İSTANBUL TİCARET ODASI
Fuarlar Birimi
Tel: (90 212) 455 61 05 / 455 61 10 / Faks: 520 15 26 / E-Posta:[email protected] / [email protected]
BAUMA CHINA 2014
TÜRKİYE MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU
KATILIM SÖZLEŞMESİ
25 -28 KASIM 2014 – ŞANGAY / ÇİN
FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
1)
T ica ri Un va n
Tica ri Mar ka ( V ars a)
Po sta Adre si
T ele fon
F aks
9090T am Ye tk il i Yö net ic i İ s im v e Soy adı
Firma E- po sta
We b Si tes i
GS M
E- p os ta
F uar Ça lı şma ları Soru ml us u İ sim v e So yad ı
GS M
E- p os ta
2)
BAUMA CHINA 2014 FUARI’NDA YER ALACAK ÜRÜNLER:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………


F uard a serg i len ece k ma l mik tar ları 1 2 m2 i çin 1 m 3 / 333 kg v e 12 m2 ü zer in dek i st and lar i çi n ay nı ora n esa s
alı nara k sın ırl and ırı lac ak tı r.
Her b ir 12 m 2 i çin Oda mı zca firm ay a tah si s ed il en ve k atı lım b ede l ini n i çeri s ind e yer a la n 1 m3 n ak li y eni n
aşı lma sı duru mun da doğ aca k o lan ek str a d en iz yol u n ak li ye bed el i i şt ir akç i f irm a ta raf ınd an a yrıc a
öden ec ekt ir.
3)
SERGİLEME ALANI BİLGİLERİ:
- T al ep ed ile n serg il eme a lan ı : ... ... ... .. m2 ( min im u m 12 m2)
- Top lam k atı lım be de li :
x 6 00 € / m 2 = ….. Eu ro ( Nak liy e v e güm rü k h izm et le ri dahi l)

Katı lım bede line d ah il o l an h i zm et le r ( Na kli ye ve güm r ükl em e d ahil is e) : sta nd in şaa tı, her bi r 1 2m 2 i çi n
1m3 na kl iy e ve yu rti çi ve yurt dış ı gümr ük g iri ş / çı kı ş iş lem ler i, ma ll arın s ig ort ala nma sı, e le ktr ik ba ğl ant ı sı ve
teme l a yd ınl atm a, ik il i g ör üşme org an iz as yon u, s tan d bü yü klü ğü il e or ant ıl ı ü cret si z g ir iş kar tı t em ini , medy a
bede li , fuar s üre si nce ik ram hi zme tler i ve i le ti şi m araç ları nda n fay da lan ma imk anı (f ak s, i nter ne t vs.) ,
kat ılı mc ı bi lg ile rin in f uar kat alo ğun da ve i nter net te yay ınl anm as ı, O dam ız ca hazı rla nan kat al og v e C D’ de
firm a b il gi ler ini n yer alm as ı, f uar te şv ik evr ak lar ını n tak ib i.
4)
ÖDEME PLANI:


5)
Ka tıl ım av ans ı : Ba şv uru i le bir li kte 1. 000 Eu ro
Ba ki ye K atı lı m Bed el in in Ödem el eri : 29 May ıs 20 1 4 v e 2 8 Ağu st os 20 1 4’ de i ki eş it ta ks it ha lin de
FUAR KATILIMINDAN VAZGEÇİLMESİ:


Av an s b ede li ni n t ümü nün i rad kay de di lme si,
Ba ki ye ö deme ler in i se ; F uar ba şl ang ıç ta rih in den iti bare n 3 ay ö nc e ya pıl a n yaz ıl ı bi ld irim ler de, o t arih e
kad ar öde nm iş o lan m eb la ğın %5 0’ si; F uar b aş lan gı ç tar ihi nde n it ib aren 2 ay önc e ya pıl an y az ılı bi ldir i mde, o
tari he ka dar ö denm iş m ebl ağı n %7 5 ’ in in ; Fuar baş lan gı ç tari hi nde n it ib aren 1 a y önc e ya pıl an yazı lı
bil dir imd e, o tar ihe kad ar öden mi ş me bla ğın %9 0 ’ı, firm aya herh ang i b ir i htar çek il me sin e ger ek ka lma k sız ın
İst anb ul T i care t O da sı ’na i rad ka y de di lec ek tir .
F uar ça lı şma lar ı i le i lg i li o lara k İ sta nbu l T i car et Od as ı’n ca ö ngör ül en “hazır lı k ta kv im ine” uy aca ğımı zı ,
serg il ene ce k ürü nler im iz il e ilg il i b ilg i v e be lge ler i ta lep h al ind e İTO ’y a i let ece ğim iz i, ür ünl eri mi zin nak il iş lem ler i
kon usu nda İT O’ nun b el irl eye ceğ i şar tl arı ka bu l ed ece ğim iz i, B AUM A 2 014 Fuarı ’na k atı lı mda n vaz g eçme mi z
hal ind e, öd ed iğ imi z meb la ğlar ın ir ad k ayd ı il e i lgi li yuk arıd ak i hü küm ler i ge çe rli s ay aca ğım ız ı bey an v e taahh üt
eder iz.
İst anb ul Ti car et Od ası t ar afın dan k ay na kla nan s ebe pler den ö türü f uar de ste k leri nde n fa yda lan ama ma sı hali nde
kat ılı mc ını n uğra ya cağ ı z ararı İ sta nbu l T i car et O da sı ta zm in ed ec ek o lup , yu rt dış ı fua r orga ni za sy onu nun i pta l
edi lme si vey a sö zl eşm ede belir ti le n tar iht e ger çek le ştir il mem es i ve k at ılı mcı nı n da değ iş en t arih te f uara kat ılm ay ı
terc ih etm eme si dur umu nd a k atı lım cı dan al ına n ö de me e ks ik si z iad e e di le ce kt ir.
TARİH ....../....../.......
YETKİLİ İSİM VE SOYADI /UNVANI
..............................................................
FİRMA KAŞESİ VE İMZA
Download

BAUMA CHINA 2014 1.psd