Bir milyarı aşan nüfusu ve geniş ihracat potansiyeli ile Uzakdoğu
ülkeleri arasında ayrıcalıklı bir kon uma sahip
Çin Halk Cumhuriyeti’nde ihracatımızın lokomotif kalemi gıda
ürünlerimizin etkin tanıtımı için
.
6-8 Mayıs 2015 Şanghay/Çin Halk Cumhuriyeti
Paket Fiy ata Dahil Hizmetler:
Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri,
Elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma,
Malların İstanbul–Şanghay-İstanbul nakliye ve
gümrükleme organizasyonu, sigortalanması
Fuar resmi katalogunda ve internette firma bilgilerinin
yer alması,
Odamızca hazırlanan katalogda firma bilgilerinin yer
alması,
Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ve ikram
hizmetlerinden faydalanma imkânı,
Stand büyüklüğü ile orantılı olarak ücretsiz fuar giriş
kartı temini,
Katılım bedelinin %70’i ve 2 kişinin ekonomi sınıf uçak
bedelinin %70’i T.C. Ekonomi Bakanlığı teşviki
kapsamında olup, işlemlerin Odamızca takibi*
Minimum Stand Büyükl üğü: 12 m²
Paket katılım bedeli : 600 €/ m2
Ödeme Planı:
Katılım Bedeline Mahsuben 1200 Euro Başvuru ile
birlikte***
Kalan Bedelin % 50’si 2 Ocak 2015
Bakiye Bedel
27 Mart 2015
Banka Bilgi si:
Yapı ve Kredi Bankası,
Sultanhamam Şubesi
İstanbul Ticaret Odası EURO Hesabı
Hesap No: 055-60651949
IBAN: TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
(Ödemeler firmanızın banka hesabından gerçekleştirilmeli ve
dekontunuzda tam firma unvanı ile “SIAL CHINA 2015 Fuarı”
ibaresi yer almalıdır.)
DİKKAT!


Yer seçimi katılım avans ödemesi sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.
T.C.Ekonomi Bakanlığı tarafından Çin Halk Cumhuriyeti 2014 yılında hedef ülke olarak belirlenmiş olup, 2015 yılında hedef
ülke olmaması durumunda destek oranı %50 olacaktır. Bu durumda Odamız herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
KATILIM VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN LÜTFEN TEMASA GEÇİNİZ
ORGANİZATÖR: İSTANBUL TİCARET ODASI
İrtibat: İdil Aslantaş
▪ Tel: 0212 455 61 13 ▪ Faks: 0212 520 15 26 ▪ [email protected] ▪
www.ito.org.tr
SIAL CHINA 2015 FUARI
TÜRKİYE MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU
KATILIM SÖZLEŞMESİ
I)F İ R M A B İ L G İ L E R İ
Ti ca ri Un va n
Ti ca ri Mar ka (V ar sa )
Ad r e s:
T el e fon
90-
Fak s
90-
Fir m a E -p o st a
Web
Ta m Y etk il i İ s i m v e S oy a d ı
G SM
E -p o st a
Fu ar la i l gi li i şl e ml e rd e n so ru mlu k i şi İ si m v e
Soyad ı
G SM
E -p o st a
SERGİLENECEK ÜRÜNLER
M 2 F İY A T I : 6 00 E U R O /m 2
................................................................................................................
..............................................................................................................
ÖDENECEK TOPLAM BEDEL
STAND ALINLIĞI İÇİN KISALTILMIŞ FİRMA
600 EURO / m2 x ......m2=…………EURO
ÜNVANI:
ÖDEME PLANI
……………………………………………………………………………………………………….. Katılım Bedeline Mahsuben 1200 Euro Başvuru ile birlikte***
2 Ocak 2015
............................................................................................................. Kalan Bedelin % 50’si
Bakiye Bedel
27 Mart 2015
KATILIM BEDELİNE DAHİL HİZMETLER
Stand inşaatı, temel dekorasyon malzemeleri,
Elektrik bağlantısı ve temel aydınlatma,
Ürünlerin İstanbul–Şanghay-İstanbul nakliye ve gümrükleme
organizasyonu,sigortalanması
Fuar katalogunda ve internette firma bilgilerinin yer alması,
Odamızca hazırlanan katalogda firma bilgilerinin yer alması,
Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ve ikram hizmetlerinden
faydalanma imkanı,
Stand büyüklüğü ile orantılı olarak ücretsiz fuar giriş kartı temini,
Katılım bedelinin %70’i ve 2 kişinin ekonomi sınıf uçak bedelinin
%70’i T.C. Ekonomi Bakanlığı teşviki kapsamında olup, işlemlerin
Odamızca takibi (hedef ülke olması durumunda)
TALEP EDİLEN STAND ALANI ….…....m2
Tahsis edilecek minimum stand alanı 12 m2’dir.Proje
çerçevesinde stand alanları tespit edilecek, kesin stand
alanı bilahare bildirilecektir.
Ödemeler firma hesabından, tam firma unvanı ve “SIAL CHINA 2015
KATILIM BEDELİ” ibaresi ile yapılmalıdır.
***Başvurunuz 1200 Euro katılım avansının Odamız hesabına
yatırılması ile geçerli olacaktır. Dekontu iletilmeyen başvuru
formları geçerli olmayacaktır.
***Stand yerleşimleri katılımcı firmalarımızın ödeme tarihi ve saati
baz alınarak sırayla gerçekleştirilecektir.
ÖDEMELER İÇİN,
İSTANBUL TİCARET ODASI HESABI
BANKA
ŞUBE
HESAP(EURO)
IBAN (EURO)
: YAPI KREDİ BANKASI
: SULTANHAMAM (İSTANBUL)
: 055-60651949
: TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
Fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin gerçekleştirileceğini, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, iştirakten vazgeçmemiz halinde,
firmamızca ödenen meblağın İstanbul Ticaret Odası’na irad kaydedileceğini, İstanbul Ticaret Odası tarafından belirlenecek stand konseptini kesinlikle
kabul edeceğimizi, nakliyede 12 m2 için 1 m3 limitine uyacağımızı, bedelsiz ürünlere ilişkin kati gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini taahhüt
ederiz.
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının uğrayacağı zararı İstanbul
Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da
değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir.
Tarih
__ / __ / ____
Yetkili İsim ve Soyadı
…………………………..….
Firma Kaşesi ve İmza
Download

Scanned Document