SIAL 2014 ULUSLARARASI GIDA FUARI
TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ ORGANİZASYONU
KATILIM SÖZLEŞMESİ
19-23 EKİM 2014 / PARİS - FRANSA
FİRMA BİLGİLERİ
T ic ar i Un v a n
T ic ar i M ark a ( V ars a)
P os t a A dr es i
T elef on
Fak s
9090T am Yetk i l i İs im v e S o ya d ı
Firm a E- pos t a
İn ter n et Adr es i
GSM
E- pos t a
İl g i l i K iş i İs im ve S o ya dı
GSM
E- pos t a
SERGİLENECEK ÜRÜNLER
(Lütfen detaylı olarak belirtiniz!)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
FUARDA YER ALMAK İSTENİLEN BÖLÜM
Genel Katılımlar
Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme
İçecek
ÖDENECEK TOPLAM BEDEL E
D AH İ L O L AC AK Hİ ZM E TL ER
Stand inşaatı, İstanbul-Paris nakliye, gümrük,
sigorta işlemleri, fuar kataloğunda katılımcı
bilgilerinin yayınlanması, tanıtım hizmetleri, stand
büyüklüğü ile orantılı giriş kartı temini, fuar desteği
takip işlemleri, fuar esnasında iletişim ve ikram
imkanları katılım bedeline dahildir.
Ö DEM E P L AN I
MİLLİ İŞTİRAK KATALOĞU VE USB’NE REKLAM
2
I.Ödeme:Katılım Bedeline Mahsuben 200 Euro/m Başvuru ile birlikte
II.Ödeme:Kalan Bedelin % 50’si
III.Ödeme:Bakiye Bedel
REKLAM VERİLECEKTİR (Tam İç Sayfa Reklam Bedeli 300 TL)
Ödemeler firma hesabından, tam firma unvanı ve
REKLAM VERİLMEYECEKTİR.
“ S I AL 2 0 1 4 K AT I L I M B E D E L İ ” i b a r e s i i l e ya p ı l m a l ı d ı r .
2
M Fİ Y AT I Bİ L AH AR E
B E Lİ RL E N E C E K Tİ R.
TALEP EDİLEN STAND ALANI ….…....m2
İlk ödemeye ilişkin, üzerinde ödeme tarihi ve saati
bulunan banka dekontu katılım formu ile birlikte
gönderilmelidir.
Tahsis edilecek minimum alan 12 m2’dir.
ÖDEMELER İÇİN,
Proje çerçevesinde, stand alanları oluşturulacak, İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I H E S A B I
katılımcı firmanın ilk ödeme tarihi ve saati dikkate BANKA
: YAPI KREDİ BANKASI
alınarak stand seçim hakkı sırası verilecektir.
ŞUBE
: SULTANHAMAM (İSTANBUL)
Proje ve teknik imkanlar çerçevesinde, sağlanacak HESAP(EURO): 055-60651949
IBAN (EURO) : TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
kesin stand m2’si bilahare teyit edilecektir.
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması
halinde katılımcının uğrayacağı zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar
organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının
da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan alınan ödeme eksiksiz iade
edilecektir.
Fuar çalışmaları ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası’nın “ödeme planına” uyacağımızı, fuar
çalışmaları ile ilgili işlemlerin tarafımızca gerçekleştirileceğini, Fuar projesi kurallarını kabul
edeceğimizi, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, ilgili gümrük
vergilerinin tarafımızca ödeneceğini, iştirakten vazgeçmemiz halinde, firmamız tarafından ödenen
meblağın İstanbul Ticaret Odası’na irad kaydedileceğini, nakliye organizasyonunda organizatör
tarafından belirlenecek limitlere uyacağımızı kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.
Tarih
__ / __ / 201__
Yetkili İsim ve Soyadı
Firma Kaşesi ve İmza
…………………………..….
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
İLETİŞİM
:
FUARLAR VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ
T elefo n : 02 1 2- 455 61 07 , 0212 45 5 6 1 0 8 / G SM :05 33 9 59 30 57
F aks
: 021 2 5 20 15 26
E- p o sta: ayl in.od abas @ it o.or g.t r,m u staf a.c agla ya [email protected] o.o rg.t r
Download

sıal uluslararası gıda fuarı