FAKSLA VE/VEYA ELEKTRONİK POSTA YOLUYLA TALİMATIN UYGULANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME
İşbu …………….. nolu ek Sözleşme, bir yandan Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim
İstanbul Faktoring A.Ş. (“FAKTOR”) ile diğer yandan ……….. adresinde mukim ………………’nın (“MÜŞTERİ”) arasında akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme, taraflar arasında akdedilen ……. Tarihli ve …………… nolu Faktoring Sözleşmesi’nin (“Faktoring Sözleşmesi”) eki ve ayrılmaz
bir parçasıdır.
MADDE -1 SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’nin her türlü faktoring işlemlerini yapmak üzere FAKTOR’a faksla ve/veya e-posta yoluyla talimat iletmek
kolaylığından yararlanmasında uygulanacak esasları belirtmektir. Ancak, bu sözleşmenin yapılmış olması, MÜŞTERİ’nin diğer usüllerle talimat
vermesi ve işlem yapmasına engel teşkil etmeyecektir.
FAKTOR, herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre faksla ve/veya eposta yoluyla iletilen talimatı yerin getirmeyi red hakkını
saklı tutar. MÜŞTERİ’nin bu sözleşme uyarınca sorumluluğu tümüyle kendine ait olmak üzere, faktoring sistemi ve mevzuatın olanak verdiği
ölçüde ve konularda, FAKTOR’un kendi adına yapmasını istediği iş ve işlemlere ait faksla ve/veya vereceği talimatlar sözleşmenin kapsamını
oluşturmaktandır.
MADDE – 2 MÜŞTERİ’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MÜŞTERİ, FAKTOR’a faksla ve/veya eposta yoluyla vereceği talimat üzerine, FAKTOR’ca yapılacak işlemlerinin bütün sorunuçlarını kabul
ederek, sorumluluğunu üstlenmiştir. MÜŞTERİ, FAKTOR’un sağladığı kolaylıklardan yararlanırken, aşağıdaki hususları yerine getirmekle
mükelleftir.
aMÜŞTERİ talimatlarını ……............................ faks numarasından ve/veya …………………..…………….eposta adresinden
FAKTOR’a bildirilecektir. Bu numaraların ve/veya eposta adresinin değişmesi halinde, yeni numara ve/veya eposta adresi FAKTOR’a yazılı
olarak bildirilmedikçe FAKTOR eski numara ve/veya eposta adresi üzerinden yapılacak işlemlerden sorumlu olacaktır.
b- MÜŞTERİ yalnız ……………………….. tarafından FAKTORe faksla ve/veya eposta adresinden talimat iletilmesi için gerekli tedbiri
alacaktır. FAKTOR’a talimat verecek yukarıda adı soyadı, unvanı yazılı şahsın/şahısların imzası noter tasdikli imza sirkülerinin sırasıyla
……………….. sayfasında/sayfalarında yer almaktadır.
cFaksla ve/veya e-posta yoluyla iletilen talimatın bütün sayfaları MÜŞTERİ’nin yukarıda bu maddenin b fıkrasında adı geçen yetkilileri
tarafından imzalanacaktır.
d- Faksla ve/veya eposta yoluyla iletilen talimatın orijinal nüshası teyid için, çekilmesini müteakip FAKTOR’a derhal posta ile taahhütlü
olarak gönderecektir. MÜŞTERİ dilerse talimatın aslını yetkili bir elmanı vasıtası ile FAKTOR’a tevdii edebilir.
eFaksla ve/veya eposta yoluyla iletilen talimatın bütün sayfaları MÜŞTERİ’nin yukarıda bu maddenin (b) fıkrasında adı geçen yetkilileri
tarafından imzalanacaktır.
fFaksla ve veya eposta yoluyla iletilen talimatın orijinal nüshası teyid için çekilmesini müteakip FAKTOR’a derhal eposta ile taahhütlü
olarak gönderilecektir. MÜŞTERİ dilerse talimatının aslını yetkili bir elamanı vasıtası ile FAKTOR’a tevdii edebilir.
MADDE – 3 – ŞİRKETİN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR
FAKTOR, MÜŞTERİ tarafından kendisine ulaştırılan faks ve/veya eposta talimatını, madde 2/d uyarınca gönderilecek yazılı teyidi beklemeksizin
yerine getirilecektir. Ancak, MÜŞTERİ’den geldiği kabul edilen talimat itiraz edebilir veya uygulamayı red edebilir. Talimatlar yerine getirilmediği
takdirde FAKTOR’un hiçbir sorumluluğunun sorumluluğunun bulunmadığını taraflar kabul etmişlerdir. FAKTOR faksla ve/veya eposta yolu ile
iletilen talimatın üzerindeki, imzaları nezdindeki sirküler ile karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. FAKTOR, aşagıdaki hususlardan
sorumlu değildir.
aFAKTOR faks talimatının ve/veya eposta yolu ile gönderilen talimatın altındaki imzanın montaj yolu ile veya sair şekillerde
MÜŞTERİ’nin imzası (ricası) dışında metne ilave edilmiş olmasından doğabilecek neticelerden sorumlu değildir.
b- FAKTOR her kim tarafından yapılmış olursa olsun hile ve sahteciliklerin sonuçlarından sorumlu değildir. Ayrıca, ilk bakışta ayırt
edilmeyecek benzerliklerin sonuçlarından sorumlu değildir.
cFAKTOR bağlı olduğu genel ve özel iletişim vasıtalarının işlenmesinden ve arızalanmasından sorumlu değildir. Faks ve/veya eposta
yolu ile gönderilen metinlerin gölgeli, lekeli ve benzeri eksikliklerle çıkmasının sonuçlarından sorumlu değildir.
d- FAKTOR faks sistemiyle ve/veya eposta yoluyla gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından, yâda değişik veya eksik iletilmiş
olmasından ötürü sorumlu değildir.
eFAKTOR’un ve personelin genel olarak kendisine düşüne dikkat ve ihtimamı gösterdiği kabul edilir. Bunun aksini iddia eden MÜŞTERİ,
ispat yükümlülüğü altındadır. FAKTOR veya personeli yalnız ağır kusurundan sorumlu tutulabilecektir. FAKTOR muhabirlerinin ve üçüncü
kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir. FAKTOR sorumlu olduğu durumlarda sorumluluğu yalnızca doğrudan doğruya uğranılan
maddi fiili zararla sınırlıdır. FAKTOR doğan zararlardan, kâr mahrumiyetinden, manevi zarardan ve gecikme faizlerinden sorumlu olmayacaktır.
fFAKTOR faksla ve/veya eposta yoluyla ulaştırılan talimatı kendince geçerli sebeplerle veya sebep göstermeksizin red hakkını kullanarak
yerine getirmemiş ise, sorumlu değildir. Ancak, FAKTOR bu durumda red keyfiyetini yazılı olarak veya sözlü olarak makul bir süre içinde
MÜŞTERİ’ye bildirmekle mükelleftir.
MADDE – 4 – DELİL SÖZLEŞMESİ
FAKTOR’un defter kayıt ve belgeleri, elindeki faks ve/veya eposta sistemi ile gönderilen talimat örnekleri ile MÜŞTERİ’ arasındaki ilişkilerde
müstenid aranmaksızın bağlayıcı, kesin ve münhasır delil niteliğindedir. MÜŞTERİ dava halinde FAKTOR defterleri ve her türlü kayıtların
usulüne uygun olarak tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
MADDE – 5 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İmza tarihinde başlayan iş bu sözleşme belirli bir süre olmaksızın yapılmıştır. Sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir zamanında taraflardan
herhangi biri diğer tarafa yazılı ihbarda bulunmak suretiyle ihbarın tebliğini izleyen 2 gün sonunda yürürlüğe girmek üzere iş bu sözleşmeye son
verebilir. Bu durumda FAKTOR daha önceki faks talimatlarına istinaden yapılmakta olan ve henüz bitmemiş işlemleri yerine getirmemekte serbest
olup, neticelerinden sorumlu tutulmayacaktır.
MADDE- 6 ŞİRKETİN SÖZLEŞMEYİ DERHAL SONA ERDİRMESİ
MÜŞTERİ işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü bir şekilde ihlal ederse, FAKTOR herhangi bir ön ihtara veya uyarıya gerek kalmaksızın
sözleşmeyi derhal ve süre vermeksizin ve hiçbir tazminat yükümlülüğü olmaksızın sona erdirebilir.
MADDE-7 SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Sözleşmede değişiklik yapılması tarafların yazılı muvaffakatlarına bağlıdır.
MADDE-8 TARAFLARIN İSİM/UNVAN VE ADRESLERİ
Tarafların sözleşmede belirtilen isim/unvan ve adresleri ile elektronik posta adresleri, geçerli tebligat adresleridir. Adres ve unvan değişiklikleri
ile elektronik posta adreslerindeki değişiklikler karşı tarafa derhal ve yazılı olarak bildirilecektir. Bu hükme aykırılık halinde eski adrese, eski
elektronik posta adresine veya herhangi bir resmi makama bildirilmiş adreslerden birine yapılan tebligat, geçerli tebligat hükmündedir. MÜŞTERİ,
yetkili imzalarında ve adreslerinde oluşacak bir değişikliği noter veya iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığında FAKTORe bildirmedikçe,
bunlardan doğacak zarardan dolayı FAKTOR hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak, MÜŞTERİ FAKTOR’a karşı herhangi bir talepte
bulunmayacaktır.
MADDE-9 UYUŞMAZLIKLAR
Uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan mahkeme ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.
MADDE-10 SÖZLEŞME TARİHİ VE İMZALAR
Toplam 10 (on) maddeden ibaret olan işbu sözleşme …../…../…......tarihinde ………………’da düzenlenerek taraflarca imza edilmiştir.
MÜŞTERİ
İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş.
Download

FAKSLA VE/VEYA ELEKTRONİK POSTA