ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ
SAYI: 184
OCAK- ŞUBAT 2014
SAYI: 184
OCAK- ŞUBAT 2014
SAYI: 182
EYLÜL-EKİM 2013
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
Akademik Takvim
İÇİNDEKİLER
Yönetmelik
değişiklikleri
Akademik
Takvim
Katkı
payı ödemelerine
ilişkin hükümler, katkı payı miktarları, banka
Akademik
Takvim
2
Yönetmelik
değişiklikleri
hesap
numaraları
Katkı
payı/öğrenim
ücreti ödemelerine
ilişkinkatkı
hükümler,
katkı banka 3
Katkı
payı ödemelerine
ilişkin hükümler,
payı miktarları,
Etkileşimli
kayıtlar,
kayıt PC salonları
ve çalışma
saatleri, öğrenci
payı/öğrenim
ücreti miktarları,
banka hesap
numaraları
hesap numaraları
şifreleri,
problemlerde
başvurulacak
birimler,
kayıt
kontrolleri,
Etkileşimli
kayıtlar,
kayıt
PC
salonları
ve
çalışma
saatleri,
öğrenciöğrenci10
Etkileşimli kayıtlar, kayıt PC salonları ve çalışma saatleri,
Bilişim
Kaynakları
Kullanım
Politikaları
şifreleri,
problemlerde
başvurulacak
birimler,birimler,
kayıt kontrolleri,
şifreleri,
problemlerde
başvurulacak
kayıt kontrolleri,
Bilişim
Kullanım
Kim
nasılKaynakları
kayıt
yapmalı?
Bilişim
Kaynakları
KullanımPolitikaları
Politikaları
KimKim
nasıl
kayıt
yapmalı?
18
6111/6353
sayılı
kanun
kapsamında kayıt hakkı elde eden öğrenciler
nasıl kayıt yapmalı?
6111/6353
sayılı
kanun
kapsamında
kayıt
hakkı
kazanan
öğrenciler
Uluslararası
ortak
lisans
programları
(SUNY)
kayıtları
6111/6353 sayılı kanun kapsamında kayıt hakkı elde eden öğrenciler20
Uluslararası
Ortak
Lisans
Programları
(SUNY)
kayıtları
22
Meslek
Yüksekokulu
ikinci
öğretim
öğrenci
kayıtları
Uluslararası
ortak
lisans
programları
(SUNY)
kayıtları
Meslek
Yüksekokulu
ikinci
öğretim
öğrenci
kayıtları
25
Yatay
geçişi
kabul edilen
öğrenci
kayıtları
Meslek
Yüksekokulu
ikinci
öğretim
öğrenci
kayıtları
Yatay
geçişi
kabul
edilen
öğrenci
kayıtları
26
Lisansüstü
programlara
yeni kabul
edilen
öğrenci kayıtları
Yatay geçişi
kabul edilen
öğrenci
kayıtları
Lisansüstü
programlara
yeni
kabul
edilen
öğrenci
kayıtları
28
İkinci
öğretim tezsiz
yüksek yeni
lisanskabul
öğrenci
kayıtları
Lisansüstü
programlara
edilen
öğrenci kayıtları
İkinci öğretim
tezsiz yüksek lisans öğrenci kayıtları
34
Derslikler
ve
binaları
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrenci kayıtları
Derslikler
ve binaları
37
Tarih
dersleri
Derslikler ve binaları
Tarih
dersleri
38
TürkTarih
Dili dersleri
dersleri
Türk
Dili
dersleri
39
İngilizce
Türk dersleri
Dili dersleri
İngilizce
dersleri
40
Seçmeli
dil dersleri
İngilizce
Seçimlik
dil dersleri
dersleri
42
IS 100
dersi dil dersleri
Seçmeli
IS 100
dersi
45
Askerlik
işlemleri
IS 100
dersi
Yönetmelik
Değişiklikleri
48
2013-2014/
II dönem yatay geçiş başvuruları
Askerlik
işlemleri
Askerlik
işlemleri
54
Çift 2013-2014/
ana dal ve yan
dal başvuruları
II dönem
yatay
geçiş başvuruları
Özel Öğrenci başvuruları
ve kayıtları
57
ÖzelÇift
Öğrenci
başvuruları
ana dal
ve yan
dal başvuruları
Öğrencilerden
bazı
hizmetler
karşılığı alınan ücretler
61
Öğrencilerden
bazı
hizmetler karşılığı alınan ücretler
Özel Öğrenci
başvuruları
Öğrencilerden bazı hizmetler karşılığı alınan ücretler
2
3
6
2
3
6
13
18
20
22
25
26
27
34
35
36
37
39
40
43
46
50
56
67
72
13
18
20
22
25
26
27
34
35
36
37
39
40
43
46
50
56
67
72 1
AKADEMİK TAKVİM
2 Şubat 2014
3 Şubat 2014
3 - 6 Şubat 2014
7 Şubat 2014
7 Şubat 2014
5 – 7 Şubat 2014
5 - 8 Şubat 2014
3 - 4 ve 9 Şubat 2014
3 - 9 Şubat 2014
Akademik Takvim
http://www.odtu.edu.tr/acadcal/
http://www.metu.edu.tr/acadcal/index.php
Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün (saat: 24:00)
Dönem sonu notlarının ilan edilmesi
Önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş (ODTÜ öğrencileri) ve
çift ana dal, yan dal programlarına başvurular
Önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş, çift ana dal, yan dal
başvurularının ÖİDB tarafından Dekanlıklara ve Meslek Yüksek
Okulu´na iletilmesi
Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son
gün, Sonbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son
gün, Lisansüstü tez danışmanı atamaları için son gün
Bütünleme Sınavları (önlisans, lisans ve lisansüstü)
Bütünleme Sınavları not girişleri (saat:24:00)
Öğretim elemanları için Sonbahar Dönemine ait maddi hata not
girişleri (saat:24:00)
Sonbahar Dönemine ait Incomplete (I) not girişleri (saat:24:00)
9 Şubat 2014
Bütünleme notlarının ilanı
3 - 4 ve 9 - 10 Şubat 2014 Sonbahar Dönemine ait maddi hata notlarının Bölüm Başkanlıkları
tarafından onaylanması (saat 24:00)
10 Şubat 2014
Incomplete (I) notlarının ilanı
BAHAR DÖNEMİ ve YAZ OKULU
5 – 11 Şubat 2014
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin evrak teslim
işlemleri
13 Şubat 2014
Derslerin Başlaması (Temel İngilizce Bölümü)
12 – 14 Şubat 2014
14 Şubat 2014
17 Şubat 2014
14 Şubat 2014
15 –16 Şubat 2014
12 – 28 Şubat 2014
24 – 28 Şubat 2014
28 Şubat 2014
17 Mart 2014
2
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (önlisans, lisans ve
lisansüstü programlar)
Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün
Derslerin Başlaması (önlisans, lisans ve lisansüstü
programlar)
Önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş, çift ana dal, yan dal
başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar ve Meslek Yüksek Okulu
tarafından ÖİDB´ye iletilmesi
IS 100 Muafiyet Sınavı
Özel öğrenci başvuruları ve kayıtları
Ders Ekleme - Bırakma ve Danışman Onayları
Sonbahar Dönemi için ilgili Yönetim Kurulu’nca değişikliği
onaylanan maddi hata notlarının verilmesi için son gün
Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tel : 0 (312) 2103471
Fax : 0 (312) 2107960
E-İleti :[email protected]
http://www.metu.edu.tr/home/wwwoidb/turkce
/yonetmelikler/
LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddeleri yenilenmiş ve 14.01.2014 tarih ve
28882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/yonet/lisans_yonetmelik.html
Yönetmeliğin kayıtlara ilişkin önemli bazı maddeleri aşağıda özetlenmiştir.
Ders yükü
MADDE 18 – (1) Bir programın normal ders yükü, o programın müfredatında en fazla
sayıda kredili dersin yer aldığı yarıyıldaki kredili ders sayısıdır.
(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders
yükü;
a) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,00 olan
öğrenciler için en fazla bir ders artırılabilir.
b) Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile genel not ortalaması en az 2,50 olan
öğrenciler için en fazla iki ders artırılabilir.
(3) Öğrenciler kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini
değiştiremezler.
(4) Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü kredili üç derstir. Gerekçeli
durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.
(5) Kayıtlı olunan yarıyıl sonunda mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrenciler için
asgari ders yükü koşulu aranmaz.
Lisans programına intibak ve ders sayımı
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin lisans programına aşağıda belirtilen durumlardaki
intibak ve/veya ders sayımı işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim
kurulu tarafından yapılır:
a) Yatay geçiş.
b) Dikey geçiş.
“c) Ek eğitim süresinin bitiminde yapılan intibak işlemlerinde DD ve üzeri, S veya
bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin
tekrarlanması gerektiği belirlenir.
ç) Diğer intibak ve ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not
alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği
belirlenir.
d) FD, FF, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.”
(2) İntibak ve ders sayımı işlemlerinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) İntibak işlemleri güncel müfredata göre yapılır.
b) Önceki programda alınmış ancak güncel müfredatta yer almayan dersler intibak
dışı bırakılır.
c) CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa
sayılacağı ve hangilerinin tekrarlanması gerektiği belirlenir.
3
gerekir.
ç) DC, DD, FD, FF, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması
d) İntibak işlemlerinde bir dersin ön koşulu veya eş koşulunun sağlanması için ön
koşul veya eş koşul olan dersten CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış olması
gerekir.
e) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul
edilen yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla
karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.
(3) Ders sayımlarına ve derslerin geçerlik süresine ilişkin esaslar Senato tarafından
belirlenir.
Program dışı dersler
MADDE 20 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans ya da çift ana
dal/yan dal programlarının müfredatında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan
alınan kredili derslerdir ve şu hususlar uygulanır:
a) Bu dersler NI statüsünde alınır.
b) NI statüsünde alınan dersler, öğrencinin ilgili yarıyıldaki ders yüküne sayılır.
c) Bir yarıyılda NI statüsünde en fazla iki adet ders alınabilir.
ç) NI olarak alınan derslerin statüsü ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra
değiştirilemez.
d) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program ya
da programlara saydırılamaz.
e) NI olarak alınmayan derslerin statüsü ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra NI
olarak değiştirilemez.
f) NI statüsünde alınan dersler, aynı statüde ancak bir kez tekrarlanabilir.
g) NI statüsünde alınan dersler not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.
ğ) NI statüsünde alınan dersler alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.
Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 26 – (1) Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması
gerekir. AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.
“(2) DC ve DD koşullu geçer notlardır. Azami eğitim öğretim süresi ve bu süre
sonunda verilen ek süre sonunda yapılan intibak işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması
istenebilir. Diğer intibak ve ders sayımı işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekir.”
(3) FF, FD, NA, U başarısız notlardır.
(4) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir.
Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler
alınabilir.
“(5) Sınamalı durumda olan öğrenciler hariç olmak üzere DD ve üzeri not alınan
dersler, dersin alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir.”
(6) Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 30 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan
öğrenciler Sınamalı (Probation) öğrenci olarak tanımlanır.
“(2) Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri
alamazlar. Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (FF, FD, NA, U) aldıkları dersler olmak üzere
daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar.”
4
(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı
ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilir.
(4) Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural
uygulanmaz.
(5) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not
ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
İzin
MADDE 39 – (1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim
kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla bir defada en
fazla iki yarıyıllık süre ile izinli sayılabilirler.
(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile
birlikte ilgili bölüm başkanlığına en geç ilgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine
kadar başvurur; ancak izin gerekçesinin ders ekleme bırakma süresi bitiminden sonra ortaya
çıkması durumunda başvuru için süre kısıtlaması yoktur.
(3) Bölüm başkanlığı izin talebini öğrencinin akademik danışmanı ve bölüm
başkanlığının görüşleriyle birlikte ilgili yönetim kuruluna iletir.
(4) İlgili yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alınarak
öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.
(5) İzin süresi biten öğrencilerin akademik durumları, bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri
çerçevesinde ÖİDB tarafından değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan öğrenciler akademik
takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.
(6) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe
ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili bölüm başkanlığına başvurmaları gerekir.
Başvuru, öğrencinin akademik danışmanının görüşü ve bölüm başkanlığının önerisi üzerine
ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak ÖİDB’ye iletilir. Öğrencinin durumu bu
Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilir. Kayıt koşullarını sağlayan
öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını yaptırabilir.
MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddeleri yenilenmiş ve 14.1.2014
tarih ve 28882 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/yonet/MYO_yonetmelik.html
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yenilenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere
gönderilmiştir. Yayımlandığında aşağıdaki web adresinde yer alacaktır.
http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/yonet/yonylisans.htm
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 7 Kasım 2013 tarih ve 28814 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx
5
KATKI PAYI ÖDEMELERİ
Öğrenci Katkı Payı Ofisi
(Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/2. Kat)
Tel: 210 34 09, 210 71 69
Faks: 0 (312) 210 35 29
http://www.oidb.metu.edu.tr/odeme/index.html
E-İleti: [email protected], [email protected]
ÖDEME TARİHLERİ VE SÜREÇLERİ
14 Şubat 2014
17 Mart 2014
Öğrenci katkı payı ödeme son tarih
Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine
Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar
31.8.2013 tarih ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup özet bilgiler aşağıda
belirtilmiştir.
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve
öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir.
Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücreti veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri
ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt
yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik
haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde,
öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…”
I. KATKI PAYINDAN MUAF OLAN ÖĞRENCİLER
Programların süresi aşağıda belirtilmiştir:

Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfında 1. yıl (iki dönem)

Lisans programlarında 4 yıl (sekiz dönem)

Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği programlarında 5 yıl (on dönem)

Yüksek lisans programlarında 2 yıl (dört dönem)

Doktora programlarında 4 yıl (sekiz dönem)

Lisans sonrası doktora programlarında 5 yıl (on dönem)
a) Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler
katkı payından muaftır.
b) Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren “burslu”
öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.
c) Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri (öğrenimleri
süresince) katkı payından muaftır.
ç) Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı payından muaftır.
6
d) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler
katkı payından muaftır.
e) “Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanı” kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden,
uyruklarından biri TC/KKTC uyruklu olan öğrenciler ile TC vatandaşlığından çıkan öğrenciler
program süresi içinde katkı payından muaftır.
f) Suriye Arap Cumhuriyeti’nde yaşanan olaylar nedeniyle ülkemizde misafir edilen Suriye
vatandaşlarından YÖK tarafından belirlenen esaslara göre üniversiteye yerleştirilen öğrenciler
katkı payından muaftır.
Katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti kapsamında olanlar belgelerini ilgili dönem için
etkileşimli ders kayıtlarının son gününe kadar Öğrenci Katkı Payı Ofisine (Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) sunarlar.
II. KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN ÖĞRENCİLER
Aşağıda belirtilen öğrenciler katkı payı/ öğrenim ücreti öder:
a) Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu olup program süresini aşmış olan
öğrenciler katkı payı öder.
b) Vakıf yükseköğretim kurumları veya yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş yapan
öğrenciler birinci öğretim kapsamında katkı payı öder.
c) İzledikleri çift ana dal/ yan dal programını program süresinde bitiremeyen çift ana dal/yan
dal öğrencileri, izledikleri çift ana dal/ yan dal programı için katkı payı öder.
ç) Kayıt oldukları iki farklı lisansüstü programdan program süresinde mezun olamayanlar
mezun olamadıkları program/lar için katkı payı/öğrenim ücreti öder.
d) İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.
e) İkinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı
tutarında öğrenim ücreti öder.
f) Uluslararası öğrenciler öğrenim ücreti öder (uluslararası öğrencilerden 2010 yılı öncesi
girişli olup Türk asıllı statüsünde ödeme yapan öğrencilerin kazanılmış hakları geçerlidir).
g) Uluslararası ortak lisans programları öğrencileri öğrenim ücreti öder (ödeme tablosunda
belirtilen ücretler ODTÜ’de geçirilecek olan dönemler içindir. Bu ücretler lisans
programlarında İngilizce Hazırlık programı için de geçerlidir).
7
III. KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Aşağıda belirtilen öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini indirimli öder:
a) Engelli öğrencilerden, engelli olduğuna dair rapor sunan öğrenciler için ödemesi gereken
öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.
b) Uluslararası öğrencilerden katkı payı/ öğrenim ücreti indirimine hak kazanan öğrenciler
öğrenim ücretini indirimli öder.
c) Meslek Yüksekokulu’nda bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari
derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu
itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki
dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti kadar
öğrenim ücreti öder.
BANKA DEKONTLARI
Katkı payı/öğrenim ücreti “Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap
Numaraları” başlığı altında belirtilen bankaların “On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap
Numaraları” na ödenecektir. Öğrenciler bankaya katkı payı/öğrenim ücretinı öderken
mutlaka öğrenci numaralarını belirtmeli ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine
işletmelidirler.
Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) “On-Line Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hesap Numaraları”na
yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz.
Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücretinın iadesi işlemlerinde banka dekontunun
sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.
KAYIT PROGRAMININ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde bankalar ve üniversite arasındaki veri alışverişi
çevrimiçidir (online). Öğrenciler bankalara ödeme yaptıkları anda ödeme bilgileri kayıt
programına yansımaktadır.
Kayıt programı katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin ödeme bilgilerini
kontrol etmektedir.
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için ödemeler kredi bazında hesaplanır. Yani,
öğrencilerin almış oldukları her bir kredili ders için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa
göre ödemesi gereken kredi bazında toplam katkı payı/öğrenim ücreti kontrolü yapılır.
Kredisiz dersler (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) için (2)
kredi üzerinden ödeme yapılır.
Öğrencilerimiz aşağıda adresi verilen programdan ödeme bilgilerini kontrol edebilirler.
http://oibs.metu.edu.tr/Student_Semester_Details_61
8
ÖĞRENİM SÜRESİ
ÖSS veya eşdeğeri sınavlarla bölüm değiştiren öğrenciler ile DGS ile gelen öğrenciler önceki
programlarında almış oldukları bazı dersleri programlarına saydırarak bazı derslerden muaf
olmaktadırlar. Bu şekilde muaf olunan dersler için harcatılan dönemler öğrenim süresi
hesabına katılır ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde de gözönüne alınır.
Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları süreler öğrenim süresi
içinde değerlendirilir ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde gözönüne alınır.
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ
Dersin açılmaması/ kapatılması gerekçesi ile katkı payı/öğrenim ücreti iadesi
Üniversitece ilan edilen “katkı payı/öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi”ne kadar
başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli sayıda
öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda ödenmiş olan
katkı payı/öğrenim ücreti iade edilir.
Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi
Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iade
edilmez.
Katkı payı/öğrenim ücreti iade işlemi için izlenecek yol
Katkı payı/öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen internet
adresinden temin edilen formun doldurularak çıktısının alınması, ödeme dekontunun aslının
forma eklenmesi ve Öğrenci Katkı payı Ofisine teslim edilmesi gerekir.
https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Payback_Application_233/
YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KREDİ VE BURSLARI
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen katkı payı kredisi, öğrenim kredisi
ve öğrenim bursuna ilişkin bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://www.kyk.gov.tr
ODTÜ’DE İLGİLİ BİRİM
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler, katkı payı kredisi ve öğrenim kredisi
alan öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı Payı Ofisinde (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/
2. Kat) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücreti iadesi isteyen
öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime
başvurabilirler.
9
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEMİNDE ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN
TAHSİL EDİLECEK KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI
I. BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Bakanlar Kurulu’nun “2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin
Tespitine Dair Karar”da belirtilen ilkeler çerçevesinde “katkı payı ödemekle yükümlü olan
öğrenciler” için ödenecek katkı payı miktarlarıdır.
(TC/KKTC uyruklu öğrenciler)
Mimarlık, Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
194 TL (dönemlik)
142 TL (dönemlik)
157 TL (dönemlik)
142 TL (dönemlik)
(Uluslararası öğrenciler)
Mimarlık, Mühendislik Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi (Fen programları)
Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal programları)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
1529 TL (dönemlik)
1281 TL (dönemlik)
962 TL (dönemlik)
1155 TL (dönemlik)
1027 TL (dönemlik)
II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Önlisans programı
Meslek Yüksekokulu (Elektronik Teknolojisi)
385 TL (dönemlik)
III. ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR
Lisans programları
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(SUNY Binghamton University)
İşletme
(SUNY Binghamton University)
İngilizce Öğretmenliği
(SUNY New Paltz University)
10
4620 TL (dönemlik)
4620 TL (dönemlik)
4108 TL (dönemlik)
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEMİNDE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDEN TAHSİL
EDİLECEK KATKI PAYI/ ÖĞRENİM ÜCRETİ MİKTARLARI
I. BİRİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Bakanlar Kurulu’nun “2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari
Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin
Tespitine Dair Karar”da belirtilen ilkeler çerçevesinde “katkı payı ödemekle yükümlü olan
öğrenciler” için ödenecek katkı payı miktarlarıdır.
TC/KKTC uyruklu öğrenciler
Uluslararası öğrenciler
129 TL (dönemlik)
768 TL (dönemlik)
II. İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (yüksek lisans programları)
Aile Psikolojisi
Avrupa Bütünleşmesi
Bilgisayar Mühendisliği
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme
İnternet Üzerinden Bilişim
Makina Tasarım ve İmalat
Medya ve Kültürel Çalışmalar
Mühendislik Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Yönetimi
Yöneticiler İçin İşletmecilik
250 TL (kredi başına)
250 TL (kredi başına)
400 TL (kredi başına)
230 TL (kredi başına)
400 TL (kredi başına)
425 TL (kredi başına)
250 TL (kredi başına)
400 TL (kredi başına)
275 TL (kredi başına)
400 TL (kredi başına)
400 TL (kredi başına)
600 TL (kredi başına)
III. ULUSLARARASI ORTAK PROGRAMLAR ( yüksek lisans programları)
Deprem Mühendisliği ve Mühendislik
Sismolojisi
(Rose School, Univ. of Patras, The Univ. of
Joseph Fourier)
Endüstri Mühendisliği
(Eindhoven University of Technology)
Etkileşim için Tasarım
(Technical University of Delft)
İşyaşamı Temelli Öğrenme
(Middlesex University)
Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim
Teknolojileri
(Technical University of Delft)
Sosyal Bilimler (Türk-Alman)
(Humboldt University)
768 TL (dönemlik)
Uluslararası lisansüstü öğrencilerin ödeme
esasları geçerlidir.
Endüstri Mühendisliği bölümü lisansüstü
öğrencilerinin ödeme esasları geçerlidir.
ODTÜ’de TC uyruklu öğrenciler 550 Euro,
AB ülkeleri öğrencileri ile diğer öğrenciler
1100 Euro (yıllık)
360 TL (kredi başına)
ODTÜ’de TC uyruklu öğrenciler 550 Euro,
AB ülkeleri öğrencileri ile diğer öğrenciler
1100 Euro (yıllık)
ODTÜ’de birinci yıl 11.938 TL (yıllık),
üçüncü yıl 500 TL (dönemlik)
11
12
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
ÖĞRENİM ÜCRETİ (SUNY/
ULUSLAR ARASI ORTAK
LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİ)
TR540004600656888000066181
On-Line Katkı Payı Hesabı
KATKI PAYI (DOLAR) (*)
TİB öğrencileri, lisans öğrencileri,
lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim
tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil)
İŞ YAŞAMI TEMELLİ
ÖĞRENME/WBLS ORTAK
PROGRAMI HESABI
On-Line Katkı Payı Hesabı
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
Banka Şubelerinden, İnternet
Üzerinden ve Bankamatik İle
Ödeme Yapılabilir.
Banka Şubelerinden ve İnternet
Üzerinden Ödeme Yapılabilir.
KATKI PAYI (TL)
TİB öğrencileri, lisans öğrencileri,
lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim
tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil)
Garanti Bankası
Akbank
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
Banka Şubelerinden, İnternet
Üzerinden ve Bankamatik ile
Ödeme Yapılabilir.
İş Bankası
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
Banka Şubelerinden ve İnternet
Üzerinden Ödeme Yapılabilir.
Vakıflar Bankası
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
Banka Şubelerinden Ödeme
Yapılabilir.
Yapı Kredi Bankası
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
ÖĞRENCİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI)
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
Halk Bankası
Banka Şubelerinden, İnternet
Üzerinden ve Bankamatik ile
Ödeme Yapılabilir.
ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
E-İleti: [email protected]
http://www.bidb.odtu.edu.tr
KAYIT PROGRAMI
Kayıtlar, http://register.metu.edu.tr URL adresi kullanılarak yapılacaktır. Kayıt anında birden
fazla kayıt ekranı açılmamalıdır. Birden fazla ekran açılması durumunda hatalı kayıt yapılması
olasıdır.
KAYIT TARİHLERİ VE SAATLERİ
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (*)
Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan veya kayıt yaptırıp
danışman onayı almayan öğrenciler (programda birinci dönemi
olan öğrenciler ile intibak kapsamındaki öğrenciler hariç) Ders
Ekleme-Bırakma döneminde kayıtlarını yaptıramayacaklardır.
Ders ekleme, bırakma ve danışman onayları (*)
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları tarihlerinde kaydını
yaptırmış olan öğrencilerden ders ekleme, bırakma veya grup
değişikliği yapan öğrencilerin mutlaka danışman onayı almaları
gerekir.
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları tarihlerinde kaydını
tamamlamış ve danışmanından onay almış olan öğrencilerin
herhangi bir değişiklik yapmak istememeleri durumunda ders
ekleme, bırakma süresi içinde yeniden kayıt programına
girmelerine gerek yoktur.
12 Şubat 2014
(Saat 9.00) –
14 Şubat 2014
(Saat 17.00)
24 Şubat 2014
(Saat 9.00) –
28 Şubat 2014
(Saat 17.00)
(*) Etkileşimli kayıtların ilk günü Danışman Onayları Saat 10.00’da başlar.
Aşamalı Kayıt
Etkileşimli kayıtların ilk günü öğrencilerimiz aşamalı olarak kayda gireceklerdir.
Kayıt sürecinin ilk günü Saat 9.00’dan itibaren kampus içinden, Saat 14.00’den itibaren
kampus dışından kayıt programına erişim mümkün olacaktır.
Sınıflar itibariyle kayıt programının açılacağı saatler aşağıda belirtilmiştir.





09.00’dan itibaren: 4. sınıf öğrencileri
10.00’dan itibaren: 4., ve 3. sınıf öğrencileri
11.00’den itibaren: 4., 3., 2. sınıf öğrencileri
12.00’den itibaren: 4., 3., 2., 1. sınıf öğrencileri
13.00’den itibaren: Lisansüstü, 4., 3., 2., 1. sınıf öğrencileri
13
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.
DANIŞMAN ONAYLARI
Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacakları dersler ile ilgili olarak danışmanları ile
görüşmeleri önerilir.
Danışman onayı işlemi iki şifre (öğrenci+danışman) kullanılarak yapılacaktır. Öğrenci kayıt
işlemini tamamladıktan sonra danışmanı ile biraraya gelecek ve onay işlemini birlikte
gerçekleştirecektir.
Danışmanın bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanları da danışman onayı vermeye
yetkilidir.
Danışman “ONAY” ı alınmamış kayıtlar geçersizdir.
KAYIT PC SALONLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ
Kayıtların yapıldığı PC salonlarında kayıt programının kullanımı konusunda öğrencilere
yardımcı olacak görevliler bulunacaktır.
Kayıtlar için açık olacak PC Salonları:
http://www.bidb.odtu.edu.tr/kayit (Türkçe)
http://www.cc.metu.edu.tr/register (İngilizce)
adresinde ilan edilecektir.
ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ
Kayıtlar, merkezi sunucu sistemlere ait kullanıcı kodlarının şifreleri ile yapılacağından
şifrelerinizi etkileşimli kayıtlar başlamadan önce kontrol etmeniz ve problemleriniz için ilgili
görevliye (BİDB/B Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00)
öğrenci kimliğiniz ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. Şifre kontrolünüzü kayıtlardan önce
mutlaka yapmanız önerilir. Kayıtlar süresince yapılan şifre değişikliklerinde
http://register.metu.edu.tr adresine erişim 30 dakika sonra sağlanabilecektir.
KATKI PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgiler bankalar tarafından çevrimiçi (online)
olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ödeme yaptıktan hemen sonra kayıt programına
girebileceklerdir.
PROBLEMLERDE BAŞVURULACAK BİRİMLER

14
BİDB merkezi sunucu sistemler üzerinde tanımlı kullanıcı kodu/şifre işlemleri için
ilgili görevliye (BİDB/B Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile
13.30-17.00) öğrenci kimliğiniz ile birlikte başvurmanız gerekmektedir.






Zorunlu ders olarak almanız gereken dersler sizin bölümünüz için
tanımlanmamışsa, ÖİDB’ye başvurunuz.
Almak istediğiniz dersler için kayıt programının verdiği mesajlar (ders bölüm
tarafından tanımlanmamış olabilir, ders öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme
verilmiyor olabilir, kapasite dolmuş olabilir, vb.) için dersi veren bölümün
sekreterliğine başvurunuz.
Katkı payı/öğrenim ücreti problemleriniz için Öğrenci Katkı payı Ofisine (Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) başvurunuz.
Kütüphaneye borçlu gözükmeniz durumunda Kütüphane Dokümantasyon Daire
Başkanlığına (KDDB) başvurunuz.
Kayıt işleminizi danışmanınıza onaylattırdıktan sonra, bir değişiklik yapılması
gerektiğinde danışmanınıza başvurunuz.
Kayıt ile ilgili sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.
TÜM PROGRAMLAR İÇİN KAYIT KONTROLLERİ
Uyarı Mesajları:
Kayıt programı öğrenci bazında bazı yönetmelik kontrollerini yapacak ve öğrencilere uyarı
mesajları verecektir. Öğrencilerimizin bu uyarı mesajlarını dikkatle okumaları ve kayıtlarını
uyarılar çerçevesinde yapmaları önerilir.
Kayıt programı öğrencinin almış olduğu derslerin ders programlarını kontrol ederek,
çakışması olan dersler için uyarı mesajı verecektir.

Kayıt oldukları ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiren lisans
öğrencileri için uyarı mesajı verilecektir.

Asgari ders yükü olan üç dersten daha az ders almış olan lisans öğrencileri için uyarı
mesajı verilecektir.
Ders Ölçütleri:
Öğrencilerin programlarına otomatik olarak işlenecek dersler ve/veya öğrencilerin kendi
ekleyecekleri dersler, bölüm kullanıcıları tarafından belirlenen ölçütlere (dersten alınan
önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. ölçütler) göre verilecektir.
Başarısız Olunan Dersler:
Öğrencilerin FF, FD, NA, U veya W notu aldıkları derslerden zorunlu ders statüsünde olup bu
dönem açılanlar, öğrencilerin programlarına otomatik olarak işlenecek ve ders sayımları da
(replacement) yapılacaktır.

Bu dönem açıldığı halde bir nedenle (kapasite dolması vb.) öğrencinin programına
otomatik olarak işlenemeyen bu kapsamdaki dersler için uyarı mesajı verilecektir.
15


Öğrencilerin bu dersleri kendilerinin ekleyerek ders sayımı yapmaları
gerekmektedir.
Bu kapsamdaki derslerden seçmeli ders statüsünde olanlar için uyarı mesajı
verilecektir. Öğrencilerin bu dersleri kendilerinin ekleyerek ders sayımı yapmaları
gerekmektedir.
Bu kapsamdaki derslerden bu dönem açılmayanlar öğrencilerimize hatırlatma
amacı ile uyarı mesajı olarak verilecektir.
LİSANS PROGRAMLARI İÇİN KAYIT KONTROLLERİ
Lisans Programının Zorunlu Dersleri:
Lisans öğrencilerinin almaları gereken zorunlu dersler programlarına otomatik olarak
işlenecektir.
Çift ana dal ve Yan dal Programlarının Zorunlu Dersleri:
Çift ana dal ve Yan dal programlarında yer alan zorunlu dersler öğrencilerin programlarına
otomatik olarak işlenecektir. Ana dal ve çift ana dal/yan dal programı ortak zorunlu dersleri
her iki programda da aynı dönemde alınmak zorundadır. Bu nedenle her iki programdan
birine kayıt edilen ve kayıt onayı alınan ortak zorunlu dersin diğer programdan dersin
bırakılmasına (drop) program izin vermeyecektir. Kayıt onayı alınmamış ise, bu ders bir
programdan bırakıldığında diğer programdan da otomatik olarak bırakılmış olacaktır.
Önkoşullu Dersler:
Kayıt programı önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapacaktır. Önkoşul kontrolü
yönetmelik gereği, kayıtlı olunan bölüm/ program bazında değil, ders bazında (katalogda
tanımlandığı şekilde) yapılır. Kayıt yapılmak istenen ders için ön koşul sağlanmamış ise
program bu derse kayıt izni vermeyecektir.
Seçmeli Dersler:
Bölümlerin müfredatlarında yer alan seçmeli ders kategorileri aşağıda belirtilmiştir. Bölümler
birbirinden farklı olan tanımları kullanmaktadırlar.





Technical Elective- Nontechnical Elective
Departmental Elective- Nondepartmental Elective
Restricted Elective
Elective
Free Elective
Bölümler bazında kullanılan kategori tanımlarına aşağıdaki adresten (undergraduate
curriculum) ulaşılabilir.
https://catalog.metu.edu.tr/
16
Öğrenciler seçmeli derslerine kayıt olurken sadece kendi müfredatlarında belirtilen
kategorilerde kayıt olabileceklerdir.
Dersler, bölümler bazında ve kategori tanımlarına göre Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (ÖİBS)
tanımlanmıştır. Bir ders ya sistemde tanımlandığı statüde ya da “Free Elective” olarak (bu
tanımı kullanan bölümler için) alınabilecektir.
Etkileşimli kayıtlar sırasında dersin kategorisine ilişkin bir sorunla karşılaşıldığında, ilgili
bölümün sekreterine başvurulması gerekir.
Ders kategorileri ile ilgili bilgilere “View Student Course Categories” programından erişilebilir.
Konuya ilişkin karşılaşılan sorular için [email protected] adresine yazılabilir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN KAYIT KONTROLLERİ
Tez Danışmanı:
Yüksek lisans ve Doktora öğrencilerinden aktif dönem itibariyle üçüncü döneminde olup
akademik takvimde belirtilen tarihe kadar tez danışmanı atanmayanlar kayıt programına
giremez.
Lisans Dersleri:
Yüksek Lisans ve Lisans Sonrası Doktora programı öğrencileri, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alabilir. Ancak bu derslerden
en çok 2 tanesi programın ders yüküne sayılabilir.
Doktora öğrencileri, statüsü “NI” olmadıkça lisans dersi alamazlar.
Fazladan Alınan Dersler:
Lisansüstü Öğrencilerin Programlarına Otomatik Olarak İşlenecek Dersler:

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin programlarına, 3. dönemden itibaren “Seminer”,
tez danışmanı atandıktan sonra “Tez” ve “Tez Çalışmaları”,

Tezsiz yüksek lisans ve ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin
programlarına, 5. dönem ve sonraki dönemlerde “Dönem Projesi/Term Project”

Doktora öğrencilerinin programlarına tez danışmanı atandıktan sonra “Tez” ve “Tez
Çalışmaları”
otomatik olarak işlenecektir.
ODTÜ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKALARI
ODTÜ
bilişim
kaynakları
kullanım
politikaları
konusunda
bilgilere
http://bidb.odtu.edu.tr/671-odtu-bilisim-kaynaklari-kullanim-politikalari web adresinden
ulaşılabilir.
17
KİM NASIL KAYIT YAPMALI ?
ETKİLEŞİMLİ KAYDA İLK KEZ GİRECEK OLAN ÖĞRENCİLER
18

Mevcut yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgilenmek öğrencilerin kendi
sorumluluklarıdır. Üniversitede uygulanmakta olan tüm yönetmeliklere aşağıdaki
adresten ulaşılabilir. http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/index.html
Öğrencilerin kayda girmeden bu yönetmelikleri dikkatle incelemeleri önerilir.

Kayıt programı akademik takvimde ilan edilen tarihlerde açılır.

Kayıt sistemine girebilmek için öncelikle kullanıcı kodu (user code) ve şifreye
(password) gereksiniminiz vardır. Kullanıcı kodu ve şifre size Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı tarafından ilk kaydınız sırasında verilmiştir. Kullanıcı kodu, öğrenci
numaranızın son rakamı atılmış ve önüne “e” konulmuş halidir.

İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan http://www.metu.edu.tr/tr/
adresine (ODTÜ’nün ana sayfasına) girilir.

Ana sayfanın sol tarafında Akademik Bilgiler (Academics) başlığı altında Akademik
Katalog (Academic Catalog) alt başlığından bölümlerin müfredat (mezun olunması
için alınması gereken dersler) bilgilerine ulaşılır.

Ana sayfanın sol tarafında hızlı ulaşım (quick links) başlığı altında Öğrenci İşleri
Bilgi Sistemi (Student Affairs Information Systems) alt başlığına girilir.

Kullanıcı kodu, şifre ve öğrenci numarası girilir.

Ekranda öğrencinin yetkisi bulunan programlar listelenir.

Kayıt sırasında bölümlerin sayısal kodlarının bilinmesi gereklidir. Bu bilgiye öğrenci
yetkisinin bulunduğu programlar içinden View_Program_Course_Details başlığı
seçilerek ulaşılır.

Kayda başlamak için öğrenci yetkisinin bulunduğu programlar içinden Registration
başlığına girilir.

Açılan kayıt sayfasında öğrencilerin alması gereken zorunlu dersler üzerlerine
işlenmiş olarak görünür.

Eklenmesi gereken dersler için ilgili dersin sayısal kodu (course code), grup
numarası (section) girilir ve ekle (add) işlemi yapılır.

Bırakılması gereken dersler için ilgili dersin önündeki kutucuk işaretlenir ve bırak
(drop) işlemi yapılır.

Grup değişikliği yapılması gereken dersler için ilgili dersin önündeki kutucuk
işaretlenir ve grup değiştir (section) işlemi yapılır.

Kayıt işlemi bitiminde bölümdeki danışmandan kayıt onayı alınır. Aksi takdirde kayıt
işlemi gerçekleşmemiş sayılır.
TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ
Temel İngilizce Bölümüne devam hakkı bulunan öğrenciler sadece katkı payı/öğrenim ücreti
ödeyecekler, PC başında etkileşimli kayıt işlemi yapmayacaklardır.
PROGRAMLARA HALEN DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLER
Lisans, Meslek Yüksekokulu ve lisansüstü programlara halen devam etmekte olan öğrenciler
danışmanları ile görüştükten sonra, PC salonuna gidip kayıt işlemini yapacaklardır.
Bu öğrencilerden mezuniyet döneminde olanların akademik danışmanlarıyla görüşmeleri ve
programın müfredatını tamamlayıp tamamlamadıkları konusunda bilgi almaları önerilir.
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ
Programda üçüncü dönemine kayıt yaptıracak olan lisansüstü öğrencilerin, etkileşimli kayda
girmeden önce, tez konusu, tez danışmanı vb. bilgilerinin belirlenip Öğrenci İşleri Bilgi
Sistemine işlenmesi gerekir.
Lisansüstü programlarda tez aşamasında olup, jüriye girdikten sonra tezde düzeltme yapmak
üzere ek süre (uzatma) alan öğrencilerin ek süre aldıkları son tarih, aktif dönemin ders
ekleme-bırakma dönemi bitiminden sonra ise, bu öğrencilerin yeni dönem için katkı
payı/öğrenim ücreti ödeyerek kayıt yaptırmaları ve danışman onayı almaları gerekir.
ÇİFT ANA DAL/YAN DAL PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ
Programa yeni kabul edilenler kayıtlarını ders ekleme-bırakma süresi içinde yapacaklardır.
Danışmanlarını Bölüm Başkanlıklarından, almaları gereken dersleri danışmanlarından
öğrenecekler ve PC Salonuna gidip kayıt işlemini yapacaklardır. Öğrenciler kayıt sırasında
hem ana dal programlarının kaydını, hem de çift ana dal/ yan dal program kaydını ayrı ayrı
yapmalı, her iki programı için ayrı onay almalıdır. Bu gruptaki öğrenciler, bir dersi hem ana
dalı, hem de çift ana dal/ yan dal programı için alıyorsa, sözkonusu derse her iki programda
da kayıt yapmalı; aynı şekilde ders saydırma işlemi de varsa her iki program için de ayrı ders
saydırma işlemi yapmalıdır.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
ODTÜ’ye yeni kabul edilen ve henüz kayıt yaptırmamış uluslararası öğrenciler Rektörlük
girişinde Uluslararası Öğrenciler Ofisindeki öğrenci danışmanına kayıt için gerekli belgelerini
teslim ettikten sonra danışmanlarını Bölüm Başkanlıklarından, almaları gereken dersleri ise
danışmanlarından öğrenecekler ve PC Salonuna gidip kayıt işlemini yapacaklardır. 2005 ve
sonraki yıllarda kayıt yaptıran uluslararası öğrenciler için (devlet/ hükümet burslusu olanlar
hariç) “Sağlık Sigortası” yaptırmış olmak zorunludur.
ÖZEL/ DEĞİŞİM/ ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ
Bu kapsamdaki öğrenciler kayıt döneminden önce başvurularını yapmış ve kabul almış
olmalıdırlar. Kayıt sürecinde bu öğrenciler etkileşimli kayıt yapmazlar. Kayıt için gereken
belgelerini Özel Öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Ofisine,
Değişim/ Erasmus programı öğrencileri ise Kütüphane Binası/ Solmaz İzdemir Salonu
girişindeki ofise teslim ederler.
19
ÇEŞİTLİ NEDENLERLE PROGRAMA ARA VEREN ÖĞRENCİLERİN
6111/ 6353 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KAYIT İŞLEMLERİ
İNGİLİZCE YETERLİK
Lisans ve Lisansüstü programlarda eğitim öğretim dili İngilizce olup Üniversite Senatosunca
kabul edilen İngilizce Yeterlik Sınav belgelerinin geçerlik süresi iki yıldır.
Öğrenimlerine iki yıldan fazla ara vermiş olanların kayıt yenileyebilmeleri için İngilizce
Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
İngilizce Yeterliklerini belgelemek zorunda olan öğrencilerin Üniversite Senatosu tarafından
eşdeğerliği kabul edilen ve geçerli olan (son iki yılda alınmış olan) sınav sonuç belgelerini
aşağıda belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (ÖİDB) sunmaları gerekir.
İngilizce Yeterliğini belgeleyemeyen öğrencilerin ilişiğinin kesildiği programa kayıt hakkı
İngilizce Yeterliğini belgeleyeceği süreye kadar saklı kalacaktır.
Programa ara veren öğrencilerden, kayıt tarihi itibarı ile son dört dönemin herhangi birinde
ODTÜ’de kayıtlı olanların İngilizce Yeterliklerini belgelemelerine gerek yoktur.
“ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavları Eşdeğerlik Tablosu”
http://www.ydyom.metu.edu.tr/prf/anasayfa.htm adresinde yer almaktadır.
ÖNEMLİ TARİHLER
5-11 Şubat 2014
1.ÖİDB’na kayıt evraklarının (İngilizce Yeterlik belgeleri ile
birlikte) teslimi
2. İlgili akademik birimlerde intibak işlemleri
12-14 Şubat 2014
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları
(intibak işlemleri tamamlanan öğrenciler için)
Ders ekleme bırakma ve danışman onayları
(intibak işlemleri tamamlanan öğrenciler için)
24-28 Şubat 2014
İNTİBAK İŞLEMLERİ
İlgili yönetmelikler kapsamında programa ara vermiş olan öğrenciler için ilgili yönetim
kurulları tarafından intibak işlemleri yapılacaktır.
20
ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR
Öğrenciler intibak kararları ÖİDB’ye iletildikten sonra etkileşimli kayıtlara girebileceklerdir.
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri etkileşimli (interactive) kayıt sürecine katılmayacaktır. Bu
öğrencilerin kayıt işlemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesinden oluşmaktadır.
KAPATILAN PROGRAMLARDAN İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER
Kapatılan programlardan ilişiği kesilen öğrencilerin varsa üniversite içinde eşdeğer programa
intibakları yapılacak, eşdeğer program yok ise başvuruları üniversite tarafından
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecektir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru dilekçesi

Öğrenimlerine iki yıldan fazla ara vermiş olanlar için İngilizce Yeterlik Belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak “iyi hal kağıdı” (programa en az bir dönem ara
vermiş olanlar)

Üniversiteden kayıt sildirerek lise diplomasını almış olanlar için lise diploması,
önlisans diploması almış olanlar için önlisans diploması

6 adet renkli ve 4.5 X 6 cm boyutunda fotoğraf. Fotoğraf şu andaki görünümü
yansıtacak şekilde ve son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır. Yüz, görünür ve kolaylıkla
tanınabilir durumda olmalıdır.

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü olanlar için katkı payı/öğrenim ücreti
makbuzu
21
ULUSLARARASI ORTAK
LİSANS PROGRAMLARI
(ODTÜ-SUNY)
KAYITLARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Rektörlük Giriş Kat, Z18
Tel: 0 (312) 210 7170- 7171
Faks: 0 (312) 210 79 60
http://www.suny.metu.edu.tr/
E-İleti: [email protected]
PROGRAMLARIN SAYISAL VE SÖZEL KODLARI
ODTÜ Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) içinde tanımlanmış olan program adları ve kodları
aşağıda belirtilmiştir. Etkileşimli kayıtlar sırasında alacağınız dersler ile ilgili olarak bu kodları
bilmeniz gerekecektir.
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler- SUNY Binghamton Üniversitesi
İngilizce Öğretmenliği- SUNY New Paltz Üniversitesi
İşletme- SUNY Binghamton Üniversitesi
315 GIA
451 TEFL
316 BAS
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ/ ÖDEMELER
ODTÜ-SUNY Uluslararası Ortak Lisans Programları (UOLP) öğrencilerinin ödeme işlemlerine
ilişkin bilgiler aşağıda belirtilen internet adreslerinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
http://suny.metu.edu.tr/odeme-bilgileri
Not: Öğrencilerin bankaya öğrenim ücretlerini öderken ODTÜ-SUNY Uluslararası Ortak Lisans
Programlarında öğrenci olduklarını özellikle belirtmeleri gerekir.
AKADEMİK KURALLAR
Çift diplomaya yönelik program izleyen bu kapsamdaki öğrenciler her iki üniversitenin
yönetmeliklerine tabidirler. Yönetmeliklerde yer alan akademik kurallar konusunda
bilgilenmek öğrencilerin sorumluluğundadır.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi- New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Uluslararası Ortak Lisans
Programları Eğitim- Öğretimine İlişkin Yönetmelik aşağıda belirtilen internet adresinde yer
almaktadır.
http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-new-york-eyalet-universitesi-sunyuluslararasi-ortak-lisans-programlar
İlgili üniversitelerin internet adresleri:
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler- SUNY Binghamton (http://www.binghamton.edu)
İngilizce Öğretmenliği- SUNY New Paltz (http://www.newpaltz.edu)
İşletme- SUNY Binghamton (http://www.binghamton.edu)
22
ALINACAK DERSLER
Öğrencilerin her dönem kayıt yaptırmadan önce ilgili Program Koordinatörleri ile
görüşmeleri, akademik durumlarına göre almaları gereken dersleri belirlemeleri gerekir.
Dönemler bazında alınması gereken derslere ilişkin bilgilere ilgili programların aşağıda
belirtilen internet sayfalarından ulaşılabilir.
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler- SUNY Binghamton
http://suny.metu.edu.tr/kuresel-siyaset-ve-uluslararasi-iliskiler-lisans-programi
İngilizce Öğretmenliği- SUNY New Paltz
http://suny.metu.edu.tr/ingilizce-ogretmenligi-liberal-studies-lisans-programi
İşletme- SUNY Binghamton
http://suny.metu.edu.tr/isletme-lisans-programi
ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR/ KAYIT VE ONAY TARİHLERİ/ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
Kayıtlara ilişkin tüm bilgiler aşağıda belirtilen internet adresinde yer almaktadır.
http://oidb.metu.edu.tr/kayit-hakkinda-genel-bilgiler
ODTÜ- SUNY UOLP öğrencileri de ODTÜ’de öğrenim görecekleri dönemlerde etkileşimli
kayıtlara ilişkin tüm işlemleri, belirtilen tarihlerde yerine getirmek zorundadır.
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri
Temel İngilizce Bölümünde öğrenim görecek olan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödeyerek
kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olacaklardır. Ayrıca PC başında kayıt işlemi yapmayacaklardır.
Birinci sınıfa yeni başlayacak olan öğrenciler
Almaları gereken dersleri Program Koordinatörlerinden öğrenecekler ve PC Salonuna giderek
kayıt işlemlerini yapacaklardır. Zorunlu İngilizce (ENG 101) dersinden muaf olan öğrencilerin
notu ve statüsü Muaf (EX) olarak programlarında görülecektir.
ENG 105/ ENG 106 dersleri
ENG 105-106 TOEFL IBT PREPARATION dersleri SUNY programlarının zorunlu dersleridir.
Kayıt süreci bitmeden gerekli İngilizce yeterlik skorunu (TEOFL: 79 veya IELTS: 6.5) sağlayan
öğrencilerin sınav sonuç belgeleriyle ÖİDB program danışmanlarına gelerek Muaf (EX)
notunu sisteme işletmeleri gerekmektedir.
2012-2013 Eğitim Öğretim yılından sonra lisans eğitimine başlamış olup gerekli İngilizce
yeterlik skorunu sağlamış olmasına rağmen ENG 105-106 dersleri için Muaf (EX) notu sisteme
işletmemiş veya dersten başarısız olmasına rağmen dersi tekrarlamamış olan öğrencilerin
Program Koordinatörlüklerine başvurarak geriye dönük olarak ders ekleme/not düzeltme
sürecini başlatmaları gerekmektedir.
23
ALINACAK DERSLER
Öğrencilerin her dönem kayıt yaptırmadan önce ilgili Program Koordinatörleri ile
görüşmeleri, akademik durumlarına göre almaları gereken dersleri belirlemeleri gerekir.
Dönemler bazında alınması gereken derslere ilişkin bilgilere ilgili programların aşağıda
belirtilen internet sayfalarından ulaşılabilir.
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler- SUNY Binghamton
http://suny.metu.edu.tr/kuresel-siyaset-ve-uluslararasi-iliskiler-lisans-programi
İngilizce Öğretmenliği- SUNY New Paltz
http://suny.metu.edu.tr/ingilizce-ogretmenligi-liberal-studies-lisans-programi
İşletme- SUNY Binghamton
http://suny.metu.edu.tr/isletme-lisans-programi
ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR/ KAYIT VE ONAY TARİHLERİ/ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
Kayıtlara ilişkin tüm bilgiler aşağıda belirtilen internet adresinde yer almaktadır.
http://oidb.metu.edu.tr/kayit-hakkinda-genel-bilgiler
ODTÜ- SUNY UOLP öğrencileri de ODTÜ’de öğrenim görecekleri dönemlerde etkileşimli
kayıtlara ilişkin tüm işlemleri, belirtilen tarihlerde yerine getirmek zorundadır.
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri
Temel İngilizce Bölümünde öğrenim görecek olan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödeyerek
kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olacaklardır. Ayrıca PC başında kayıt işlemi yapmayacaklardır.
Birinci sınıfa yeni başlayacak olan öğrenciler
Almaları gereken dersleri Program Koordinatörlerinden öğrenecekler ve PC Salonuna giderek
kayıt işlemlerini yapacaklardır. Zorunlu İngilizce (ENG 101) dersinden muaf olan öğrencilerin
notu ve statüsü Muaf (EX) olarak programlarında görülecektir.
ENG 105/ ENG 106 dersleri
ENG 105-106 TOEFL IBT PREPARATION dersleri SUNY programlarının zorunlu dersleridir.
Kayıt süreci bitmeden gerekli İngilizce yeterlik skorunu (TEOFL: 79 veya IELTS: 6.5) sağlayan
öğrencilerin sınav sonuç belgeleriyle ÖİDB program danışmanlarına gelerek Muaf (EX)
notunu sisteme işletmeleri gerekmektedir.
2012-2013 Eğitim Öğretim yılından sonra lisans eğitimine başlamış olup gerekli İngilizce
yeterlik skorunu sağlamış olmasına rağmen ENG 105-106 dersleri için Muaf (EX) notu sisteme
işletmemiş veya dersten başarısız olmasına rağmen dersi tekrarlamamış olan öğrencilerin
Program Koordinatörlüklerine başvurarak geriye dönük olarak ders ekleme/not düzeltme
sürecini başlatmaları gerekmektedir.
24
MESLEK YÜKSEKOKULU
İKİNCİ ÖĞRETİM
PROGRAMLARI KAYITLARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tel : 0 (312) 210 34 65
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-İleti: oidb@ metu.edu.tr
http://www.oidb.metu.edu.tr/
http://www.metu.edu.tr/home/wwwmyo
ÖNEMLİ TARİHLER
14 Şubat 2014 Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün
12-14 Şubat 2014 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları
Yer: ODTÜ Meslek Yüksekokulu
17 Şubat 2014 Derslerin başlaması
24-28 Şubat 2014 Ders ekleme-bırakma, danışman onayları
17 Mart 2014 Gerekçeli durumlarda katkı payı iade işlemleri için başvuru son
gün
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
Öğrenim ücreti dekontu
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ
Öğrenim ücreti miktarları, öğrenim ücreti muafiyeti, banka hesap numaraları vb. bilgiler
“KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ” başlığı altında belirtilmiştir. Bilgilere ayrıca
http://www.oidb.metu.edu.tr/kayit/index.html adresinden ulaşılabilir.
ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR
Öğrenciler yönetmelik gereği her dönem kayıtlarını yenilemek durumundadırlar. Kayıt
yenileme işlemi, öğrenim ücreti ödeme, ders kaydı ve danışman onayını içerir. Bu
işlemlerden birini dahi süresi içinde tamamlamayanlar kayıtsız sayılır.
Öğrenciler yukarıda belirtilen kayıt tarihlerinde ODTÜ Meslek Yüksekokulu’na giderek
danışmanlarını öğreneceklerdir. Danışmanları ile birlikte etkileşimli kayıt işlemlerini
yapacaklar ve danışman onayını alacaklardır.
Öğrencilerin kayıt işlemlerine etkileşimli kayıtların ilk günü saat 13:30’da başlanacaktır.
Öğrencilerimizin kayda gelmeden önce kendilerine verilmiş olan şifrelerini kontrol
etmelerinde yarar vardır. Şifrelerinde sorun olan öğrenciler ODTÜ/ Bilgi İşlem Daire
Başkanlığında ilgili görevliye (BİDB/B Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.0012.30 ile 13.30-17.00) başvuracaklardır.
Öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin sorunla karşılaşıldığında; Öğrenci Katkı Payı Ofisine (Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) başvurulacaktır.
Öğrencilerimiz kayıt sorunları için [email protected] adresine yazabilirler.
Meslek Yüksekokulu ikinci öğretim öğrencilerine ilişkin yönetmeliklere aşağıdaki adresten
ulaşılabilir:
http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-meslek-yuksekokulu-egitim-ogretimyonetmeligi
25
YATAY GEÇİŞİ KABUL
EDİLEN ÖĞRENCİ
KAYITLARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat
Tel : 0 (312) 210 21 29 -210 34 12
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-İleti
: [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/yatay.html
ÖNEMLİ TARİHLER
14 Şubat 2014
Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün (*)
17 Şubat 2014
Derslerin başlaması
21 Şubat 2014
Sonuçların açıklanması
24-28 Şubat 2014
Etkileşimli Kayıtlar, Ders Ekleme-Bırakma, Danışman Onayları (**)
(*) Yatay geçiş başvuru sonuçları katkı payı son ödeme tarihinden sonra ilan edilecektir. Bu
nedenle, kayıtlı olduğu fakülteden farklı bir fakülteye yatay geçiş başvurusu kabul edilen ve
ödeme yapması gereken öğrenciler katkı paylarını katkı payı son ödeme tarihinden sonra
ödeyebileceklerdir.
(**) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilere ait kararların ilgili birimler tarafından incelenmesi,
karara bağlanması ve ardından öğrencilerin alacakları dersler/ muaf oldukları dersler vb.
işlemlerin etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ÖİDB tarafından sisteme işlenmesi
gerekmektedir. Zaman darlığı nedeniyle bu kapsamdaki öğrencilerin evrak teslimi ve etkileşimli
kayıt işlemleri diğer öğrencilerden farklı olarak yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler derslere kayıt yaptırana kadar kayıtsız
olarak derslere girebileceklerdir.
YAPILACAK İŞLEMLER

Ödemekle yükümlü olan öğrenciler için katkı payı yukarıda belirtilen tarihlerde
ödenecektir.

Danışmanlar, ilgili Bölüm Başkanlıklarından öğrenilecektir.

ÖİDB’den alınacak olan “İntibak Formu” nda belirtilen dersler için, herhangi bir PC
salonunda etkileşimli kayıt yapılacaktır.

Danışman onayı alınacaktır.
Yatay geçiş ile bölüm değiştirecek öğrencilerin, kayıt sorunu yaşamamaları için, “önceki”
programlarına ait etkileşimli kayıt işlemi yapmamaları önemle önerilir.
KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER

Ödemekle yükümlü öğrenciler için Katkı Payı makbuzu

Kimlik başvuru formu, yeni kimlik için fotoğraf
ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI
Fakülteler bazında katkı payı miktarları ve banka hesap numaraları “KATKI PAYI ÖDEMELERİ”
başlığı altında belirtilmiştir.
AZAMİ SÜRE
Yatay geçiş ile bölüm değiştiren öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları
dönemler azami öğrenim süresi hesabına katılır.
26
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ
KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER /
6111/6353 SAYILI KANUNDAN
YARARLANAN
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KAYITLARI
ÖNEMLİ TARİHLER
5-11 Şubat 2014
12-14 Şubat 2014
14 Şubat 2014
24-28 Şubat 2014
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
1. Kat/ Lisansüstü Birimi
Tel
: 0 (312) 210 34 16,
0 (312) 210 34 75, 0 (312) 210 34 76
0 (312) 210 34 77, 0 (312) 210 34 78
0 (312) 210 34 79, 0 (312) 210 34 81
Faks
: 0 (312) 210 79 60
E-İleti
: [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/kayit/index.html
Evrak Teslimi (lisansüstü programlar bazında kayıt tarihleri
tablosuna bakınız)
Etkileşimli Kayıtlar ve Danışman Onayları
Öğrenci Katkı Paylarının Ödenmesi İçin Son Gün
Ders Ekleme-Bırakma ve Danışman Onayları
KAYIT YERİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YENİ” KABUL EDİLENLER İÇİN KAYIT BELGELERİ
(6111 Sayılı Kanun kapsamında ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerden bir dönem dahi ara
verenler aşağıda belirtilen belgelere ek olarak Cumhuriyet Savcılığı’ndan İyi Hal Kağıdı
getireceklerdir).
Aşağıda belirtilen belgeler başvuru yapılırken verilmiş olsa dahi, kayıtların düzenli bir şekilde
yürütülebilmesi amacı ile tekrar verilecektir. Kayıtların bizzat öğrenci tarafından yapılması
gerektiğinden evraklar posta ile kabul edilmeyecektir.
ODTÜ mezunları:







Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi
İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren
adaylar
sonuç
belgesini
ilgili
internet
adresinden
çekebilir
(http://www.dbe.metu.edu.tr/prf)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi” aslı ve fotokopisi (*)
Kimlik Başvuru Formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
27

4 adet 4.5x 6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli , şu andaki görünümü yansıtacak
şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir (erkekler için
sakalsız) durumda olmalıdır.
Dönem arası vermeden “aynı” programa kayıt yaptıracak ODTÜ mezunları:
Daha önce ODTÜ’de aynı lisansüstü programa kayıtlı iken, dönem arası vermeden, yeniden
başvuru yapıp lisansüstü programa kabul edilen adayların sadece aşağıda belirtilen belgeleri
getirmeleri gerekmektedir. Kayıt sırasında dosya doldurulmayacaktır.



Önceki programa ait kayıt sildirme formu
Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi” aslı ve fotokopisi (*)
Dönem arası vermeden “farklı” programa kayıt yaptıracak ODTÜ mezunları:
Daha önce ODTÜ’de herhangi bir lisansüstü programa kayıtlı iken, dönem arası vermeden,
yeniden başvuru yapıp farklı bir lisansüstü programa kabul edilen adayların aşağıda belirtilen
belgeleri getirmeleri gerekmektedir.
 Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
 Diploma veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
 ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi
 İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren
adaylar
sonuç
belgesini
ilgili
internet
adresinden
çekebilir
(http://www.dbe.metu.edu.tr/prf)
 Nüfus cüzdanı fotokopisi
 Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi” aslı ve fotokopisi (*)
 Kimlik Başvuru Formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
 4 adet 4.5x 6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli , şu andaki görünümü yansıtacak
şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir (erkekler için
sakalsız) durumda olmalıdır.
ODTÜ dışından mezunlar:





28
Lisansüstü Yeni Öğrenci Kayıt Formu.
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir. Yeni öğrenci kayıt
formu ile birlikte dosya doldurulacaktır.
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
Not çizelgesi (transkript) aslı
ALES belgesinin internet çıktısı, GRE belgesinin aslı ve fotokopisi
İngilizce yeterlik belgesi aslı ve fotokopisi. ODTÜ İngilizce Yeterlik Sınavına giren
adaylar sonuç belgesini ilgili internet adresinden çekebilir




(http://www.dbe.metu.edu.tr/prf)
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Erkek öğrenciler için “Askerlik Durum Belgesi” aslı ve fotokopisi (*)
Kimlik Başvuru Formu
(http://www.oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilecektir.
4 adet 4.5x6 ebadında fotoğraf. Fotoğraf renkli , şu andaki görünümü yansıtacak
şekilde son altı ay içinde çekilmiş, yüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir (erkekler için
sakalsız) durumda olmalıdır.
(*) Askerlik Durum Belgesi’nde “……… aşağıda kimliği yazılı yükümlünün ………. tarihine kadar
askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası yoktur…” ifadesi yer alır. Kayıt sırasında verilen
Askerlik Durum Belgesi, sevk tehirinin yapılması için başvuru olarak kabul edilmez. Terhis
olanların terhis belgelerini sunmaları gerekir. Askerlik tecili yaptırmak isteyenler, etkileşimli
kayıtlardan sonra Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminin (ÖİBS) 190 No.lu programından çekecekleri
Askerlik Sevk Tehiri Başvuru Formu, Askerlik Durum Belgesi ve Diploma fotokopisi ile
Lisansüstü Programlar Ofisi’ne başvuracaklardır.
TEZSİZ YÜKSEK PROGRAMINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilmiştir:
 Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler yurtdışında doktora
eğitimi almak istediklerinde tezsiz yüksek lisans diplomaları kabul edilmeyebilir.
 Bu öğrencilerin ikinci bir yüksek lisans için sevk tehir hakları bulunmaz.
KAYIT SİLDİRME
Dönem arası verilmese dahi,
 Lisansüstü programlarda kayıtlı iken; yeniden aynı anabilim dalına (opsiyon
değişikliği vb.) kabul edilen öğrencilerin,
 Yükseklisans programından mezun olup doktora programına kabul edilen
öğrencilerin
önceki programları için kayıt sildirme işlemi yapmaları gerekir.
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ MUAFİYETİ, BANKA HESAP NUMARALARI
Katkı payı/öğrenim ücreti miktarları, katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti, banka hesap
numaraları vb. bilgilere http://oidb.metu.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti kapsamında olanların evrak teslimi esnasında ÖİDB’de
bulunan görevliye akademik kimlik kartının fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya
atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından
alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir. Bu belgelerin bir kopyasının da öğrenci
tarafından Öğrenci Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ofisi görevlisine (kayıtlar süresince ÖİDB/ 1.
kat lisansüstü ofisi) verilmesi ve sisteme işletilmesi gerekir. Aksi takdirde etkileşimli kayıtlar
sırasında kayıt programı, katkı payı/öğrenim ücretinın ödenmediğine dair uyarı verecek ve
kayıt izni vermeyecektir.
ALES/GRE
ALES sınav sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır. GRE/ GMAT belgeleri beş yıl süre ile
geçerlidir. Ancak YÖK kararı çerçevesinde, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından
29
ayrılan öğrencilerden (kendi isteği ile ayrılan, akademik başarısızlık nedeni ile ilişiği kesilen,
programı tamamlayan) en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden aynı veya başka bir lisansüstü
programa kabul alanlardan yeni tarihli ALES sınavı istenmez (Anabilim Dalı ölçütlerini
sağlamayanların yeni geçerli belge sunmaları gerekir).
İNGİLİZCE YETERLİK
Yönetmelik gereği lisansüstü programlara başlayabilmek için tüm öğrenciler (ana dili İngilizce
olan yabancı uyruklular dahil) İngilizce Yeterlik Belgesi sunmak zorundadır.
Üniversite Senatosunca eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce Yeterlik Sınavlarının geçerlik
süresi iki yıldır. Programa başvurulduğu anda iki yıldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul
edilmez. Programlara başvuru aşamasında geçerli olan belge kayıt aşamasında da geçerli
kabul edilir. Ancak yeni başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni
başvurulan programın İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır.
Son dört dönem içinde (kayıt olunacak dönem hariç, başvurunun yapıldığı dönem dahil
olmak üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ’de lisansüstü öğrencisi olup,
aynı veya başka bir lisansüstü programa yeniden kabul edilenlerden kayıt sırasında İngilizce
Yeterlik belgesi istenmez, programa doğrudan kayıtları yapılır. Ancak yeni başvurulan
programın İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programın İngilizce
Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadır.
EVRAK TESLİMİ VE ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR
Öğrenci Numaraları
Programa yeni kabul edilen öğrencilerin öğrenci numaraları aşağıda belirtilen internet
adresinde duyurulur.
https://oibs.metu.edu.tr/cgi-bin/logincgi?prog=39/
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti
Katkı payı/öğrenim ücreti bankada ödenirken öğrenci numarası mutlaka banka görevlisine
bildirilmeli ve dekonta yazdırılmalıdır.
Evrak Teslimi
Programa yeni kabul edilen öğrenciler kayıt evraklarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda
kayıt görevlisine teslim ederler.
Öğrenci Kimlik Kartı
Öğrenci kimlik kartı Araştırma Görevlisi statüsünde olmayanlar için zorunludur. Öğrenci
kimlik kartı çıkartmak isteyenler; başvuru formu ile birlikte bir fotoğrafı kimlik kutusuna
bırakır.
Öğrenci Şifresi
Öğrenciler kullanıcı kodu ve şifrelerini Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ilgili görevliden (BİDB/B
Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) alırlar. Lisans ya
da yüksek lisans programlarından mezun olanlardan ara vermeden lisansüstü programlara
30
başlayanların kullanıcı kodu ve şifre almaları gerekmez. Eski kullanıcı kodu ve şifreleri
geçerlidir.
Akademik Danışman
Öğrenciler danışmanları ile görüşerek alacakları dersleri belirlerler.
Etkileşimli Kayıt
Öğrenciler herhangi bir PC’den etkileşimli kayıt işlemlerini yaparlar. Etkileşimli kayıtlar
hakkında detaylı bilgilere aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://www.bidb.odtu.edu.tr/index.php?go=register
Danışman Onayı
Öğrenciler etkileşimli kayıt işlemini tamamladıktan sonra, danışman onayı almak üzere
şifreleri ile birlikte danışmanlarına giderler. Danışman, öğrencilerin aldığı dersleri kontrol
ederek danışman onayını verir. Danışman onayı ders ekleme- bırakma işlemleri için de
gereklidir.
Kayıt Yenileme
Öğrenciler yönetmelik gereği her dönem kayıtlarını yenilemek durumundadırlar. Kayıt
yenileme işlemi, katkı payı/öğrenim ücreti ödeme, ders kaydı ve danışman onayını içerir. Bu
işlemleri süresi içinde tamamlamayanlar kayıtsız duruma düşer.
Lisansüstü Yönetmelik
Öğrenciler ilgili yönetmeliği (programa devam ve başarı koşulları vb.) bilmekle
yükümlüdürler. Lisansüstü yönetmeliğe aşağıdaki adresten ulaşılabilir.
http://oidb.metu.edu.tr/yonetmelikler
Öğrenciler akademik durumlarını Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi (ÖİBS) programları vasıtası ile
öğrenirler.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR BAZINDA EVRAK TESLİM TARİHLERİ
PROGRAMLAR
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Arkeometri
Bilgisayar Mühendisliği
Bil. ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Biyokimya
Biyoloji
Biyomedikal Mühendisliği
Biyoteknoloji
Bölge Planlama
Çevre Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Etkileşim İçin Tasarım
Endüstri Ürünleri Tasarımı
TARİH
5 Şubat/ Çarşamba
SAAT
Saat 09.00-10.30
5 Şubat/ Çarşamba
Saat 10.30-12.15
5 Şubat/ Çarşamba
5 Şubat/ Çarşamba
Saat 14.00-15.30
Saat 15.30-17.00
6 Şubat/ Perşembe
Saat 09.00-10.30
31
Fizik
Gıda Mühendisliği
6 Şubat/ Perşembe
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Hidrosistem Mühendisliği
İstatistik
Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri
İnşaat Mühendisliği
6 Şubat/ Perşembe
 Çimento Mühendisliği
 Deprem Çalışmaları
Jeoloji Mühendisliği
6 Şubat/ Perşembe
Kentsel Tasarım
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
7 Şubat/ Cuma
Mekanik ve İmalat Tasarımı
Maden Mühendisliği
Matematik
Yer Sistemi Bilimleri
7 Şubat/ Cuma
Mikro ve Nano Teknoloji
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Mimarlık
Mimarlıkta Sayısal Tasarım ve Üretim Tek.
Mühendislik Bilimleri
7 Şubat/ Cuma
Mühendislik Yönetimi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
7 Şubat/ Cuma
Polimer Bilimi ve Teknolojisi
Restorasyon
Şehir Planlama
Şehir ve Bölge Planlama
Yapı Bilimleri
Yapı Mekaniği
Yazılım Mühendisliği
Yer Sistem Bilimleri
Yöneylem Araştırması
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
7 Şubat/ Cuma
Asya Çalışmaları
Avrasya Çalışmaları
Avrupa Çalışmaları
Avrupa Bütünleşmesi
Beden Eğitimi ve Spor
10 Şubat/ Pazartesi
Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları
Bölge Çalışmaları
Çevre Eğitimi
Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme
32
Saat 10.30-12.15
Saat 14.00-15.30
Saat 15.30-17.00
Saat 09.00-10.30
Saat 10.30-12.15
Saat 14.00-15.30
Saat 15.30-17.00
Saat 15.30-17.00
Saat 09.00-10.30
Eğitim Bilimleri
10 Şubat/ Pazartesi
 Eğitim Programları ve Öğretim
 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 Eğitim Yönetimi ve Planlaması
Felsefe
İktisat
İlköğretim
10 Şubat/ Pazartesi
 Fen ve Matematik Alanları Eğitimi
 Okul Öncesi Eğitimi
İngiliz Dili Öğretimi
İngiliz Edebiyatı
İşletme
 Yöneticiler İçin İşletme
Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları
10 Şubat/ Pazartesi
Kadın Çalışmaları
Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler
Medya ve Kültürel Çalışmaları
Mimarlık Tarihi
Orta Doğu Araştırmaları
Psikoloji
 Aile Psikolojisi
 Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
11 Şubat/ Salı
Sosyoloji
Sosyal Politika
Sosyal Antropoloji
Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler (Türk-Alman)
Tarih
11 Şubat/ Salı
Uluslararası İlişkiler
Yerleşim Arkeolojisi
ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
11 Şubat/ Salı
DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
11 Şubat/ Salı
UYG. MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Saat 10.30-12.15
Saat 14.00-15.30
Saat 15.30-17.00
Saat 09.00-10.30
Saat 10.30-12.15
Saat 14.00-15.30
Saat 15.30-17.00
33
İKİNCİ ÖĞRETİM
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLARI KAYITLARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
1. Kat/ Lisansüstü Birimi
Tel : 0 (312) 210 34 16
0 (312) 210 34 75 , 0 (312) 210 34 76
0 (312) 210 34 77, 0 (312) 210 34 78
0 (312) 210 34 79, 0 (312) 210 34 81
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-İleti : [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/kayit/index.html
ÖNEMLİ TARİHLER
5-11 Şubat 2014
5-11 Şubat 2014
12-14 Şubat 2014
14 Şubat 2014
24-28 Şubat 2014
17 Mart 2014







34
Evrak teslimi (lisansüstü programlar bazında kayıt tarihleri
tablosuna bakınız)
Yedek listeden çağrılan öğrencilerin ön kayıt ve evrak teslim
işlemleri.
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları
Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün
Ders ekleme- bırakma ve danışman onayları
Gerekçeli durumlarda katkı payı iade işlemleri için başvuru son
tarih
Öğrenci numaraları, evrak teslimi, öğrenci kimlik kartı, öğrenci şifresi, akademik
danışman, etkileşimli kayıt, danışman onayı, kayıt yenileme konuları “LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARA YENİ KABUL EDİLEN ÖĞRENCİ KAYITLARI” başlığı altında
belirtilmiştir.
İkinci öğretim programlarında katkı payı/öğrenim ücreti ödemeleri “kredi” başına
yapılır. Kredisiz dersler (Graduate Seminar, Term Project, Special/ Advanced
Studies hariç) için (2) kredi üzerinden işlem yapılır.
Öğrenciler (programlara devam etmekte olan ve yeni kabul edilenler) dersi veren
programın kredi başına belirlenen ücretini ilgili banka hesap numarasına öderler.
İkinci öğretim program öğrencileri, birinci öğretim programlarından NI (Not
Included) statüde ders alabilir. Bu durumda ilgili ders için kayıtlı oldukları ikinci
öğretim programına ait ücreti öderler.
Ödeme sırasında program adı mutlaka belirtilmeli ve dekonta yazdırılmalıdır. Banka
dekontunun aslı ve bir fotokopisi öğrenci tarafından bölümdeki ilgili programın
sekreteryasına teslim edilir. Program sekreteryası öğrencilerin dekontlarını (Banka
hesap numarasını ve ödeme miktarını) kontrol eder.
Katkı payı/öğrenim ücreti iadesi için gerekçenin ilgili program koordinatörü
tarafından uygun görülmesi gerekir. Konuya ilişkin bilgiler katkı payı ödemeleri
başlığı altında belirtilmiştir.
Öğrenciler (programlara devam etmekte olan ve yeni kabul edilen) danışmanlarına
giderek zorunlu ve seçmeli dersleri için tercih formlarını doldurarak danışmanlarına
teslim ederler.
DERSLİKLER VE BİNALARI
DERSLİĞİN BULUNDUĞU BİNA
BEŞERİ BİLİMLER BİNASI
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİNASI
FİZİK BÖLÜMÜ BİNASI
KİMYA BÖLÜMÜ BİNASI
MATEMATİK BÖLÜMÜ BİNASI
MİMARLIK FAKÜLTESİ BİNASI
İKT.VE İDARİ BİL.FAK.BİNASI
A (ESKİ)
İKT.VE İDARİ BİL.FAK.BİNASI
B (YENİ)
EĞİTİM FAKÜLTESİ BİNASI
EĞİTİM FAK. YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ BİNASI
MERKEZ MÜHENDİSLİK BİNASI
BİLGİSAYAR MÜH. BİNASI
ÇEVRE MÜH. BİNASI
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BİNASI
ENDÜSTRİ MÜH. BİNASI
GIDA MÜH. BİNASI
HAVACILIK VE UZAY MÜH. BİNASI
İNŞAAT MÜH. BİNASI
JEOLOJİ MÜH. BİNASI
KİMYA MÜH. BİNASI
MADEN MÜH. BİNASI
MAKİNA MÜH. BİNASI
METALURJİ VE MALZ. MÜH.
PETROL VE DOĞALGAZ. MÜH.
TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ
DERSLİKLER
B05, B06, B07, B08, B14, B104, B205-A, B205-B
BIO-Z-03, BIO-Z-04, BIO-Z-05, BIO-Z-06, BIO-Z-07, BIO 104,
BIO 208, BIO 213
Üçlü Amfi : U1, U2, U3, P1, P2, P3, P4, P5, P6
K.AUD, K05, K06, K07, K08, K11, K12, K15
M04, M05, M06, M07, M08, M102, M103, M104, M105,
M106, M13
R22, R28, R35, R46, R47, R48, R89, R90B, R206, R207, R208,
R210, R301,MİM Atölye, ST1, 2, 3, 4
F.AUD, F14, F15, F16, F17, F19, FZ08, FZ09, FZ14, FZ15, FZ16,
FZ17, FZ19
G 101, G 102, G 104, G 106, G 107, G 108, G 109, G110,
G111, G201, G202,
G204, G206, G207, G208, G209
EF10, EF11, EF13, EF14, EF15, EF16, EF17, EF20, EF22, EF25,
EF27, EF28, EF30, EF32
EFZ-18, EFZ-18A, EFZ-19, EFZ-19A, EFZ-20, EFZ-21
MM125, MM308, MM309, MM316, MM451, MM452
BMB1, BMB2, BMB3, BMB4
CZ01, CZ14, CZ17, CZ30
A Blok: EA 201, EA 202, EA 206, EA 207, EA 208, EA 209, EA
211, EA 306,EA 307, EA 310, EA 312,
D Blok: D131, D134, D135
IE 04, IE 102, IE 103,IE 104,IE105, IE 106, IE227
FOOD.AUD, FD 1, FD 2, FD 3, FD 4
AE024, AE025, AE026, AE027, AE124, AE125, AE126, AE128
DR1, DR2, TH1, TH2, TH3, TH4, TH5, TH6, TH7, TH8, CES1,
CES 2, CES 3
GR 125, GR 126, GR 218, GR 219, GR 301,GR 302, GR 303
Z14,Z15A,Z15B, Z16, Z116, Z117, Z118, Z119, Z120, Z121
MN.AUD, MN 102, MN 103, MN 104, MN 105, MN 113, MN
123
B Blok: MEB101, MEB102, MEB103, MEB202, MEB203,
MEB204
D Blok: MED101, MED109, MED111, MED113
G Blok: MEG101, MEG102, MEG103, MEG108, MEG201,
MEG202, MEG203
B Blok: MTB108, MTB208, MTB308, MTB309
C Blok: MTC.AUD
E Blok: MT.AUD-E, MTE04, MTE110, MTE308, MTE339,
PT 11, PT 12, PT 13, PT 34,PT 35, PT 36
HZ1, HZ2, B ENG SINIFLARI
TDB-1, TDB-2
35
TARİH DERSLERİ
Tarih Bölümü
Tel
: 0 (312) 210 31 37
E-İleti
: [email protected]
http: //www.hist.metu.edu.tr
Tarih dersleri ön lisans ve lisans programlarında zorunlu olup derslere devam zorunludur.
HIST 2201 (2402201) ve HIST 2202 (2402202) tek dönemlik birer ders olarak iki dönemde
verilir. HIST 2205 (2402205) ve HIST 2206 (2402206) dersleri uluslararası öğrenciler için
düzenlenen tek dönemlik birer ders olup iki dönemde verilir.
Yatay geçiş, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile yeniden üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler,
önceki programlarından mezun olup olmama şartı aranmaksızın, bu dersi alıp başarılı
olmuşlar ise bu dersten muaf tutulabilirler. Bu durumda olan öğrencilerin birinci sınıfa kayıt
yaptırmaya hak kazandıktan sonra, bir dilekçe ve not belgeleri ile birlikte kayıtlı oldukları
Bölüm Başkanlıklarına başvurmaları gerekir.
Derslerden başarı notu S (Satisfactory)’dir.
Aşağıdaki tabloda belirtilen uyruk tanımları:
1. TC uyruklu öğrenciler Tarih derslerini HIST 2201 ve HIST 2202 kodları altında alırlar.
2. Uluslararası pasaport taşıyan tüm öğrenciler hangi ülkeden geldiklerine, hangi liseden
mezun olduklarına ve katkı payı/öğrenim ücreti ödeme türüne bakılmaksızın Tarih derslerini
HIST 2205 ve HIST 2206 kodları altında alırlar.
DERSIN KODU
2402201
2402202
2402205
2402206
DERSİN ADI
PRINCIPLES OF
KEMAL ATATÜRK I
PRINCIPLES OF
KEMAL ATATÜRK II
HISTORY OF THE
TURKISH
REVOLUTION I
HISTORY OF THE
TURKISH
REVOLUTION II
KREDİSİ
ÖNKOŞUL
0
0
2402201
(U/ S)
0
0
2402205
(U/ S)
UYRUK
SINIF
1
2
1
2
2
2
2
2
Tarih derslerini hatalı kodla alıp kalan veya bu dersleri almamış olan uluslararası öğrencilerin
bu dersleri doğru kodla (HIST 2205 ve HIST 2206) almaları gerekmektedir.
36
TÜRK DİLİ DERSLERİ
Türk Dili Bölümü
Tel
: 0 (312) 210 50 23
E-İleti
: [email protected]
http: //www.metu.edu.tr/home/wwwturk
Türk Dili Dersleriyle İlgili İlkeler;
1. Türk Dili dersleri her yıl 1. dönem: 6420101, 6420103, 6420303 ve 6420305; II. Dönem:
6420102, 6420104, 6420304 ve 6420306 kodlarıyla haftada üst üste iki ders saati olmak
koşuluyla dönemlik olarak okutulur. Öğrenci, Türk Dili dersinden başarılı olabilmek için; her
dönem 28 saat olmak üzere, iki dönemde toplam 56 saati tamamlamak ve her dönemde ayrı
ayrı yapılan sınavlardan geçerli not almak zorundadır.
2. I. dönemde 6420101, 6420103, 6420303 ve 6420305 derslerinden başarısız olan
öğrenciler, II. dönemde Türk Dili derslerini alamazlar. Öğrenci danışmanlarıyla, Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığının bu durumdaki öğrencilere 6420102, 6420104, 6420304 ve 6420306
dersini vermemeleri gerekir.
3. Türk Dili derslerinde öğrenci kayıt olacağı grubu kendi seçer. Kayıt dönemi öncesinde Türk
Dili Bölümü tarafından hazırlanan gruplardan herhangi birine öğrenci kendi ders programını,
ders için konulan kriterleri göz önünde bulundurarak kaydını yapar. Sonradan bir değişiklik
yapmak istiyorsa ya da bir değişiklik gerekiyorsa bunu , ders ekleme-bırakma (add-drop)
dönemi bitene kadar yapabilir. Bu dönemden sonra kesinleşen öğrenci grupları Türk Dili
Bölümü tarafından duyurulur ve dönem sonuna kadar değiştirilemez.
4. Üniversiteyi bitirme durumunda olup Türk Dili dersini herhangi bir nedenle alamamış ya da
bu dersten başarılı olamamış öğrenciler için her yıl I. dönemde 6420102, 6420104, 6420304,
6420306, ikinci dönemde ise 6420101, 6420103, 6420303, 6420305 tamamlama (telafi)
dersleri açılır. Bölümlerde bu durumda olan öğrencilerin adları her dönemin ilk haftası içinde
Bölüm Danışmanlarınca Türk Dili Bölümü Başkanlığına bildirilir.
5. Üniversitenin bütün bölümlerinin 4. Sınıf Türk öğrencileri için her dönem kredili seçmeli
6420111 kodlu Türkçe’nin Etkili ve Doğru Kullanımı dersi açılır. 6420111 kodlu dersi alıp
başarılı olan öğrenciler, her yıl II. Dönem açılan kredili seçmeli 6420112 kodlu Uygulamalı
Diksiyon dersini alabilir.
6. Üniversitenin bütün bölümlerinin 3. ve 4. Sınıf Türk öğrencileri için her dönem, kredili
seçmeli 6420113 ve 6420117 kodlu Türk ve Dünya Edebiyatından Seçmeler I ve II, 6420114
kodlu Yaratıcı Yazma, 6420115 kodlu Eleştirel Okuma, 6420116 kodlu Kültür, Toplum ve
Edebiyat Eleştirisi dersleri açılır.
7. Uluslararası öğrenciler için zorunlu 6420105, 6420106, 6420107, 6420108, 6420201,
6420202 kodlu dersler, kayıt öncesinde dönem başlarında yapılan Seviye Belirleme
Sınavı'ndan sonra alınabilir. SBS'ye girmeyenler bu dersleri alamaz. Öğrenciler sınav
sonuçlarına göre kendilerine uygun kurlarda derslere devam edebilirler. Öğrenciler, SBS
hakkında bölümün yapacağı duyuruları takip etmekle yükümlüdürler.
37
8. Üniversitede verilen Türk Dili derslerini izlemekte zorluk çeken, uzun süre yurt dışında
kalmış öğrencilerle Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Türk Cumhuriyetleri vb. ülkelerden
gelen öğrenciler için, I. Dönem 6420105 ve 6420107 (Eğitim Fakültesi) kodlarıyla ders açılır.
Bu durumdaki öğrenciler de her dönemin ilk haftasında Bölümlerince Türk Dili Bölümüne
bildirilir. II. Dönem ise 6420106 ve 6420108 (Eğitim Fakültesi) kodlarıyla zorunlu Türk Dili
Dersi açılır.
9. Uluslararası öğrenciler için zorunlu 6420201 ve 6420202 dersleri açılır. Öğrenciler bu dersi
2. sınıfta alırlar. 6420201 ve 6420202 derslerini alıp başarılı olanlar ile 5. maddede belirtilen
özellikleri taşıyan öğrencilerden 6420105, 6420106; 6420107 ve 6420108 kodlu zorunlu Türk
Dili Derslerini alıp başaranlar da teknik olmayan 6420301, 6420302 ve 6420204 derslerini
bölümleri kabul etmek koşuluyla seçmeli ders olarak alabilirler.
10. Üniversiteye değişim programlarıyla gelen öğrenciler için her dönem 6420203 kodlu Türk
Dili dersi açılır. Değişim öğrencileri (Erasmus vb.) bu dersi seçmeli olarak alabilirler.
11. Yatay geçiş, ÖSS ve eşdeğer sınavlar ile yeniden üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler,
önceki programlarından mezun olup olmama koşuluna bakılmadan, bu dersi alıp başarılı
olmuşlarsa Türk Dili dersinden muaf olabilir. Ancak bunun için, geldikleri programda okutulan
Türk Dili dersinin içeriklerini, kaç dönem ve haftada kaç saat okuduklarını belgeleyerek
Türkçe Bölümünden onay almalıdır.
12. Öğrencilerin Türk Dili derslerine devam etmeleri zorunludur. Devam durumuyla ilgili
ilkeler Bölüm Kurulunca saptanır.
13. Uygulamada karşılaşılacak yeni durumlar ve yapılması gereken değişiklikler için Türk Dili
Bölüm Kurulu Kararı gereklidir.
Türk Kökenli Öğrenciler, "Türk Asıllı" Belgesi Bulunan ve TC Uyruklu Gibi Harç Ödeyen
Öğrenciler ve TC Uyruklu Olup Yurtdışında Uzun Süre Kalmış Öğrenciler ve Uluslararası
Öğrencilerin Dikkatine,
Bölümümüzce verilen seçmeli 6420301 Advanced Turkısh I ve 6420302 Advanced Turkısh II
ve 6420204 Türk Halk Kültürü derslerini;
1. 6420105 ve 6420106 kodlu zorunlu Türk Dili derslerini alıp başaran Azerbaycan,
Başkurdistan, Bosna-Hersek, Dağıstan, Karaçay-Çerkez, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım,
Makedonya, Moğolistan, Moldova, Nahçıvan, Özbekistan, Tacikistan, Tataristan,
Türkmenistan uyruklu öğrenciler;
2. 6420105 ve 6420106 kodlu zorunlu Türk Dili derslerini alıp başaran "Türk Asıllı" belgesi
bulunan ve TC uyruklu gibi harç ödeyen (Afganistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, Irak,
İran, Yugoslavya ve Yunanistan uyruklu öğrenciler ve TC uyruklu olup yurtdışında uzun süre
yaşamış öğrenciler;
3. Eğitim Fakültesi öğrencilerinden TC uyruklu olup yurtdışında uzun süre kalmış,zorunlu
6420107 ve 6420108 kodlu Türk Dili derslerini (kredili) alıp başaran öğrenciler;
4. 6420201 ve 6420202 kodlu zorunlu Türk Dili derslerini alıp başaran diğer uluslararası
öğrenciler, bölümleri kabul etmek koşuluyla seçmeli ders olarak alabilirler.
38
Modern Diller Bölümü
Tel
: 0 (312) 210 31 47
E-İleti
: [email protected]
URL
: www.mld.metu.edu.tr
İNGİLİZCE DERSLERİ
DERSLERE KAYIT
Öğrenciler kendi programlarına uyan ve kontenjanı dolmamış gruplara kayıt yaptırabilirler.
Tüm gruplar tüm bölüm öğrencilerine açıktır.
DERS TEKRARI
Suspension durumunda olduğu için veya daha önce dersten başarısız ya da çekilmiş olduğu
için dersi tekrar etmek durumunda kalan öğrenciler, bölümlerine ilgili dersler açıldığı sürece
kendi programlarına uyan ve kontenjanı dolmamış olan gruplara kayıtlarını yaptırabilirler. Bu
durumdaki öğrencilerin danışmanlarının grup numarası vermemesi, öğrencilerin ilgili ders
programlarını inceleyerek kendi programlarıyla çakışmayan kontenjanı dolmamış grupları
seçmeleri ve tereddüt halinde Modern Diller Bölümü’ne başvurmaları önemle duyurulur.
İNGİLİZCE DERSLERİNE AİT AYRINTILI BİLGİLER
DERSİN
KODU
6390101
6390102
6390211
6390311
DERSİN ADI
KREDİ
ENG. FOR
ACADEMIC
PURPOSES I
ENG. FOR
ACADEMIC
PURPOSES II
ACADEMIC
ORAL PRESENT.
SKILLS
(4-0) 4
ADVANCED
COMMUN.
SKILLS
ÖNKOŞUL
BÖLÜMLER (*)
Sonbahar döneminde verilir
(4-0) 4
ENG 101 (DD/
EX)
İlkbahar döneminde verilir.
(3-0) 3
ENG 101 (DD/
EX)
ENG 102 (DD)
II. sınıf statüsü
(3-0) 3
ENG 101 (DD/
EX)
ENG 102 (DD)
ENG 211 (DD),
en az 3. sınıf
öğrencisi
olmak.
Sonbahar döneminde dersi alan
bölümler (*):
ARCH,CRP,ADM,SOC,PSY,MATH,HIST,
PHIL,ECE,ESE,CEIT,
ENVE,CHE,EE,ME,METE,CENG,
FDE
İlkbahar döneminde dersi alan
bölümler (*):
ECON,EME,ID,PHYS,CHEM,BIOL,
GENE,STAT,CHED,CE,GEO,MINE
PETE,IE,AEE,PHED,
Sonbahar döneminde dersi alan
bölümler (*) :
STAT,ECE
İlkbahar döneminde dersi alan
bölümler(*): PHYS,HIST,CHEM,CHED,
PHED
(*) Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerde mezuniyet döneminde olan öğrencilerin ilgili
dersleri alabilmeleri için mutlaka Modern Diller Bölümüne başvurmaları gerekir.
Modern Diller Bölümünce verilen zorunlu İngilizce derslerine ilişkin kayıtlarla ilgili duyurulara
aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.mld.metu.edu.tr
39
SEÇMELİ DİL DERSLERİ
Modern Diller Bölümü
Tel
:0 (312) 210 31 47
E-Ileti:
[email protected]
URL
: www.mld.metu.edu.tr
Genel önkoşullar
• Seçmeli derslere birinci sınıf İngilizce derslerini tamamlamış, ikinci ve üstü sınıf öğrencileri
başvurabilir. İngilizce derslerinden muaf olan öğrenciler seçmeli derslere ancak ikinci sınıfta
başvurabilir.
• Dördüncü sınıf öğrencilerine 201 düzeyinde dil dersi verilmez (ENG kodlu seçmeli dersler
hariç).
• Bir öğrenci aynı dönem içinde Modern Diller Bölümünden yalnızca bir seçmeli ders alabilir.
• ENG kodlu seçmeli dersler dışındaki dil derslerinin birine devam edip başarılı olmuş
öğrencilere ikinci bir dilde ders verilmez. Bu öğrenciler, ilk devam ettikleri dilin üst kurlarını
alabilirler.
• Bir dil dersini seçmeli olarak alıp başarısız olan (NA,FF,FD) ya da dersten çekilen (W), veya
not yükseltmek amacıyla ders tekrarlamak isteyen öğrencilere aynı ders tekrar verilmek
zorunda değildir. Öncelik, dersi ilk kez alacak öğrencilere verilir.
• Talebin yoğun olduğu 201–202 seviyesindeki derslere (NI) statüsünde öğrenci kabul
edilmez. Ancak, daha üst kurlarda, bu statüde öğrenci kabul edilebilir.
• Derslere devam zorunludur. Başka derslerle saat çakışması mazeret olarak kabul edilmez.
• Derse kabul edilecek öğrenciler seçilirken Genel Not Ortalamasına (CGPA) da bakılır. Genel
Not Ortalaması 2.00'nin altında olanlar kabul edilmez.
Derslere başvuru ve kayıt
Dönemin ilk dersinde öğrencilere Bölümce hazırlanan formlar doldurtulur ve öğrenci bu
şekilde başvuru yapar. Dersler için saptanan kontenjana uygun sayıda öğrenciye kayıt hakkı
verilir. Derse kabul edilen öğrenciler ders ekleme- bırakma süresi içinde kayıtlarını
kesinleştirirler.
Tüm seçmeli dersler için dersi veren öğretim elemanının onayı, dersi almak için şarttır.
Modern Diller Bölümünce verilen Seçmeli dil derslerine ilişkin açıklamalı bilgilere
www.mld.metu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
40
SEÇMELİ DİL DERSLERİNE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER
DERS
ALMANCA
(GERMAN)
ARAPÇA
(ARABIC)
ÇİNCE
CHIN
FRANSIZCA
(FRENCH)
İSPANYOLCA
(SPANISH)
İTALYANCA
(ITALIAN)
JAPONCA
(JAPANESE)
RUSÇA
(RUSSIAN)
YUNANCA
(GREEK)
DERSİN KODU
604 0 201
604 0 202
604 0 203
604 0 204
604 0 205
604 0 206
604 0 207
604 0 210
602 0 201
602 0 202
602 0 203
602 0 204
611 0 201
611 0 202
611 0 203
603 0 201
603 0 202
603 0 203
603 0 204
603 0 205
608 0 201
608 0 202
608 0 203
608 0 204
608 0 205
606 0 201
606 0 202
606 0 203
606 0 204
606 0 205
605 0 201
605 0 202
605 0 203
605 0 204
607 0 201
607 0 202
607 0 203
607 0 205
610 0 201
610 0 202
610 0 203
DERSİN ADI
Basic German I
Basic German II
Intermediate German I
Intermediate German II
Advanced German I
Advanced German II
Advanced German III
Wirtschaftsdeutsch
Beginning Arabic I
Beginning Arabic II
Intermediate Arabic I
Intermediate Arabic II
Beginning Chinnese I
Beginning Chinnese II
Intermediate Chinnese I
Beginning French I
Beginning French II
Intermediate FrenchI
Intermediate French II
Advanced French
Basic Spanish I
Basic Spanish II
Intermediate Spanish I
Intermediate Spanish II
Advanced Spanish
Basic Italian I
Basic Italian II
Intermediate Italian I
Intermediate Italian II
Advanced Italian I
Basic Japanese I
Basic Japanese II
Intermediate Japanese I
Intermediate Japanese II
Basic Russian I
Basic Russian II
Intermediate Russian I
Intermediate Russian II
Basic Greek I
Basic Greek II
Intermediate Greek I
KREDİSİ
(4-0) 4
(4-0) 4
(4-0) 4
(4-0) 4
(4-0) 4
(4-0) 4
(4-0) 4
(4-0) 4
(4-0) 4
(4-0) 4
(*) Derslerin ön koşulları için http://www.oibs.metu.edu.tr adresinden 58 numaralı “View
Program Details” e bakınız.
41
YABANCI DİLLER EĞİTİMİ (FLE) BÖLÜMÜNCE VERİLEN FRANSIZCA VE İNGİLİZCE DERSLERİ
ALMANCA (German)
Tüm öğrenciler için:
FLE 271 (450 271)
FLE 272 (450 272)
FLE 273 (450 273)
Almanca yan dal öğrencileri için:
FLE 371 (450 371)
FLE 372 (450 372)
FLE 373 (450 373)
FLE 374 (450 374)
FRANSIZCA (French)
Tüm öğrenciler için:
FLE 291 (450 291)
FLE 292 (450 292)
FLE 293 (450 293)
Fransızca yan dal öğrencileri için:
FLE 391 (450 391)
FLE 392 (450 392)
FLE 393 (450 393)
FLE 394 (450 394)
Bu derslerin bir veya ikisini almış olan öğrencilere Modern Diller Bölümü başka bir dilde ders
vermez. Bu öğrenciler başladıkları Almanca veya Fransızca derslerine devam ederler.
Yukarıdaki derslerden üç veya dördünü tamamlamış öğrenciler aldıkları dilin devamı olarak
Modern Diller Bölümünce verilen 204, 205 veya 206 düzeyinde Almanca veya Fransızca
derslerine başvurabilirler ve diğer önkoşullara uydukları ve dersin kontenjanı müsait olduğu
takdirde bu derslere kabul edilebilirler.
Yukarıda belirtilen kodlu derslerden bir veya birkaçını almış öğrenciler GERM 201,202, 203
veya FREN 201, 202, 203 derslerinden hiçbirine kabul edilmezler.
FLE bölümünden Fransızca veya Almanca Seçmeli derslerinin dört tanesini de alarak
tamamlamış olanlar, Modern Diller Bölümü’nden yeni bir dile başvurabilirler. Ancak bu
öğrencilerin dördüncü sınıfın son döneminde olmamaları gerekir.
42
“IS 100 INTRODUCTION TO
INFORMATION TECHNOLOGIES
AND APPLICATIONS” DERSİ
Enformatik Enstitüsü
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(TÜBİTAK UZAY) Yanı, IS100 Destek ve Danışma
Odası, Zemin Kat No: 16
Tel
: (312) 210 37 39
e-posta
:[email protected]
URL
: http://www.ii.metu.edu.tr/is100
Önemli Tarihler
10-14 Şubat 2014
15 Şubat 2014
24 Şubat 2014
IS 100 Muafiyet Sınavı kayıtları
IS 100 Muafiyet sınavı
IS 100 derslerinin başlaması
IS 100 Dersinin İçeriği Nedir?
IS 100 (9010100- Introduction To Information Technologies And Applications) dersinin
amacı, her ODTÜ öğrencisine gerek lisans eğitimi için gereken çalışmalarında gerekse iş ve
kişisel yaşamlarında kullanabilecekleri temel bilgisayar bilgilerini vermektir. IS 100 dersi,
bilgisayara giriş, bilgisayar yazılımları ve donanımları, işletim sistemleri, bilgisayar ağları,
Internet uygulamaları, elektronik bilgi kaynakları, kaynakların doğru değerlendirilmesi, etik,
MS Ofis uygulamaları (Word, Excel, Power Point) konularını içermektedir. Dersin detaylı
içeriği şöyledir:
İşletim Sistemi Ortamı
Microsoft Windows 2007, Office Araçları: Microsoft Office 2010
Donanım
Ana kart, hafıza, sabit disk, işlemci, ses kartı, DVD, CDROM gibi donanım aygıtlarının tanımları
ve işlevleri, donanım sorunlarını giderme yöntemleri.
İşletim Sistemleri
Yazılım ve işletim sistemlerinin tanımı; dosya ve dizin kavramlarının tanımı, Windows
ortamında dosyaları kaydetme, silme, kopyalama, yapıştırma, ismini ve özelliklerini
değiştirme; exe, sys, bat, bmp, doc, xls, txt, pdf, xml, html ve ppt gibi dosya biçimleri; sistem
dosyaları; dosya ve dizin arama; bit, bayt, ve kilobayt kavramları; insan bilgisayar etkileşimi
ve ara yüz bileşenleri; denetim masası ayarları; sağlıklı ve güvenli bilgisayar kullanımı; virüs,
internet solucanı gibi zararlı programlar; güvenlik duvarı; Word ve Excel dosyalarını koruma
ve erişim kısıtlama; bütünleştirme (de-fragmentation), disk tarama (scandisk), disk
temizleme (disk cleanup) gibi bakım araçları.
Bilişim Kaynakları
Bilgi ve bilgisayar okuryazarlığının tanımı ve günlük yaşamımızdaki önemi; WAN, LAN, WWW,
FTP, telnet, e-books, HTTP kavramları ve kullanımları; sıkça kullanılan bilişim kaynakları;
arama motorları ve dijital kütüphanelerin etkili biçimde kullanımı; paylaşılan (shareware) ve
ücretsiz (freeware) yazılım paketleri.
43
Etik
Arama motorlarından dönen bilgileri değerlendirme; içerik değerlendirme; kaynaklardan
alıntı yaparken dikkat edilmesi gerekenler; Harvard ve IEEE gibi alıntı (citation) biçimleri; etik
ve yasal konuların önemi; yayın hakkı (copyrights), sözleşme (contracts) ve telif hakları
(intellectual property rights); aşırma (plagiarism).
Doküman İşleme
Yazı tipi ve paragraf biçimlendirme gibi temel Wordpad ve Notepad işlemleri. Yazı stili,
biçimlendirme, listeleme, resim ekleme, yazım denetleyicisi, indeks ve içerik oluşturma, sayfa
başlığı ve altlığı (header and footer), değişiklik izleme, dil ayarları gibi temel MS Word
işlemleri.
Elektronik Sunuş
Microsoft PowerPoint ile sunuş hazırlama; sunuş teknikleri; çoklu ortam (multimedia);
görüntü ve video düzenleyici araçlar; QoS, VoIP ve media-on-demand gibi çoklu ortam ağları;
sıkıştırma biçimleri; web sayfası tasarımı.
Veri Analizi ve Hesaplama Tablosu
Veri analizinin önemi; sıkça kullanılan fonksiyonlar (sayma, toplama, ortalama, koşullu
işlemler, en büyük, en küçük, standart sapma, vs.); farklı ortamlardan Excel ortamına veri
getirme; profesyonel görünümlü tablo hazırlama ve önemi; sıralama ve filtreleme gibi
tekniklerle veri yorumlama; profesyonel görünümlü grafiklerle veri özetleme.
IS 100 dersi, kredisizdir ve haftalık ders yükü 2 saattir. Derse devam zorunludur. Derslerin
işlendiği bilgisayar laboratuvarları şunlardır: Hazırlık 2. PC Salonu, Endüstri Mühendisliği
Bölümü 2. PC Salonu, Makine Mühendisliği Salonu.
IS 100 Dersi Kimler İçin Zorunludur?
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü (BÖTE) öğrencileri hariç
bu ders bütün lisans öğrencileri için zorunludur.
IS 100 Dersini Kimler Almakla Yükümlüdür?
Sonbahar döneminde 1. sınıfta kayıtlı olup aşağıda belirtilen bölümlerden olan,
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Tüm Bölümler
Tüm Bölümler
Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
İlkbahar döneminde 1. sınıfta kayıtlı olup aşağıda belirtilen bölümlerden olan,
Mimarlık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Tüm Bölümler (BÖTE hariç)
Tüm bölümler
IS 100 dersini almamış veya alıp da başarısız olan tüm öğrenciler bu dersi almakla
yükümlüdür.
44
IS 100 DERSİNE NASIL KAYIT OLUNUR?
Dersi almakla yükümlü öğrenci, etkileşimli kayıtlarda kendisine uygun olan “grup/
section”dan kaydını yaptırmalıdır. Kayıtla ilgili detaylar IS100 Web sayfasından öğrenilebilir
(http://ii.metu.edu.tr/registration-is100-course)
IS 100 DERSİNDEN MUAF OLUNABİLİR Mİ?
IS 100 dersinden muaf olabilmek için, IS 100 Muafiyet Sınavına girmek gerekmektedir. Bu
sınav 15 Şubat tarihinde verilecek, yıl içinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde
yinelenecektir. Bu sınavdan, 60 veya üzeri not alan öğrenciler dersten muaf tutularak
kendilerine "EX” muaf notu verilir. Muafiyet sınavı seviye belirleme amacı ile de
kullanılmaktadır. Bu sınavda 40–59 arasında not alan öğrenciler online (çevrimiçi) sınıflara
kayıt yaptırma hakkını kazanır. Her öğrencinin, muafiyet sınavına girme hakkı 3’tür. Muafiyet
sınavına, öğrenciler 3. dönemlerinin (2. Sınıf 2. Dönemin başına) kadar girebilirler.
IS 100 MUAFİYET SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
IS 100 dersini almakla yükümlü tüm öğrenciler muafiyet sınavına girebilirler. Muafiyet
sınavına girebilmek için öncelikle sınava kayıt yaptırmak gereklidir. Sınav kayıtları kayıt
tarihlerinde IS100 web sitesi üzerinden yapılır. Kayıtlar için ayrıntılı bilgi IS100 web sitesindeki
‘Announcement’ bölümünde ilan edilir. Muafiyet sınavına girebilmek için gerekli şartlara
ilişkin güncel bilgiler IS100 dersi web sayfasında yer almaktadır.
IS 100 MUAFİYET SINAVINDA BASARISIZ OLAN ÖGRENCİLER NE YAPMALIDIR?
IS100 muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler, dersi almakla yükümlüdür. Derse kayıtlı
olduğu halde devam etmeyen öğrenciler NA (Not Attended: Devamsız) notunu alacaklardır.
Bu duruma düşecek öğrencilerin, ders ekleme - bırakma döneminde, dersi bırakmaları
tavsiye edilir.
IS 100 DERS PROGRAMI
IS100 ders programına ilişkin detaylar
(http://ii.metu.edu.tr/is100-announcements)
IS100
Web
sayfasından
öğrenilebilir
Öğrencilerin IS100 ders grubu ancak bir dersle çakışması söz konusu ise değiştirilebilir.
Grubun değiştirilebilmesi için öğrencinin IS100 Destek ve Danışma Odasına (Z-16) gelerek
yetkili Araştırma Görevlisi ile görüşmesi gerekmektedir. Öğrencinin grubu, uygun görülürse
değiştirilebilir.
45
ASKERLİK İŞLEMLERİ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Askerlik Birimi Lisansüstü Tel: 210 34 24
Askerlik Birimi Lisans Tel
: 210 34 10
Fax
: 0 (312) 210 79 60
E-İleti
: [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/askerlik.htm
Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenimleri süresi
içinde ÖİDB tarafından yürütülen askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına
göre yürütülür.
Bu işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Lisans Askerlik Danışmanı ve Lisansüstü
Askerlik Danışmanı yürütür.
I. GENEL BİLGİLER
Askerlik celp (çağrı) dönemleri:




Şubat celbi (16 Ağustos – 15 Kasım)
Mayıs celbi ( 16 Kasım – 15 Şubat)
Ağustos celbi ( 16 Şubat – 15 Mayıs)
Kasım celbi ( 16 Mayıs – 15 Ağustos)
Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin tabi oldukları celp döneminde askere gitmek
isteyenler belirtilen tarihler arasında ilgili Askerlik Şubesi Başkanlığı’na (A.Ş.B), lisansüstü
öğrencilerin tabi oldukları celp dönemi için sevk tehiri yaptırmak üzere belirtilen tarihler
arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) Lisansüstü Askerlik Sorumlusuna başvuru
yapması gerekir.
Azami eğitim öğretim süresi:








Önlisans programları 8 dönem
Lisans programları 14 dönem.
Lisansüstü İngilizce Hazırlık programı 2 dönem..
Lisansüstü Bilimsel Hazırlık programı 2 dönem..
Yüksek lisans tezli program 7 dönem..
Yüksek lisans tezsiz program 6 dönem.
Doktora programı 12 dönem.
Lisans sonrası doktora programı 18 dönem.
Öğrencilerin azami süresine katılan/katılmayan durumlar ilgili yönetmeliklerde belirtilir.
46
II. ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ
Askerlik erteleme işlemleri kapsamı
Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin üniversiteye kayıt durumları Öğrenci Durum
Belgesi (EK-C2) ile ilgili A.Ş.B’lere bildirilir. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü
yapmış olanlar kapsam dışındadır.
29 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik erteleme işlemi yapılmaz ancak
kayıtları engellenmez.
Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip daha sonra ilgili kanunlardan yararlanarak
öğrenimlerine dönen erkek öğrencilerle ilgili olarak, Askeralma Bölge Başkanlığı (ASAL)
tarafından belirlenen mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
Kişisel bilgilerin beyanı
Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ile yatay/dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler Özlük
Bilgi Formu doldurararak nüfus, adres bilgileri ile askerlikten muaf olup olmadığını veya
askerlik yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini beyan eder.
Üniversiteye yeni kayıt aşamasında yapılan işlemler
Erkek öğrenciler için kayıt öncesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM)
alınan veri üzerinden elektronik olarak E-Devlet programından sorgulama yapılır. Sorgulama
sonucunda "Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”
görülenlerin kaydı yapılır. Yapılan sorgulamada onay alınamayan öğrenciler A.Ş.B’ye
yönlendirilir, Askerlik Durum Belgesi getirmeleri istenir.
EK-C2 belgelerinin gönderilmesi
Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden yoklama çağında olanlar ile daha önce kayıt
yaptırmış ancak yoklama çağına yeni gelmiş olan öğrenciler için Lisans Askerlik Danışmanı en
geç iki ay içinde EK-C2 belgesini düzenleyip ilgili A.Ş.B’ye göndererek askerlik erteleme
işlemlerini yapar. 19 yaşından gün almamış olanların askerlik erteleme işlemleri bir sonraki
dönem için bekletilir.
EK-C2 belgeleri yılda üç kez (Ekim, Mart, Temmuz) ilgili A.Ş.B’lere gönderilir.
Mezun olan erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler
Mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya yabancı A.Ş.B’ye, diploma
veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve
fotoğraflarını sunarak Yedek Subay Aday Adaylığına karar aldırır.
47
Kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren, programa devam hakkını kaybeden erkek öğrencilerin
yapması gereken işlemler
Bu kapsamdaki kişiler üniversiteden ayrılma tarihinden itibaren iki ay içerisinde yerli veya
yabancı A.Ş.B’ye, lise diplomasının aslı ve fotokopileri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopileri ve
fotoğraflarını sunarak askerlik yoklamasını yaptırır ve karar aldırır.
III. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ
Askerlik sevk tehir işlemleri kapsamı
Lisansüstü (İngilizce hazırlık, bilimsel hazırlık, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora, lisans sonrası
doktora) öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.
Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
35 yaşını doldurup 36 yaşından gün almış olan erkek öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi
yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.
Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip daha sonra ilgili kanunlardan yararlanarak
öğrenimlerine dönen erkek öğrencilerle ilgili olarak, ASAL'ca belirlenen mevzuat
çerçevesinde işlem yapılır.
Kişisel bilgilerin beyanı
Programa ilk kayıt yaptıran öğrencilerin nüfus ve adres bilgileri programa başvuru sırasında
ilgili program vasıtası ile alınır.
Programa ilk kayıt aşamasında yapılan işlemler
Programa ilk kayıt sırasında 35 yaşını doldurup 36 yaşından gün almamış olanlardan Askerlik
Durum Belgesi istenir. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmış olanlar da
durumlarını belgeler.
Sevk tehirinin yapılması
Sevk tehir işlemleri ders ekleme bırakma haftasının bitiminden sonra yapılır. Sevk tehirinin
yapılabilmesi için öğrencilerin, Askerlik Durum Belgesi, mezun olunan programın diploma
fotokopisi, ÖİBS’nin 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından alacakları çıktıyı
ÖİDB Lisansüstü öğrenci bankosuna teslim etmeleri gerekir.
Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesi için Askeralma Bölge
Başkanlığına (A.B.B) üniversite tarafından sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken
öğrencilerin yaş durumu ve programın azami süresi dikkate alınır. A.B.B tarafından bildirilen
sevk tehiri tarihi ÖİBS’nin 40 nolu “Military” programı vasıtası ile sisteme işlenir, evraklar
öğrencinin dosyasına konulur. Öğrenciler sevk tehir başvurularının sonucunu Öğrenci İşleri
Bilgi Sisteminin (ÖİBS) 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından öğrenirler,
ayrıca kendilerine bildirim yapılmaz.
48
Sevk tehir sürelerinin uzatılması
İzin kullanan öğrenciler, izinli geçirdikleri dönemleri sevk tehir süresine ekletmek üzere
başvuru (ÖİBS’nin 190 numaralı program çıktısını sunarak) yapabilir. Sevk tehir uzatım
işlemleri sevk tehir işlemleri ile aynıdır.
Bilimsel hazırlık ile İngilizce hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, lisansüstü
program için programın azami süresi kadar süre ile sevk tehiri yaptırmak üzere ÖİBS’nin 190
numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından alacakları çıktıyı ÖİDB Lisansüstü
öğrenci bankosuna teslim etmeleri gerekir. Sevk tehir işlemleri aynı şekilde yürütülür.
Öğrenciler sevk tehiri uzatımı başvurusunu, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine
en geç 1 ay kala yapar.
Sevk tehirinin iptali
Mezun olan erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler
Yüksek lisans mezunları, mezuniyet tarihinden itibaren iki ay içinde gerekli belgelerle (
diploma aslı veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve dört adet fotokopisi, nüfus cüzdanı aslı ve
üç adet fotokopisi , dört adet fotoğraf ile) askerlik şubelerine giderek bir yıl kadar askere
sevkleri tehir edilir. Bu kararı aldırmayanlar hakkında askerlik şubelerince kanuni işlem
yapılır. Doktora mezunları için askere sevk tehir işlemi yapılmaz.
Kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren erkek öğrencilerin yapması gereken işlemler
Öğrenciler tabi olacakları celp dönemi içerisinde askerlik şubelerine giderek yoklamalarını
yaptırmak zorundadır. Bu işlemi yaptırmayanlar hakkında askerlik şubelerince kanuni işlem
yapılır.
Programa devam ettiği halde sevk tehirinin iptalini isteyen öğrencilerin yapması gereken
işlemler
Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler ÖİDB
web sayfasında yer alan Askerlik Sevk Tehiri İptal Formunu doldurur ve Lisansüstü öğrenci
bankosuna teslim eder.
Mezun olan, kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren öğrencilerin sevk tehiri iptali için Askerlik
Sorumlusu tarafından yapılması gereken işlemler
Erkek öğrencilerden sevk tehiri bulunanların, sevk tehirleri iptal edilmek üzere ÖİBS’nin 190
numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından sevk tehiri iptali yazısı hazırlanır ve
mezuniyet tarihinden itibaren en geç iki ay içinde A.B.B’ye gönderilir.
İstisna: Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler
için ayrıca Askerlik Sevk Tehiri İptal Formu yazışmalara eklenir.
A.B.B tarafından bildirilen sevk tehiri iptal tarihi ÖİBS’nin 40 nolu “Military” programı vasıtası
ile sisteme işlenir, evraklar öğrencinin dosyasına konulur. Öğrenciler sevk tehiri iptal bilgisini
ÖİBS’nin 190 numaralı Lisansüstü Askerlik İşlemleri programından öğrenirler, ayrıca
kendilerine bildirim yapılmaz.
49
2013-2014/ II. DÖNEMİ
YATAY GEÇİŞ
BAŞVURULARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru Birimi
Tel
: 0 (312) 210 21 29, 210 34 12
Faks
: 0 (312) 210 79 60
E-ileti
: [email protected]
Url
:
http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/iyatay.html
Yatay geçişler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına
İlişkin Yönetmelik” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay
Geçiş Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yapılır.
Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında
geçiş yapılır.
2013-2014 Eğitim Öğretim yılı II. yarıyılında, yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde
aranılan özellikler, gerekli başvuru belgeleri ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
KONTENJAN TÜRLERİ VE KOŞULLARI
A- KURUMLARARASI KONTENJAN (İlkbahar döneminde sadece Meslek Yüksekokulu için)
Başarılı ve izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer olan öğrenciler için
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kontenjandır. Programların
eşdeğerliğine, programların normal eğitim süresi, YGS/LYS puan türü, öğretim programı vb.
özellikler gözönüne alınarak karar verilir.
Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması
gerekir.
a) Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli
(öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
b) Öğrencinin programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki dönemi (önlisans
programlarında bir dönemi) tamamlamış olması zorunludur.
c) Öğrencinin ilgili Yönetim Kurulunca belirlenen ve ilan edilen YGS/LYS puan koşulunu
sağlaması zorunludur.
d) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait öğretim
programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması (ODTÜ için kredili derslerde en
az DD, kredisiz derslerde S) zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında
(müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı
olmayan (ODTÜ için FF, FD, NA, U, I, W) öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
50
e) Öğrencinin genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 (yüzlük sistemi kullanan programlar
için en az 70/ 100) olması zorunludur.
f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat,
portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.
B- KURUM İÇİ GENEL KONTENJANI
ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusundan başvuru yapan lisans öğrencilerinden, başarılı ve
izlemiş olduğu program ile başvurduğu program eşdeğer olan öğrenciler için ilgili yönetim
kurulu tarafından belirlenen kontenjandır.
Bu kapsamdaki adayların başvuru koşulları, Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanı başvuru
koşulları ile aynıdır.
C- KURUM İÇİ ÖZEL KONTENJANI
ODTÜ Ankara ve Kuzey Kıbrıs Kampusundan başvuru yapan lisans öğrencilerinden, başarı
yetersizliği ve/veya program intibak koşullarını sağlayamama nedeni ile “Kurumiçi Genel
Kontenjan” kategorisinden yararlanamayan veya yararlanma imkanı olmayan öğrenciler için
ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjandır. Bu kontenjanın amacı üniversiteye
giriş sırasında, kişisel yetenekleri ile uyumlu olmayan tercih yapan ODTÜ öğrencilerine
program değiştirme olanağı tanımaktır.
Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması
gerekir.
a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait YGS/LYS puanının,
başvurduğu programın o yıla ait YGS/LYS genel kontenjan taban puanına eşit veya yüksek
olması zorunludur.
b) Öğrencinin başvuru sırasında ODTÜ’deki bir lisans programına kayıtlı veya izinli (öğrenci
statüsünde) olması ve o dönem sonunda hangi nedenle olursa olsun, üniversite ile ilişiğinin
kesilmemiş olması zorunludur.
c) Öğrencinin lisans programında (İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında) en az iki dönemini, en fazla
6. dönemini tamamlamış olması zorunludur.
d) Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm kredili dersleri başarmış (en az DD)
olması zorunludur.
e) Öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 1.25/ 4.00 olması zorunludur.
f) Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer başvuru koşullarını (mülakat,
portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur.

Kimya programına başvuran adayların aldıkları Kimya derslerinden en az CC notu
almış olmaları gerekir. Ancak öğrencilerin genel not ortalamalarının 3.00 ve
üzerinde olması halinde Kimya derslerinden en az DD notu almış olmaları yeterlidir.
51
YGS / LYS VE EŞDEĞERİ PUANLARA İLİŞKİN KOŞULLAR
a) Uyruklarından biri TC veya KKTC olan adaylar Kurumlararası ve Kurumiçi yatay geçiş
kontenjanlarına YGS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır. Liseyi Türkiye’de bitirenler ile
liseye en az bir yıl yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olan ve Özel Durumlar için yatay geçiş
kontenjanlarına başvuru yapacak olan TC veya KKTC olan adaylar da Özel Durumlar için yatay
geçiş kontenjanlarına YGS/LYS puanı ile başvurmak zorundadır.
b) Yatay geçişte gözönüne alınacak YGS/LYS puan türü, başvurulan programın yerleştirme
puan türüdür. Değerlendirmede öğrencinin üniversiteye girdiği yıl almış olduğu YGS/LYS
puanları arasından, öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği program için geçerli olan türdeki
puanı gözönüne alınır.
c) Kurumlararası kontenjana başvuracak adaylar için öngörülen asgari YGS/LYS puanına ilişkin
koşullar ilgili Yönetim Kurulları tarafından belirlenir.
d) Meslek Yüksekokulu programlarına yatay geçiş yapmak için başvuranlarda 4702 sayılı
Kanun gereği YGS/LYS puanı şartı aranmaz.
e) Yurt dışındaki ve yurt içindeki bir yükseköğretim kurumundan başvuran yabancı uyruklu
öğrenciler kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan sınav sonuç belgelerini (SAT,
GCE vb.) sunmak zorundadır.
f) Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile bir lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrenciler yatay geçiş
için başvuramazlar.
Mühendislik Fakültesi bölümlerine başvuran adaylar için:
Üniversiteye 2010 yılı ve sonrasında LYS-MF4 ile giren ve başvurduğu programın o yıla ait
LYS-MF4 Genel Kontenjan taban puanından 40 puandan daha düşük LYS-MF4 giriş puanı (her
türlü ek puan dışında ilgili puan türündeki AOBP’li Y-ÖSS puanı) olan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
Fen-Edebiyat ve Mimarlık Fakültesi bölümlerine başvuran adaylar için:
Adayın üniversiteye girmiş olduğu yıla ait YGS/LYS puanının, başvurduğu programın o yıla ait
genel kontenjan taban puanına oranı 0.950’den düşük olan adayların başvuruları
değerlendirmeye alınmaz.
GEREKLİ BELGELER
Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar
teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.
1. Başvuru Formu
İlgili internet adresinden (http://oidb.metu.edu.tr/formlar) temin edilir. Birden fazla program
için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekir. Bu form üzerinde tercihler
belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine
gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.
52
2. Not belgesi
Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı
notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge (kopya kabul edilmez). ODTÜ içinden
başvuru yapan adayların not belgesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından başvurusuna
eklenir.
3. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi
ODTÜ içinden başvuru yapan adayların not belgesi ve ÖSYS sonuç belgesi Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığı tarafından başvurusuna eklenir.
4. Üniversite kataloğu fotokopisi
ODTÜ dışından yapılan başvurularda, üniversite kataloğundaki ilgili bölüme ait tüm sayfaların
onaylanmış fotokopisi (ders müfredatı, ders içerikleri, bölüme ait bilgiler)
5. Ek Belge
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne başvuru yapacak adayların gerekli belgelere ek olarak
bitirdiği son döneme ait sınıf mevcudunu ve adayın sınıf mevcudu içindeki sıralamadaki yerini
gösteren resmi belge sunmaları gerekir.
Başvuru aşamasında lise diplomasının aslı veya fotokopisi istenmemektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ: 3-6 Şubat 2014
Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak üniversiteye elden (Evrak ve Arşiv
Müdürlüğüne) ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz.
Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye
alınmayanlara bildirim yapılmaz, bu durumda olan adayların bilgileri internet adresinde
duyurulur. Bu durumlarda başvuru ücreti ve evrakı iade edilmez.
SONUÇLARIN İLANI
Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi 21 Şubat 2014 tarihinde ilgili internet
adresinden (http://oidb.metu.edu.tr/) duyurulur.
KATKI PAYI ÖDEMELERİ
Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrenciler katkı paylarını
kurum/bölümlerinde geçirdikleri öğrenim süreleri de göz önüne alınarak öderler.
önceki
İNTİBAK İŞLEMLERİ
ODTÜ içi yatay geçişlerde öğrencilerin önceki programlarında aldıkları dersler ve notlar
öğrencilerin yeni programlarındaki not ortalamalarında (program dışı sayılan dersler hariç) ve
not belgelerinde yer alır. Farklı kodla alınmış olan dersler için eşdeğerlik işlemleri (intibak)
yapılır.
ODTÜ dışındaki üniversitelerden yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin, daha önce
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında almış oldukları dersler, Bölüm Başkanlığının
önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı doğrultusunda, yeni programlarına sayılabilir. Bu
derslerin notları öğrencilerin dönem ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz, ancak ilgili
dersler için muafiyet işlemi görürler.
AZAMİ SÜRE
Yatay geçiş ile kurum/ bölüm değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/ programlarında
harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır.
53
54
2
2
1
Fizik
Kimya
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sosyoloji
Tarih
1
1
ÖZEL
Felsefe
1
2
1
1
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
Endüstriyel Elektronik
-
1
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
MESLEK YÜKSEK OKULU
1
Gıda Mühendisliği
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2. SINIF (2a)
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GENEL (MYO)
KURUM İÇİ KURUMLAR ARASI
1. SINIF (1c)
Biyoloji
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı
MİMARLIK FAKÜLTESİ
PROGRAMLAR
GENEL (MYO)
KURUMLAR ARASI
1. SINIF (1a)
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
4
2
6
1
-
1
GENEL
KURUM İÇİ
2. SINIF (2b)
-
-
-
-
-
-
-
1
1
2
1
2
3
1
2
-
ÖZEL
KURUM İÇİ
2. SINIF (2c)
2013-2014 / II. DÖNEM YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
3
2
2
1
-
-
GENEL
KURUM İÇİ
3. SINIF (3b)
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
1
1
-
-
ÖZEL
KURUM İÇİ
3. SINIF (3c)
PROGRAMLAR BAZINDA LYS TABAN PUANLARI
2010
Puan
Türü
2010
Taban
Puanı
MF-4
504.676
494.868
464,050
Biyoloji
MF-2
455.150
434.827
387,322
Felsefe
TM-3
436.021
420.030
385,340
Fizik
MF-2
401.998
380.760
320,276
Kimya
MF-2
440.116
415.856
368,862
Matematik
MF-1
482.017
465.009
403,225
Moleküler Biyoloji ve Genetik
MF-3
511.738
504.173
472,267
Sosyoloji
TM-3
451.500
438.750
413,002
Tarih
TS-2
478.977
462.530
433,420
Gıda Mühendisliği
MF-4
484.559
480.017
441,483
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
MF-4
519.634
515.368
488,648
Jeoloji Mühendisliği
MF-4
433.347
428.242
393,050
Kimya Mühendisliği
MF-4
493.475
485.942
451,561
Maden Mühendisliği
MF-4
422.653
417.137
384,517
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği
MF-4
492.890
485.137
452,925
PROGRAMLAR
2011
Taban
Puanı
2012
Taban
Puanı
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
55
ÇİFT ANA DAL/YAN
DAL PROGRAMLARINA
BAŞVURULAR
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru Birimi
Tel : 0 (312) 210 34 48 -210 21 29
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-mail : [email protected]
URL:http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/ciftyanindex.
html
BAŞVURU TARİHLERİ: 3-6 Şubat 2014
BAŞVURU KOŞULLARI
Çift Ana Dal Programları

Öğrenci, duyurulmuş olan çift ana dal programına, ana dal lisans programının en
erken 3. döneminin başında başvurabilir.

Başvurulan döneme kadar ana dal programında alınmış tüm kredili derslerden DD
veya üzeri, kredisiz derslerden S notu alınmış olmalıdır. Çekilme işlemi yapılmış (W
statüsündeki) dersler alınmamış ders kapsamındadır.

Genel not ortalaması en az 3.00/ 4.00 olmalıdır.

Öğrencinin başvuru yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını yerine
getirmiş olması zorunludur.

Matematik Bölümüne başvuru yapan adayların MATH 119-120/ veya MATH 157158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az BB notu almış
olmaları gerekir.
Yan Dal Programları

Öğrenci, kontenjan ilan edilmiş olan yan dal programına, ana dal lisans programının
en erken 3. döneminin başında başvurabilir.

Başvurulan döneme kadar ana dal programında alınmış tüm kredili derslerden DD
veya üzeri, kredisiz derslerden S notu alınmış olmalıdır. Çekilme işlemi yapılmış (W
statüsündeki) dersler alınmamış ders kapsamındadır.

Genel not ortalamasının en az 2.50/ 4.00 olması gerekir.

Öğrencinin başvuru yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını yerine
getirmiş olması zorunludur.

Matematik Bölümüne başvuru yapan adayların MATH 119-120/ veya MATH 157158 veya MATH 151-152 veya MATH 155-156 derslerinden en az CB notu almış
olmaları gerekir.
Aynı dönemde hem yatay geçiş hem de çift ana dal/ yan dal başvurusunda bulunan
adaylardan, yatay geçiş başvurusu kabul edilenlerin çift ana dal/ yan dal programlarına
yapmış oldukları başvuruları (ilan edilen kontenjan sınırları dahilinde kalmış olmaları
durumunda dahi) değerlendirmeye alınmaz.
Yaz Okulunda alınan dersler ve notları Yaz Okulunu izleyen Sonbahar dönemi başvurularında
değerlendirmeye alınmaz.
56
Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye
alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim
yapılmaz, sonuçlar ilgili web sayfasında duyurulur.
Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili
yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler,
önkoşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının web
sayfasından incelemeleri önerilir.
BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminde ilk kez elektronik ortamda
yapılacaktır. Programlara başvuru yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adrese kullanıcı kodu
ve şifreleri ile giriş yaparak çift ana dal/ yan dal başvuru formunu dolduracaktır.
https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Double_Major_Minor_Programs_Application_243/main.
php
Başvuru için ÖİDB’ye herhangi bir evrak (başvuru formu, transkript vb.) teslimi
yapılmayacaktır.
Öğrenciler, ekranda listelenen çift ana dal/ yan dal programları içinden tercihlerini (tercih
sırası belirterek) işaretleyecektir. Çift ana dal/yan dal programları için toplamda en fazla 5
program tercihi yapılabilir.
Başvuru koşullarını sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayan adaylara e-posta
yolu ile bilgi iletilecektir.
Çift ana dal/yan dal programlarına kabul edilen adayların listesi 21 Şubat 2014 tarihinde ilgili
web sayfasından duyurulacaktır.
57
2013–2014 / II. DÖNEM YAN DAL KONTENJANLARI
MİMARLIK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI
Program
Programın Adı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Şehir ve Bölge Planlama
Ürün Tasarımı
Şehir Planlama
Kontenja
n
2
5
FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI
Program
Programın Adı
Biyoloji
Felsefe
Biyoloji
Mantık ve Bilim Felsefesi
Felsefe Tarihi
Fizik
Katı Hal Fiziği
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Fizik
Kontenja
n
2
5
5
10
10
2
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Kimya
Kimya **
Matematik
Matematik
Psikoloji
Psikoloji
Sosyoloji
Sosyoloji
Tarih
Tarih
(**)Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği dışındaki bölümlerin öğrencilerine yönelik.
5
3
5
6
5
EĞİTİM FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI
Program
Programın Adı
Yabancı Diller Eğitimi
Alman Dili
Kontenja
n
25
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMLARI
Program
Programın Adı
Çevre Mühendisliği
Çevre Kimyası
Çevre Mikrobiyolojisi
Aerodinamik
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
58
İtki
Havacılık ve Uzay Yapıları
Uçuş Araçları Kontrolü
Yapı Analizi ve Tasarımı
Geoteknik
Kontenja
n
3
3
2
2
2
2
3
3
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği
Mühendislik Fakültesi
Yer Bilimleri
Kimyasal Reaksiyon Müh.
Mineral Teknolojisi
Kaya Mekaniği
Üretim
Mühendislik Metalleri ve Alaşımları
5
10
3
3
5
4
Seramik Malzemeleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan
Algılama
4
15
2013-2014 / II. DÖNEM ÇİFT ANA DAL KONTENJANLARI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI
Program
Kontenjan
Çevre Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Havacılık ve Uzay
Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
2
1
2
Maden Mühendisliği
Petrol ve Doğal Gaz
Mühendisliği
3
1
5
5
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI
Program
Felsefe
Fizik
Biyoloji
Kimya
Matematik
Sosyoloji
Kontenjan
5
10
1
5
3
3
59
ÇİFT ANA DAL/ YAN DAL PROGRAMLARINDA BAŞARI VE
PROGRAMA DEVAM KOŞULLARI
ÇİFT ANA DAL PROGRAMINDA

Çift ana dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi akademik
nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift ana dal programı veren bölümün
önerisi ve çift ana dal programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
yarıyıl izni verilebilir.

Çift ana dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, çift
ana dal programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru
koşullarını sağladıkları takdirde yeniden çift ana dal programlarına başvurabilir.

Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal
genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar çift ana dal programından
izinli sayılır.

Öğrenci çift ana dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift ana dal
programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin çift ana dal
programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir.
YAN DAL PROGRAMINDA

Yan dal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders
alamayacak olan öğrencilere yan dal programı veren bölümün önerisi ve yan dal
programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl izni verilebilir.

Yan dal programında, izin almadan iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrenci, yan dal
programına devam hakkını kaybeder. Bu durumdaki öğrenciler başvuru koşullarını
sağladıkları takdirde yeniden yan dal programlarına başvurabilir.

Ana dal programında genel not ortalaması 2.00'ın altına düşen öğrenci, ana dal
genel not ortalamasını 2.00’ın üzerine çıkarana kadar yan dal programından izinli
sayılır.

Öğrenci yan dal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yan dal programı
derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

Anadal programında azami süre nedeni ile intibaka uğrayan öğrencinin yan dal
programı da intibak çerçevesinde değerlendirilir.
ÇİFT ANA DAL/ YAN DAL PROGRAMLARINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İLE HALEN
PROGRAMLARA DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİ, KAYITLI VE MEZUN
ÖĞRENCİ SAYILARI (1994 yılından itibaren)
Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler çift ana dal/ yan dal programlarına başvuru yapmak
isteyen öğrencilerimizi bilgilendirmek amacı ile verilmektedir. Tablo; çift ana dal/ yan dal
programlarında halen kayıtlı olan öğrenciler ile programları başarı ile tamamlamış olan
öğrencilerin hangi bölüm (ana dal) öğrencileri olduğunu göstermektedir. Ayrıca ilgili
programlardan mezun olan öğrenci sayıları ile halen kayıtlı öğrenci sayıları belirtilmiştir.
60
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARI
ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN
ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)
Bilgisayar Müh.
Kayıtlı:10 öğrenci
Mezun:48 öğrenci
Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat
Müh., Havacılık ve Uzay Müh., Makina Müh.,
Matematik, İstatistik, Fizik, Moleküler Biyoloji ve
Genetik
İnşaat Müh., Kimya Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh.
Biyoloji
Çevre Müh.
Kayıtlı: 1 öğrenci
Mezun: 14 öğrenci
Elektrik E. Müh.
Kayıtlı: 10 öğrenci
Mezun: 21 öğrenci
Endüstri Müh.
Kayıtlı: 8 öğrenci
Mezun: 38 öğrenci
Gıda Müh.
Kayıtlı: 1 öğrenci
Mezun: 14 öğrenci
Havacılık ve Uzay Müh.
Kayıtlı: 13 öğrenci
Mezun: 13 öğrenci
Jeoloji Müh.
Kayıtlı: 1 öğrenci
Mezun: 2 öğrenci
Kimya Müh.
Kayıtlı: 11 öğrenci
Mezun: 52 öğrenci
Maden Müh.
Mezun: 1 öğrenci
Makina Müh.
Kayıtlı: 7 öğrenci
Mezun: 29 öğrenci
Metalurji ve Malzeme Müh.
Kayıtlı: 1 öğrenci
Mezun: 6 öğrenci
Petrol ve Doğalgaz Müh.
Kayıtlı: 1 öğrenci
Mezun: 2 öğrenci
İnşaat Müh.
Kayıtlı: 2 öğrenci
Mezun: 2 öğrenci
Bilgisayar Müh., Kimya Müh., Makina Müh., Fizik,
Matematik, Petrol ve Doğalgaz Müh., İnşaat Müh.,
Havacılık ve Uzay Müh., İstatistik, Biyoloji,
Elektrik ve Elektronik Müh.
Çevre Müh., Elektrik ve Elektronik Müh., İnşaat Müh.,
Makina Müh.,Gıda Müh., Jeoloji Müh., Kimya Müh.
İktisat, İşletme, Sosyoloji, Matematik, İstatistik,
Bilgisayar Müh.,Okul Öncesi Öğretmenliği
Çevre Müh., Kimya Müh.
Biyoloji , Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya
Elektrik ve Elektronik Müh., Makina Müh.,
Jeoloji Müh., Fizik, Kimya, İstatistik, Bilgisayar Müh.,
Matematik
İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği
Endüstri Müh., Gıda Müh., Çevre Müh., Jeoloji Müh.,
Metalurji ve Malzeme Müh., Fizik, Kimya , Petrol ve
Doğalgaz Müh., Biyoloji, İşletme, Gıda Mühendisliği
Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi
Jeoloji Mühendisliği
Endüstri Müh., Havacılık ve Uz.Müh. Kimya Müh.,
Elektrik ve Elektronik Müh, Metalurji ve Mal. Müh.,
İnşaat Müh., Fizik, Çevre Müh., Petrol ve Doğalgaz
Müh., Kimya, Çevre Müh., Gıda Müh.
Fizik, Maden Müh., Makina Müh., Havacılık ve Uzay
Müh., Çevre Müh., Kimya Müh.
Kimya Müh., Jeoloji Müh., Maden Müh.,
Jeoloji Müh., Şehir ve Bölge Planlama, İşletme, Maden
Müh., Çevre Müh.
61
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇİFT
ANA DAL PROGRAMLARI
ÇİFT ANA DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN
ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMÜ (ANA DALI)
Kimya
Kayıtlı: 2 öğrenci
Mezun: 31 öğrenci
Biyoloji
Kayıtlı: 4 öğrenci
Mezun: 18 öğrenci
Felsefe
Kayıtlı: 5 öğrenci
Mezun: 15 öğrenci
Kimya Müh. Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
İnşaat Müh., Elektrik ve Elektronik Müh,
Matematik
Kayıtlı: 8 öğrenci
Mezun: 151 öğrenci
Fizik
Kayıtlı: 23 öğrenci
Mezun: 65 öğrenci
Sosyoloji
Kayıtlı: 12 öğrenci
Mezun: 41 öğrenci
MÜHENDİSLİK FAK. YAN DAL
PROGRAMLARI
Fizik, Psikoloji, Sosyoloji , Kimya, Elektrik ve Elektronik
Müh.,
Mimarlık, Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh.,
Psikoloji, Sosyoloji, Matematik, Kimya, Fizik,
İşletme, İktisat, Siyaset Bil. ve Kamu Yön., Felsefe,
Tarih, Endüstri Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh.,
Bilgisayar Müh., İngilizce Öğrt.
Bilgisayar Müh., E.Elektronik Müh., Endüstri Müh.,
İnşaat Müh., Makina Müh., Havacılık ve Uzay Müh.
Gıda Müh., İşletme, Fizik, İstatistik, Kimya, Felsefe,
İktisat, Kimya Müh., Elektrik ve Elektronik Müh.
Elektrik Elektronik Müh., Kimya Müh., Makina Müh.,
Hvcl ve Uzay Müh., Matematik, Kimya, İnşaat
Müh.,Endüstri Müh.,Biyoloji,İktisat,Met.ve Mlz. Müh.
Bilgisayar Müh.,
Makina Müh., Elektrik Elektronik Müh.
Şehir ve Bölge Planlama, Psikoloji, Felsefe, Tarih
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme,
Uluslararası İlişk. , Endüstri Ürünleri Tasarımı,
Metalurji ve Malzeme Müh. , Havacılık ve Uzay Müh.
Bilgisayar Müh. , Fizik, İngilizce Öğrt.
YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN
BÖLÜMÜ (ANA DALI)
Bilgisayar Müh.
Bilişim Sistemleri
Kayıtlı: 20 öğrenci
Mezun: 38 öğrenci
Elektrik Elektronik Müh, Havacılık ve Uzay Müh.,
Makina Müh., Endüstri Müh., İstatistik, Matematik,
Moleküler Biyoloji ve Genetik, İşletme,
Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Eğitimi,
Şehir ve Bölge Planlama, Kimya Müh., İnşaat Müh.,
Bilgisayar Müh., Fizik
Çevre Müh.
Mezun:17 öğrenci
Çevre Kimyası
Kayıtlı:2 öğrenci
Elektrik Elektronik Müh.
Telekomünikasyon
Kayıtlı: 6 öğrenci
Mezun: 6 öğrenci
İnşaat Müh., Kimya Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh.
Jeoloji Müh., Biyoloji, Kimya, Kimya Öğrt. ,
Metalurji ve Malzeme Müh., Moleküler Biyoloji ve
Genetik,
Bilgisayar Müh., Endüstri Müh. , Matematik
Bilgisayar Öğr.Tekn.Eğitimi , Fizik , Kimya Öğrt.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Havacılık ve Uzay
Müh.
62
Endüstri Müh.
Mezun: 77 öğrenci
Yöneylem Araştırması
Kayıtlı: 3 öğrenci
Üretim Planlaması ve Kontrolu
Kayıtlı: 7 öğrenci
Kalite Planlaması ve Kontrolu
Kayıtlı: 4 öğrenci
Gıda Müh.
Mezun: 17 öğrenci
Gıda Bilimi
Kayıtlı: 3 öğrenci
Havacılık ve Uzay Müh.
Mezun: 21 öğrenci
İtki
Kayıtlı: 5 öğrenci
Aerodinamik
Kayıtlı: 5 öğrenci
Havacılık ve Uzay Yapıları
Kayıtlı: 4 öğrenci
Uçuş Araçları ve Kontrolu
Kayıtlı: 9 öğrenci
İnşaat Müh.
Mezun: 11 öğrenci
Geoteknik
Kayıtlı: 1 öğrenci
Yapı Analizi Tasarımı
Kayıtlı: 8 öğrenci
Jeoloji Müh.
Mezun: 10 öğrenci
Yer Bilimi
Kayıtılı: 6 öğrenci
Kimya Müh.
Kim. Reaksiyon Müh.
Kayıtlı: 24 öğrenci
Mezun: 20 öğrenci
Makina Müh.
Üretim
Kayıtlı: 25 öğrenci
Mezun: 41 öğrenci
Metalurji ve M. Müh.
Mezun: 25 öğrenci
Müh. Metal ve Alaşımları
Kayıtlı: 8 öğrenci
Seramik Malzemeleri
Kayıtlı: 2 öğrenci
Bilgisayar Müh., Elektrik Elektronik Müh., Gıda Müh.,
İnşaat Müh., Kimya Müh., Makina Müh. İstatistik,
İşletme
Kimya Müh., Çevre Müh. , Biyoloji, Kimya
Kimya Öğr., Sosyoloji,
Elektrik Elektronik Müh., Makina Müh. ,
Bilgisayar Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Fizik,
İlköğretim Matematik Öğrt., Fizik Öğrt., Endüstri
Ürünleri Tasarımı, Matematik
Havacılık ve Uzay Müh., Çevre Müh., Maden Müh.,
Jeoloji Müh. Makina Müh., Şehir ve Bölge Planlama,
Mimarlık, Fizik, Elektrik ve Elektronik Müh., Metalurji
ve Malzeme Müh., Fizik, Elektrik ve Elektronik Müh.,
Matematik
Çevre Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., Maden Müh.
Şehir ve Bölge Planlama , İnşaat Mühendisliği
Çevre Müh. , Maden Müh., Gıda Müh. , Kimya Müh,
İnşaat Müh. , Kimya, Biyoloji, Petrol ve Doğalgaz Müh.
, Kimya Öğretmenliği, Makina Müh.
Endüstri Müh. , Havacılık ve Uzay Müh. , Metalurji ve
Malzeme Müh. , Elektrik ve Elektronik Müh. ,
İnşaat Müh. , Petrol ve Doğalgaz Müh. , Kimya Müh,
Endüstri Ürünleri Tasarımı, Fizik, İşletme
Havacılık ve Uzay Müh. , Maden Müh. , Makina Müh. ,
Kimya , Kimya Öğretmenliği , Petrol ve Doğalgaz Müh.
, İnşaat Müh., Fizik, Kimya Müh., Matematik
63
Mekatronik
Kayıtlı: 43 öğrenci
Mezun: 76 öğrenci
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve
Uzaktan Algılama
Kayıtlı: 22 öğrenci
Mezun: 76 öğrenci
MİMARLIK FAKÜLTESİ YAN DAL
PROGRAMLARI
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Ürün Tasarımı
Kayıtlı: 6 öğrenci
Mezun: 27 öğrenci
Mimarlık
Mezun: 28 öğrenci
Mimarlık Kültürü
Kayıtlı:23 öğrenci
Koruma
--Şehir ve Bölge Planlama
Mezun: 35 öğrenci
Şehir Planlama
Kayıtlı: 11 öğrenci
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ YAN
DAL PROGRAMLARI
Biyoloji
Kayıtlı: 6 öğrenci
Mezun: 47 öğrenci
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kayıtlı: 6 öğrenci
Mezun: 5 öğrenci
Felsefe
Mezun: 102 öğrenci
Felsefe Tarihi
Kayıtlı: 14 öğrenci
Mantık ve Bilim Felsefesi
Kayıtlı: 8 öğrenci
64
Elektrik Elektronik Müh., Makina Müh., Havacılık ve
Uzay Mühendisliği, Fizik, Matematik
Şehir ve Bölge Planlama, Jeoloji Müh., Maden Müh.,
Petrol ve Doğalgaz Müh., Makina Müh., İnşaat Müh.
Çevre Müh.,Elektrik ve Elektronik Müh., Bilgisayar
Öğr.Tekn.Eğitimi, Fizik, Biyoloji, Matematik,
Kimya Müh., Endüstri Müh.
YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN
BÖLÜMÜ (ANA DALI)
Havacılık ve Uzay Müh., Makina Müh., İnşaat Müh.,
Bilgisayar Müh. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama
Matematik, Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Öğr. Tekn.
Eğitimi, Elektrik ve Elektronik Müh., İşletme, Sosyoloji,
Felsefe, Endüstri Mühendisliği, İlköğretim Okul Öncesi
Öğr, İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İnşaat Müh. , Endüstri Ürünleri Tasarımı Bilgisayar
Öğr.Tekn.Eğitimi , İngilizce Öğretmenliği , Tarih ,
Felsefe , Fizik Öğretmenliği , Şehir ve Bölge Planlama ,
Sosyoloji , Makina Müh. , İşletme, , İktisat, Matematik,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Okul Önc. Öğr.,
İlköğretim Fen Bilg. Öğr., Uluslararası İlişkiler
İnşaat Müh. , Mimarlık, Sosyoloji, İktisat, Felsefe,
Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Endüstri
Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler
YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN
BÖLÜMÜ (ANA DALI)
Gıda Müh., Kimya Müh., Fizik, Psikoloji , Kimya
İlköğretim Fen Bilgisi Öğr., Çevre Mühendisliği, Makina
Mühendisliği, Felsefe, Elektrik ve Elektronik Müh.,Okul
Öncesi Öğrt., Psikoloji
Kimya, Kimya Müh., Gıda Mühendisliği,Biyoloji,
Elektrik ve Elektronik Müh., İlköğretim Fen Bilgisi
Öğretmenliği, Psikoloji, İstatistik
Bilgisayar Müh., Çevre Müh., Elek. Elektronik Müh.,
Endüstri Müh., Metalurji ve Mal. Müh., Gıda Müh.,
Makine Müh, Fizik, İstatistik, Matematik, Psikoloji,
Sosyoloji, Tarih, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, İngilizce Öğr., İlköğretim Fen Bilgisi Öğr.,
İlköğretim Matematik Öğr., Okul Öncesi Öğr., Endüstri
Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama ;
Uluslararası İlişkiler, Moleküler Biyoloji ve Genetik,
İşletme, Mimarlık, Bilgisayar Öğr. ve Tekn. Eğitimi
Fizik
Mezun: 37 öğrenci
Fizik
Kayıtlı: 12 öğrenci
Katı Hal
Kayıtlı: 13 öğrenci
İstatistik
Kayıtlı: 3 öğrenci
Mezun: 18 öğrenci
Kimya
Kayıtlı: 14 öğrenci
Mezun:33 öğrenci
Matematik
Kayıtlı: 15 öğrenci
Mezun: 62 öğrenci
Psikoloji
Kayıtlı: 19 öğrenci
Mezun: 139 öğrenci
Sosyoloji
Kayıtlı: 22 öğrenci
Mezun: 130 öğrenci
Tarih
Kayıtlı: 9 öğrenci
Mezun: 17 öğrenci
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
YAN DAL PROGRAMLARI
İktisat
Mezun: 224 öğrenci
İktisat Politikası
Kayıtlı: 19 öğrenci
Uluslararası İktisat
Kayıtlı: 19 öğrenci
İktisat Teorisi
Kayıtlı: 10 öğrenci
Bilgisayar Müh., Elektrik Elektronik Müh., Havacılık ve Uzay
Müh., Makina Müh., Metalurji ve Malzeme Müh. , Kimya
Müh., Gıda Müh., Matematik, Biyoloji, İlköğretim
Matematik Öğr., İlköğretim Fen Bilg. Öğr., Moleküler
Biyoloji ve Genetik Fizik Öğretmenliği
Endüstri Müh., Matematik, Sosyoloji, İktisat, Biyoloji,
İlköğretim Matematik Öğrt., Moleküler Biy. Ve Genetik
Çevre Müh., Elektrik ve Elektronik Müh., Gıda Müh.,
Metalurji ve Malz. Müh., Endüstri Müh., Kimya Müh.,
Biyoloji, Biyoloji Öğr. İlköğretim Fen Bilgisi Öğr., Moleküler
Biyoloji ve Genetik, İlköğretim Matematik Öğr., Endüstri
Ürünleri Tasarımı
Makina Müh., Endüstri Müh., Bilgisayar Müh., Elektrik
Elektronik Müh., Petrol ve Doğalgaz Müh., İnşaat Müh.,
Kimya Müh., Endüstri Müh.,Havacılık ve Uzay Müh.,
İstatistik, Fizik, Biyoloji, İktisat, İşletme, İlköğretim
Matematik Öğr., İlköğretim Fen Bil. Öğr., Bilgisayar
Öğr.Tekn. Eğitimi, Fizik. Öğr.
Bilgisayar Müh., E.Elektronik Müh., Endüstri Müh., Hvcl. ve
Uzay Müh., İnşaat Müh., Kimya Müh. End.Ür. Tasarımı,
Şehir ve Bölge Planlama İktisat, Mol. Biyoloji ve Genetik,
Felsefe, Sosyoloji İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
Tarih, Uluslararası İlişkiler, Bilgisayar Öğr.Tekn. Eğitimi,
İngilizce Öğr., Okul Öncesi Öğr., İlköğretim Fen Bilgisi Öğr.,
Biyoloji, İşletme-SUNY
Elek. ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh.,
Kimya Müh., Makina Müh., Metalurji ve M. Müh.,
Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Felsefe, Tarih,
Psikoloji, İstatistik, İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bil. Kamu Yön., İngilizce Öğr., Okul Öncesi Öğr.,
İlköğretim Matematik Öğr. Moleküler Biy. ve Gen., Şehir ve
Bölge Planlama
Sosyoloji, Felsefe, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, İngilizce Öğrt. Elekt. ve Elektronik Müh.,
Uluslararası İlişkiler, Okul Öncesi Öğr.,
YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN
BÖLÜMÜ (ANA DALI)
Elektrik ve Elektronik Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh.,
Makina Müh., İstatistik, Matematik, İşletme, Şehir ve Bölge
Planlama, Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilgisayar Öğretimi ve
Teknolojileri Eğitimi
65
İşletme
Mezun: 83 öğrenci
Kurumsal Finans
Kayıtlı: 11 öğrenci
Genel İşletme
Kayıtlı: 12 öğrenci
Girişimcilik
Kayıtlı: 18 öğrenci
Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi
Mezun: 82 öğrenci
Yönetim Çalışmaları
Kayıtlı: 5 öğrenci
Siyaset Çalışmaları
Kayıtlı: 11 öğrenci
Uluslararası İlişkiler
Mezun: 75 öğrenci
Avrupa Çalışmaları
Kayıtlı: 21 öğrenci
EĞİTİM FAKÜLTESİ YAN DAL
PROGRAMLARI
Elektrik Elektronik Müh. , Makina Müh., Bilgisayar Müh.,
İnşaat Müh., Endüstri Müh., Kimya Müh.
Matematik, Sosyoloji, Psikoloji, Fizik, Felsefe,
İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İstatistik,
İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar Öğr.Tekn. Eğitimi, Okul
Öncesi Öğretmenliği, Havacılık ve Uzay Müh. ,
Uluslararası İlişkiler, Biyoloji
Yabancı Diller Eğitimi
Mezun: 172 öğrenci
Alman Dili
Kayıtlı: 36 öğrenci
Çevre Müh., E. Elektronik Müh.,Gıda Müh., Maden
Müh.Havacılık ve U. Müh., ,Makina Müh., Petrol ve D.
Müh., Endüstri Müh., Kimya Müh., Biyoloji, Fizik, Psikoloji,
Sosyoloji, Felsefe,Tarih, İktisat, İşletme, Siyaset Bil. ve
Kamu Yön., Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğrt., Endüstri
Ürn. Tas., Biyoloji, Kimya Öğrt., İlköğretim Matematik Öğrt.
, İstatistik , İnşaat Müh. , Matematik, Okul Öncesi Öğrt.,
66
İnşaat Müh., Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat,
Uluslararası İlişkiler, İngilizce Öğr., İlköğretim Mat. Öğrt.
Makina Müh., Okul Öncesi Öğrt., Şehir ve Bölge Planlama,
Tarih, Endüstri Müh.
Petrol ve Doğalgaz Müh., Endüstri Müh., İnşaat Müh.
Bilgisayar Müh., Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, İktisat, İşletme,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yön., İngilizce Öğr., Okul Öncesi
Öğrt., Felsefe
YAN DAL PROGRAMLARINI İZLEYEN ÖĞRENCİLERİN
BÖLÜMÜ (ANA DALI)
ÖZEL ÖĞRENCİ
BAŞVURULARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Başvuru Birimi
Tel
: 0 (312) 210 34 12 -210 21 29
Faks
: 0 (312) 210 79 60
E-ileti
: [email protected]
http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/ozel..html
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nin bazı maddeleri aşağıda
özetlenmiştir.

Özel öğrenciler, ODTÜ’nün normal eğitim öğretim programlarından birine kayıt
olmadan, kendilerine sınırlı sayıda derse katılma izni verilen öğrencilerdir.

Özel öğrenci başvuru koşulları, gerekli belgeler, kayıt işlemleri vb. bilgiler ÖİDB
internet sitesinde duyurulur.

Özel öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır.

Özel öğrencilerin derslere kabulü için dersi veren öğretim üyesi onayı ile ayrıca
aşağıda belirtilen akademik birimlerin onayı gerekir.
- Lisans derslerinde ilgili bölüm başkanlığının onayı
- Lisansüstü derslerde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim
kurulu kararı

Özel öğrenci statüsünde alınan derslerin lisansüstü programlara saydırılması
konusunda enstitüler bazında farklı uygulamalar bulunmaktadır. İleride lisansüstü
programa ders saydırmak üzere özel öğrenci statüsünde ders alanların ilgili Enstitü
ile irtibat kurmaları önerilir.

Derslere kabul edilen öğrenciler kayıt belgeleri ile birlikte ÖİDB’ ye başvurur,
derslere kayıt işlemi ÖİDB tarafından yapılır.

Diğer üniversitelerin lisansüstü programlarına kayıtlı olup, enstitülerinin onayı ile
ODTÜ'den ders almak isteyen öğrenciler de belirtilen başvuru ve kayıt işlemlerini
yaparlar. Aksi takdirde (başvuru ve kayıt işlemlerini yapmadan, gerekli ücretleri
ödemeden) derslere devam eden öğrencilerin dönem sonunda notlarının verilmesi
mümkün değildir.

Özel öğrenci statüsünde toplamda en fazla dört yarıyıl ders alınabilir.

Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla iki ders, toplamda ise kredili en fazla
dört ders alabilir.

Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarında belirtilen
kurallara uymak zorundadır.

Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen haklardan
yararlanır.

Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.

Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları
gösteren bir belge verilir.

Üniversiteye kendi aracı ile gelecek olan özel öğrencilerin aşağıda belirtilen internet
adresinde yer alan ODTÜ TAŞIT PULU hakkında bilgileri incelemeleri önerilir.
http://www.ihm.odtu.edu.tr/tasitpullari.pdf
67
BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ: 12-28 ŞUBAT 2014
GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru formu (http://oidb.metu.edu.tr/formlar) adresinden çekilebilir ya da ÖİDB/ Giriş
Kat / Başvuru Biriminden alınabilir)
2. Mezun statüsünde olanlardan Mezuniyet Belgesi (Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
onaylı fotokopisi. Başvuru belgeleri bir yıl sonra iptal edilmektedir. Bu nedenle asıl (orjinal)
belge verilmesi durumunda daha sonra iadesi mümkün olmayacaktır.
3. “Öğrenci” statüsünde olanlar için öğrenci belgesi.
4. 2 adet fotoğraf: Fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde son altı ay
içinde çekilmiş, yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir durumda olmalıdır.
5. Başvuru ve kredi başına ders ücreti dekontu.
Başvuru formu üzerine dersi veren Öğretim Üyesinin ve ilgili Bölüm Başkanlığı’nın onayı
alınmalıdır. Onaylanan başvuru formu, gerekli belgeler eklenerek son başvuru tarihine kadar
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Biriminden teslim edilmelidir. Özel
öğrenciler bu işlemleri tamamladıklarında, kayıtları yapılmış olacaktır. Özel öğrenciler,
etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.
BAŞVURU VE KREDİ BAŞINA DERS ÜCRETLERİ
BAŞVURU ÜCRETİ
TC uyruklu : 70 TL
Uluslararası Öğrenci : 55 $
ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ (KREDİ BAŞINA)
TC Uyruklu:250 TL
Uluslararası Öğrenci : 250 $
ÖZEL ÖĞRENCİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI (BİR YILLIK)
Uluslararası Öğrenci: 5000 $
Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece 1 dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde
özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorunludur. Ancak ara vermeden, üst üste
özel öğrencilik başvurusu yapanlar ikinci ve daha sonraki başvurularında, başvuru ücreti
ödemezler. Özel öğrenci statüsünde kredisiz ders (İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans
programlarında Graduate Seminar ve Term Project hariç) alınması durumunda 2 kredi
üzerinden ödeme yapılır. Özel öğrencilerin, kayıt iptali veya dersten çekilmek istemesi
durumunda, dönemin ilk iki haftası içinde başvurmak koşulu ile katkı paylarının tümü,
dördüncü hafta sonuna kadar ise, % 50’sinin iadesi yapılır. Döneme kayıt yaptırdıktan sonra,
yeterli sayıda öğrencinin kayıt yaptırmamış olması nedeni ile dersin kapatılması vb. gerekçeli
durumlarda, ilgili dönemin derslerinin başlamasından itibaren bir ay bitimine kadar başvuru
yapılmak kaydı ile başvuru ve kredi ücreti iadesi istenebilir. İade işleminin yapılabilmesi için
68
http://www.oidb.metu.edu.tr/form/index.html adresinde yer alan Ödeme İadesi Başvuru
formunun kaydedilip bilgisayarla doldurulması ve dekontun bir kopyasının eklenmesi gerekir.
Bu nedenle ödeme dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.
BANKA HESAP NUMARALARI
BANKA
İş Bankası ODTÜ Ş.
Yapı Kredi Ban. ODTÜ Ş.
Vakıflar Bankası ODTÜ Ş.
Akbank ODTÜ Şubesi
Garanti Bankası ODTU Ş.
Ziraat Bankası ODTÜ Ş.
TL HESABI
TR110006400000142290431564
TR750006701000000072415359
TR530001500158007289873356
TR850004600656888000024689
TR310006200133200006201891
TR280001001537089654275005
DOLAR HESABI
TR480006400000142293123036
TR520006701000000072417034
TR920001500158048000861797
TR020004600656001000039754
TR260006200048300009004288
-
ÖZEL ÖĞRENCİ KREDİ ÜCRETİNİ %50 İNDİRİMLİ OLARAK ÖDEYENLER
ODTÜ’de öğretim görevlisi, okutman, uzman, idari ve teknik personel olanlar (part-time
öğretim elemanları hariç), özel öğrenci kredi başına ders ücretini % 50 indirimli öderler.
Devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi olanlar, özel öğrenci kredi başına ders ücretini %
50 indirimli öderler.
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve araştırma görevlileri özel öğrenci kredi başına ders
ücretini % 50 indirimli öderler.
Bu kapsamdakilerin ÖİDB’ de bulunan görevliye akademik kimlik kartlarının fotokopisini
sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte olduğunu, bağlı
bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile belgelendirmeleri gerekir.
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI-ÖZEL ÖĞRENCİ
Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak ders almak
isteyenler için katkı payı indirimi veya muafiyeti söz konusu değildir. Bu programlardan özel
öğrenci olarak ders almak isteyenler ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders
ücretini öderler. Bu öğrenciler bankaya ödeme yapmadan önce ÖİDB/ Öğrenci Katkı Payı
Ofisi’ne (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) gideceklerdir. Bu birimden, bankaya ödeme
yapabilmek için bir talimat yazısı alacaklardır. Bu talimat yazısı ile bankaya giderek, ilgili
banka ve hesap numarasına ders ücretlerini ödeyeceklerdir. Özel öğrenciler kayıt için gerekli
evrakları ve banka dekontunun bir kopyasını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/
Başvuru Birimi’ndeki görevliye teslim edeceklerdir. Banka dekontunun aslı ve bir kopyası
ayrıca ilgili programın sekreteryasına teslim edilecektir.
AÇILAN DERSLER
Açılan dersler için : http://oibs.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/
69
ÖĞRENCİLERDEN BAZI HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN
ÜCRETLER
BİRİM FİYATI
(10 Eylül 2013 tarihinden itibaren geçerlidir)
Başvuru (lisans, lisansüstü, özel öğrenci, yatay geçiş) Ücreti
Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü
öğrenciler başvuru ücretinden muaftır. Diğer adaylar aşağıda belirtilen
ücreti öderler.


TC Uyruklu
Uluslararası öğrenci
İngilizce Yeterlik Sınavı/Düzey Belirleme Sınavı Ücreti
ODTÜ Temel İngilizce Bölümünde ilgili akademik yılda kayıtlı olan öğrenciler
sınav ücretinden muaftır. Diğer adaylar aşağıda belirtilen ücreti öderler.
İngilizce Yeterlik Sınavı Ücreti
Özel Öğrenci Ders Ücreti (Kredi Başına)
Türkiye’de Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü
öğrenciler özel öğrenci kredi ücretinden muaftır. Diğer adaylar aşağıda
belirtilen ücreti öderler.


TC uyruklu

Kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler için bir akademik yıl içinde
beş belge ücretsizdir. Altıncı ve üzeri her belge için ücret ödenir.


Mezun
Uluslararası öğrenci
Özel Öğrenci İngilizce Hazırlık Programı (1 Yıllık) Yabancı Uyruklu
Not Çizelgesi (Transkript) Ücreti (Öğrenci veya resmi her kopya için)
Yurt dışına posta
Akıllı Kart
Kullanım hatasından kaynaklanan nedenlerle veya öğrencinin kendi isteği
ile yenilenen kartlar için ücret ödenir.
Öğrenci Belgesi
Kayıtlı lisans ve lisansüstü öğrenciler için bir akademik yıl içinde beş belge
ücretsizdir. Altıncı ve üzeri her belge için ücret ödenir.
Diploma Ücreti (ikinci nüsha)
"Aslı Gibidir" Belge Onayı (Sayfa Başına)
Kayıtlı öğrencilerin dosyalarında bulunan orijinal belgelerin (lise diploması,
TOEFL vb. dil belgesi, askerlik belgesi) onayı ücretsizdir.
ODTÜ Geçici Mezuniyet Belgesi/ODTÜ Diploma onayı için ücret ödenir.
70
70 TL
55 $
75 TL
250 TL
250 $
5000 $
5 TL
5 TL
10 $
25 TL
1 TL
75 TL
1 TL
71
GARANTİ BANKASI
İŞ BANKASI
VAKIFLAR BANKASI
YAPI KREDİ BANKASI
HALK BANKASI
ZİRAAT BANKASI
* Diğer Hizmetler için belirlenen banka hesap numaralarına katkı payı ödemesi yapılmaz..
DİĞER
HİZMETLER
(DOLAR)
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
Başvuru Ücreti
TR02000460065600100003 TR65000620013320000900 TR48000640000014229312 TR92000150015804800086 TR52000670100000007241
(lisans,
9754
3036
1797
7034
4288
lisansüstü,özel
öğrenci, yatay
geçiş,
çiftanadal/yand
al, değişim
programı),
Özel Öğrenci
Kredi Ücreti
-
DİĞER
HİZMETLER
(TL) (**)
Başvuru Ücreti
(lisans,
lisansüstü,özel
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
IBAN NO
öğrenci, yatay TR85000460065688800002 TR31000620013320000620 TR11000640000014229043 TR53000150015800728987 TR75000670100000007241 TR84000120013720000600 TR28000100153708965427
geçiş,
4689
1564
3356
5359
5005
1891
0004
çiftanadal/yand
al, değişim
programı),
Özel Öğrenci
Kredi Ücreti,
İngilizce
Yeterlik
Sınavı,
Transcript,
Kimlik,
Akademik Yıl
Pulu, Diploma,
Cüppe, Onaylı
Belge
Fotokopisi
AKBANK
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
BAZI HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLERE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ONUR İLKESİ
ODTÜ Topluluğunun her üyesinden, aşağıdaki onur ilkesini akademik hayatın en
temel yapı taşlarından biri olarak kabul etmesi ve bu ilkeye sürekli bağlı kalınan bir akademik
ortamın oluşması için gereğini yapması beklenir.
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin tüm bireyleri, güvenilir, sorumluluk sahibi ve
onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve
belgelerin kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar”.
ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ
SAYI: 184
OCAK-ŞUBAT 2014
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Belgin Ayvaşık
Gülhan Yüksel
Nesrin Ünsal
Yayına Hazırlayan
Bekir Demirbaş
Tel: 0 (312) 210 34 17 Fax: 0 (312) 210 79 60
E-İleti:oidb@ metu.edu.tr
http://www.oidb.metu.edu.tr
ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca iki ayda bir yayımlanır.
72
Download

Ocak - Şubat 2014