PLAKAMNEREDE.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TARAFLAR
Bir tarafta Konak Mahallesi, Biletçi Sokak No:3/2 Nilüfer/Bursa adresinde mukim
www.plakamnerede.com (kısaca ‘‘Plakamnerede.com’’ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapması halinde aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul etmiş
sayılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi (kısaca üye olarak anılacaktır).
MADDE 1.1.TANIMLAR
Normal Üyelik: Kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giren ve ticari kar amacı gütmeyen gerçek
kişidir.
MADDE 2. KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ‘‘Plakamnerede.com’’ web sitesi vasıtasıyla;




Kayıp plakalar hakkında bilgi almak
Kayıp plakalar hakkında yanıltıcı olmayan bilgiler vermek
Çalıntı plakalar hakkında bilgilendirme
Plakanın kullanıp, kullanılmadığının tespitinin sağlanmasıdır.
‘‘Plakamnerede.com’’ ticari içerikli ve kar amacı güden bir yazılım değildir. Bu web sitesi
bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır.
MADDE 2.2. HİZMETLERİN İÇERİĞİ
İşbu sözleşmenin amacı; Üye’nin ‘‘Plakamnerede.com’’ aracılığıyla aşağıda detayları verilen
hizmetler ile ilgili şekil ve şartları düzenlemektedir.
MADDE 3.UYGULAMA
MADDE 3.1.
Üye ilan edeceği bilgilerdeki her türlü hatadan veya yanlışlıktan sorumludur. İşbu
sözleşmeye konu ilanların muhatabı üye olup, üye bu konuda ‘‘Plakamnerede.com’un’’
hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 3.2.
İşbu sözleşmeye konu olan ilan ‘‘Plakamnerede.com’un’’ sağladığı kullanıcı adı-şifre vasıtası
ile üye tarafından yayınlanacaktır. Olağanüstü durumlarda, ilgili ilan ‘‘Plakamnerede.com’’
personelince yayınlanır ise, ‘‘Plakamnerede.com’’ ilan ile ilgili hiçbir aksaklıktan sorumlu
tutulamaz.
MADDE 3.3.
‘’Plakamnerede.com’’ sitesinde yayınlanan bilgiler herkese açıktır. ‘’Plakamnerede.com’’
sitesinin yöneticileri, sitedeki bilgilerin sadece üyelere açık olacağını, üyeye herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. Her iki durumda da bu bilgilerin
kopyalanması,
kullanılması,
çoğaltılması
ve/veya
dağıtılması
durumunda
‘‘Plakamnerede.com’un’’ herhangi bir sorumluluğu yoktur.
MADDE 3.4.
Üye
işbu
sözleşme
uyarınca
yayınlayacağı
ilanları
sözleşme
süresince
‘‘Plakamnerede.com’un’’ anlaşmalı olduğu üçüncü kişilere ait gazete, dergi ve/veya internet
sitelerinde de yayınlanmasına açıkça muvafakat eder.
MADDE 3.5.
Bu sözleşmenin hiç bir hükmü, teklif hakları, ticari markalar, ticari ünvanlar, ticari sırlar, gizli
bilgiler, yazılımlar, veri tabanı teknolojisi veya herhangi ‘‘Plakanerede.com’a’’ ait bir verinin
herhangi bir fikri mülkiyet ve mali hakkına ilişkin hakların (kullanma hakkı dahil) üye’ye
devredildiği veya verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
MADDE 3.6.
Bu sözleşme üye’ye, ‘‘Plakamnerede.com’’ web sitesi’nin yönetimine, içeriğine ve tasarımına
müdahale hakkı vermemektedir. Web sitesinin yönetimi, içeriği ve tasarımı sadece
‘‘Plakamnerede.com’’ tarafından belirlenecektir.
MADDE 4. DEVİR YASAĞI
Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve
temlik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bununla beraber üye, bu sözleşmeden doğan
haklarını bir başka gerçek ya da tüzel kişiliğe kullandırmayacağını kabul eder.
MADDE 5. GİZLİLİK
MADDE 5.1.
‘‘Plakamnerede.com’un’’ sağlayacağı Madde 3.2’de belirtilen hizmet şifrelerinin tahsis
edileceği üye, bu şifrelerin gizliliğini korumakla sorumludur.
MADDE 5.2.
Üyelik sadece üye olan gerçek ya da tüzel kişiyi kapsamaktadır. Üyelik devredilemez kopya
edilemez, 3. kişilere şifre ve/veya diğer giriş bilgileri verilemez.
MADDE 6. SÜRE
Üyenin imzaladığı tarihte yürürlüğe girecek işbu sözleşme gereğince üye’nin alacağı 2.
Maddede belirtilen hizmetler bir (1) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. Plakamnerede.com
fikir birliğine varılmış süreyi, üyeyi bilgilendirmek şartıyla değiştirebilir. İşbu sözleşmeden
doğan ‘‘plakamnerede.com'un’’ hakları saklıdır.
MADDE 7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
‘‘Plakamnerede.com’’ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi
uygun göreceği herhangi bir zamanda websitesi üzerinde başka hiç bir ihbara gerek
olmaksızın ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri
tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve
sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üye’nin tek taraflı beyanları ile
değiştirilemez.
MADDE 8. ÜYELİK ŞARTLARI
MADDE 8.1.
Üyelik şartlarını ‘‘Plakamnerede.com’’ yetkilileri belirler. Üye, bahsi geçen şartlara uymakla
yükümlüdür.
MADDE 8.2.
Üye’nin üyelik formunu doldururken kullanacağı ve sisteme otomatik olarak kaydedilecek eposta adresinin sözleşmeyi imzalamakla beraber ‘‘Plakamnerede.com’’ tarafından 3.kişilere
reklam/tanıtım amaçlı olarak paylaşılabileceğini kabul ve taahhüt eder. 3.kişiler, bahsi geçen
e-posta adreslerine reklam/tanıtım içerikli yazılar gönderebilirler.
MADDE 8.3.
Üye, paylaştığı bilgi/ilan gibi verilerin ‘‘Plakamnerede.com’’ tarafından internet ortamında
yayınlanacağını kabul eder.
MADDE 9. ÜCRET
MADDE 9.1.
‘‘Plakamnerede.com’’ ‘Normal Üyelik’ için bir ücret talep etmeyecektir. Ancak
"Plakamnerede.com" ticari amaçlı üyeliklerde ve satış ilanlarını içeren normal üyelik
hizmetlerinde alakalı ücret talebinde bulunabilir.
MADDE 9.2.
Üyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu ‘‘Plakamnerede.com'un’’ vermiş olduğu
hizmetleri durdurması halinde, eğer bir bedel tahsil edilmiş ise ücret iadesi yapılmaz.
MADDE 9.3.
Sözleşmedeki maddelerin ihlali durumunda ‘‘Plakamnerede.com'un’’ sözleşmeyi tazminatsız
olarak tek taraflı fesih hakkı saklıdır. Bu maddelerin ihlali sonucunda sözleşmenin
‘‘Plakamnerede.com’’ tarafından tek taraflı fesih edilmesi durumunda üyenin siteye girişi
engellenebilir ve üye herhangi bir ücret talebinde bulunamaz.
MADDE 10. SORUMLULUK
MADDE 10.1.
Üye’nin ‘‘Plakamnerede.com’’ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için ‘Üyelik
Hesabı’na girişte kullandığı kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlaması gerekmektedir.
Ayrıca üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutarak saklanması hususunda da tamamen üyenin
sorumluluğu mevcuttur. Üye, bu gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer
Üyelerin, ‘‘Plakamnerede.com’un’’ ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği
zararlardan sorumludur.
MADDE 10.2.
Üye, web sitesi üzerinde paylaştığı bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu,
söz konusu bilgi ve içeriklerin mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık
yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.
MADDE 10.3.
Plakamnerede.com, üye tarafından web sitesi üzerinde kendisi tarafından paylaşılan
bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz
konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya
çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
MADDE 10.4.
Üye, ‘‘Plakamnerede.com’’ ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği
zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 10.5.
Üye, beyanlarının ve/veya ilanlarının yalan, yanlış, yanıltıcı, hataya düşürücü olmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267, 271, 272 ve
281.maddelerine göre cezalandırılabileceğinin bilincindedir.
MADDE 10.6.
‘Plakamnerede.com’un’’ başta alım-satım işlemlerinden olmak üzere her türlü kullanımından
doğan ve doğacak tüm zarar ve/veya kayıplardan dolayı Plakamnerede.com, yönetim kurulu
üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve ‘’Plakamnerede.com’un’’ yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların
hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
MADDE 10.7.
Plakamnerede.com’un kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik,
kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem
arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, bu tür bir zarar ve ziyan
olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, Plakamnerede.com hiçbir surette sorumlu
değildir.
MADDE 11. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT
MADDE 11.1.
‘‘Plakamnerede.com’’ her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız,
ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve üye’nin
üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.
MADDE 11.2.
Üye, üyelik şifresini kullanan yetkili kişinin değişmesi durumunda bunu derhal
‘‘Plakamnerede.com'a’’ bildirecektir. Üye’nin bu yükümüne aykırı davranması halinde
‘‘Plakamnerede.com’’ sözleşmeyi derhal feshederek bu nedenle uğramış olduğu her türlü
zararın tazminini talep edebilir.
MADDE 11.3.
Üye’nin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranması; taahhütlerini gereği gibi ifa
etmemesi; yanıltıcı, hataya düşürücü, yalan ilan ve/veya beyan vermesi ya da eksik ifa
etmesi halinde ihlale uğrayan taraf, dilerse sözleşmeyi derhal feshetmek veya aynen ifasını
talep etmek hakkına haizdir. Söz konusu seçimlik haklardan hangisi kullanılırsa kullanılsın
sözleşmenin ihlali nedeniyle zarar uğrayan taraf, her türlü zararının tazmininin yanı sıra
ayrıca cezai şart oranının ‘‘Plakamnerede.com’’ tarafından belireneceğini, belirlenen bu
bedelin fahiş olmadığını ve tenkisini talep etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.
MADDE 12. UYUŞMALIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Taraflar oluşabilecek ihtilafları sulhen halletmeye çalışırlar, ancak sulhen anlaşılamaması
durumunda sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Bursa
Mahkemeleri ve Bursa İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.
MADDE 13. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ VE DELİL NİTELİĞİ
Web sitesinde yer alan tüm kayıtların HUMK287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı,
kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda
yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 14. SÖZLEŞMENİN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZASI
İşbu sözleşme yayınlandığı ortamın internet olması, internet’in doğası gereği tarafları fiziken
karşı karşıya getirmemesi, sözleşmenin ıslak imza ile imzasını imkansız hale getirmiştir.
‘‘Plakamnerede.com’’ sistemin kullanım koşullarını web sitesinde bir sözleşme niteliğinde
yayınlar. Üye, üyelik statüsünü kazanmadan önce sözleşmeyi görür, okur ve inceler.
‘‘Plakamnerede.com’’ sözleşmeyi web sitesinde yayınlayarak kabul etmiştir. Üye ise
sözleşmeye imza niteliğini taşıyan ve üye olma sürecinin hemen önceki aşamasında karşısına
gelen ve sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini beyan eden ve bu beyanın bir açıklama ile açıkça
belirtilen bir onay kutucuğuna işaret koyması sureti ile sözleşmeyi imza eder.
İşbu sözleşme tek nüsha olarak elektronik ortamda kabul ve taahhüt edilmiştir.
Download

Üyelik Sözleşmesi Koşulları