Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi
Bilgisayar ve Ağ Kullanım Sözleşmesi
Amaç : Bu sözleşmenin amacı; TEVİTÖL bilgisayar ağı ve internet altyapısı ile bunlarla bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına
ilişkin ilkeleri belirlemektir.
Kapsam ve Dayanak : Bu sözleşme; TEVİTÖL’de bilişim hizmetlerinden yararlananların, bu hizmetlerin etkin ve verimli kullanımı için
uyması gereken esasları kapsar. 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” ile üniversite ve çeşitli kurumların bilgisayar ağı ve internet kullanım yönergelerine
dayalı olarak hazırlanmıştır.
TEVİTÖL Bilgisayar Kaynaklarının hangi amaçlar doğrultusunda ve hangi kurallar çerçevesinde kullanılması gerektiği bilgisi
aşağıda belirtilmektedir. TEVİTÖL sınırları içinde kullanılan bütün bilgisayarlarda yapılan işlemlerde ve öğrencilerin kendine ait
bilgisayarları ve mobil cihazları ile yaptıkları işlemlerde de aşağıda yazılı bulunan kurallar geçerlidir. TEVİTÖL bilgisayar ağı ve internet
kaynaklarını kullanan kullanıcılar aşağıda belirtilen esasları kabul etmiş sayılmaktadır.
Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Esasları:
1.
TEVİTÖL Bilişim Kaynaklarının kullanımında altyapıyı, donanımı ve yazılımı zarara uğratan, tahrip edici, zedeleyici ve sağlıklı
çalışmasını engelleyici hiçbir girişimde bulunulmaması; kaynakların verimli kullanılması en temel ilkedir.
2.
TEVİTÖL Bilişim Kaynakları Türkiye Cumhuriyet yasalarına ve yasalara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak
amacıyla kullanılamaz.
3.
TEVİTÖL Bilişim Kaynaklarının eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yönetim ve hizmet sunumu faaliyetleri ile ilgili kullanımları
kapsamında hizmet vermesi esastır. Diğer kullanım türleri, ancak birincil kullanım gereksinimleri karşılandıktan sonra arta kalan
zaman ve kapasite boyutlarında gerçekleştirilebilir.
4.
TEVİTÖL Bilişim Kaynaklarının herhangi bir amaçla kullanım hakkı, üçüncü özel veya tüzel kişilere verilemez.
5.
TEVİTÖL Bilişim Kaynaklarının kullanımında kaynakların kullanıcılar arasında adil paylaşımının sağlanması; başkalarına kullanım
olanağı vermeyecek biçimde trafik yaratılmasına karşı önlemler alınması, kaynaklara zarar verebilecek tehlikelere karşı risk ve
güvenlik önlemleri alınması, kullanıcıların şahsi bilgilerinin ve gizliliğin korunması, veri-bilgi ve kaynak yedeklemesi yapılması
esastır.
6.
TEVİTÖL Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenliği bozan durumlara ve girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve kullanıcı kimlik
belirlemelerinin gerçekleştirilmesi için yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır.
7.
TEVİTÖL Bilişim Kaynakları üzerinde bulunan ve kullanılan yazılım ve yerel ağlar dâhil her türlü donanım bunlarla ilgili kullanım
koşullarına uyarak kullanılır.
8.
TEVİTÖL Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım
amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin
yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.
9.
TEVİTÖL Bilişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının
veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira edici ve karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu, istem
dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde kullanılamaz; üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.
Kullanıcıların Sahip Oldukları Haklar:
1.
Bölüm sorumlularının belirleyeceği kullanıcıya [email protected] şeklinde bir e-posta adresi verilmektedir. Kullanıcı
adı : ismin ilk harfi ile soyadının birleşmesinden oluşur.

Bilgi İşlem Merkezi’nden kullanıcı kodu ve geçici şifre alındıktan sonra, en kısa sürede geçici şifrenin kendi
belirleyeceğiniz şifre ile değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni şifre belirlenirken, büyük harf ,küçük harf,sayı özel
karakter(+%&/()=?.....) seçeneklerinden en az üçü kullanılmalıdır.
1
2.
Her kullanıcı kısıtlı e-posta alanına sahiptir. (Yönetici pozisyonundakiler için 500 MB, diğer çalışanlar için 250 MB,
öğrenciler için 200 MB) Bunun anlamı periyodik olarak e-postalara bakılması ve silinmesi gerekliliğidir. Aksi takdirde mail
alma ve gönderme kesintiye uğrar.
3.
Internet, e-posta vb imkânlardan yararlanmak için her kullanıcının TEVİTÖL hesabı ve şifresi bulunmaktadır. Her kullanıcı, okul
sınırları içinde, network sistemine bağlı herhangi bir bilgisayardan Kullanıcı adı ve şifresi ile, internete girebilir, kişisel paylaşım
alanına ulaşabilir ve dokümanlarını belirlenen yazıcılar vasıtası ile yazdırabilir.
4.
Her kullanıcıya eğitim ile ilgili dosyalarını kaydetmeleri ve sisteme giriş yaptığı her noktadan dosyalarına ulaşabilmelerini
sağlamak amacıyla, dosya sunucu bilgisayarda belirli kayıt alanı verilir. Öğrenciler için eğitim amacıyla, dosyalarını kaydetmek
için her kullanıcıya 200 MB kayıt alanı - home-drive (Z:) kayıt ortamı hizmeti verilir.
5.
TEVİTÖL eğitimcilerine, ders, eğitim, iş vb dokümanlarını saklamak ve korumak için geçici kişisel bilgisayar tahsis edilir. Kullanıcı
için Bilgi işlem merkezi tarafından belirlenen ve kurumun gerektirdiği çalışma ortamı sağlanır.
Uyulması Gereken Kurallar:
1.
Hiçbir kullanıcı -bilgi amaçlı dahi - olsa okul network sistemine zarar verebilecek, yavaşlamasına, çalışmaların aksamasına sebep
olabilecek, kişisel bilgileri elde etme amaçlı olabilecek her türlü donanım ve yazılımı kullanamaz. Okul bilgisayarı ya da şahsi
bilgisayarı veya mobil cihazında kurulumunu yapamaz. Böyle bir eylemde bulunduğunda okul idaresi tarafından verilecek her
türlü yaptırımı kabul etmiş sayılır.
2.
Kullanıcılar, hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı kodunu
başkasına kullandırmayacağını ve devredemeyeceğini, başkası tarafından öğrenildiğinde ya da öğrenilme şüphesi olduğunda
derhal değiştireceğini, aksi takdirde yapılan tüm işlemlerin sorumluluğunun kendine ait olacağını kabul eder.
3.
Kullanıcılar kuruma ait cihazlarda yetkili kişilerin bilgisi dışında herhangi bir müdahalede bulunamazlar. Herhangi bir sorun ile
karşılaşıldığında, bilgi işlem sorumlusu, okul idaresi ya da yetkili bir kişinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
4.
Haber vermeden kuruma ait herhangi bir cihaz ya da malzeme alınamaz, ödünç kullanılamaz ve öğrenciye ait mekânlarda
tutulamaz. Yapılması halinde okul idaresi tarafından alınacak her türlü yaptırım önceden kabul edilmiş sayılır.
5.
Kullanıcılara ait şahsi cihazlar(bilgisayar, telefon, mobil cihazlar v.s.) okul güvenlik kriterlerini (kayıt işlemi, güvenlik yazılım
kurulumu, yazılım ve donanım kontrolü) yerine getirdikten sonra okul kaynaklarını (ortak paylaşım alanı, yazıcı ve internet
erişimi v.s.) kullanım hakkına sahiptir. eğitim-öğretim yılı içinde bu şartı yerine getirmediği tespit edilen öğrencilerin erişimi
haber vermeden kesilebilir.
6.
Kullanıcılar hergün düzenli olarak posta kutularını kontrol edeceğini, kendileri ile alakalı yazışma, duyuru ve
bildirimlerden sorumlu olacağını kabul eder.
7.
Kullanıcı hatası nedeniyle oluşan bilgi kaybı ve benzeri olumsuz durumlarda kullanıcılar Bilgi İşlem Merkezi’ni ve kurumu sorumlu
tutamaz.
8.
Kullanıcılar, sistem üzerinde yavaşlama, virüs saldırıları, güvenlik açıkları v.b. risklere yol açtığı için, gerek bilgisayar
Laboratuarları’nda gerekse kendisine tahsis edilen bilgisayarlarda internet üzerinden oyun oynamayacağını kabul eder.
9.
Okula kayıtlı bilgisayarlardan ya da özel bilgisayarlarında oyun saati dışında izinsiz oyun oynadığı, interneti, kişisel klasörünü,
ortak paylaşım alanını ve mail hesabını farklı amaçlar için (oyun, program, zararlı içerik, genel ahlaka uygun olmayan resim ve
görüntü v.s.)
kullandığı tespit edilen öğrencilerin hesapları belirlenen sürece durdurulur. Bahsedilen işlemler tekrarlandığı
takdirde, hesap durdurma süresi uzatılacaktır.
10. Kullanıcılar, internet erişimi, e-posta uygulamaları, kişisel dokümanlar ve tuttuğu kayıtlar sırasında dile getirdiği tüm fikir,
düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu, TEVİTÖL’ün hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul eder.
11. Kullanıcılar, kişisel klasöründe, e-posta hesaplarında, TEVİTÖL kaynakları üzerinde, internet ortamındaki haber gruplarında,
sohbet ortamlarında, göndereceği elektronik posta mesajlarında, internet sitelerinde yazdığı yorumlarda, kanun ve ahlaka aykırı
herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama (spam mail) ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. İçinde hakaret, pornografi
2
ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına ters içerik bulunan belge, resim, video, multimedya ve mesajlar bulunduramaz,
gönderemez.
12. İnternetten dosya ve yazılım indirme işlemleri virüs ve zararlı kodlar içerme ihtimali yüksek olduğundan dolayı, izin dahilinde
kullanıcı tarafından ya da Bilgi İşlem tarafından gerçekleştirilir .
13. Kullanıcılar, İnternet hızını yavaşlatan, bilgisayar ağ sisteminin güvenliğini tehlikeye sokabilecek her türlü film, müzik, oyun,
program v.b. dosya indirme işlemleri, P2P bağlantısı gerçekleştiremez.
14. Peer-to-peer dosya paylaşım programları, film, lisanssız yazılımlar telif haklarını ihlal etmekle kalmayıp yüksek bant genişliği
tutarak ağ kullanımına kaynak bırakmamakta ve trafikte yavaşlamaya neden olmaktadır. Bu sebeple bu tür yazılımlar
bulundurulmamalı ve dağıtımı yapılmamalıdır.
15. TEVİTÖL ağ kaynaklarının kurum dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da kurum dışındaki kişi ya da bilgisayarların
kendilerini kurum içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (DHCP, DNS, proxy, relay, IP sharer, NAT vb.)
yasaktır.
16. Kullanıcılar ağ hizmetinin verilmesini sağlayan donanıma (switch’ler, kablolar, duvar prizlerine, v.b) hiç bir şekilde müdahale
edemez, ayarlarını değiştiremezler. Bilgi işlem biriminin bilgisi olmadan switch ya da hub dahil edemezler.
17. Kullanıcılar, bilgisayar laboratuarları’nda, kütüphanelerde geçerli olan kuralların uygulandığını kabul eder. (Yiyecek ve içecek ile
girmeme, sessiz olma, sınıfı düzenli kullanma vs...)
18. Kullanıcılar hesaplarını ve kendilerine tahsis edilen bilgisayarları sadece iş ve eğitim amacıyla kullanmayı taahhüt eder.
19. Bilgi işlem merkezi, sistem güvenliğini sağlamak ve TEVİTÖL’ün imajını sürdürmek için kulanıcıya veya kuruma ait olan bütün
makinelerde gerek gördüğü anda kullanıcının bilgisi olmaksızın her türlü hizmeti denetleyebilir, cihazları talep edebilir, sistemde
her türlü hizmete dair tutulmakta olan kayıtları (log) inceleyebilir; takip edebilir; izleyebilir, gerektiğinde değişiklik yapabilir.
20. Bilgisayar Laboratuvarları kullanımı sonrasında ,görevli öğretmen, bilgisayarları çalışır durumda teslim etmekle yükümlüdür.
Denetim noksanlığından kaynaklanan, gözetim esnasında tespit edilebilir kasıtlı zarar verme durumları Bilgi işlem merkezi’ne
bildirilmelidir. Aksi halde Bilgi işlem merkezi tarafından tespit edilmiş arızalar görevli öğretmenden tazmin edilir.
21. Sistem kapasitesi ve güvenliği açısından kurumun ağ omurgasına sadece kuruma ait cihazlar bağlanabilir. Bilgi İşlem Merkezi,
kullanıcıların kendilerine ait donanım ve yazılımlarının desteğini vermez.
22. Bilgi işlem merkezi tarafından veya kurum tarafından, kendisine tahsis edilen cihazlar ile ilgili oluşabilecek zarardan veya kurum
bünyesinde olan sistem ile ilgili zarar verici müdahalelerden, kişi, oluşan zararın/davranışın cinsine ve derecesine göre gerekli
bedeli ödemeyi kabul eder. Kurumun öngördüğü idari ve hukuki işlemlerden hiçbir hak talep etmeksizin sorumlu tutulurlar.
23. Bilgi işlem Merkezi, okul adına kayıtlı cihazların sağlıklı bir şekilde çalışmasından ve bakımından sorumludur. Kişilere ait özel
cihazların (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, modem mp3 player v.s.) bakım ve onarımı kendilerine aittir.
24. Kullanıcı, yukarıda belirtilmemiş olan ve ileriki zamanlarda bilgisayarla ilgili verilebilecek olan her türlü hizmeti kullandığı taktirde
de bu işlem çerçevesinde değerlendirileceğini bilmektedir.
25. Okul idaresi ve bilgi işlem merkezi, gerekli görüldüğü durumlarda kurallar üzerinde değişiklik yapabilir. Son değişiklikler mail
yoluyla kullanıcılara bildirilir.
Yukarıda yazılı bulunan tüm maddeler, aşağıda adı ve imzası bulunan kişi tarafından kabul edilmiştir.
Azmi Özkardeş
Okul Müdürü
3
Hicabi Yeniay
Bilgi İşlem Sorumlusu
ADI SOYADI
:
SINIFI
:
İMZA
:
Download

TEVİTÖL Bilgi-İşlem Sözleşmesi