ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ
SAYI: 186
Mayıs-Haziran 2014
SAYI: 182
EYLÜL-EKİM 2013
İÇİNDEKİLER
Önemli Tarihler
2
İÇİNDEKİLER
Önlisans ve lisans programlarında “sınamalı” öğrenciler
Yaz Okulu Katkı Payı Ödemeleri
Akademik Takvim

Katkı payı miktarları
Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin hükümler, katkı
payı/öğrenim
ücreti
miktarları,
banka hesap numaraları

Banka
hesap
numaraları
Etkileşimli kayıtlar, kayıt PC salonları ve çalışma saatleri, öğrenci
Yaz
Okuluna
İlişkin Akademik
Kurallarbirimler, kayıt kontrolleri,
şifreleri,
problemlerde
başvurulacak
Bilişim
Kaynakları
Kullanım
Yaz Okulu Etkileşimli Kayıtları Politikaları
Kim nasıl kayıt yapmalı?
Yaz
Okulunda
Açılan
Matematik
ve Modern
Dillerkazanan
Servis Derslerine
6111/6353
sayılı
kanun
kapsamında
kayıt hakkı
öğrenciler
Uluslararası Ortak Lisans Programları (SUNY) kayıtları
Kayıt
Meslek Yüksekokulu ikinci öğretim öğrenci kayıtları
Kim
Nasıl
Kayıt
Yapmalı
Yatay
geçişi
kabul
edilen öğrenci kayıtları
Lisansüstü
programlara
yeni kabul
edilen öğrenci
kayıtları
Ankara Ve Kuzey Kıbrıs Kampusu
Öğrencilerinin
Diğer
Kampusta
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrenci kayıtları
Açılan
Yaz Okuluna
Kayıtları
Derslikler
ve binaları
Tarih
dersleri
Bütünleme Sınavları
Türk Dili dersleri
Özel
Öğrenci
Başvuruları
İngilizce
dersleri
Seçimlik dil dersleri
ODTÜ’de Öğrenci iken ODTÜ Dışından Özel Öğrenci Statüsünde
IS 100 dersi
Alınan
DerslerDeğişiklikleri
Yönetmelik
Askerlik işlemleri
Sonbahar Dönemi Kayıtları- Hatırlatma
Özel Öğrenci başvuruları ve kayıtları
Öğrencilerdenbazı
bazıhizmetler
hizmetlerkarşılığı
karşılığıalınan
alınanücretler
ücretler
Öğrencilerden
4
2
3
10
18
20
22
25
26
28
34
37
38
39
40
42
45
48
54
57
61
5
9
10
13
14
15
16
18
21
22
23
1
ÖNEMLİ TARİHLER
Akademik Takvim
http://www.oidb.metu.edu.tr/acadcal.html
20 – 24 Haziran 2014 Yaz Okulu kayıtları ve katkı payı ödemeleri (TİB)
25 Haziran 2014
25 Haziran 2014
Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri
tarafından Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarına
iletilmesi
Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin
başlaması
Yaz Okulu katkı payı ödemeleri (önlisans, lisans ve
23 - 27 Haziran 2014 lisansüstü programlar)
Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları
25 – 27 Haziran 2014 (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
23 – 27 Haziran 2014 Yaz Okuluna özel öğrenci başvuruları ve kayıtları
28 Haziran 2014
Mezunlar Günü
29 Haziran 2014
Diploma Töreni
Yaz Okulu (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
30 Haziran 2014
derslerinin başlaması
Lisansüstü kabul sonuçlarının Enstitü Anabilim Dalı
Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine
7 Temmuz 2014
iletilmesi
Gerekçeli durumlarda yaz okulu katkı payı iade
11 Temmuz 2014
başvurusu için son gün
Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü
11 Temmuz 2014
Müdürlükleri tarafından ilanı ve ÖİDB´ye iletilmesi
Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin
22 Temmuz 2014
kesilmesi
Uzatılmış Bahar Dönemi (Temel İngilizce Bölümü)
22 Temmuz 2014
derslerinin kesilmesi
YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı (Sabah Oturumu: 10:00;
Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarım saat önce sınav
yerinde olunmalıdır) (Temel İngilizce Bölümü
23 Temmuz 2014
öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB
2
Uzatılmış Bahar Dönemine devam eden ve yönetmelik
çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar için)
Ramazan Bayramı (Arife:27 Temmuz Pazar, Bayram 3
28 – 30 Temmuz 2014 gün)
Yaz Okulu (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)
13 Ağustos 2014
derslerinin kesilmesi
Yaz Okulu sonu sınavları (13 Ağustos saat:18.00'den
13 - 16 Ağustos 2014 itibaren)
Uluslararası öğrenciler için 2014-2015 Eğitim Öğretim
15 Ağustos 2014
Yılı lisans programları başvuruları için son gün
Yaz Okulu notlarının verilmesi için son gün (saat:
17 Ağustos 2014
24:00)
18 Ağustos 2014
Yaz Okulu notlarının ilan edilmesi
Öğretim elemanları için Yaz Okuluna ait maddi hata
18 - 24 Ağustos 2014 not girişleri (saat:24:00)
Yaz Okuluna ait Incomplete (I) not girişleri (saat:
18 - 24 Ağustos 2014 24:00)
Yaz Okuluna ait maddi hata notlarının Bölüm
18 - 25 Ağustos 2014 Başkanlıkları tarafından onaylanması (saat 24:00)
25 Ağustos 2014
Incomplete (I) notlarının ilanı
30 Ağustos 2014
Zafer Bayramı (Cumartesi)
3
ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA
“SINAMALI” ÖĞRENCİLER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddeleri
aşağıda belirtilmiştir.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı başından geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Programa yeni yönetmelikle başlayanlar, 2012-2013/ I. Döneminde önlisans ve lisans
programlarının birinci sınıf birinci döneminde olan öğrencilerdir.
Sınamalı öğrenciler
MADDE 30 – (1) Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00’ın altında olan
öğrenciler Sınamalı (Probation) öğrenci olarak tanımlanır.
(2) Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar.
Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (FF, FD, NA, U) aldıkları dersler olmak üzere
daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar.
(3) Sınamalı öğrenciler, daha önce aldıkları seçmeli bir dersin yerine saydırmak kaydı
ile daha önce almadıkları farklı bir seçmeli dersi alabilir.
(4) Sınamalı öğrenciler için bu Yönetmelikte belirtilen asgari ders yükü ile ilgili kural
uygulanmaz.
(5) Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not
ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE – (1) 2012 – 2013 eğitim öğretim yılından önce lisans programlarına
başlamış olan öğrencilerden, bu Yönetmeliğin 29 ve 30 uncu maddeleri kapsamında
başarısız olanlara, sadece 2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı birinci ve ikinci yarıyıllarına
mahsus olmak üzere 43 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Programa eski yönetmelikle başlayanlar, 2012-2013/ I. Döneminde önlisans ve lisans
programlarında birinci sınıf veya yukarı sınıflarda ve ikinci döneminde veya yukarı
döneminde olan öğrencilerdir.
Geçici madde hükümleri gereği 2012 – 2013 eğitim öğretim yılından önce lisans
programlarına başlamış olan öğrenciler 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı I.
Döneminden itibaren iki dönem üst üste genel not ortalamaları 2.00’ın altında
olmaları durumunda sınamalı duruma düşeceklerdir.
Bu durumda, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönemi sonunda genel not ortalaması
2.00’ın altında olan öğrenciler, 2013-2014/II. dönemi sonunda genel not ortalamaları
yeniden 2.00’ın altında kalırsa sınamalı duruma düşeceklerdir. Bu öğrenciler takip
eden dönemde (yaz okulunda ders alanlar yaz okulu döneminde, yaz okulunda ders
almayanlar güz döneminde) sınamalı öğrenci statüsünde ders alabilirler.
4
YAZ OKULU
ÖĞRENİM ÜCRETİ
ÖDEMELERİ
Öğrenci Katkı Payı Ofisi
(Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/2. Kat)
Tel : 210 34 09, 210 71 69
Faks: 0 (312) 210 35 29
http://www.oidb.metu.edu.tr/odeme/index.html
e-posta: [email protected], [email protected]
ÖNEMLİ TARİHLER
20 – 24 Haziran 2014
23 - 27 Haziran 2014
11 Temmuz 2014
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri yaz okulu katkı
payı/öğrenim ücretiödeme tarihleri
Lisans, Lisansüstü, MYO öğrencileri yaz okulu katkı
payı/öğrenim ücreti ödeme tarihleri
Gerekçeli durumlarda katkı payı iade işlemleri için başvuru son
tarih
YAZ OKULU KATKI PAYI MİKTARLARI
1) TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ (Ödeme Yaz Okulu dönemi bazındadır)
Mimarlık, Mühendislik
İktisadi ve İdari Bilimler
Fen Edebiyat
Eğitim
Lisansüstü Programlar
ODTÜ SUNY Uluslararası Ortak
Programlar
TC UYRUKLU
(TL)
494
382
350
175
319
2200
YABANCI UYRUKLU
(TL)
1482
1146
1050
525
957
2200
2) ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI (Ödeme ders kredisi bazındadır)
Mimarlık, Mühendislik
İktisadi ve İdari Bilimler
İktisadi ve İdari Bilimler SUNY Prog.
Fen Edebiyat
Eğitim
Eğitim SUNY Prog.
Meslek Yüksek Okulu
2.Öğretim Meslek Yüksek Okulu
TC UYRUKLU
(TL)
58
45
45
41
20
20
32
53
YABANCI UYRUKLU
(TL)
174
135
135
123
60
60
---
3) LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR (Ödeme ders kredisi bazındadır)
Tüm örgün öğretim programları
Bilgisayar Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
Uluslararası İlişkiler (ikinci öğretim)
Medya ve Kültürel Çalışmalar (ikinci öğretim)
TC UYRUKLU
(TL)
37
400
400
275
250
YABANCI UYRUKLU
(TL)
111
400
400
275
250
5
ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Yaz Okulunda bütün öğrenciler öğrenim ücreti öder.
Aşağıda belirtilen kurumlardan burs alan uluslararası öğrencilerin yaz okulu ödemeleri
ilgili kurumlar tarafından yapılır.

İslam Kalkınma Bankası Burslusu öğrenciler

Afgan Hükümeti Burslusu öğrenciler

Pakistan Hükümeti Burslusu öğrenciler

Türkiye Burslusu olan öğrenciler
Yaz okulu öğrenim ücreti ödemeleri kredi bazında hesaplanır. Yani, öğrencilerin almış
oldukları her bir kredili ders için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa göre ödemesi
gereken kredi bazında toplam öğrenim ücreti/öğrenim ücreti kontrolü yapılır. Kredisiz
dersler (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) için (2)
kredi üzerinden ödeme yapılır.
İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, bir başka ikinci öğretim tezsiz
yüksek lisans programından ders aldıklarında, kendi programlarının ders ücretlerinin
dışında ayrıca ders aldıkları diğer programın kredi başına öğrenim ücretini de ilgili
ders için öderler. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri, birinci
öğretim programından ders aldıklarında ilgili ders için birinci öğretim programı
öğrencilerinin ödedikleri kredi başına öğrenim ücretini öderler.
BANKA DEKONTLARI
Öğrenim ücreti “Öğrenim ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaraları” başlığı
altında belirtilen bankaların “On-Line Öğrenim ücreti Hesap Numaraları”na
ödenecektir. Öğrenciler bankaya öğrenim ücretini öderken mutlaka öğrenci
numaralarını belirtmeli, ayrıca öğrenci numaralarını dekont üzerine işletmelidir.
Banka şubelerinden (şehir içi/ dışı) “On-Line Öğrenim ücreti Hesap Numaraları”na
yapılan ödemeler için havale ücreti alınmaz.
Gerekçeli durumlarda öğrenim ücretinin iade işlemlerinde banka dekontunun
sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması
önerilir.
KAYIT PROGRAMININ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ
Öğrenim ücreti ödemelerinde bankalar ve üniversite arasındaki veri alışverişi
çevrimiçidir (online). Öğrenciler bankalara ödeme yaptıkları anda ödeme bilgileri
kayıt programına yansımaktadır.
6
Kayıt programı öğrencilerin ödeme bilgilerini kontrol etmektedir.
Öğrencilerimizin kayıt süreci başlamadan önce aşağıda adresi verilen programdan
ödeme bilgilerini kontrol etmesi önerilir.
http://oibs.metu.edu.tr/Student_Semester_Details_61
ÖĞRENİM ÜCRETİ/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ
Dersin açılmaması/ kapatılması gerekçesi ile öğrenim ücreti/öğrenim ücreti iadesi
Üniversite tarafından ilan edilen “öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi”ne kadar
başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayıt olacağı derslerin açılmaması, derse yeterli
sayıda öğrencinin kayıt olmaması nedeni ile derslerin kapatılması vb. durumlarda
ödenmiş olan öğrenim ücreti iade edilir.
Öğrenim ücreti iade işlemi için izlenecek yol
Öğrenim ücreti iade işleminin yapılabilmesi için aşağıda belirtilen internet adresinden
temin edilen formun doldurularak çıktısının alınması, ödeme dekontunun (2.Öğretim
Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri ayrıca ödeme dekontunu ilgili bölüme
onaylatmalıdır) aslının forma eklenmesi ve Öğrenci Katkı Payı Ofisine teslim edilmesi
gerekir.
https://oibs2.metu.edu.tr/Student_Payback_Application_233/
ODTÜ’DE İLGİLİ BİRİM
Katkı payı, öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katkı
Payı Ofisinde (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) yürütülmektedir. Gerekçeli
durumlarda öğrenim ücreti/öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme
bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarının çözümü için bu birime başvurabilirler.
7
8
İŞ YAŞAMI TEMELLİ ÖĞRENME/WBLS
ORTAK PROGRAMI HESABI
TR540004600656888000066181
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
KATKI PAYI (DOLAR) (*)
TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü
öğrenciler (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans
öğrencileri dahil)
ÖĞRENİM ÜCRETİ (SUNY/ ULUSLAR
ARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI
ÖĞRENCİLERİ)
On-Line Katkı Payı Hesabı
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
Banka Şubelerinden, İnternet Üzerinden ve
Bankamatik ile
Ödeme Yapılabilir.
Banka Şubelerinden ve İnternet Üzerinden
Ödeme Yapılabilir.
KATKI PAYI (TL)
TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü
öğrenciler (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans
öğrencileri dahil)
İş Bankası
Akbank
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
SUNY UOLP
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
On-Line Katkı Payı Hesabı
Banka Şubelerinden Ödeme Yapılabilir.
Banka Şubelerinden ve İnternet Üzerinden
Ödeme Yapılabilir.
On-Line Katkı Payı Hesabı
Yapı Kredi Bankası
Vakıflar Bankası
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI
YAZ OKULUNA İLİŞKİN AKADEMİK KURALLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin bazı maddeleri aşağıda
belirtilmiştir.











Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek olan öğretim elemanının
isteği, ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığı önerisi üzerine ilgili
yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Yaz Okulunda bir öğrenci en çok iki ders alabilir (ODTÜ Yaz okulunda
iki ders alan bir öğrenci aynı yaz döneminde bir başka üniversitenin
yaz okulunda da ders alırsa bu dersi programına saydıramaz).
Sınamalı durumda olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri yaz
okulunda alamaz.
Yaz Okulunda ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme
uygulanmaz.
Yaz Okulu sonunda öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır.
Sınamalı durumda olan öğrenciler yaz okulu sonunda ilgili
yönetmelikte belirlenen not ortalamasını sağladıkları takdirde
sınamalı durumları ortadan kalkar.
Yaz okulu sonunda ilgili yönetmelikte belirlenen koşulları
sağlayamayan öğrenciler sınamalı duruma düşer.
Yaz Okulunda alınan notlar transcriptlerde Yaz Okulu dönemi olarak
gösterilir.
İlgili yönetmelikte belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler yaz okulu
sonunda mezun olabilir.
Yaz okulu dönemi, öğrencilerin azami süresi içinde sayılmaz. Bu
nedenle, yaz okulu döneminde öğrencilerin dönem sayısı bir önceki
dönemin aynısıdır.
Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Yaz Okulu derslerinde en az
öğrenci sayısı 20 olarak belirlenmiştir. 20’den az öğrencinin kayıt
olduğu dersler kapatılır (Fakülte/Enstitü/MYO Yönetim Kurulunun
gerekçeli kararı ile açık tutulması gereken dersler hariç). Bu nedenle
kayıtlar bitiminde yapılacak incelemeler sonrasında bazı derslerin
kapatılması mümkündür.
9
YAZ OKULU
ETKİLEŞİMLİ KAYITLARI
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
e-posta: [email protected]
http://www.bidb.odtu.edu.tr
KAYIT İŞLEMLERİ
Etkileşimli kayıt aşağıdaki işlemlerden oluşur:
1.
2.
3.
Katkı payının ödenmesi
Etkileşimli ders kaydının yapılması
Danışman onayının alınması
Akademik Takvimde belirtilen kayıt süresi bittikten sonra, bu işlemlerden birini
eksik yapan öğrenci kayıt sürecini tamamlamamış olur.
KAYIT PROGRAMI
Kayıtlar http://register.metu.edu.tr URL adresi kullanılarak yapılacaktır.
Kayıt anında birden fazla kayıt ekranı açmayınız. Birden fazla ekran açılması
durumunda hatalı kayıt yapılması olasıdır.
KAYIT TARİHLERİ VE SAATLERİ
Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (*)
25 Haziran 2014 (Saat 9.00) –
27 Haziran 2014 (Saat 17.00)
(*) Etkileşimli kayıtların ilk günü Danışman Onayları Saat 10.00’da başlar.
Yaz okulunda aşamalı kayıt uygulaması yapılmamaktadır. Bütün öğrenciler (üniversite
içinden/dışından, kablolu/ kablosuz) aynı anda sisteme giriş yapabilecektir.
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.
DANIŞMAN ONAYLARI
Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacakları dersler ile ilgili olarak danışmanları ile
görüşmeleri önerilir.
Danışman onayı işlemi iki şifre (öğrenci+danışman) kullanılarak yapılacaktır. Öğrenci
kayıt işlemini tamamladıktan sonra danışmanı ile biraraya gelecek ve onay işlemini
birlikte gerçekleştirecektir.
Danışmanın bulunmadığı durumlarda Bölüm Başkanları da danışman onayı vermeye
yetkilidir.
Danışman “ONAY” ı alınmamış kayıtlar geçersizdir.
KAYIT PC SALONLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ
Kayıtların yapıldığı PC salonlarında kayıt programının kullanımı konusunda öğrencilere
yardımcı olacak görevliler bulunacaktır.
10
Kayıtlar için açık olacak PC Salonları:
http://www.bidb.odtu.edu.tr/kayit (Türkçe)
http://www.cc.metu.edu.tr/register (İngilizce)
adresinde ilan edilecektir.
ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ
Kayıtlar, merkezi sunucu sistemlere ait kullanıcı kodlarının şifreleri ile yapılacağından
şifrelerinizi etkileşimli kayıtlar başlamadan önce kontrol etmeniz ve problemleriniz
için ilgili görevliye (BİDB/B Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde (09.00-12.30
ile 13.30-17.00) öğrenci kimliğiniz ile birlikte başvurmanız gerekmektedir. Şifre
kontrolünüzü kayıtlardan önce mutlaka yapmanız önerilir. Kayıtlar süresince yapılan
şifre değişikliklerinde http://register.metu.edu.tr adresine erişim 30 dakika sonra
sağlanabilecektir.
ÖĞRENİM ÜCRETİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ
Öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgiler bankalar tarafından çevrimiçi (online)
olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ödeme yaptıktan hemen sonra kayıt programına
girebileceklerdir.
PROBLEMLERDE BAŞVURULACAK BİRİMLER






BİDB merkezi sunucu sistemler üzerinde tanımlı kullanıcı kodu/şifre
işlemleri için ilgili görevliye (BİDB/B Katı/B14 No'lu oda) mesai saatleri
içerisinde (09.00-12.30 ile 13.30-17.00) öğrenci kimliğiniz ile birlikte
başvurmanız gerekmektedir.
Almak istediğiniz dersler için kayıt programının verdiği mesajlar (ders bölüm
tarafından tanımlanmamış olabilir, ders öğrencinin kayıtlı olduğu bölüme
verilmiyor olabilir, kapasite dolmuş olabilir, vb.) için dersi veren bölümün
sekreterliğine başvurunuz.
Öğrenim ücreti problemleriniz için Öğrenci Katkı payı Ofisine (Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) başvurunuz.
Kütüphaneye borçlu gözükmeniz durumunda Kütüphane Dokümantasyon
Daire Başkanlığına (KDDB) başvurunuz.
Kayıt işleminizi danışmanınıza onaylattırdıktan sonra, bir değişiklik
yapılması gerektiğinde danışmanınıza başvurunuz.
Kayıt ile ilgili sorularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.
KAYIT KONTROLLERİ
Uyarı Mesajları:
Kayıt programı öğrenci bazında bazı yönetmelik kontrollerini yapacak ve öğrencilere
uyarı mesajları verecektir. Öğrencilerimizin bu uyarı mesajlarını dikkatle okumaları ve
kayıtlarını uyarılar çerçevesinde yapmaları önerilir.
11
Ders Ölçütleri:
Öğrencilerin ekleyecekleri dersler, bölüm kullanıcıları tarafından belirlenen ölçütlere
(dersten alınan önceki not, dersin verileceği bölüm, sınıf, soyadı, kapasite vb. ölçütler)
göre verilecektir.
Önkoşullu Dersler:
Kayıt programı önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapacaktır. Önkoşul kontrolü
yönetmelik gereği, kayıtlı olunan bölüm/ program bazında değil, ders bazında
(katalogda tanımlandığı şekilde) yapılır. Kayıt yapılmak istenen ders için ön koşul
sağlanmamış ise program bu derse kayıt izni vermeyecektir.
Seçmeli Dersler:
Bölümlerin müfredatlarında yer alan seçmeli ders kategorileri aşağıda belirtilmiştir.
Bölümler birbirinden farklı olan tanımları kullanmaktadırlar.





Technical Elective- Nontechnical Elective
Departmental Elective- Nondepartmental Elective
Restricted Elective
Elective
Free Elective
Bölümler bazında kullanılan kategori tanımlarına aşağıdaki adresten (undergraduate
curriculum) ulaşılabilir.
https://catalog.metu.edu.tr/
Öğrenciler seçmeli derslerine kayıt olurken sadece kendi müfredatlarında belirtilen
kategorilerde kayıt olabileceklerdir.
Dersler, bölümler bazında ve kategori tanımlarına göre Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde
(ÖİBS) tanımlanmıştır. Bir ders ya sistemde tanımlandığı statüde ya da “Free Elective”
olarak (bu tanımı kullanan bölümler için) alınabilecektir.
Etkileşimli kayıtlar sırasında dersin kategorisine ilişkin bir sorunla karşılaşıldığında,
ilgili bölümün sekreterine başvurulması gerekir.
Ders kategorileri ile ilgili bilgilere “View Student Course Categories” programından
erişilebilir.
Konuya ilişkin karşılaşılan sorular için [email protected] adresine yazılabilir.
ODTÜ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKALARI
ODTÜ
bilişim
kaynakları
kullanım
politikaları
konusunda
http://bidb.odtu.edu.tr/671-odtu-bilisim-kaynaklari-kullanim-politikalari
adresinden ulaşılabilir.
12
bilgilere
web
YAZ OKULUNDA AÇILAN
MATEMATİK VE MODERN DİLLER SERVİS
DERSLERİNE KAYIT
MATEMATİK BÖLÜMÜ İLE MODERN DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN
VERİLEN SERVİS DERSLERİNE KAYIT
Matematik Bölümü ile Modern Diller Bölümü tarafından verilen servis
derslerinde kontenjanlar sınırlıdır. Taleplerin tümünün karşılanması mümkün
olmayacaktır.
Belirtilen derslerde yazokuluna mahsus olmak üzere aşağıda belirtilen
uygulama yapılacaktır.
I. Bu kapsamdaki dersleri yazokulunda aldığı takdirde yazokulu sonunda
mezuniyet durumunda olan öğrencilere öncelik verilecektir. Bu kapsamdaki
öğrenciler ÖİDB’den mezuniyet durumunda olduklarına dair yazı alacak ve
bir dilekçe ekinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na verecektir. Bölüm başkanlığı
tarafından bu öğrencilerin ilgili derse kayıt olmaları sağlanacaktır.
II. Matematik ve Modern Diller Bölümünün kayıtlar sırasında bırakılan (drop)
derslerin kapasite bilgileri 09.00, 13.00 ve 16.00 saatlerinde
güncellenecektir.
İlgili derse kayıtlı öğrenci sayısı seans başında veya iki seans arasında
maksimum kapasiteye ulaşınca bir sonraki seans başına kadar ilgili ders için
(kapasite artırımı yapılsa dahil) ders ekleme (add) yapılamayacaktır.
Aynı süreçler grup değişiklikleri için de geçerlidir.
Yaz okulunda açılan ilgili bölümlerin servis derslerine kayıt konusunda detaylı
bilgilere (açılacak dersler, dersin alınma kriterleri, kapasite vb.) aşağıdaki
adresten ulaşılabilir.
http://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/
Bölüm başkanlıkları duyurularına aşağıdaki web sayfalarından ulaşılabilir.
http://math.metu.edu.tr/
http://mld.metu.edu.tr/
13
YAZ OKULUNDA
KİM NASIL KAYIT YAPMALI ?
Temel İngilizce Bölümü öğrencileri
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden, yıl içi ortalamaları 49.50-64.49
olduğu için Haziran Yeterlik Sınavını alamayanlar ve/veya Haziran Yeterlik
Sınavında başarısız olanlardan isteyenler yaz okuluna devam edebilecektir.
Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden yaz okuluna kayıt yaptırmak
isteyenler, öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen tarihe kadar
ödeyerek kayıt işlemini tamamlamış olacaktır. Temel İngilizce Bölümü
öğrencileri etkileşimli kayıt işlemi yapmayacaklardır.
Birinci sınıfa yeni başlayacak olan öğrenciler ve programlara halen devam
etmekte olan öğrenciler
Bu öğrenciler katkı paylarını ödeyerek PC Salonuna gidip kayıt işlemini
yapacaklardır.
14
ANKARA VE KUZEY KIBRIS KAMPUSU
ÖĞRENCİLERİNİN DİĞER KAMPUSTA AÇILAN YAZ
OKULUNA KAYITLARI
Ankara Kampusu Öğrencilerinden Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKK) Yaz
Okulunda Ders Almak İsteyenler








KKK Yaz Okulunda açılacak dersler ve yaz okulu kayıtlarına ilişkin
bilgilere http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
KKK Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler Ankara
kampusunda kayıtlı oldukları Bölüm Başkanlığına başvurur.
Başvurusu uygun görülen öğrenciye ait bilgiler ilgili bölüm başkanlığı
tarafından KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir.
Başvurusu kayıtlı oldukları bölüm başkanlığı tarafından uygun
görülen öğrenciler oim.kkk.odtu.edu.tr adresinde yer alan Yaz
Okulu Ön Kayıt Formu’nu doldurur.
Başvurusu KKK tarafından uygun görülen, yaz okulu öğrenim
ücretini ödeyen ve önkayıt işlemleri tamamlanan öğrenciye ait
bilgiler KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından öğrencinin Ankara
kampusunda kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına bildirilir.
Ankara kampusunda ilgili öğrenci için Bölüm Başkanlığının önerisi
üzerine ilgili yönetim kurulu kararı alınır. Öğrencinin KKK yaz
okulunda aldığı dersleri içeren karar ÖİDB’ye iletildikten sonra kayıt
işlemleri ÖİDB tarafından tamamlanır.
Ankara kampusu öğrencileri Kuzey Kıbrıs Kampusu Yaz Okulunda
Ankara Kampusunda geçerli olan kredi başına ücreti öderler.
Yurt ücretleri vb. bilgilere bilgilere http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr
adresinden ulaşılabilir.
Kuzey Kıbrıs Kampusu Öğrencilerinden Ankara Kampusu Yaz Okulunda
Ders Almak Isteyenler
 Kuzey Kıbrıs Kampusu öğrencilerinden Ankara kampusunda ders
almak
isteyen
öğrencilere
ait
bilgilere
http://www.oim.kkk.odtu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
15
BÜTÜNLEME SINAVLARI
YENİ UYGULAMA
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı II. döneminde bütünleme sınavına girmek
isteyen öğrenciler başvuru yapacaktır.
Bütünleme sınavlarına girebilmek için öğrencilerimizin aşağıda belirtilen
adresten kullanıcı kodu ve şifreleri ile programa giriş yaparak başvuru
yapmaları gerekmektedir.
http://oibs2.metu.edu.tr/Viev Resit Examination Student 226
ÖNEMLİ TARİHLER
13 Haziran 2014
14 Haziran 2014
14 - 16 Haziran 2014
17 Haziran 2014
16 - 17 Haziran 2014
18 – 20 Haziran 2014
18 - 22 Haziran 2014
23 Haziran 2014
Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün (saat:
24:00)
Dönem sonu notlarının ilan edilmesi (saat 12.00)
Bütünleme sınavları başvuruları (Başvurular 14
Haziran saat 13:00'den itibaren alınacak; 16 Haziran
saat 13:00'de sona erecektir.)
Bütünleme sınavına girecek öğrenci listeleri ile sınav
programının (ders, gün, saat, derslik) ilanı (saat
13.00’den itibaren)
Bütünleme sınavı için hazırlıklar (BİDB, ÖİDB,
Akademik Birimler)
Bütünleme Sınavları (önlisans, lisans ve lisansüstü)
Bütünleme Sınavları not girişleri (not girişi
saat:24:00’te sona erecektir)
Bütünleme notlarının ilanı
SINAV LİSTELERİ, SINAV TARİHİ/ SAATİ/ DERSLİK
Sınav programı (gün, saat, derslik) aşağıda belirtilen programlar vasıtası ile
duyurulacaktır.
 ÖİBS’nin 225 nolu “View Resit Examination-Department” programı
(akademik birimler için)
 ÖİBS’nin 226 nolu “View Resit Examination-Student” programı
(öğrenciler için)
16
Not: Fizik bölümü başkanlığı, PHYS 106 sınavı derslikleri için, Matematik
bölümü başkanlığı, MATH 117, 118, 119, 120, 219, 260 sınavlarının derslikleri
için öğrencilerin bölümden bilgi almalarını istemektedir.
ODTÜ BÜTÜNLEME SINAVLARI YÖNERGESİNDEN BİLGİLER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bütünleme Sınavları Yönergesinden önemli
bazı maddeler aşağıda belirtilmiştir.
 Bütünleme sınavı önlisans, lisans ve lisansüstü programları kapsar.
 Bütünleme sınavı final sınavı olan dersler için uygulanır.
 Yarıyıl sonu harf notu değerlendirmesi yarıyıl içine yayılan
çalışmalar sonucunda oluşan dersler (tasarım dersleri, stüdyo
dersleri, laboratuvar, staj uygulamaları, dönem projesi, tez ve teze
ilişkin dersler vb.) için bütünleme sınavı uygulanmaz.
 Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) için
bütünleme sınavı uygulanmaz.
 Bütünleme sınavı Güz ve Bahar dönemlerinde alınan dersler için
uygulanır; yaz okulunda alınan dersler için uygulanmaz.
 Bütünleme sınavı, yarıyıl sonu harf notu, önlisans ve lisans
öğrencileri için FD, FF ve U, yüksek lisans öğrencileri için DC, DD, FD,
FF ve U, doktora öğrencileri için CC, DC, DD, FD, FF ve U olan dersler
için uygulanır.
 Tekrarlanan/ders saydırma işlemi yapılan derslerde sadece başarısız
olunan son dönem için bütünleme sınavı verilir.
 Bütünleme sınavına, yarıyıl harf notu başarısız olan öğrencilerden;
final sınavına giren öğrenciler ile final sınavına girme hakkı olduğu
halde bu sınavına girmeyen öğrenciler girebilir.
 NA notu alınan dersler için bütünleme sınavı verilmez.
 Bütünleme sınav notu yarıyıl sonu (final) sınavı notu yerine geçer.
 Öğrencinin ara sınav, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı, ders ve
uygulamalara devamı ile bütünleme sınavında aldığı not göz önünde
bulundurularak öğrencinin bütünleme sınavı sonrasındaki harf notu
belirlenir.
 Bütünleme sınavları sonucunda verilen harf notlarının, bütünleme
sınavı sonrasında verildiğini göstermek üzere öğrencilerin not
çizelgelerine özel bir açıklama konulur.
 Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için telafi sınavı verilmez.
17
ÖZEL ÖĞRENCİ
BAŞVURULARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Başvuru Birimi
Tel
: 0 (312) 210 34 48 -210 21 29
Faks
: 0 (312) 210 79 60
E-ileti
: [email protected]
http://oidb.metu.edu.tr/ozel-ogrencilik
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi’nin bazı maddeleri aşağıda
özetlenmiştir.
 Özel öğrenciler, ODTÜ’nün normal eğitim öğretim programlarından birine kayıt
olmadan, kendilerine sınırlı sayıda derse katılma izni verilen öğrencilerdir.
 Özel öğrenci başvuru koşulları, gerekli belgeler, kayıt işlemleri vb. bilgiler ÖİDB
internet sitesinde duyurulur.
 Özel öğrenci başvuru ve kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde
yapılır.
 Özel öğrencilerin derslere kabulü için dersi veren öğretim üyesi onayı ile ayrıca
aşağıda belirtilen akademik birimlerin onayı gerekir.
- Lisans derslerinde ilgili bölüm başkanlığının onayı
- Lisansüstü derslerde ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu
kararı
 Özel öğrenci statüsünde alınan derslerin lisansüstü programlara saydırılması
konusunda enstitüler bazında farklı uygulamalar bulunmaktadır. İleride lisansüstü
programa ders saydırmak üzere özel öğrenci statüsünde ders alanların ilgili Enstitü
ile irtibat kurmaları önerilir.
 Derslere kabul edilen öğrenciler kayıt belgeleri ile birlikte ÖİDB’ye başvurur, derslere
kayıt işlemi ÖİDB tarafından yapılır.
 Diğer üniversitelerin lisansüstü programlarına kayıtlı olup, enstitülerinin onayı ile
ODTÜ'den ders almak isteyen öğrenciler de belirtilen başvuru ve kayıt işlemlerini
yaparlar. Aksi takdirde (başvuru ve kayıt işlemlerini yapmadan, gerekli ücretleri
ödemeden) derslere devam eden öğrencilerin dönem sonunda notlarının verilmesi
mümkün değildir.
 Özel öğrenci statüsünde toplamda en fazla dört yarıyıl ders alınabilir.
 Özel öğrenciler bir yarıyılda kredili en fazla iki ders, toplamda ise kredili en fazla dört
ders alabilir.
 Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.
 Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarında belirtilen
kurallara uymak zorundadır.
 Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen haklardan
yararlanır.
 Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.
 Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayıt oldukları dersleri ve aldıkları notları
gösteren bir belge verilir.
 Üniversiteye kendi aracı ile gelecek olan özel öğrencilerin aşağıda belirtilen internet
adresinde yer alan ODTÜ TAŞIT PULU hakkında bilgileri incelemeleri önerilir.
http://www.ihm.odtu.edu.tr/tasitpullari.pdf
18
BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ : 23-27 Haziran 2014
GEREKLİ BELGELER
1. Başvuru formu (http://www.oidb.metu.edu.tr/turkce/turkceozelform.doc
adresinden çekilebilir ya da ÖİDB/ Giriş Kat / Başvuru Biriminden alınabilir)
2. Mezun statüsünde olanlardan Mezuniyet Belgesi (Diploma veya geçici mezuniyet
belgesi onaylı fotokopisi. Başvuru belgeleri bir yıl sonra iptal edilmektedir. Bu nedenle
asıl (orjinal) belge verilmesi durumunda daha sonra iadesi mümkün olmayacaktır.
3. “Öğrenci” statüsünde olanlar için öğrenci belgesi.
4. 1 adet fotoğraf: Fotoğrafınız renkli, şu andaki görünümünüzü yansıtacak şekilde
son altı ay içinde çekilmiş, yüzünüz görünür ve kolaylıkla tanınabilir (erkekler için
sakalsız) durumda olmalıdır.
5. Başvuru ve kredi başına ders ücreti dekontu.
Başvuru formu üzerine dersi veren Öğretim Üyesinin ve ilgili Bölüm Başkanlığı’nın
onayı alınmalıdır. Onaylanan başvuru formu, gerekli belgeler eklenerek son başvuru
tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Biriminden teslim
edilmelidir. Özel öğrenciler bu işlemleri tamamladıklarında, kayıtları yapılmış
olacaktır. Özel öğrenciler, etkileşimli kayda girmeyeceklerdir.
BAŞVURU VE KREDİ BAŞINA DERS ÜCRETLERİ
BAŞVURU ÜCRETİ
TC uyruklu (Özel Öğrenci) : 70 TL
Yabancı Uyruklu (Özel Öğrenci): 70 $
ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ (KREDİ BAŞINA)
TC Uyruklu:250 TL
Yabancı Uyruklu : 250 $
YAZOKULU-ÖZEL ÖĞRENCİ DERS ÜCRETİ
TC ve yabancı uyruklu devlet ve vakıf üniversitelerinde kayıtlı lisans ve lisansüstü
öğrenciler ODTÜ öğrencilerinin ödediği ücretleri (kayıtlı oldukları bölüm bazında)
öderler. Diğer TC/ yabancı uyruklular özel öğrenci ders ücreti öderler. Bilgi için “Yaz
Okulu Katkı Payı Ödemeleri” başlığı altındaki tabloya bakınız.
ÖZEL ÖĞRENCİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI (BİR YILLIK)
Yabancı Uyruklu : 5000 $
Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece 1 dönem için geçerli olup daha sonraki
dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorunludur. Ancak ara
vermeden, üst üste özel öğrencilik başvurusu yapanlar ikinci ve daha sonraki
başvurularında, başvuru ücreti ödemezler. Özel öğrenci statüsünde kredisiz ders
(İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında Graduate Seminar ve Term Project
hariç) alınması durumunda 2 kredi üzerinden ödeme yapılır. Özel öğrencilerin, kayıt
iptali veya dersten çekilmek istemesi durumunda, dönemin ilk iki haftası içinde
başvurmak koşulu ile katkı paylarının tümü, dördüncü hafta sonuna kadar ise, %
50’sinin iadesi yapılır. Döneme kayıt yaptırdıktan sonra, yeterli sayıda öğrencinin kayıt
19
yaptırmamış olması nedeni ile dersin kapatılması vb. gerekçeli durumlarda, ilgili
dönemin derslerinin başlamasından itibaren bir ay bitimine kadar başvuru yapılmak
kaydı ile başvuru ve kredi ücreti iadesi istenebilir. İade işleminin yapılabilmesi için
http://www.oidb.metu.edu.tr/form/index.html adresinde yer alan Ödeme İadesi
Başvuru formunun elektronik ortamda doldurulması ve dekontun bir kopyasının
eklenmesi gerekir. Bu nedenle ödeme dekontunun öğrenci tarafından saklanması
önerilir.
BANKA HESAP NUMARALARI
BANKA
İş Bankası ODTÜ Ş.
Yapı Kredi Ban. ODTÜ Ş.
Vakıflar Bankası ODTÜ Ş.
Akbank ODTÜ Şubesi
Ziraat Bankası ODTÜ Ş.
TL HESABI
TR110006400000142290431564
TR750006701000000072415359
TR530001500158007289873356
TR850004600656888000024689
TR280001001537089654275005
DOLAR HESABI
TR480006400000142293123036
TR520006701000000072417034
TR920001500158048000861797
TR020004600656001000039754
-
ÖZEL ÖĞRENCİ KREDİ ÜCRETİNİ %50 İNDİRİMLİ OLARAK ÖDEYENLER
ODTÜ’de öğretim görevlisi, okutman, uzman, idari ve teknik personel olanlar (parttime öğretim elemanları hariç), özel öğrenci kredi başına ders ücretini % 50 indirimli
öderler.
Devlet üniversitelerinde araştırma görevlisi olanlar, özel öğrenci kredi başına ders
ücretini % 50 indirimli öderler.
Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve araştırma görevlileri özel öğrenci kredi
başına ders ücretini % 50 indirimli öderler.
Bu kapsamdakilerin ÖİDB’de bulunan görevliye akademik kimlik kartlarının
fotokopisini sunmaları ve aslını göstermeleri veya atama işlemlerinin sürmekte
olduğunu, bağlı bulundukları Personel Daire Başkanlıklarından alacakları bir yazı ile
belgelendirmeleri gerekir.
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA ÖZEL ÖĞRENCİLİK
Lisansüstü ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından, özel öğrenci olarak
ders almak isteyenler için katkı payı indirimi veya muafiyeti söz konusu değildir. Bu
programlardan özel öğrenci olarak ders almak isteyenler (Türk ve Yabancı uyruklu
ayrımı olmaksızın), ilgili programların kredi başına belirlenmiş olan ders ücretini
öderler. Bu öğrenciler bankaya ödeme yapmadan önce ÖİDB/ Öğrenci Katkı Payı
Ofisi’ne (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ 2. Kat) gideceklerdir. Bu birimden, bankaya
ödeme yapabilmek için bir talimat yazısı alacaklardır. Bu talimat yazısı ile bankaya
giderek, ilgili banka ve hesap numarasına ders ücretlerini ödeyeceklerdir. Özel
öğrenciler kayıt için gerekli evrakları ve banka dekontunun bir kopyasını Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı/ Giriş Kat/ Başvuru Birimi’ndeki görevliye teslim edeceklerdir. Banka
dekontunun aslı ve bir kopyası ayrıca ilgili programın sekreteryasına teslim
edilecektir.
AÇILAN DERSLER
Açılan dersler için : http://oibs.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/
20
ODTÜ’DE ÖĞRENİM SIRASINDA EŞ ZAMANLI
OLARAK ODTÜ DIŞINDAN ALINAN DERSLER
ODTÜ’de öğrenim sırasında eş zamanlı olarak ODTÜ dışındaki eşdeğer
yükseköğretim kurumlarından (özel öğrenci vb. statüde) alınacak dersler için
koşullar ile bu derslerin programa sayımına ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmiştir.

Öğrenciler, bu kapsamda almak istedikleri dersin içeriğini gösteren
katalog bilgileri vb. belge ve gerekçesini belirten dilekçe ile Bölüm
veya Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur.

Programın eşdeğerliği ve dersin içeriğinin kabulu ilgili yönetim
kurulu tarafından değerlendirilir.

Öğrenim süresince en fazla iki ders bu kapsamda alınabilir.

Önlisans ve lisans programlarında müfredatta yer alan zorunlu
kredili dersler bu kapsamda alınamaz, saydırılamaz.

ODTÜ’ de alınıp başarılı veya başarısız olunan dersler ile (W) notu
alınan dersler yerine ODTÜ dışından bir ders alınarak saydırılamaz
(replacement).

ODTÜ dışından yatay geçiş yaparak ODTÜ’ de programa devam
etmekte olan öğrenciler bu kapsamda ders alamaz.

Dönem bazında, ODTÜ dışından alınan dersler ile, ODTÜ’ de alınan
derslerin toplamı bölümün dönemlik ders yükünü aşamaz.

Yaz okulu döneminde ODTÜ dışından ders alınması durumunda, yaz
okulunda her iki kurumda alınan toplam ders sayısı en fazla iki dersi
aşamaz.

Aynı yaz okulu döneminde, bir ders Ankara kampusunda, bir ders
Kuzey Kıbrıs Kampusunda olmak üzere ders alınamaz.

Yaz okulu tarihlerinin cakismasi durumunda bir ders ODTÜ'de, bir
ders başka bir üniversitede olmak üzere ders alınamaz.
21
SONBAHAR DÖNEMİ
HATIRLATMA
KAYITLARI
İÇİN
ÖNEMLİ
Yarıyıl kayıtlarına ilişkin ilgili yönetmelik maddesi aşağıda özetlenmiştir.
Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt
tarihlerinde (17-19 Eylül 2014) kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak
önlisans, lisans ve lisansüstü programlara ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, bir
defaya mahsus ve programın ilk döneminde olmak üzere akademik takvimde
belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yaptırabilir. Belirtilen
tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı
öğrencilerin yararlandığı haklardan yararlanamazlar.
Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:
 Öğrencinin katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve varsa
geçmiş yarıyıllara ait diğer mali yükümlülüklerini (yurt, kütüphane
borcu ve benzeri) yerine getirmesi.
 Öğrencinin yarı yıl kaydını yapması.
 Öğrencinin akademik danışmanı ile yüz yüze görüşerek
danışmanından etkileşimli yarıyıl kayıt onayını alması.
Kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl kaydını yaptırmak isteyenler,
gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili bölüm başkanlığına en geç o
yarı yılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili
yönetim kurulunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan
öğrencinin yarı yıl kaydı ÖİDB tarafından yenilenir.
Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik
takvimde ilan edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak bu
öğrencilerin en geç etkileşimli kayıtların başladığı tarihe kadar bir dilekçe ile
ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. Başvurular, İngilizce yeterlik, azami süre ve
lisans programına intibak açısından ilgili yönetmelik çerçevesinde
değerlendirilerek işleme alınır.
22
23
DİĞER HİZMETLER (DOLAR)
Başvuru Ücreti (lisans, lisansüstü,özel
öğrenci, yatay geçiş, çiftanadal/yandal,
değişim programı), Özel Öğrenci Kredi
Ücreti
IBAN NO
TR020004600656001000039754
DİĞER HİZMETLER (TL)
Başvuru Ücreti (lisans, lisansüstü,özel
öğrenci, yatay geçiş, çiftanadal/yandal,
değişim programı), Özel Öğrenci Kredi
Ücreti, İngilizce Yeterlik Sınavı,
Transcript, Kimlik, Akademik Yıl Pulu,
IBAN NO
Diploma, Cüppe, Onaylı Belge Fotokopisi TR850004600656888000024689
AKBANK
IBAN NO
TR480006400000142293123036
IBAN NO
TR110006400000142290431564
İŞ BANKASI
IBAN NO
TR920001500158048000861797
IBAN NO
TR530001500158007289873356
VAKIFLAR BANKASI
IBAN NO
TR520006701000000072417034
IBAN NO
TR750006701000000072415359
YAPI KREDİ BANKASI
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN
BAZI HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLERE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI
-
IBAN NO
TR280001001537089654275005
ZİRAAT BANKASI
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ONUR İLKESİ
ODTÜ Topluluğunun her üyesinden, aşağıdaki onur ilkesini
akademik hayatın en temel yapı taşlarından biri olarak kabul etmesi ve bu
ilkeye sürekli bağlı kalınan bir akademik ortamın oluşması için gereğini
yapması beklenir.
“Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin tüm bireyleri, güvenilir,
sorumluluk sahibi ve onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve
saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve belgelerin kullanım, değerlendirme ve
sunumunda dürüst davranırlar”.
ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ
SAYI: 186
MAYIS-HAZİRAN 2014
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adına Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Belgin Ayvaşık
Gülhan Yüksel
Nesrin Ünsal
Yayına Hazırlayan
Bekir Demirbaş
Tel: 0 (312) 210 34 17 Fax: 0 (312) 210 79 60
E- ileti:oidb@ metu.edu.tr
http://www.oidb.metu.edu.tr
ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca iki ayda bir yayımlanır.
24
Download

Mayıs - Haziran 2014