilgilendirecektir.
3.5 eFinans, sunmakta olduğu Hizmetler için belirlenen kriterlere uygun olarak bu Hizmetlerin
gerektirdiği seviyelere uygun bir güvenlik sistemi tesis edecektir.
3.6 Sözleşme süresi içerisinde Müşteri, eFinans Çağrı Merkezi üzerinden veya internet sitesi
üzerinden, Ek-2 Yetkilendirme Formu ile yetkili olarak bildirdiği kişi (“Yetkili Kişi”)
vasıtasıyla, yeni Hizmet paketleri satın alıp kullanmaya başlayabilir. Müşteri, Yetkili Kişinin
yapacağı bu satın almalara şimdiden rıza verir. Satın alınacak her yeni hizmet paketi için de
işbu Sözleşmenin genel hükümleri uygulanmaya devam edecektir.
Madde 4. Sözleşme Bedeli
Hizmetler için alınacak bedeller ve ödeme koşulları Müşteri tarafından seçilen hizmet
paketleriyle belirlenmektedir.
Madde 5. e-Fatura Hesabı
5.1
Müşteri, işbu Sözleşme ile eFinans’a, e-Fatura Hesabı açılması için başvuruda
bulunduğunu, eFinans tarafından sunulmakta olan Hizmetlerden hangilerini eFinans’tan talep
ettiğini, e-Fatura Hesabı’nın kullanımı sırasında eFinans uygulaması üzerinden sunduğu
hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtların aksi ispat edilinceye kadar kesin delil
sayıldığını bildiğini ve e-Fatura Hesabı’nı bu şartlarla kullanacağını kabul ve taahhüt eder.
5.2
Müşteri, eFinans’a doldurduğu Yetkilendirme Formu ile bildirdiği bilgilerin doğru ve
tam olduğunu, Yetkili Kişi olarak bu formda bildirilen kişiye ve bu kişinin belirleyeceği
kullanıcıların yaptığı işlemlere onay verdiğini, bu kişilerin görevlerinden ayrılmaları halinde bu
kişilere verilen kullanıcı adı, şifre ve parolaların değiştirilmesi için en kısa zamanda eFinans’a
yazılı bildirimde bulunacağını taahhüt etmiştir. Bildirim yapılıncaya kadar bu kişiler tarafından
yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.
5.3
Müşteri, e-Fatura Hesabı bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, eFinans’a derhal
yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde eFinans’ın sahip olduğu bilgiler dâhilinde Müşteri’nin
e-Fatura Hesabını muhafaza etmeye devam edeceğini kabul eder.
5.4
Müşteri, e-Fatura Hesabı’nı, eFinans’ın Elektronik Fatura Uygulaması Hizmetini
sunduğu altyapıyı, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratacak, tahrip edecek,
zedeleyecek veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek hiçbir girişimde bulunmadan ve kendisine
verilen kullanıcı yetkisini, kullanıcı kodu ve parolası ile kullanacağını kabul ve taahhüt eder.
eFinans, Müşteri tarafından, eFinans’a bildirilen Yetkili Kişinin kullanıcı adı, parola ve
şifrelerini yetkisiz kişiler ile paylaşmaları sonucu ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan sorumlu
değildir Müşteri, Yetkili Kişiye ve Yetkili Kişinin belirleyeceği kullanıcılara verilen kullanıcı
Doküman No: EF-SAT-001
Rev: 00.03
Sayfa No: 2/6
adı, şifre ve parolaların yetkisiz kişilerin eline geçmesini önlemek için gerekli tedbirleri almakla
mükelleftir. Müşteri, e-Fatura Hesabı’nın, kullanıcı adı, şifre ve parolasının güvenliği ile ilgili
herhangi bir sorun olması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden şüphe duyması halinde
derhal eFinans’ı yazılı olarak bilgilendireceğini, bildirim yapana kadar geçen süre zarfında
oluşabilecek zararlardan eFinans’ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt
eder. eFinans, Müşteri’nin söz konusu şüphesini yazılı olarak bildirmesini takiben derhal EFatura Hesabının güvenliğini sağlayacaktır. Aynı şekilde, Müşteri’nin e-Fatura Hesabı’nın,
kullanıcı adı, şifre ve parolasının güvenliği konusunda eFinans’tan kaynaklanan sorun oluşması
halinde, söz konusu risk eFinans tarafından tespit edildiği anda derhal yazılı şekilde Müşteri’ye
bildirilecektir. Bu halde, taraflar ne şekilde hareket edileceği konusunda mutabakat ile
ilerleyeceklerdir. eFinans, bu durumda, Müşteri’nin gerek duyduğu tüm bilgilendirmeyi derhal
yapacaktır.
Madde 6. Elektronik Fatura Hesabı’nın Kapatılması
e-Fatura Hesabı’nın kullanıma kapatılmasına ilişkin talepler Müşteri tarafından eFinans’a yazılı
olarak başvurarak, uygulama üzerindeki kapatma modülü ile veya eFinans Çağrı Merkezi
aracılığıyla yapılır. Müşteri’nin e-Fatura Hesabı’nın kullanıma kapatılmasına ilişkin talebi
üzerine, eFinans bu talebi teslim almasını takip eden 5 (beş) gün içinde söz konusu e-Fatura
Hesabını kapatacaktır.
Sözleşme’de ve eklerinde belirtilen diğer haller saklı kalmak üzere, Müşteri’nin seçtiği Hizmet
paketi ve ödeme seçeneklerinde belirtilen ücretlerin zamanında ödememesi halinde, ödemeler
yerine getirilinceye kadar abonelik eFinans tarafından askıya alınabilir.
Madde 7. Gizlilik
7.1
Taraflar, işbu Sözleşme süresince doğrudan veya dolaylı olarak birbirleri hakkında elde
edecekleri hiçbir bilginin kendisi, çalışanları ya da danışmanları tarafından Sözleşme sona
erdikten sonra dahi süresiz olarak doğrudan veya dolaylı olarak ifşa edilmeyeceğini, bu
bilgilerin ticari sır kabul edildiğini ve işbu Sözleşme koşullarını ve Sözleşme kapsamına giren
işlerle ilgili ticari sırları kesinlikle gizli tutmayı kabul ve taahhüt ederler.
7.2
eFinans, Müşteri’nin gelen ve giden elektronik faturalar için saklama hizmeti satın almış
olması halinde Elektronik Fatura Uygulamasının tüm süreçlerine ve işleyişine ilişkin bilgi,
belge ve elektronik veriler ile işlemlerin yapıldığı zaman ve işlemleri yapan kişiye veya kişilere
ait bilgileri içeren kayıtları, (gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini) koruyacağını ve
Müşteri tarafından satın alınan hizmet kapsamında yer aldığı takdirde elektronik fatura
verilerini ve ekli bilgileri 10 (on) yıl saklayacağını ve erişilebilirliğini sağlayacağını, Müşteri
tarafından talep edilmesi halinde işbu Sözleşmeye ek olarak yapılan sözleşmelerle
belirlenebilecek 10 (on) yıldan daha fazla olarak öngörülen süre boyunca bütünlüğünü ve
erişilebilirliğini koruyacağını kabul ve taahhüt eder.
7.3
Müşteri, e-Fatura Hesabı’nın münhasıran kendi kullanımında olacağını, e-Fatura
Hesabı’nın kullanıcı adı, şifre, parola gibi bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını,
e-Fatura Hesabı’nı eFinans’a yazılı bildirimde bulunmaksızın başka hiçbir kişiye hiçbir
durumda kullandırmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle
açıklamayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 8. Veri Koruması
Müşteri, eFinans’ın, Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında gerekli olan verilere erişim
etkisinin olduğunu kabul eder. Müşteri, eFinans’ı söz konusu verileri kendisi adına işleme tabi
tutması açısından yetkili kılmıştır. Müşteri, söz konusu verilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın
düzenlemelerinde özel entegratörlere verdiği ya da ileride verebileceği yetkiler kapsamında
Doküman No: EF-SAT-001
Rev: 00.03
Sayfa No: 3/6
işleme tabi tutulabilmesi açısından gerekli olan tüm yetki ve onaylara sahip olduğunu ve
eFinans’ı da aynı fiil ve işlemlerde bulunabilmesi için yetkili kılabileceğini beyan ve taahhüt
eder.
Madde 9. Sorumluluk
9.1 Müşteri, Elektronik Fatura Uygulaması başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri
eFinans’a tam ve doğru olarak verdiğini ve bilgi ve belgelerin doğruluğunun eFinans tarafından
kontrol edilmediğini bildiğini, e-Fatura Hesabının açılması sırasında veya daha sonra beyan
edilen bilgilerde veya ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik, yanlışlık bulunması halinde,
veya sahtecilik şüphesi uyandıracak bir tutarsızlık tespit edilmesi veya talep edilen e-Fatura
Hesabının yürürlükteki mevzuata uygun olmaması ya da daha önce başka bir kişi tarafından
alınmış olması durumunda başvurunun eFinans tarafından reddedilebileceğini, bu durumda
eFinans’tan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, eFinans’ın bu sebeplerle
doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
9.2 Müşteri ticari faaliyetinin sonlandırdığını ve e-Fatura Hesabından başkaca işlem
yapılmayacağını eFinans’a yazılı olarak bildirmeyi ve bu bildirimde bulunmaması nedeniyle
ticari faaliyetleri sonlanmasından sonra dahi e-Fatura Hesabında yetkilendirilmiş kullanıcılar
tarafından yapılabilecek işlemler sebebiyle tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve bu
durumda eFinans’tan hiçbir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını, eFinans’ın bu
sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
9.3 Müşteri, e-Fatura Hesabı kullanılarak ürettiği faturalardaki bilgilerin doğruluğundan ve eFatura Hesabı kullanılarak kendisinin gerçekleştireceği tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçların
kendi üzerinde doğacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder.
9.4 Müşteri, eFinans’ın faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar
ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji
altyapılarında geniş kapsamlı Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel
problemler nedeniyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya
gereği gibi verilememesi sebebiyle eFinans’tan herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
9.5 Müşteri, eFinans’ın Elektronik Fatura Uygulamasına ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları dâhil
olmak üzere kazanılmış veya ileride kazanılacak veya şarta bağlı haklar da dâhil tüm mülkiyet
haklarının sahibi olduğunu bilmektedir ve eFinans’ın mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının veya
markalarının geçerliliğine zarar verecek veya bunlara ters düşecek hiçbir davranışta
bulunmayacağını ve bulunulmasına sebebiyet vermeyeceğini, aksi takdirde eFinans’ın bu
sebeplerle doğmuş veya doğacak olan zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
Madde 10. Sözleşmenin Süresi
Bu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır. Müşteri tarafından Sözleşme süresi
sona ermeden bir ay öncesine kadar eFinans’a yazılı bildirim yapılmadığı sürece Sözleşme birer
yıllık süreler ile aynı şart ve koşullarla kendiliğinden uzar.
Sözleşme süresi içerisinde Müşteri’nin eFinans Çağrı Merkezi üzerinden veya internet sitesi
üzerinden satın alacağı yeni bir hizmet paketi kullanmaya başlaması halinde, Sözleşmenin sona
erme tarihi bu yeni alınan paketin sona erme tarihi olacaktır.
Sözleşmenin süresi sonunda veya Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde,
herhangi bir talebe gerek olmaksızın e-Fatura Hesabı eFinans tarafından kullanıma
kapatılacaktır.
Doküman No: EF-SAT-001
Rev: 00.03
Sayfa No: 4/6
Madde 11. Sözleşmenin Feshi
11.1 İşbu Sözleşme, e-Fatura Hesabı’nın yürürlükteki mevzuat uyarınca Müşteri tarafından
kapatılmasına ilişkin talebini eFinans’a bildirmesi üzerine karşılıklı olarak herhangi bir
tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedilmiş sayılır.
11.2 Taraflar, işbu Sözleşmede sayılan ve burada sayılmamakla beraber ilgili mevzuatta
belirlenmiş yükümlülüklere ve koşullara diğer tarafın aykırı hareket etmesi halinde, işbu
Sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
11.2.1 Sözleşme’yi haklı nedenle feshedenin eFinans olması halinde Müşteri;
(i) eFinans’ın e-Fatura Hesabını iptal edebileceğini,
(ii) Müşteri, ödemeyi peşin yapmış ise, eFinans tarafından Müşteri’ye hiçbir şekilde geri ödeme
yapılmayacağını,
(iii) Müşteri ödemeyi peşin yapmadığı durumlarda ise, Sözleşme süresinin sonuna kadar aylık
veyahut da dönemlik bazda yapılacak ödemelerin tamamının fesih tarihinde muaccel olacağını;
eFinans’ın söz konusu fesih sebebi ile doğmuş veya doğacak her türlü zararlarını tazmin
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
11.2.2 Sözleşme’yi haklı nedenle feshedenin Müşteri olması halinde, eFinans, tahsil edilmiş
olan ancak hizmeti verilmemiş hizmet bedellerini derhal bila faiz iade edecektir.
Madde 12. Devir ve Temlik
Taraflar, bir diğerinden, önceden yazılı iznini almaksızın bu Sözleşmedeki hak ve
yükümlülüklerini hak ve alacaklarını gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa devir ve temlik
edemez.
Madde 13. Tebligat ve Bildirimler
Her iki Taraf işbu Sözleşmenin 1inci maddesinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak
kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri Taraflara işbu maddede belirtilen şekilde tebliğ
edilmedikçe işbu sözleşmede bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili Tarafa yapılmış sayılır.
Tebligatlar, elden teslim, faks veya güvenli elektronik posta ile yapılır. Taraflar, yazılı tebligatı
sonrasında vakit kaybetmeksizin işbu maddede belirtilen şekilde yapmış olmak kaydıyla, işbu
sözleşmede belirtilen yazılı bildirimleri, elektronik posta ile yapabilirler. Herhangi bir
gecikmenin Müşteri’ye zarar verebileceği durumlarda, eFinans elektronik posta ile gelen
talimatı, tebligatın işbu maddede belirtilen şekilde yapılmasını beklemeden yerine getirebilir.
Müşteri, bu halde eFinans’tan herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve
taahhüt eder.
Madde 14. İhtilafların Çözümü
İşbu Sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanır ve Sözleşme ile ilgili veya
Sözleşmeden doğacak olan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra
Müdürlükleri yetkilidir.
Madde 15. Delil Sözleşmesi
İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda açıkça
düzenlenen ve
Doküman No: EF-SAT-001
Rev: 00.03
Sayfa No: 5/6
taraflarca ibrazı mümkün yasal delillere ek olarak, taraflar arasındaki e-posta yazışmaları,
kaydedilmiş telefon görüşmeleri ve e-Fatura Hesabı’nda tutulan tüm elektronik kayıtlar Hukuk
Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca delil niteliğindedir.
Madde 16. Bölünebilirlik
Sözleşmenin herhangi bir maddesi yetkili bir mahkeme tarafından herhangi bir nedenden dolayı
geçersiz kabul edilirse, diğer hükümler bu geçersizlikten etkilenmeyecektir. Geçersizliğin bu
Sözleşme uyarınca Tarafların sahip olduğu temel haklara zarar verdiği haller bundan
müstesnadır.
Madde 17. Ekler ve Değişiklik
Bu Sözleşme, Ekleri ile bir ve bütündür. Sözleşme yorumlanırken ve uygulanırken, tüm Ekleri
ile birlikte değerlendirilecektir.
Sözleşme ve tüm Ekleri Tarafların mutabakatıyla ve yazılı şekilde, Çağrı Merkezi üzerinden
yapılacak bildirimler ve eFinans’ın internet sitesi üzerinden Yetkili Kişinin yapacağı elektronik
kayıtlar ile değiştirilebilir.
Madde 18. Yürürlük Tarihi
İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Onsekiz (18) maddeden oluşan işbu Sözleşme,__/__/_____ tarihinde bir (1) asıl nüsha olarak
düzenlenmiş ve imzalanmış olup aslı eFinans’a teslim edilmiştir. Sözleşmeden doğacak olan
damga vergisi eFinans tarafından ilk faturaya yansıtılarak Müşteri’den tahsil edilerek
ödenecektir.
eFinans
_______________________________
Adına
_______________________________[
İmza:
İmza:
Doküman No: EF-SAT-001
Rev: 00.03
Sayfa No: 6/6
ÖZEL ENTEGRATÖR
MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
HİZMET PAKETİ SEÇİM FORMU
Müşteri, işbu Paket Seçim Formu’nun, / /
tarihinde imzalanmış olan ___________
nolu Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve ekleri ile birlikte hüküm ifade edeceğini
ve Paket Seçim Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Sözleşme hükümlerinin
geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
Paket Seçim Formu’nda yer alan kısaltmalar Sözleşme’deki anlamlarını ifade eder.
Madde 1: Hizmet Paket Seçenekleri:
eFinans tarafından sunulan Hizmetler kapsamındaki Paket Seçenekleri ve ücretleri aşağıdaki
gibidir. Müşteri, Sözleşme kapsamında almak istediği Hizmetlere ilişkin paketi aşağıdaki
listeden seçerek kullanmaya başlayacaktır. Müşteri’nin bu listeden herhangi bir seçim
yapmaması ve bu formu imzalayarak eFinans’a diğer belgeler ile birlikte teslim etmemesi
halinde E-Fatura Hesabı kullanıma açılmaz.
E-FATURA ÖZEL ENTEGRASYON FİYAT TABLOSU
BANKA KAMPANYASI
Abonelik Ücreti
Aylık Aidat
Paket Adı
(e-Fatura)
KOBİ 1.000
TİCARİ 3.000
0,- TL
Aylık Aidat alınmayacaktır.
Arşivli Paket
Arşivsiz Paket Fiyatı
Fiyatı(3)
 Sunulmamaktadır.
990,- TL
 Sunulmamaktadır.
1.990,- TL
Sadece Arşiv
Sunulmamaktadır.
Sunulmamaktadır.
Tüm paketler süreden bağımsız olup adet bazlıdır.
Paket Aşım Ücreti
Arşivli Paket
Fiyatı(3)
2,50 TL
/e-Fatura
Arşivsiz Paket
Fiyatı
-
Sadece
Arşiv
-
 KOBİ 1.000 ve TİCARİ 3.000 fiyat seçenekleri sadece Finansbank müşterilerine
özel sunulmaktadır.
 KOBİ 1.000 veya TİCARİ 3.000 paketi seçilmesi durumunda Abonelik Ücreti ve
Aylık aidat tahsil edilmez. Bu paketin yenilenerek devam ettirilmesi durumunda
Abonelik Ücreti ve Aylık aidat tahsil edilmez.
 KOBİ 1.000 veya TİCARİ 3.000 paketinin değiştirilmesi durumunda Abonelik Ücreti
tahsil edilir ve Aylık Aidat tahsilatı değişikliğin yapıldığı ayı içerecek şekilde
başlatılır.
Doküman No: EF-SAT-002
Rev: 00.04
13/02/2014
Sayfa No: 1/4
MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
EK-1
KAMPANYASIZ FİYAT TABLOSU
Abonelik Ücreti(1)
Aylık Aidat(2)
Paket Adı
(e-Fatura)
100
200
300
400
500
1.000
1.500
2.000
2.500
5.000
10.000
30.000
60.000
1.000,- TL
75,- TL/ay
Arşivli Paket
Fiyatı(3)
75,- TL
280,- TL
420,- TL
560,- TL
700,- TL
1.200,- TL
1.600,- TL
1.800,- TL
1.900,- TL
3.200,- TL
5.000,- TL
10.800,- TL
18.000,- TL
Arşivsiz Paket Fiyatı

50,- TL

210,- TL

315,- TL

420,- TL

500,- TL

900,- TL
 1.200,- TL
 1.350,- TL
 1.400,- TL
 2.400,- TL
 3.750,- TL
 8.100,- TL
 13.500,- TL













Sadece Arşiv(3)
25,- TL
70,- TL
105,- TL
140,- TL
200,- TL
300,- TL
400,- TL
450,- TL
500,- TL
800,- TL
1.250,- TL
2.700,- TL
4.500,- TL













Tüm paketler süreden bağımsız olup adet bazlıdır.
Paket Aşım Ücreti
Arşivli Paket
Fiyatı(3)
2,50 TL
/e-Fatura
Arşivsiz Paket
Fiyatı
1,85 TL
/e-Fatura
Sadece
Arşiv(3)
0,60 TL
/e-Fatura
Abonelik Ücreti sisteme ilk girişte bir defaya mahsus alınır.
Aylık aidat ile uygulamanın özellikleri kullanılır. Aidat yatırılmadığında uygulama
özellikleri kullanılamaz.
(3)
Arşivli seçilen paketlerde ve sadece Arşiv hizmetinde 10 yıllık arşivleme taahhüdü
verilmektedir.
Müşteri tarafından yapılacak seçime (işaretlenen paket tercihi) göre faturalandırma
yapılacaktır.
(1)
(2)
Madde 2: Paketler:
 Paket limiti dolduktan sonra Müşteri eFinans’ın satış kanalları vasıtasıyla yukarıdaki
paketlerden ek paket alınabilir. Ek paket satın almaması halinde işlem gören her fatura
Paket Aşım Ücreti’nde ki birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilir.
 Paket limitlerine hem gönderilen hem de alınan e-faturalar dâhildir.
 Paket limitleri Sözleşmenin sürdüğü sürece takvim yıl veya ayından bağımsız
kullanılabilir.
Madde 3: Faturalandırma:
 Müşteri tarafından (Enterprise Resource Planning) ERP/muhasebe sisteminde
geliştirmeler talep edildiğinde işlem projelendirilerek ayrıca faturalandırılır.
 eFinans tarafından hazırlanmış olan bazı ERP/muhasebe programı konnektörleri ayrıca
fiyatlandırılmaktadır.
Doküman No: EF-SAT-002
Rev: 00.04
Sayfa No: 2/4
MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
EK-1
Madde 4: Özel Durumlar:
 Aylık aidat son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde abonelik askıya alınır.
 Sözleşmenin feshi hallerinde, Müşteri’nin resmi talebi halinde arşivde bulunan
dosyaları kendisine bir defaya mahsus teslim edilir.
Madde 5: Eğitim:
 Talep edilmesi durumunda Portal Kullanım eğitimi düzenlenebilecek olup, yarım gün
şeklinde planlanacak eğitimin ücreti 500 TL + KDV ‘dir. İstanbul dışı eğitimlerde
ulaşım ve konaklama bu fiyata dahil edilmemiştir.
Madde 6: Genel Şartlar ve Ödeme Koşulları:
 Bu Formun, Sözleşme ve eklerinin imzalanması ve Yetkilendirme Formu’nda istenen
belgeler ile birlikte eFinans’a iletilmesi gereklidir.
 Fiyatlara KDV dâhil değildir. KDV bedeli fatura tarihinde fatura bedeline eklenir.
 Sözleşmeden doğan toplam Damga Vergisi kesilecek olan ilk faturaya eklenecektir.
 Ödeme kalemleri ve ödeme takvimi aşağıda detaylandırılmıştır. Buna göre;
Abonelik Ücreti: Sözleşme tarihinde peşin olarak KDV dâhil tek seferde ödenecektir.
Aylık Aidat: Aylık olarak KDV dâhil ödenecektir. İlk aylık aidat e-Fatura hesabı
müşterinin erişimine açıldığı tarih itibariyle ödenecektir. Sonraki aidatlar bu tarihten
itibaren aylık olarak ödenecektir.
Aylık aidat tutarı Finansbank tarafından otomatik ödeme yöntemi ile tahsil edilebilir
veya mail order yoluyla kredi kartından tahsil edilebilir.
Paket Ücreti: Paket ücreti ödemesi Müşteri tarafından, aşağıda işaretlenen yöntemle
yapılacaktır.
 Seçilen paket ücreti, Abonelik Ücreti, ilk aya ait 1 Aylık Aidat ücreti; KDV ve
sözleşmeden doğan Damga Vergisi tutarı tümüyle sözleşme tarihinde tek seferde
fatura edilir ve peşin ödenir.
 Seçilen paket ücretinin %30’u, Abonelik Ücreti, ilk aya ait 1 Aylık Aidat ücreti;
KDV ve sözleşmeden doğan Damga Vergisi tutarı tümüyle sözleşme tarihinde
fatura edilir ve peşin olarak ödenir. Seçilen paket ücretinin bakiyesi, takip eden 4
ay içerisinde 4 eşit taksit halinde ödenir. Tüm ödeme 5 ay içerisinde tamamlanır.
Herhangi bir seçim yapılmaması halinde tüm ücretler tek seferde fatura edilerek peşin
ödeneceği müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.

Ödeme;
 Finansbank verilecek Otomatik ödeme talimatı,
 Banka hesabına havale / EFT,
EFinans Elek. Tic. Bil. Hiz. AŞ
Finansbank Merkez Şube IBAN: TR64 0011 1000 0000 0043 9887 59
 Kredi kartına, kartın verildiği banka aracılığıyla verilecek otomatik ödeme
talimatı,
 eFinans POS cihazları üzerinden mail order,
ile Müşteri tarafından, yukarıda işaretlenen yöntemle yapılacaktır. Seçim yapılmaması
halinde banka hesabına havale / EFT yönteminin kullanılacağı Müşteri tarafından
kabul, beyan ve taahhüt edilir.
Doküman No: EF-SAT-002
Rev: 00.04
Sayfa No: 3/4
MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
EK-1
E-Fatura Hesabı, Müşteri’ye münhasıran kendi ticaret unvanına göre tanımlandığından
faturalar Müşteri’nin T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı e-Fatura
sisteminde kayıtlı olan ticaret unvanına göre düzenlenmektedir. Ödeme de aynı şekilde
Müşteri’nin kendisi tarafından yapılmalıdır.
Müşteri, hizmet bedellerinin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, başkaca
bir ihbara ve hükme gerek olmaksızın temerrüde düşülen miktar üzerinden, ticari
işlerde uygulanan avans faizi oranında gecikme faizi ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
MÜŞTERİ
ŞİRKET ÜNVANI:
İMZA - KAŞE
Doküman No: EF-SAT-002
Rev: 00.04
Sayfa No: 4/4
ÖZEL ENTEGRATÖR
MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
YETKİLENDİRME FORMU
Müşteri, işbu Yetkilendirme Formu’nun, __/__/_____ tarihinde imzalanmış olan ________
nolu Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi (“Sözleşme”) ve ekleri ile birlikte hüküm ifade edeceğini
ve Yetkilendirme Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Sözleşme hükümlerinin
geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.
Yetkilendirme Formu’nda yer alan kısaltmalar Sözleşme’deki anlamlarını ifade eder.
Madde 1. Müşteri Bilgileri
Müşteri Bilgileri
Ticaret Sicil No:
Vergi No (VKN)/
TC Kimlik No (TCKN):
Ticari Unvanı:
Telefon:
İletişim e-Posta Adresi:(*)
Faks:
Fatura Adresi:
Vergi Dairesi:
İşletme Merkezi (Ticaret
Sicil Gazetesinde Belirtilen
Şirket Merkezi )
KEP Adresi:
ERP / Muhasebe Programı
Mali Mühür Kullanımı:
 Müşteri kendi mali mührünü kullanacaktır.
 Müşteri eFinans’a ait mali mührün kullanmasını talep eder
ve eFinans’ı yetkilendirir.
İnternet Şubesi:
 Müşteri, faturalarının Finansbank A.Ş. İnternet Şubesi’nde
de görüntülenebilmesi için eFinans’ı yetkilendirir.
(*)
Bu adrese Hizmet Paketi kotası, hata bildirimi vb. bildirimler iletilecektir.
Ana Kullanıcı Bilgileri
Yetkili Kişi
Adı-Soyadı:
Görevi:
Ana
Kullanıcı
Adresi: (**)
Telefon:
Yetki Derecesi (***)
e-Posta
Giriş

Onay

Görüntüleme

(**)
Bu e-Posta adresine kullanıcı adı, şifre vb. gizli bilgiler iletileceğinden sadece firma adına işlem yapmaya yetkili
kişilerin erişebileceği bir adres bildirilmesi gerekmektedir.
(***) Yetkili Kişi sistem üzerinden tüm tanımlamaları yapabilecek olan, sistemin izin verdiği tüm özellikleri kullanabilen
yetkilidir.
Doküman No: EF-SAT-003
Rev: 00.03
07/02/2014
Sayfa No: 1/3
MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
EK-2
Müşteri, yukarıda verdiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yetkilendirdiği veya
yetkilendireceği Yetkili Kişinin ve bu kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer
kullanıcıların kendi çalışanları olduğunu, bu kişilerin e-Fatura Hesabına erişim yetkilerinin
olduğunu, Yetkili Kişiye yapılacak her türlü bilgilendirme, bu kişi tarafından verilen her türlü
talimatın firmasını bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri, Yetkili Kişinin firma ile ilişiklerinin kesilmesi, görevinden ayrılmaları halinde bu
durumu ve bu kişi yerine atanan Yetkili Kişiyi ayrı bir form doldurmak suretiyle en kısa
zamanda eFinans’a bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yerine getirilinceye kadar
eFinans’ın bu kişinin e-Fatura Hesabı’na erişimi engelleme yükümlülüğü bulunmamakta olup
bu kişinin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile yapılan işlemlerden Müşteri sorumludur. Yetkili
Kişinin sistem üzerinde tanımlayacağı diğer kullanıcıların firma ile ilişiklerinin kesilmesi,
görevinden ayrılmaları halinde, bu kişilerin e-Fatura Hesabı’na erişimini engelleme
yükümlülüğü Müşteri’de olup, sonrasında bu kişilerin kullanıcı adı, parola ve şifreleri ile
yapılan tüm işlemlerden Müşteri sorumludur.
E-Fatura Hesabının açılması için ekte belirtilen ve aynı zamanda internet sitesinde ilan edilen
belgelerin, eFinans’ın aşağıdaki adresine satın almanın yapıldığı/Sözleşme’nin imzalandığı
tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içinde ulaştırılması gerekmektedir. Evraklar teslim
edilinceye kadar eFinans, e-Fatura Hesabını kullanıma açmayacaktır. İşbu formu imzalamakla
bu durumundan haberdar olduğunuzu beyan ederiz.
MÜŞTERİ
ŞİRKET ÜNVANI:
İMZA
Kaşe
Doküman No: EF-SAT-003
Rev: 00.03
Sayfa No: 2/3
MÜŞTERİ HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ
EK-2
E-Fatura Hesabı Açılması İçin Gerekli Belgeler
Kurumsal Müşteriler
1. Tüzel kişinin MERSİS numarası var ise MERSİS numarası kaydı ve numarası.
2. Ticaret sicil numarasını içeren, Ticaret Sicil Memurluklarından alınacak Ticaret Sicil
Tasdiknamesi veya Faaliyet Belgesi.
3. Noter onaylı imza sirkülerinde yer alan yetkilendirmelere uygun olarak imzalanmış ve
kaşelenmiş Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi ve sözleşmenin eki olarak doldurulmuş
olan Yetkilendirme Formu ve Hizmet Paketi Seçim Formu.
4. Tüzel kişilerin işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik tespiti için Nüfus
cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmi
belgenin fotokopisi.
5. Noter onaylı imza sirkülerinde, başvuru sahibinin şirketi temsil yetkisi ve ne kadar
süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi
geçerli olacağı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
6. Başvuru sahibinin şirketin kanunî temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin ilan
edildiği ticaret sicil gazetesi.
7. Şirket Vergi Levhası fotokopisi
Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini yapacak
ise bu işlem için noter onaylı vekâletname aranır.
Bireysel Müşteriler
1. Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli
resmi belgenin fotokopisi
2. Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi’nin imzalı hali
Bireysel online başvuru sırasında elektronik imza ya da mobil imzanız ile sistem üzerinden
imzalayabilirsiniz. Bu durumda yukarıda belirtilen belgelerin ayrıca teslim edilmesine gerek
yoktur.
Doküman No: EF-SAT-003
Rev: 00.03
Sayfa No: 3/3
Download

07.2.2014 Sözleşme No: Müşteri No: ÖZEL