GİZLİDİR
TASLAK
AR–GE PROJESİ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. PROJE KONUSU:
MADDE 2. TARAFLAR:
İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır. Adresler aynı zamanda
tarafların tebligat adresleridir.

Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Teknopark A.Ş. Vatan Cd. No:83 41275, Yeniköy
- BAŞİSKELE / KOCAELİ adresinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi (İşbu sözleşmede KOÜ TTO olarak anılacaktır.)
 Merkezi,……………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. adresinde bulunan
……………………………………………………………………………………………… (İşbu sözleşmede
FİRMA olarak anılacaktır.)
 Aşağıda isimleri ve unvanları verilmiş ARAŞTIRMACILAR,
o
o
o
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:
İş bu sözleşme aşağıda tanımlanan konuda gerçekleştirilecek teknoloji transfer
hizmeti alımı faaliyetlerini kapsamaktadır:




Yukarıda bahsi
geçen faaliyetler, KOÜ
TTO
Yöneticisi
koordinatörlüğündeki araştırmacılar tarafından yürütülecektir.
………………………….
MADDE 4. İLKELER
KOÜ TTO ve FİRMA, tüm çalışmalarını aşağıda verilen ilkeler doğrultusunda yürütür;
 Gizlilik (7.maddede detaylı olarak ele alınacaktır.),
 Koordinasyon ve projenin tüm aşamalarında koordinasyonu devam ettirmek,
 Sürekli izlemek ve kontrol etmek
MADDE 5. HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR
 KOÜ TTO ve ARAŞTIRMACILAR, FİRMA’ dan alacağı bilgiler çerçevesinde hareket
edecek olup, eksik ve/veya hatalı bilgi verilmesi sonucu oluşabilecek
olumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
 ARAŞTIRMACI, sahip olduğu bilgi çerçevesinde FİRMA’ ya fikirlerini aktaracaktır
ancak FİRMA, aktarılan bilgi ve fikirlere uyup uymamakta veya kısmen yerine
KOÜ TEKNOPARK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ – Proje Sözleşme Formu
sayfa 1/3
GİZLİDİR
TASLAK
getirmekte tamamen serbest olup, bu işlemlerin her türlü sorumluluğu da
kendisindedir.
 KOÜ TTO ve ARAŞTIRMACI, hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gayret
sarf edeceklerdir. Ancak sunulan hizmetin, yeterli ve /veya doğru bulunmaması
durumunda FİRMA, sözleşmenin feshi dışında zarar ziyan vb. herhangi bir nam ve
ad altında maddi ve/veya manevi herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini beyan
ve taahhüt eder.
 İşbu sözleşme kapsamında
kadar tamamlanacaktır.
yerine getirilecek işler……………………………… tarihine
 ARAŞTIRMACI dışından kaynaklanan sebeplerden (numuneleri ve/veya analiz
sonuçlarının gecikmesi, malzeme temininde yaşanan sıkıntılar vb.) dolayı gecikme
olması halinde gecikmelerden kaynaklanan süre, sözleşme süresine eklenecektir.

İhtilaflar halinde Kocaeli Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
 İşbu sözleşme taraflardan biri tarafından, 15 (on beş) gün öncesinden yazılı
olarak bildirmek kaydı ile tek taraflı olarak fesih edilebilir. Fesih durumunda o
tarihe kadar verilmiş ve/veya taahhüt edilmiş olan tüm hizmetlere ilişkin ücret ve
giderler KOÜ TTO’ya ödenecektir.
MADDE 6. MALİ HÜKÜMLER
İşbu sözleşmede tanımlı işlere ilişkin toplam bedel ………………. TL + KDV
dir.
Bu bedel ………..TL +
TEKNOPARK’ın
İş
KDV’lik bölümler halinde, her ayın 1. Günü,
Bankası
Kocaeli
Merkez
şubesindeki
TR140006400000124002103793 IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.
Ödemenin yapılması, ödemenin yapıldığı işin kabulü anlamına gelir. İşin kabulü için
ayrıca onay aranmaz. Ödemelerde gecikme olması halinde alacak 6183 sayılı
yasadaki oranlar kadar gecikme zammı ile birlikte ödenir / tahsil edilir.
KOÜ TTO, kendi hesabına geçen ödemeden %20 TTO payını düşüp geri kalanını
ARAŞTIRMACI’lara ödeyecektir.
KOÜ TTO, projenin patent alması durumunda, patent hakkının %20’sine sahip
olacaktır.
Firma, söz konusu ödemenin ARAŞTIRMACI’lara yapılmasını sözleşmenin imzası ile
birlikte kabul etmiştir.
AR-GE faaliyeti için gereken; deney, arazi çalışması ve ölçümleri, sayısal analizler,
seyahat vb. faaliyetler bu sözleşmenin kapsamı dışında olup bu faaliyetler FİRMA’nın
kabulü halinde ayrıca ücretlendirilecektir.
FİRMA, İşbu sözleşmenin her iki nüshası için tahakkuk edecek damga vergisini ilgili
vergi dairesine ödeyecektir.
KOÜ TEKNOPARK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ – Proje Sözleşme Formu
sayfa 2/3
GİZLİDİR
TASLAK
MADDE 7. GİZLİLİK
İşbu sözleşme kapsamında yürütülecek tüm faaliyetler esnasında, TARAFLAR’a ilişkin,
halka açık veya gizlilik yükümlülüğü taşımayan üçüncü kişilerce bilinen veya ele
geçirilen belgeler dışında her türlü hukuki, idari, ticari, endüstriyel ve/veya teknik
bilgi, know-how, ticari ve meslek sırrı dâhil her türlü bilgi ve belge beş yıl boyunca
gizlilik kapsamındadır. TARAFLAR, gizlilik kapsamındaki bilgileri saklı tutacağını ve
TARAFLAR’ın izni olmadan bunları üçüncü kişilere hiçbir suretle açıklamayacağını,
kullandırmayacağını veya yararlandırılamayacağını kabul ve taahhüt ederler.
Gizlilik taahhüdü, gizliliğe konu olan konu bilgi ve/veya belgenin iletildiği kişi için
geçerlidir.
Taraflardan birinde çalışan veya yönetici olan kişiler, kendilerine iletilmeyen veya
erişimlerine açık olmayan konu ve/veya belgeden sorumlu tutulamaz. Gizlilik hükmü,
FİRMA’ya ait veriler korunmak kaydı ile aynı konuda başka kişi ve kuruluşlarla
çalışmaya engel teşkil etmez.
İşbu Sözleşme 2 nüsha olarak hazırlanmış olup birer nüshası taraflarca muhafazaya
alınmıştır.
Tarih: ……/………/2013
KOÜ TTO
FİRMA
ARAŞTIRMACILAR
KOÜ TEKNOPARK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ – Proje Sözleşme Formu
sayfa 3/3
Download

İndir - Teknoloji Transfer Ofisi