İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İLE
TÜRK TV VE FİLM SEKTÖRÜNÜN TANITIMI
MIPCOM TV FİLM İÇERİK MARKETİ
13-16 EKİM 2014 / CANNES - FRANSA
ÖN KATILIM SÖZLEŞMESİ
KATILIMCI BİLGİLERİ
T ica ri Un va n
Tica ri Mar ka ( V ars a)
Tale p e di len Sta nd A lan ı
m²
Po sta Adre si
T ele fon
90-
F aks
90-
Firma E- po sta
We b Si tes i
T am Ye tk il i İ si m v e So ya dı
GS M
E- p os ta
İlg il i Ki ş i İ sim v e So yad ı
GS M
E- p os ta
Organizasyonun Kapasitesi:
1.738 fuar katılımcısı
147 ülkeden 15.000 ziyaretçi
23.400 m2’lik sergileme alanı
Türkiye Standında İstanbul Ticaret Odası
tarafından verilecek hizmetler:
Ödeme:
Stand alanı kira* bedeli: 870 Euro/ m2
Stand inşaatı ve dekorasyonu**: 350 Euro/ m2
İTO Kayıt bedeli: 350 Euro/ firma
İTO Hizmet bedeli: 30 Euro/ m2
Minimum Stand Alanı: 10 m2
* % 50-70 devlet desteğinden faydalanmak için, katılımcılar,
fuar organizatörü Reed MIDEM ve stand inşaatçı ORFI ile
ayrıca sözleşme yapacak; alan kira bedeli Reed MIDEM'e,
inşaat bedeli doğrudan inşaatçının hesabına yatırılacaktır.
Katılımcı profillerinin fuar resmi web sitesi ve
e-kataloğunda yer alması
Ofis araçlarından ve ortak ikili görüşme alanı/
toplantı salonundan faydalanma
Elektrik bağlantısı, kablolu internet, temizlik ve
ikram hizmetleri
Katılımcılar için hazırlanacak kitapçık/ CD’de
katılımcı profil bilgisinin yer alması
Stand büyüklüğüyle orantılı giriş kartı
**Stand inşaatına temel dekorasyon malzemeleri, aydınlatma,
görsel, alınlık, logo vb. dahildir.
DİKKAT ! Katılım kontenjanı sınırlıdır. Ödeme yapılmadan Odamızdan onay alınması gerekmektedir.
Kesin katılım, sözleşme ve İTO kayıt bedelinin iletilmesi ile mümkün olacak, stand yerleşiminde sözleşme tarihi dikkate alınacaktır.
Fuar çalışmaları ile ilgili olarak Reed MIDEM'in “ödeme planına” uyacağımızı, sergilenecek ürünlerimiz ile ilgili bilgi ve belgeleri
talep halinde İTO’ya ileteceğimizi, stand konsepti konusunda İTO’nun belirleyeceği şartları kabul edeceğimizi, Mipcom TV
Film İçerik Marketi 2014'e katılımdan vazgeçmemiz halinde, ödediğimiz meblağların irad kaydı ile ilgili yukarıdaki hükümleri
geçerli sayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
Tarih
__ / __ / ____
Yetkili İsim Soyadı
…………………………..….
Firma Kaşesi ve İmza
ORG ANİZ ATÖR: İSTANBUL Tİ C ARET OD ASI
İ R T İ B A T:
FUARLAR VE DIŞ İLİŞKİLER ŞUBESİ
Tel
: 0212 455 65 06 Faks: 0212 520 15 26
E-posta : [email protected]  Web: www.ito.org.tr / www.mipcom.com
Download

sıal uluslararası gıda fuarı