ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNETMELİĞİ
v.1.00
BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç
1. Bu belge, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ye r l e ş k e alan a ğ ı n d a k i
bilişim kaynaklarının kullanım politikalarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Tanımlamalar
2. UKÜ Bilişim Kaynakları: Mülkiyet hakları UKÜ'ye ait olan, UKÜ’nün sağladığı,
UKÜ tarafından lisanslanan/kiralanan ya da UKÜ tarafından kullanım hakkına
sahip olunan her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı, donanımı, yazılımı ve servisleri
"UKÜ Bilişim Kaynağı" olarak tanımlıdır.
3. UKÜ Bilişim Kaynakları Kullanıcıları: UKÜ Bilişim Kaynaklarını kullanmak
üzere, bu kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak belirlenen
özel ve tüzel kişilerdir.
4. UKÜ Kullanıcıları: UKÜ'nün idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve
idari görevlerde bulunan kadrolu/geçici personel ile UKÜ'de öğrenim hayatını
sürdürmekte olan tüm lisans ve lisansüstü öğrenciler "UKÜ Kullanıcıları" olarak
tanımlanır. Bu kullanıcılar, UKÜ Bilişim Kaynaklarını doğrudan kullanım hakkına
sahiptir.
5. Özel Kullanıcılar: UKÜ Bilişim Kaynaklarının geçici ve/veya kısıtlı olarak
kullanıma sunulduğu özel ve tüzel kişiler "Özel Kullanıcılar" olarak tanımlanır.
UKÜ'nün kurumsal işbirliği içinde olduğu özel ve tüzel kişiler bu tanım
kapsamında, üniversite yönetiminin görüşü ve izni doğrultusunda UKÜ Bilişim
Kaynaklarını kısıtlı ve/veya geçici olarak kullanım hakkına sahiptir.
6. Kapsamdışı Kullanıcılar: UKÜ Bilişim Kaynaklarını, UKÜ Kullanıcıları ve Özel
Kullanıcılar başlığı altında tanımlandığı biçimiyle kullanım hakkına sahip olmayan,
sadece genel kullanıma açık kaynak ya da servisleri (Örneğin; UKÜ web sayfaları,
UKÜ Elektronik Liste Servisi, ftp servisi vb.) kullanan kişi ve kuruluşlar
Kapsamdışı Kullanıcılar olarak tanımlanır.
7. Temel Kullanım : UKÜ Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, öğretim,
araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan
ilişkili olan kullanımı "Temel Kullanım" olarak tanımlanır.
8. İkincil (tali) Kullanım : Temel Kullanım tanımı dışında kalan her türlü kullanım,
"İkincil (tali) Kullanım" olarak tanımlanır. Kaynakların, ancak Temel Kullanım
kapsamında ihtiyaç duyulmayan atıl kapasitesinin bu amaç için kullanılabilmesi söz
konusudur. İkincil (tali) Kullanım, Temel Kullanımı kısıtlayıcı/engelleyici boyutlara
ulaştığında Genel İlkelere aykırı kullanım kapsamına girer.
9. UKÜ Bilişim Kaynakları, Temel Kullanım kapsamındaki ihtiyaçlar için hizmete
sunulmaktadır.
İKİNCİ KISIM
GENEL İLKELER
Bilişim
Kaynaklarının
Sunulması
10. UKÜ Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan birimler alttaki konularda gereken
tedbirleri almalıdır ;
a) kullanıcı bilgilerinin gizliliğini, mahremiyetini korumalı,
b) kaynakların adil olarak paylaştırılmasını sağlamalı, gereksiz kullanımı
engellemeli,
c) kaynağa yönelik tehditleri en aza indirebilmek için risk düzeylerine
göre güvenlik önlemlerini almalı,
d) kritik olma düzeyine göre kaynakları yedeklemeli,
e) güvenliği ilgilendiren durumlarda kanıt özelliği taşıyabilecek bilgileri,
kaynakları kullananların kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak
düzende tutmalıdır.
11. UKÜ Bilişim Kaynakları kullanıcıları, Temel Kullanım kapsamında
kullanımlarına tahsis edilen/mülkiyeti kendilerine ait olan kaynakların güvenliği ile
ilgili kişisel önlemlerini almalı, bu kaynaklar üzerinde yer alan bilgileri, kritik olma
düzeyine
göre
yedeklemelidir.
12. UKÜ Bilişim Kaynakları, UKÜ yönetiminin yetkilendirdiği makamlarca
belirlenmiş kurallar ve yönergeler çerçevesinde, yetkinin veriliş amacını aşmayacak
şekilde ve yapılacak her iş için uygun yetkilendirme ile kullanılmalı, yetki almadan
değiştirilmemeli, ortadan kaldırılmamalıdır.
13. UKÜ Bilişim Kaynakları, bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan ve bu kaynaklar
üzerinde barındırılan/kullanılan her türlü kaynağın (yazılım, donanım, ağ kaynağı)
kullanım kurallarına ve koşullarına (izin, kaynak gösterim koşulu, telif hakkı, lisans
koşulları, ağ kullanım kuralları, vb.) uyularak kullanılmalıdır.
Bilişim
kaynaklarının
kullanımında
kısıtlamalar
14. UKÜ Bilişim Kaynakları kullanımındaki kısıtlamalar şunlardır;
a) Kullanım hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak devredilmesi ya da
kiralanması,
b) Ticari nitelik taşıyan ve gelir teminine yönelik kullanımlar,
c) UKÜ içi bilgi kaynaklarını (duyuru, haber, doküman vb.), yetkisiz
ve/veya izinsiz olarak 3. kişilere/kuruluşlara dağıtılması,
d) UKÜ'ye ve 3. kişilere/kuruluşlara ait bilgilere ve kaynaklara
(bilgisayar, bilgisayar ağı, yazılım ve servisler) izinsiz ve/veya
yetkisiz erişim,
e) Diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetler,
f) Kaynaklara zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde
kullanım,
g) Genel ahlak ilkelerine aykırı materyal üretilmesi, barındırılması,
iletilmesi,
h) Siyasi propaganda yapılması,
i) Rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (SPAM iletiler) gönderimi
15. UKÜ Bilişim Kaynakları, Üniversite yönetmeliklerine, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde
bulunmak amacıyla kullanılamaz.
Yasal sorumluluk
reddi
16. "Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)" metinleri, Genel İlkelere aykırı
kullanımların kabul edilebilir olduğunu göstermez.
Tarafların yetki ve
sorumlulukları
17. Tarafların yetki ve sorumlulukları alttaki gibidir ;
a) Üniversite, temel amaçları doğrultusunda, UKÜ Bilişim Kaynaklarını
kullanıcılarına sunar, bu hizmetlerin çalışırlığını ve sürekliliğini sağlar.
b) UKÜ Bilişim Kaynakları kullanıcıları, UKÜ sunucuları üzerinde kendilerine
tahsis edilen "Kullanıcı Kodu/Şifre" ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol)
adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, UKÜ Bilişim
Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen
UKÜ Bilişim Kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge,
doküman, yazılım, vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili
makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden,
ilgili kaynağın kullanım kurallarına, Üniversite Yönetmeliklerine, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına ve yasal mevzuata karşı birebir kendileri
sorumludur.
c) UKÜ yönetimi, UKÜ Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar ile üçüncü kişi veya
kuruluşlar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan taraf
olma hakkını saklı tutar.
d) UKÜ yönetimi ve/veya yetkilendirdiği birimler, UKÜ Bilişim Kaynakları
kullanımı hakkında genel-geçer kuralları belirleyip, bu kuralları gelişen
teknolojinin öngördüğü biçimde sürekli olarak değerlendirir ve gerekli
değişiklikleri hayata geçirir. Bu tür değişiklikler yapıldığında genel duyuru
mekanizmaları ile kullanıcılar bilgilendirilir.
Bilişim Kaynakları
kullanım
taahhütnamesi
Kural dışı kullanım
yaptırımları
e) UKÜ Yönetimi, herhangi bir mensubuna herhangi bir bilişim kaynağını
tahsis etmeden önce Ek-1’deki taahhütnameyi tebliğ eder, ve imzalanmasını
sağlar. Taahhütler İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nce muhafaza edilir.
18. Kural dışı kullanım durumundaki yaptırımlar aşağıdaki gibidir ;
a) UKÜ Bilişim Kaynaklarının Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde
kullanılması durumunda UKÜ makamları gerçekleştirilen eylemin
yoğunluğuna, kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna, ve
tekrarına göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile
ya da sırasız uygulayabilir;
i.
ii.
iii.
iv.
Yönetmelik dışı
durumlar
Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır
Kullanıcıya tahsis edilmiş UKÜ Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız
süre ile kapatılabilir
Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları
harekete geçirilebilir
Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir.
b) Kullanım ve Kullanıcı tanımlarının yetersiz kaldığı ya da "UKÜ Bilişim
Kaynakları Kullanım Yönetmeliği" belgesi dahilinde tanımlı olmayan
durumlar UKÜ makamlarınca değerlendirilir. Gerekli görüldüğü
durumlarda UKÜ yetkili makamlarınca, metin üzerinde değişiklik
yapılabilir, yeni metinler eklenebilir. Bu nedenle kullanıcıların
http://www.ciu.edu.tr/bilisim-politikalari adresinde yer alan güncel
metinleri takip etmeleri önem taşımaktadır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
BİLİŞİM EKİPMANLARININ KULLANICILARA TESLİMİ
İdari ve akademik
personele bir
bilgisayar seti ve
telefon cihazının
sağlanması
Teslim edilecek
bilgisayar Setinde
kısıtlamaların
uygulanması
19. İdari ve akademik personel için hazırlanacak olan bilgisayar setleri ve diğer
bilişim ekipmanları, İnsan Kaynakları biriminden gelecek yazılı direktifin ardından
personele imzalatılacak bildirim formu ile birlikte kendisine teslim edilir. Personele
teslim edilmiş olan bilgisayar setleri ve diğer bilişim ekipmanları, personelin ilişik
kesmesinden önce iade edilir. Teslim alınan ekipmanda herhangi bir hasar tespit
edilmesi halinde durum yazılı olarak üniversite yönetimine bildirilir.
20: İdari ve Akademik personele teslim edilecek bilgisayarlarda kullanıcının ;
Yazıcı, ağ, faks, güvenlik gibi önemli ayarlarının değiştirilmesi,
Ek yazılım yüklemesi, mevcut yazılımların silinmesi,
Komut satırından yazılım çalıştırılması,
CD/DVD/USB takılması durumunda içeriğin otomatik devreye girmesinin
sağlanması,
e) Bilgisayara kontrolsüz uzaktan bağlantı yapılması engellenir.
a)
b)
c)
d)
Bilişim
ekipmanlarında
müdahale öncesi
gerçekleştirilecek
yedekleme
21. Herhangi bir sebepten dolayı idari ve akademik personel bilgisayarlarının
yeniden kurulumu yapılacağında, bilgisayardaki idari ve akademik içeriğin
öncelikle yedeklenmesi, yeniden kurulum sonrasında yedeklenen içeriğin yerine
konulması sağlanır. Alınan yedeklerin yeterlilik ve uygunluğu, yeniden kurulum
öncesi personelin imzası ile belgelenir, yeniden kurulum işlemi sonrası yedekten
geri dönülen içeriğin yeterlilik ve uygunluğu yine personelin imzası ile belgelenir.
Bilişim
ekipmanlarında
gerekli güvenlik
tedbirlerinin
alınması
22. İdari ve Akademik personele teslim edilecek bilgisayarlara güncel en az bir
güvenlik yazılımı kurulur, ve gerekli ayarlar gerçekleştirilir. Teslimattan sonra
bilgisayarda gerçekleştirilecek tüm işlemlerden, bilgisayarın ve içeriğinin
güvenliğinden, bilgisayarda kullanılacak olan şifrelerin güvenliğinden personelin
sorumlu olduğu kendisine yazılı olarak bildirilir.
Bilişim
ekipmanlarının yer
değişimi
23. İdari ve Akademik personele teslim edilen ve şebeke bağlantıları gerçekleştirilen
bilişim ekipmanlarının yer değiştirme ihtiyacı durumunda, gerçekleşecek yer
değişimi konusunda Bilgi İşlem Merkezi’ne önceden bilgi verilir.
Telefon erişim
hakları
24. İdari ve akademik personele sağlanacak telefon hatları, üniversite yönetimi
tarafından aksi belirtilmediği sürece, yalnızca KKTC kablolu PSTN abonelerini
arama yetkisi verilir. İnsan Kaynakları biriminden gelecek olan yazılı bildirimin
ardından bu hat ve cihaz ilgili personele imzalatılacak bildirim formu ile birlikte
kendisine teslim edilir.
25. Personele teslim edilen telefon hatları ile gerçekleştirilecek görüşmelerin genel
ahlak ve terbiye kuralları çerçevesinde olması gerektiği, herhangi aksi bir durumda,
gerçekleştirilecek tüm görüşmelerin trafik ve içeriğinin kayıt altına alınacağı
kullanıcıya yazılı olarak bildirilir.
Yurt odalarına
telefon cihazı temini
26. Her yurt odasına, üniversite yönetimi tarafından aksi belirtilmediği sürece, bir
telefon hattı ve cihazı tesis edilir. Teslim edilen telefon hat ve cihazı, öğrenciler
odalardan ayrılmadan önce Yurt Müdürlüğü’nce kontrol edilir, herhangi bir hasar
tespit edilmesi halinde durum yazılı olarak üniversite yönetimine bildirilir.
27. Yurt odalarına teslim edilen telefon hatları ile gerçekleştirilecek görüşmelerin
genel ahlak ve terbiye çerçevesinde olması gerektiği, herhangi aksi bir durumda,
gerçekleştirilecek tüm görüşmelerin trafik ve içeriğinin kayıt altına alınacağı
öğrencilere yazılı olarak bildirilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
E-POSTA SERVİSİ
İstenmeyen e-posta
mesajlarına karşı
önlem alma
28. E-posta
sunucusunun SPAM kaynağı olarak kullanılması engellenir.
Sunucunun SPAM aracı olarak kullanılmasını ve sunucu üzerinden yetkisiz eposta gönderilmesini önlemek amacıyla, sunucu
altyapısında
gerekli
düzenlemeler yapılır, e-posta sunucusunun "open relay" olarak kullandırılması
engellenir. Bunun yanında, e-posta sunucusuna gelen
SPAM mesajların
engellenebilmesi amacıyla kullanılan SPAM filtreleme yazılımlarının SPAM
olmayan mesajları da elemesi engellenir, filtreleyici yazılımların konfigürasyonları
bu çerçevede düzenlenir.
E-posta yolu ile
yayılan virüsleri
engelleme
29. E-posta yolu ile yayılan virüslerin engellenebilmesi amacıyla virüs filtreleme
yazılımları kullanılır ve güncel tutulur. Bu yazılımlar ile hem sunucudan dışarıya
giden hem sunucuya gelen virüslü e-postalar filtrelenir.
Mesaj ve mesaj
kutusu kapasitelerini
sınırlama
30. E-posta sistemine gönderilebilecek ve sistemden alınabilecek en büyük mesaj
10MB ile sınırlandırılır. Öğrenciler ile idari ve akademik personel için yaratılacak
hesaplardaki mesaj kutusu kapasitesi, UKÜ bilişim sistemleri altyapısı çerçevesinde
yönetim tarafından belirlenir.
Hesap isimleri ve
hesap geçerlilik
süresi
31. Öğrenciler için yaratılacak olan hesap adresi öğrenci numarasından türetilir
(ö[email protected]). Öğrenci e-posta hesapları, ilişik kesen
öğrenciler için bir ay, mezun olan öğrenciler için altı ay çalışır durumda muhafaza
edilir, daha sonra herhangi bir uyarı olmaksızın kapatılır.
32. İdari ve akademik personele yönelik sunulacak e-posta hizmeti için kullanılacak
olan hesap adresi personelin ilk isminin ilk harfi ile soyadından türetilir. (örn.
Mehmet Öztürk için [email protected]). İdari ve akademik personel e-posta
hesapları, ilişik kesen idari personel için onbeş gün, akademik personel için altı ay
çalışır durumda muhafaza edilir, daha sonra herhangi bir uyarı olmaksızın kapatılır.
Hesap şifrelerinin
düzenlenmesi
33. Öğrencilerin e-posta hesapları, öğrenci kayıtlarının hemen sonrasında Öğrenci
İşleri Birimi’nden gelecek olan listelere bağlı olarak BİM tarafından otomatik
olarak yaratılır. Hesapların aktifleşmesi için öğrencilerce imzalanması gereken
taahhütler Öğrenci İşleri Birimi’ne teslim edilir. Öğrencilerin şifrelerinin Bilgi
İşlem Merkezi tarafından değişimi, öğrencinin resimli ve resmi bir kimlik kartı ile
Bilgi İşlem Merkezi’ne bizzat başvurması neticesinde gerçekleştirilir.
İdari ve akademik personel e-posta hesapları, personelin işe başlamasının ardından
İnsan Kaynakları birimi tarafından gelecek olan yazılı bildirimle birlikte yaratılır ve
üretilen şifreler, personele imzalatılacak form ile birlikte İnsan Kaynakları birimine
teslim edilir. İdari ve akademik personelin şifrelerinin Bilgi İşlem Merkezi
tarafından değişimi, personelin resimli ve resmi bir kimlik kartı ile birlikte Bilgi
İşlem Merkezi’ne bizzat başvurması neticesinde gerçekleştirilir.
E-posta trafiğinin
kayıt altında
tutulması
E-posta hesap
kullanıcılarından
bilgi istenmesi
E-posta hesaplarının
güvenliği
34. Kullanıcılara sağlanan hesaplar ile gerçekleştirilen tüm mesaj trafik kayıtları ve
içerikleri, üniversite yönetiminin gerekli görmesi halinde kayıt altına alınır.
35. E-posta hesapları aracılığı ile kullanıcılardan hiçbir zaman kişisel bilgileri ve
şifreleri istenmez. Bu tür durumlarda Bilgi İşlem Merkezi yetkililerinin haberdar
edilmesi gerekir. Bu tür durumlardan meydana gelebilecek zararlardan üniversitenin
herhangi bir birimi sorumlu değildir.
36. Kullanıcılar, kendilerine teslim edilen e-posta hesaplarının güvenliğini
sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda
ortaya çıkacak olan sorunlardan (Şifrenin başkalarının eline geçmesi vb.)
kullanıcıların kendileri sorumludurlar.
BEŞİNCİ KISIM
YURT ODALARI BİLGİSAYAR AĞI KULLANIMI
Uyulması gereken
kurallar ve
yasaklanmış
faaliyetler
37. Üniversitenin bilgisayar ağı yatırımları, akademik, idari, eğitim ve araştırma
birincil amaçlarına hizmet etmek üzere yapılmıştır. Sunulacak hizmetler ve bunların
kapsamları UKÜ Yönetimi tarafından kararlaştırılacaktır. Ağ üzerindeki kişisel
kullanımlar hiçbir zaman diğer kullanıcıların akademik, idari, eğitim ve araştırma
amaçlı ağ erişimlerine engel olmamalıdır. Bu doğrultuda ağ kaynaklarının
kullanımında uyulması gereken kurallar ve yasaklanmış faaliyetler aşağıda
belirtilmiştir:
a) Ağ kaynaklarının şahsi kazanç ve kar amacı ile kullanılması,
b) Ağ kaynakları kullanılarak, kitlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing,
mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması,
c) Yurt odalarında, servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi vb.)
sunucu nitelikli bilgisayar bulundurulması,
d) Üniversite ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep
olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini
üniversite içindeymiş gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy,
relay, IP sharer, NAT vb.),
e) Ağ güvenliğini tehdit edici faaliyetlerde bulunmak (DoS saldırısı, portnetwork taraması vb.) yasaktır.
f) Her bilgisayar için bir IP numarası otomatik olarak tahsis edilmektedir.
Kullanıcıların IP numaralarını ağdaki DHCP sunucusundan otomatik olarak
almaları şarttır. Statik IP numarası kullanımı yasaktır.
g) Yurt odasında konaklayan her öğrenci, üniversite tarafından kendisine tahsis
edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, IP adresi, kampüs içi/dışı
erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da
bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya
çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.
h) Yurt Müdürlüğü, yurtta konaklayacak tüm öğrencilere, yurt kaynaklarının
tahsisi esnasında EK-1 ve EK-2’deki taahhütnameleri tebliğ eder ve
imzalanmasını sağlar. Bu taahhütnameler Yurt Müdürlüğü’nce muhafaza
edilir.
Kural dışı kullanım
cezaları
38. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığının tespiti durumunda aşağıdaki
cezalardan bir ya da birkaçı uygulanabilir;
a)
b)
c)
d)
Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin sınırlandırılması,
Kampus içi ve/veya kampus dışı ağ erişiminin kapatılması,
Üniversite bünyesindeki soruşturma mekanizmalarının harekete geçirilmesi,
Adli yargı mekanizmalarının harekete geçirilmesi.
39. Kurallara uymadığı tespit edilen öğrencilere Yurt Müdürlüğü aracılığı ile
bildirim yapılır.
ALTINCI KISIM
OİBS HİZMETİ
ÖİBS Hizmeti
40. Öğrenciler için yaratılacak olan kullanıcı hesabı öğrenci numarasından türetilir
(örn.19970001). Öğrenci OIBS hesapları, öğrencilerin herhangi bir gerekçe ile
okuldan ayrılmalarının ardından herhangi bir uyarı olmaksızın pasif duruma
çevrilir.
Hesap isimleri ve
geçerlilik süreleri
41. İdari ve akademik personele yönelik sunulacak OIBS hizmeti için kullanılacak
olan kullanıcı hesabı personelin ilk ismi ile soyadından türetilir. (örn. Mehmet
Öztürk için mehmet.ozturk). İdari ve akademik personel OIBS hesapları, herhangi
bir gerekçe ile okuldan ayrılmalarının ardından herhangi bir uyarı olmaksızın
pasif duruma çevrilir.
42. Öğrencilerin OIBS hesapları, öğrenci kayıtlarının hemen sonrasında otomatik
olarak yaratılır. Üretilen şifreler, öğrencilere üniversiteye ait e-posta adreslerine
otomatik olarak gönderilir. Öğrencilerin OIBS şifrelerinin değişimi, sistem giriş
ekranındaki “şifremi unuttum” özelliği ile, veya kendilerinin resimli ve resmi bir
kimlik kartı ile bizzat başvuruları ile gerçekleştirilir.
Hesap şifreleri
43. İdari ve akademik personel OIBS hesapları, personelin işe başlamasının
ardından İnsan Kaynakları Birimi’nce yaratılır ve kendilerine tebliğ edilir. İdari ve
akademik personelin şifrelerinin değişimi, hesap sahibinin resimli ve resmi bir
kimlik kartı ile İnsan Kaynakları Birimi’ne bizzat başvuruları sonucu
gerçekleştirilir.
44. Öğrenci OIBS hesaplarının rol ve erişim hakları, hesaplar yaratılırken otomatik
olarak düzenlenir. İdari ve akademik personel OIBS hesaplarının rol ve erişim
hakları, hesaplar yaratılırken İnsan Kaynakları Birimi tarafından düzenlenir.
Hesap hakları
45. Tüm OIBS hesaplarının rol ve erişim hakları, hesaplar yaratılırken üniversite
yönetiminin belirleyeceği kurallar dahilinde ve otomatik olarak verilir. Yetkiler,
üniversite yönetimi tarafından gerek görüldüğünde, yazılı olarak bildirilerek
düzenlenir.
Hesap güvenliği
46. Kullanıcılar, kendilerine teslim edilen OIBS hesaplarının güvenliğini
sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda
ortaya çıkacak olan sorunlardan (Şifrenin başkalarının eline geçmesi vb.)
kullanıcıların kendileri sorumludurlar.
OİBS’den alınan
evrakların geçerliliği
47. OIBS sisteminde çevirimiçi gerçekleştirilen işlemlerin belgeleri (transkript,
ders kayıt formu vb.), ilgili birimlerden onay alınmadığı sürece resmiyet
kazanmaz.
Download

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM KAYNAKLARI