GLOBAL TEKNOLOJİ SABİT TELEFON HİZMETLERİ
SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
Bir taraftan şirket merkezi ‘’ Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesı No:60 Masaldan İş Merkezi E Blok
D:3 34692Üsküdar/İstanbul‘’adresinde mukim ‘’ GLOBAL TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON
A.Ş. ’’ (bundan sonra kısaca “GLOBAL” olarak adlandırılacaktır)
ile ,
Diğer taraftan….........…………………………………………………………........................adresinde
mukim……………………………………………………………………........................(bundan sonra
kısaca “Müşteri” olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Sözleşme (bundan sonra
“Sözleşme” olarak adlandırılacaktır) imzalanmıştır.
2.TANIMLAR
İşbu Sözleşmede geçen ve aşağıda belirtilmeyen ifadeler ilgili mevzuatta tanımlandıkları şekilde
anlaşılacaktır. Bu maddede tekil olarak tanımlanan bir terim çoğul olarak kullanıldığında da aynı tanım
çerçevesinde yorumlanır. Madde başlıkları Sözleşmeye sadece referans amacıyla konulmuş olup bu
Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir. Madde ve Ek Protokollere yapılan atıflar, aksi
belirtilmedikçe, işbu Sözleşme’nin Madde ve Ek Protokollerine yapılmış sayılır.
Bu Sözleşmede geçen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki gibi anlaşılacaktır :
STH Sabit Telefon Hizmeti; işletmecilere ait her türlü telekomünikasyon şebekesi ve altyapısı
üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak ses trafiğinin kullanıcılara şebeke içi, il içi, iller arası ve/veya
uluslararası telefon şebekelerine iletilmesi hizmetinin sunulmasını kapsar.
Türk Telekom; Türk Telekomünikasyon A.Ş.’yi ifade eder.
Diğer Operatörler;GLOBAL ve Türk Telekom dışında kalan diğer telekomünikasyon operatörleridir.
İş Ortağı; GLOBAL ile arasındaki özel anlaşma kapsamında, GLOBAL tarafından verilen yetkilerle
sınırlı olmak üzere, müşterilik işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen kişi ya da kurumdur.
Devre; Veri trafiğinin geçmesi için Türk Telekom üzerinden sağlanan hat
Trafik Verisi; Elektronik haberleşme şebekesinde haberleşmenin iletimi veya faturalama
amacıyla işlenen her türlü veri.
3.KONU
İşbu Sözleşmenin konusu, GLOBAL’in Müşteriye sağlayacağı ses hizmetlerine ilişkin şekil ve şartlar
ile Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Sözleşme konusu hizmetler ulusal ve uluslararası kalite ve standartlar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirlenebilecek hizmet kalitesi parametrelerine uygun olarak verilecektir.
4.MÜŞTERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.Müşteri, işbu sözleşme kapsamında alacağı hizmetlerde GLOBAL’in yapmış olduğu fizibilite,
inceleme, araştırma, rapor vs. ile belirlenen kriterlere uymakla yükümlüdür. Aksi halde oluşacak zarar
ve ziyandan Müşteri sorumludur.
4.2.Müşteri, GLOBAL tarafından kendisine verilecek Müşteri Kodu ve Müşteri Şifresi ile yapacağı
tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve/veya sonuçlarına katlanacağını, GLOBAL’i
sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
4.3.Müşteri, GLOBAL ile yapılan STH bağlantısı sırasında GLOBAL’e ait olmayan iletişim
devrelerindeki arıza ve aksaklıklar ile erişim için kullanılan donanımdan, yazılım ve cihazlardan
kaynaklanan arızalardan GLOBAL’in sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlara ilişkin
GLOBAL’den herhangi bir hak ve/veya tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.4.Müşteri tarafından STH almak için ihtiyaç duyulan sistem, donanım, yazılım, altyapı, vs. ilişkin
tüm harcamalar Müşteriye aittir. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında belirlenen STH’nin ifasına
yönelik GLOBAL tarafından Müşteri’ye sağlanan herhangi bir altyapı yatırım ve destek ücretini,
sözleşmenin süresinden önce fesih edilmesi durumunda gayri kabili rücu olarak derhal GLOBAL’e
geri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5.Müşteri, STH bağlantısı yapıldığında sistemlerindeki devre sayısını GLOBAL’e bildirmekle
yükümlüdür. Zaman içerisinde kapasite genişlemesi ve devre sayısının arttırılmasında GLOBAL
haberdar edilmelidir. Aksi takdirde oluşacak sonuçlardan Müşteri sorumludur.
4.6.Müşteri, işbu sözleşmeye konu STH ifasında GLOBAL’in kendisi, iş ortağından başka kişi ve
kuruluşlar tarafından yapılacak müdahalelere izin veremez. Bunun yapılması ve tespiti durumunda
GLOBAL’in hizmetlerini durdurma, askıya alma, tamamen sonlandırma, ve sair hakları saklı olup bu
nedenle Müşteri hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Müşteri’nin, bu madde hükmünde
üçüncü kişi ve kuruluşlardan yararlanmasının zorunlu olduğu hallerde GLOBAL’in yazılı onayını
alması gerekmektedir. Bunun yapılmaması halinde GLOBAL Müşterinin sistemlerinde oluşacak zarar
ve ziyandan dolayı sorumlu tutulamaz.
4.7.GLOBAL; STH kapsamında kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılardan, bunların
sonuçlarından ve ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Müşteri söz konusu saldırılar sonucunda ortaya çıkacak hizmet/fatura bedelini hiç bir itiraz ileri
sürmeden ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, işbu sözleşme kapsamında almakta olduğu
hizmetten yararlanırken güvenliğini tehdit eden durumların olduğu şüphesi olursa GLOBAL’i derhal
bilgilendirerek varsa şifresini değiştirmelidir.
4.8.Müşteri, gerek başvuru formu ve/veya telefon aracılığı ile GLOBAL’e ilettiği ve kayıtlara geçirilen
bilgilerinin, gerekse bu Sözleşmede yer alan bilgilerinin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder.
4.9.Müşteriye işbu sözleşme kapsamında ses hizmeti sunmak üzere numara tahsis edilmiş ise, tahsis
edilen numaranın işbu sözleşmede belirtilen adreste ya da Müşteri’nin yazılı olarak bildireceği adreste
kullanılacağını, acil aramalarda ve gerekli durumlarda resmi kurumlardan gelen taleplerde bu adresin
bildirileceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Ulusal Numaralandırma planında değişklik yapılması ya
da mücbir sebeblerin varlığı halinde GLOBAL 1 (bir) ay öncesinden Müşteriyi bilgilendirmek
kaydıyla telefon numarasını da değiştirebilir.
4.10.Müşteriye işbu sözleşme kapsamında ses hizmeti sunmak üzere numara tahsis edilmiş ise
telefonunun geçici olarak haberleşmeye kapatılması, GLOBAL tarifesine göre alınması gereken
aylık/yıllık sabit ücretlerin tahsil edilmesine engel değildir.
4.11.Müşteri adına kayıtlı telefonu ticari amaçla üçüncü kişilere sunamaz. GLOBAL aksi hallerde işbu
sözleşmeyi tek taraflı olarak yazılı bildirimle feshedebilir. Müşteri, işbu sözleşmeden doğan kullanım
hakkının sadece kendine ait olduğunu, bu hakkı, kendi bünyesinde yetkili kıldığı kişiler hariç diğer
kişi,kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkasına kiralayamayacağını,
satamayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm sorumluluk Müşteri’ye ait olacağı gibi bu
durumun saptanması halinde GLOBAL sözleşmeyi derhal feshedecektir.
4.12.Sözleşme süresi içinde GLOBAL’in kendi teknik altyapısında yaptığı değişiklikler sonucunda
Müşteri’nin donanım ve yazılımında ilave bir yatırım gerektiren durumlar, GLOBAL tarafından 30
(otuz) gün önceden Müşteri’ye yazılı olarak bildirilir ve bu ilave yatırımı yapmak istemeyen Müşteri,
GLOBAL’e, sözleşmenin fesih tarihine kadar olan borç ve yükümlülüklerini yerine getirerek bu
sözleşmeyi sona erdirebilir. Müşteri’nin fesih tarihinde mevcut dönem borçları muacceliyet
kesbedecek olup nakden ve def’aten ödenecektir.
4.13.Müşteri işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin edinimine yönelik olarak gerek GLOBAL
tarafından istenen gerekse yasal ihtiyaçlardan kaynaklanan her türlü belgeyi eksiksiz ve zamanında
teslim etmekle yükümlüdür. Müşteri, GLOBAL'e ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, mal teslimi,
irtibat kurma, müşteri destek hizmetleri ve üçüncü kişilerle iletişim kurma gibi amaçlarla kullanımı
için GLOBAL'i yetkili kılmıştır.
4.14.Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında GLOBAL tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı ile ilgili
olarak GLOBAL’e üçüncü şahıs ve kurumlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi
olacağını ve bu nedenle GLOBAL’in uğrayabileceği tüm zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
Aksi takdirde tüm sorumluluk Müşteriye ait olacağı gibi bu durumun saptanması haklı fesih sebebi
teşkil edeceğinden GLOBAL sözleşmeyi fesih edebilecektir.
4.15.Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, STH’nın yetkili mercilerce dinlenmesi,
kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine ilişkin olarak Müşteri’nin her ne nam altında olursa olsun
GLOBAL’den herhangi bir tazminat talebi hakkı bulunmamaktadır.
4.16.Müşteri, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan işlerde ve sözleşmenin maddeleri kapsamındaki
ürün ve hizmetlerden yararlanırken; Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, markalar, patent hakları, yasa, yönetmelik, kararname ve sair ilgili mevzuat hükümleri başta
olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Aksi halde kullanımdan
kaynaklanan her türlü kanuni yaptırım, tazminat, cezai muamelelerden doğrudan sorumlu olacağını
işbu sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt eder. GLOBAL, bu tür davranışlardan ve sonuçlarından
dolayı sorumlu değildir.
4.17.Müşteri, kişisel verilerinin rehberde yer alıp almayacağı hususunda tercih hakkına sahiptir. İşbu
sözleşme ekinde yer alan EK-4’te yer alan formda bu konudaki tercihini belirtecek olup, herhangi bir
tercih belirtilmemiş olması Müşterinin hizmetin kapalı olmasını istemiş olduğu şeklinde
yorumlanacaktır. Müşteri tercihini dilediği zaman değiştirebilme hakkını haizdir.
4.18.Müşteri, hattının hangi tür numaralara ve özel içerikli hizmetlere açık olup olmayacağı hususunda
tercih hakkına sahiptir. İşbu sözleşme ekinde yer alan EK-4’te yer alan formda bu konudaki tercihini
belirtecek olup, herhangi bir tercih belirtilmemiş olması Müşterinin hizmetin kapalı olmasını istemiş
olduğu şeklinde yorumlanacaktır. Müşteri tercihini dilediği zaman değiştirebilme hakkını haizdir.
4.19.Trafik verileri, elektronik haberleşme hizmetlerini pazarlamak amacıyla haberleşmenin
gerçekleşmesinden itibaren, bu verilerin işlenmesini ve saklanmasını gerekli kılan faaliyetin
tamamlanmasına kadar GLOBAL tarafından saklanır, sonrasında anonim hale getirilir. Müşteri buna
rıza verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Müşteri verdiği rızayı dilediği zaman değiştirebilme hakkını
haizdir.
5.GLOBAL’İN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1.Müşteri’ye verilen hizmet sırasında Türk Telekom’dan ve/veya Diğer Operatörlerden kaynaklanan
sorunlarda, Türk Telekom ve/veya Diğer Operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir. Üçüncü şahısların
hileli bir şekilde şebekeyi bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle, yasal sebeplerle ya da
GLOBAL’in elinde olmayan nedenlerle STH geçici olarak ya da tamamen durabilir. GLOBAL bu
hallerden ve sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.2.GLOBAL, STH kapsamında yükümlülüklerinden herhangi birinin ifasını kısmen ya da tamamen
başkalarına gördürme yetkisine sahiptir.
5.3.Hizmet verilirken herhangi bir zamanda GLOBAL’den kaynaklanan bir nedenle arıza oluşması
nedeniyle STH sisteminin çalışmaması halinde, GLOBAL, sistemin çalışır hale gelmesini sağlamak
için gereken işlemleri makul süreler içinde yapacaktır..
5.4.GLOBAL, Türk Telekom tarafından devrenin tahsis edilmesi, Türk Telekom santrallerinden
kaynaklanan teknik bir sorun olmaması ve Müşteri donanımlarının eksiksiz olarak hazır olması
koşuluyla en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Müşteri’nin STH bağlantısını sağlar ve hizmet vermeye
başlar.
5.5.Müşteri’nin, STH’ı kullanımı sırasında, kendi müşterileriyle ve/veya üçüncü kişiler ile ortaya
çıkabilecek sorunlarından GLOBAL sorumlu olmayacaktır.
5.6.GLOBAL, işbu sözleşme kapsamında sadece bu sözleşmeden doğan veya açıkça üstlendikleri
zararlardan dolayı veya kanun gereğince mesul tutuldukları hallerden sorumludur. Ancak GLOBAL,
hiçbir halde mahrum kalınan kar dâhil (itibar kaybı, gelir kaybı, yatırım fırsatları, vs.) diğer tarafın
dolaylı zararlarından sorumlu olmayacaktır.
5.7.GLOBAL; Müşteri menfaatinin korunması amacıyla; Hizmetin mutat kullanım düzeyinin çok
üzerinde olduğunun tespiti, hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir
şüphenin bulunması durumlarında müşteriye bilgi vererek hizmetin sunumunu kısıtlayabilir veya
durdurulabilir.
6.DONANIM
6.1.GLOBAL, sözleşme kapsamında Müşteri’ye, kullanım hakkı tahsis etmek sureti ile donanım temin
edebilir. GLOBAL tarafından Müşteri’ye donanım temin edilmesi durumunda bu donanımlar için
Müşteri’ye kullanım hakkı tahsis edecektir. Bu kullanımın şartları taraflarca ayrıca ek bir protokol ile
belirlenecektir. GLOBAL tarafından verilecek ve Müşteri lokasyonunda kullanılacak donanımların,
garanti kapsamı dışında kalan ve Müşteri kusuruyla oluşacak arızalara (sıvı dökülmesi, elektrik
şebekesine ilişkin arızalar vs.) ilişkin bakım ve onarım maliyetleri Müşteri’ye aittir. Bakım ve onarım
hizmetinin GLOBAL tarafından verilmesi halinde teknik servis hizmet bedeli Müşteri’ye
faturalandırılacaktır. Donanımların onarılamaması veya ziyaı hallerinde aynı markaya ve aynı
özelliklere sahip yeni cihaz Müşteri tarafından satın alınarak GLOBAL’e verilecek veya GLOBAL
tarafından donanım değeri Müşteri’ye faturalanacaktır. Müşteri bu hususa ait meblağları gayri kabili
rücu olarak derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.İşbu Sözleşme ile kullanım hakkı tahsis edilen donanımların ilgili mevzuat ve sözleşmelerden
doğan tüm hak ve yetkilerinin GLOBAL’e ait olduğu durumlarda, hizmet bitiminde donanımlar hasar
ve ziyandan ari olarak GLOBAL’e iade edilecektir.
7.HİZMET BEDELLERİ
7.1.Taraflar yapılan STH sözleşmesi çerçevesinde Ek-1’de belirtilen şartlar altında STH tarifesini
belirlemişlerdir. Müşteri uygulanacak tarifenin içeriği hakkında güncel ve ayrıntılı bilgilere
www.globalteknoloji.com.tr adresinden her zaman ulaşabilecektir.Belirlenen tarife kapsamında
hesaplanan hizmet bedelleri, Müşteri’nin fiilen hizmet almaya başlamasının akabinde işlemeye başlar.
Aylık ücretler Müşteri tarafından ait oldukları dönemin sonunda peşin olarak ödenecektir.
7.2.Müşteri’ye kurulumu yapılan cihaz bedeli, hizmetin verilmeye başlamasını takiben derhal
Müşteriye faturalandırılır. Müşteri faturanın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde fatura bedelini
GLOBAL’in bildireceği hesaba ödemekle yükümlüdür.
7.3.GLOBAL, sunmuş olduğu hizmet karşılığında ön ödemeli olarak hizmet bedelini tahsil eder ya da
Müşteri’ye aylık fatura düzenler. Müşteri tarafından kendisine verilen bilgiler kapsamında son ödeme
tarihinden önce Müşteri’ye ulaşacak şekilde fatura gönderecektir. Ancak Müşteri tarafından eksik bilgi
verilmesi, adres değiştirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan dolayı
doğacak gecikmelerden GLOBAL sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, Müşteri, aylık fatura ödemelerini,
faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. Fatura eline ulaşmadığı takdirde
Müşteri, fatura bilgilerini GLOBAL’den öğrenebilir.
7.4.İşbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar, Müşteri, hizmet bedelini, ek teknik
hizmetlere ait ücretler ve yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte faturada
belirtilmiş olan son ödeme gününe kadar defaten ödemeyi aksi takdirde ayrıca bir temerrüt ihbar ve
ihtarına hacet olmaksızın temerrüde düşmüş addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. GLOBAL,
Müşteri’nin son ödeme gününde ödemeyi gerçekleştirmemesi halinde verilen hizmeti durdurma
ve/veya sözleşmeyi feshetme hakkını haizdir. Aboneliğin feshi halleri hariç, ödeme yapıldıktan sonra
en geç yirmi dört saat içinde hizmetin sunumuna devam edilir. GLOBAL’in yasalardan ve
Sözleşmeden doğan sair hakları saklıdır. GLOBAL bu halde fatura tarihinden önceki konuşma bedelini
ara ödeme adı altında ara bir fatura düzenleyerek talep edebilecektir.
7.5.Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı GLOBAL’e ödenmeyen meblağlar, vade tarihinden
itibaren fiili ödeme tarihine kadar, faize tabi olacaktır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen
ödemeler için, GLOBAL tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı dikkate alınarak faiz uygulanır.
Müşteri, ödemesinin gecikmesi durumunda, günlük olarak belirlenen % 0,15 gecikme faizini ve
temerrüt faizini ödeyeceğini peşinen kabul eder.
7.6.Yabancı para cinsinden belirlenen hizmet bedelleri fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz
satış kurundan Türk Lirası'na çevrilir. Müşteri ödemelerini Türk Lirası olarak ya da GLOBAL
tarafından belirlenen yabancı para cinsinden yapacaktır.
7.7.Müşteriden kaynaklanan nedenlerle yerinde müdahale gerektiren bir durum ortaya çıkarsa Müşteri
lokasyonuna gidiş için, yerinde müdahale hizmet bedeli ayrıca faturalanacaktır.
7.8.GLOBAL tarife içeriğinde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. GLOBAL tarafından
yapılacak tarife ve fiyat değişiklikleri Müşteriye faks, e-posta veya benzeri kanallarla değişiklik
yürürlüğe girmeden 1 ay önce duyurulur. Bu fiyatlamalar takip eden ay faturalarına yansıtılacaktır.
Müşteri, bildirilen değişikliği kabul etmeyerek, sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir.
8.SÜRE
İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, imza tarihinden itibaren, 1 (bir) yıl süre ile
yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşme, süre sonunda taraflardan herhangi biri en az 30 (otuz) gün
önceden yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde, 1 (bir) yıllık süre ile otomatik olarak
uzar. Devam eden yıllarda da aynı uzatma veya sona erdirme usulü geçerli olacaktır.
9.FESİH
9.1.Müşteri’nin işbu Sözleşmeden doğacak borç ve Sözleşmenin tümüne ilişkin taahhütlerinden
herhangi birini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi, yükümlülüklerine
uymaması ya da iyi niyete aykırı hareketlerde bulunması nedeni ile GLOBAL tarafından Müşteri’ye
bildirimde bulunmak suretiyle sunulan hizmetler durdurulabilir veya sözleşme feshedilebilir.
9.2.İşbu sözleşme Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilmek şartı ile, neden gösterilmeden her zaman
sona erdirilebilir. Fesih talebine ilişkin bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmi dört saat içinde
aboneye sunulan hizmet kısıtlanır ya da durdurulur. Fesih talebinin yapıldığı andan itibaren yedi gün
içinde de fesih işlemi gerçekleştirilir.
9.3.GLOBAL, sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve yürürlükte olan komisyon oranları, fiyatları vs.
de yapılacak değişiklikleri yürürlüğe girmeden en az bir ay önce Müşteri’ye bildirir. Söz konusu
değişikliklerin Müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde Müşteri, Sözleşmeyi feshetme hakkını
haizdir.
9.4.Taraflardan herhangi biri diğerinin iflas davasına muhatap olması, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi,
işyerlerinde kesin haciz uygulanması ya da ticari faaliyetlerini durdurması (gayrifaal firma durumuna
girmesi) halinde diğer taraf anlaşmayı derhal feshedebilir.
9.5.İşbu Sözleşme kapsamındaki fesih hallerinde, Müşteri işbu Sözleşme dolayısıyla kendisine
atfedilen hakların kaybından dolayı ya da kâr mahrumiyeti vb. nedenlerle, herhangi bir tazminat
talebine hak kazanmaz.
9.6.Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde GLOBAL’in işbu Sözleşme uyarınca feshin hüküm
ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadarki alacaklarını talep hakkı saklıdır. GLOBAL’in, feshin hüküm
ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadar olan alacakları için Müşteri’ye fatura göndermesi, fesih
işlemlerinin yapılmasını durdurmaz ve Sözleşmenin feshi Müşteri’nin yapılmamış ödemeleri ile ilgili
yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
9.7.İşbu Sözleşmenin Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde Müşteri, GLOBAL’in Sözleşme
nedeni ile yapmış olduğu yatırım bedellerini karşılamakla yükümlüdür.
10.MÜCBİR SEBEP
Mücbir sebepler; Sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleşen, taraflarca
öngürülmeyen ve tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini
engelleyecek nedenler ile genel grev, lokavt, savaş, terör, deprem, sel, doğal afetler, yangın ve benzeri
hallerdir. Aşağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebebler kapsamında verilen hizmette oluşacak
aksamalarda GLOBAL sorumlu olmayacaktır. Bu durumların devamı müddetince taraflardan hiçbiri
diğer tarafın edimini yerine getirmemesinden dolayı herhangi bir tazminat veya hak talebinde
bulunamaz.
i.GLOBAL’in Müşteri’ye bildirerek gerçekleştireceği kurulum, bakım, destek ve düzenleme
çalışmaları,
ii.Müşteri’nin kasıt veya ihmalinden kaynaklanan arızalardan dolayı oluşacak kayıp ve zararlar,
iii.GLOBAL omurgasından kaynaklanmayan, Türk Telekom ve/veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan
arıza, gecikme vb sorunlar,
iv.Hizmete ilişkin kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılar,
v.Müşteri sorumluluğunda olan cihazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar,
vi.Cihazlar üzerinde GLOBAL’in bilgi ve onayı dışında, Müşteri veya üçüncü kişiler tarafından
yapılan konfigürasyon değişikliğinden kaynaklanan sorunlar.
Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra Sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak
mücbir sebepler 30 (otuz) günü aşan bir sürede son bulmamışsa, Müşteri, Sözleşmeyi tüm borçlarını
ödemek kaydı ile feshedebilir.
11.GİZLİLİK
Taraflar işbu Sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi
yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin
de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek Sözleşme
yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra en az 3 (üç) yıl birbirleri ve birbirlerinin
sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın, herhangibir tanıtım veya yayımda
diğer tarafın (veya herhangi teşebbüsün) ticari markalarını, ticari isimlerini veya diğer unvanlarını
kullanamaz.
12.BÜTÜNLÜK
Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken
herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün
geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
13.DEVİR
Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini GLOBAL’in yazılı izni olmaksızın üçüncü
kişilere devir veya temlik edemez.
14.UYGULANACAK HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler
uygulanacak olup, bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve
mevzuat hükümleri uygulanır.
15.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ
Müşteri sunulan hizmetten kaynaklanan şikâyetlerinin giderilmesi için öncelikle GLOBAL müşteri
destek hizmetlerini arayarak ve/veya www.globalteknoloji.com.tr adresinden şikâyetini iletecektir.
GLOBAL tarafından uzlaşma sağlanamaması halinde tüketici, şikâyete konu olan anlaşmazlığın
giderilmesi için yasal yollara başvurabilir. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflarda, İstanbul
Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
16.TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim, ihbar ve ihtarlar taahhütlü
mektup, noter veya güvenli elektronik imza marifetiyle tarafların, Sözleşmede yazılı adreslerine veya
aşağıdaki elektronik posta adreslerine gönderilecektir. Taraflar işbu Sözleşmede yazılı adreslerinde
meydana gelecek değişiklikleri diğer tarafa 5 iş günü içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski
adreslerine gönderilecek tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını
kabul ve taahhüt ederler.
GLOBAL e-posta :
Müşteri e-posta :
17.VERGİLER
İşbu Sözleşmeden ve uygulamasından doğacak damga vergisi, diğer resim ve harçlar her bir tarafın
kendisinde muhafaza edeceği nüsha için münferiden olmak üzere taraflarca eşit olarak ödenecektir.
İşbu Sözleşme taraflar arasında 17 maddeden ibaret olarak ……/….../........... tarihinde İstanbul’da, 2
(iki) nüsha olarak imzalanmış ve birer nüshası taraflara verilmiştir.
GLOBAL TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
Adres
: Kısıklı Mahallesi Alemdağ Caddesı No:60
MÜŞTERİ
Adres
: ...................................................
Masaldan İş Merkezi E BLok D:3 Üsküdar
........………………………………………..
34692 İstanbul
....………………………………………......
Vergi Dairesi : Ümraniye V.D.
Vergi Dairesi : ................………………………………..
Vergi No
Vergi No
: 396062445
EK 1 : Sabit Telefon Hizmetleri Tarifesi
EK-2 : Müşteri Destek Hizmetleri
EK-3 : Müşteri Tercih Formu
: ...........……….....………………………..
EK-1 : SABİT TELEFON HİZMETLERİ TARİFESİ
Standart Ses Tarifesi
Arama Yönü
Global Teknoloji ( DK / TL )
Şehiriçi
0,0376
Şehirler Arası
0,0376
Turkcell
0,0677
Vodafone
0,0677
Avea
0,0677
Diğer STH
0,0677
KKTC - Sabit
0,0902
KKTC - GSM
0,2556
Uluslararası Ses Tarifesi
Arama Yönü
Global Teknoloji ( DK / TL )
1.Kademe PSTN
0,094 TL
2.Kademe PSTN
0,264 TL
3.Kademe PSTN
0,811 TL
4.Kademe PSTN
1,482 TL
1.Kademe GSM
0,476 TL
2.Kademe GSM
0,476 TL
3.Kademe GSM
0,811 TL
4.Kademe GSM
1,482 TL
● %18 KDV ve %15 ÖİV dahil değildir.
Yukarıda belirtilen Uluslararası Ülke Kademeleri Genel nitelikte belirlenmiştir. Uluslararası Aranan
ülkede çağrının sonlandığı numaranın bağlı olduğu servis sağlayıcıya göre kademe, dolayısıyla tarife
değişiklik gösterebilir. Numara bazlı kesin tarife bilgisini öğrenmek için www.globalteknoloji.com.tr
adresinden, seçeceğiniz hizmetiniz için uluslararası kademe ve numara bazlı tarife bilgilerine
ulaşabilirsiniz. Kural olarak, müşterinin çıkarlarını korumak amacıyla; müşteri ile karşılıklı
mutabakata varılan işbu tarifede belirtilen kademe ücretlerinin üzerinde olan numaralara doğru olan
aramalar için; hizmet; KAPALI olacak olup; müşteri bu tarifede belirtilen kademe ücretlerinin
üzerindeki numaralara doğru arama yapmak istediği takdirde buna açıkça onay vermeli ve buna ilişkin
belirlenen yeni tarife karşılıklı olarak imzalanacak ek protokolde belirlenmelidir.
EK-2 : MÜŞTERİ DESTEK HİZMETLERİ
1.Müşteri 7 gün 24 saat Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezii arayarak kayıt açtırabilir. GLOBAL,
kendinden kaynaklanan sorunlara müdahale ederek,çözüm sağlayacaktır. Ayrıca GLOBAL müşteri
memnuniyeti çerçevesinde Müşteri tarafında oluşan problemler için de uzaktan yardımcı olacaktır.
Çağrı Merkezi Telefon Numarası : 0216 688 55 80
2.Müşteri kendisine verilen Hizmet Masası kullanıcı adı ve şifresi ile arıza/istek kayıt sistemine giriş
yaparak, 7/24 arıza yada istek kaydı açabilir.
3.GLOBAL hizmetleriyle ilgili bir problemle karşılaşıldığında, bu problemin kısa sürede çözülmesi
için Müşterinin bir an önce Müşteri Hizmetlerini araması ve Müşteri kodunu vererek kayıt açtırması
gerekmektedir. Arıza zamanında bildirilmediği ya da uygun şekilde Müşteri Hizmetlerine
bildirilmediği takdirde GLOBAL çözümün gecikmesinden sorumlu tutulamaz.
4.Müşteri’nin müşterilerine karşı GLOBAL’in hiçbir sorumluluğu yoktur. Müşteri’nin müşterileri
veya Müşteri’nin son kullanıcıları tarafından yapılacak aramaları GLOBAL Müşteri Hizmetleri kabul
etmeyecektir.
5.GLOBAL, Müşteri’nin kullanıcılarından, aktif cihazlardan kaynaklanan güvenlik problemlerinden
sorumlu tutulamaz.
6.GLOBAL, gerekli olan durumlarda teknik konfigürasyonu değiştirme hakkını saklı tutar.
7.Bina içi kablolama Müşteri’nin sorumluluğundadır. Müşteri, kendisine ait yerel şebeke ortamı ve
uygulamaları ile ilgili problemleri çözmekten sorumludur.
EK-3 : MÜŞTERİ TERCİHLERİ
Numaram ve Kişisel Bilgilerim Rehberde Yer Alsın ;
□ EVET □ HAYIR
Numaram Ulusal Özel İçerikli Hizmetlere Açık Olsun ;
□ EVET □ HAYIR
Numaram Uluslararası Özel İçerikli Hizmetlere Açık Olsun ;
□ EVET □ HAYIR
Numaram Uluslararası Aramalara Açık Olsun ;
□ EVET □ HAYIR
Download

GLOBAL TEKNOLOJİ SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ