BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ
Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir.
1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK)
Genel Müdürlüğü 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:2 22030 EDİRNE
2-KISALTILMIŞ İSİMLER
Bu şartname gereği, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği’ne "Trakya Birlik" adıyla, teklif verecek Özel ve Tüzel kişiler ihale sonunda
imzalanacak sözleşmede "Yapımcı Firma" adı ile anılacaktır.
3- İHALE TARİHİ VE YERİ
Bu satınalma işine ait ihale 16.10.2014 günü saat 14:00'de Trakya Birlik Genel
Müdürlüğü 1.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:2 22030 EDİRNE'de "Kapalı
Zarf-Açık Eksiltme Usulü" teklif almak suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılmak için
isteklilerin teklif mektuplarının belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüze
ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerektiğinde açık
eksiltmeye gidilebileceğinden ihaleye katılacak firmaların bir yetkilisinin yetki belgesi
ile birlikte ihalede hazır bulunması gerekir.
4-TEKLİF MEKTUBUNUN HAZIRLANMASI
Teklif mektubunda şartname esas alınarak Büyük Ajanda (17x24) için ve Küçük
Ajanda (14x20) için ayrı ayrı fiyat ve birlikte toplam fiyatı belirtilerek hazırlanacak ve
yapımcı firma yetkililerince imza edilip mühürlenecek ve iç zarfa konularak zarfın
üzerine "Teklif Mektubu" ibaresi ile yapımcı firmanın isim ve adresi yazılacaktır.
Teklif mektubu ile birlikte;
a) Her sahifesi imzalanmış ve mühürlenmiş şartname,
b) İhale bedelinin (Büyük ve Küçük ajanda toplamı üzerinden) %3’ü oranında
Geçici Teminat (TL, USD,Euro nakit, Edirne’de şubesi bulunan Bankalardan
alınacak Banka Teminat Mektubu)
c) Faaliyet belgesi,
d) İhaleye katılanın yetki belgesi,
e) Numune ajandalar,
Başka bir zarfa konularak dış zarfın üzerine "TRAKYA BİRLİK AJANDA
İHALESİNE AİT BELGELER" ibaresi yazılarak imza edilecek ve mühürlenecektir.
Süresinde ulaşmayan veya teminatı yatırılmayan teklifler ile telgraf veya
telefonla yapılan teminatsız teklifler kabul edilmeyecektir.Teklif edilen fiyatlar
yukarıda belirtilen Birliğimiz adresine teslim fiyatları olacak, ayrıca nakliye,
hammaliye vs. ücret talebinde bulunulmayacaktır.
5-TEMİNATIN YATIRILMASI VE İADESİ
Bu şartname konusu ajanda için geçici teminat %3(Büyük ve Küçük ajanda
toplamı üzerinden), kesin teminatı ise taahhüt altına alınan ihale bedelinin %10'udur
(Büyük ve Küçük ajanda toplamı üzerinden). Teminat olarak TL, USD, EURO nakit,
Edirne’de şubesi bulunan Bankalardan alınacak Banka Teminat Mektubu verilebilir.
Geçici Teminatlar ajanda ihalesinin kesinleşmesini müteakip iade edilir, kesin
teminatlar ise taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine
getirildiği, firmanın herhangi bir borcu bulunmadığı anlaşıldıktan sonra iade
edilecektir.
6- MİKTAR
Yaptırılacak ajanda miktarı (17x24 cm. ebadında) 6.500 adet, (14X20 cm.
ebadında) 2.000 adet olmak üzere toplam 8.500 adettir. Trakya Birlik istediği takdirde
miktarı %20 arttırma veya % 20 eksiltme yetkisine sahiptir.
../..
-27-BÜYÜK AJANDA TEKNİK ÖZELLİKLER
Ajandaların iç sayfalarında 70 gr./cm. 1. hamur kağıt kullanılacaktır. Birliğimizi
tanıtıcı bilgiler en çok 4 yaprak (8 sayfa) üzerinden 4 renk baskı olarak çalışılacak 135
gr. kuşe kağıda basılıp ajandanın ön kısmında yer alacaktır. 5.000 adet ajandanın ön
kapağı üzerinde Trakya Birlik Biryağ amblem ve logosu, 1.500 adedinde ise Trakya
Birlik Trakyağ amblem ve logosu ile 2015 ibaresi bulunacaktır. Ayrıca, her cildin
arasında bir yaprak Birliğimiz mamüllerinin reklamı yer aldığı 4 renk baskı seperatör
olacaktır.
Kapak suni deri olacak bu konuda değişik alternatifler sunulabilecektir.
Sayfa ayrıcı iplik kordon yeşil olacaktır.
Ön ve arka kapak içlerinde karşılıklı tramlı TRAKYA BİRLİK amblem ve
logosu olacaktır.
Ajandanın iç sayfa tasarımları özel tasarım ve iki renk olacak ve tarafımızdan
yapılacak olup, 365 güne ait bir sağ sayfa, bir sol sayfa ve bir hafta sonu sayfası tasarım
olarak verilecektir. Çalışılacak matbaa yada firma bu sayfa dizaynına göre çalışmayı
yıla yayacaktır. Ayrıca, Trakya Birlik hakkındaki her türlü tanıtım bilgileri ve reklam
sayfaları Trakya Birlik tarafından hazır olarak teslim edilecektir.
Ajanda, bir gün bir sayfada ve Cumartesi-Pazar günleri ile dini bayramlarda ilk
gün hariç diğer günler tek sayfada olacak şekilde tasarlanacak, satırlar arasında her
gün tam sayfada 08.00-19.00 arasındaki saatlerin yer alması sağlanacaktır.
Her sayfada örneğinde olduğu gibi Trakya Birlik amblemi bulunacaktır.
İşin takibi ve kontrolü Trakya Birlik Reklam Ajansı Marcom Leo Burnett
Firması tarafından gerçekleştirilecek olup, Yüklenici firma çalışmaları neticesinde
alacağı prova baskıyı, Trakya Birlik'in onayına sunacak ve onay alındıktan sonra baskı
işlemine geçilecektir. Renkli bilgisayar çıktıları prova baskı olarak kabul
edilmeyecektir.
Cilt iplik dikişli olacaktır.
Ajandalar karton kutularda ambalajlanacaktır.
8-KÜÇÜK AJANDA TEKNİK ÖZELLİKLER
Küçük Ajandalar (14x20) 160 yaprak ajandanın ön ve arka yan kağıda (ön 3
sayfa, arka 3 sayfa) 4 renk baskı selefon, bilgi sayfaları çift renk ajandaların diğer
sayfaları tek renk olacak iç sayfaların düzenlenmesi firma tarafından yapılarak
ajandaların iç sayfalarında 70 gr./cm. 1. hamur kağıt kullanılacaktır. 1.000 adet
ajandanın ön kapağı üzerinde Trakya Birlik Biryağ amblem ve logosu, 1.000 adedinde
ise Trakya Birlik Trakyağ amblem ve logosu ile 2015 ibaresi bulunacaktır.
Kapak suni deri olacak bu konuda değişik alternatifler sunulabilecektir.
Sayfa ayrıcı iplik kordon yeşil olacaktır.
İşin takibi ve kontrolü Trakya Birlik Reklam Ajansı Marcom Leo Burnett
Firması tarafından gerçekleştirilecek olup, Yüklenici firma çalışmaları neticesinde
alacağı prova baskıyı, Trakya Birlik'in onayına sunacak ve onay alındıktan sonra baskı
işlemine geçilecektir. Renkli bilgisayar çıktıları prova baskı olarak kabul
edilmeyecektir.
Cilt iplik dikişli olacaktır.
Ajandalar karton kutularda ambalajlanacaktır.
9- FİYAT
6.500 adet Büyük Ajanda için fiyat KDV hariç olarak verilecek, 2.000 adet
Küçük Ajanda için fiyat KDV hariç olarak verilecektir. Ayrıca iki Ajandanın toplam
birim fiyatı belirtilecektir.
-310- İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME SÜRESİ
İşe başlama ve bitirme süreleri sözleşmede ayrıca belirtilecektir. Ancak teslim
tarihi Trakya Birlik’in izni olmadan 28 Kasım 2014 tarihini geçmeyecektir. Teslim
tarihinden itibaren gecikilen her gün için 250 TL gecikme cezası uygulama yetkisi
Trakya Birlik’e aittir.
11- SÖZLEŞME İMZALANMASI
İhale kararının yapımcı firmaya veya kanuni adresine tebliğ tarihinden 5 iş
günü içinde firma kesin teminat vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere
sözleşme imzalamaya mecburdur. Yapımcı firmanın bu süreye riayet etmemesi
durumunda geçici teminatı irat kaydedilir. Yapımcı firma sözleşme imzalandıktan
sonra taahhüdünden vazgeçerse protesto çekmeye hacet kalmaksızın ihale fesh edilecek
ve kati teminatı irat kaydedilecektir.
12- TESLİMAT VE ÖDEME
Ajandaların teslim yeri Trakya Birlik Genel Müdürlüğü 1.Murat Mah.Zübeyde
Hanım Cad. No:2 22030 EDİRNE’dir. Ajandalar firma yetkilisi ve Trakya Birlik
yetkililerinin oluşturduğu komisyon tarafından kontrolü yapıldıktan sonra teslim
alınacak ve fatura ibrazında bedelleri ödenecektir. Erken teslim tercih sebebi olacaktır.
Şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen ajandalar
teslim alınmaz ve yükleniciye iade edilir.Yüklenici iade edilen ajandaların yerine
istenilene uygun olanları en geç 10 gün içinde hazırlayıp vermeye mecburdur.
13- DİĞER HUSUSLAR
Firmanın teklif mektubunda gösterdiği adresi kanuni ikametgahı olarak
sayılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat firmaya yapılmış sayılacaktır.
Bu işle ilgili her türlü vergi,resim,harç vb. masraflar yapımcı firmaya aittir. Bu
şartname sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkeme
ve İcra Daireleri yetkilidir.
Trakya Birlik Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İşi dilediğine vermekte,
ihaleyi yapıp yapmamakta, tamamen serbesttir.
Bu şartname 3 sayfa 13 maddeden ibarettir.
YAPIMCI FİRMA
TRAKYA BİRLİK
GEMİCİ TAKVİMİ ŞARTNAMESİ
Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak Gemici Takvimlerine ait şartnamedir.
1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK) Genel
Müdürlüğü 1.Murat Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:2 22030 EDİRNE
2-KISALTILMIŞ İSİMLER
Bu şartname gereği, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne
"Trakya Birlik" adıyla teklif verecek Özel ve Tüzel kişiler ihale sonunda imzalanacak
sözleşmede "Yapımcı Firma" adı ile anılacaktır.
3- İHALE TARİHİ VE YERİ
Bu satınalma işine ait ihale 16.10.2014 günü saat 14:30'da Trakya Birlik Genel
Müdürlüğü 1.Murat Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:2 22030 EDİRNE'de" Kapalı Zarf Açık
Eksiltme Usulü" teklif almak suretiyle yapılacaktır.İhaleye katılmak için isteklilerin teklif
mektuplarının belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüze ulaşmış olması gerekir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerektiğinde açık eksiltmeye gidilebileceğinden
ihaleye katılacak firmaların bir yetkilisinin yetki belgesi ile birlikte ihalede hazır bulunması
gerekir.
4-TEKLİF MEKTUBUNUN HAZIRLANMASI
Teklif mektubu şartname esas alınarak hazırlanacak ve yapımcı firma yetkililerince
imza edilip mühürlenecek ve iç zarfa konularak zarfın üzerine "Teklif Mektubu" ibaresi ile
yapımcı firmanın isim ve adresi yazılacaktır.
Teklif mektubu ile birlikte;
a) Her sahifesi imzalanmış ve mühürlenmiş şartname,
b) İhale bedelinin %3’ü oranında Geçici Teminat (TL, USD,Euro nakit,
Edirne’de şubesi bulunan Bankalardan alınacak Banka Teminat Mektubu)
c) Faaliyet belgesi,
d) İhaleye katılanın yetki belgesi,
Başka bir zarfa konularak dış zarfın üzerine "TRAKYA BİRLİK TAKVİM
İHALESİNE AİT BELGELER" ibaresi yazılarak imza edilecek ve mühürlenecektir.
Süresinde ulaşmayan veya teminatı yatırılmayan teklifler ile telgraf veya telefonla
yapılan teminatsız teklifler kabul edilmeyecektir.Teklif edilen fiyatlar yukarıda belirtilen
Birliğimiz adresine teslim fiyatları olacak, ayrıca nakliye, hammaliye vs. ücret talebinde
bulunulmayacaktır.
5-TEMİNATIN YATIRILMASI VE İADESİ
Bu şartname konusu Gemici Takvimi için geçici teminat %3, Kesin teminatı ise
taahhüt altına alınan ihale bedelinin %10'udur.Teminat olarak TL, USD, Euro nakit,
Edirne’de şubesi bulunan Bankalardan alınacak Banka Teminat Mektubu verilebilir. Geçici
Teminatlar takvim ihalesinin kesinleşmesini müteakip iade edilir, kesin teminatlar ise
taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği, firmanın
herhangi bir borcu bulunmadığı anlaşıldıktan sonra iade edilecektir.
6-MİKTAR
Yaptırılacak gemici takvimlerin miktarı 12.000 adedi Biryağ logolu, 3.000 adedi
Trakyağ logolu olmak üzere toplam 15.000 adettir.
Trakya Birlik istediği takdirde bu miktarları %20 arttırma veya % 20 eksiltme
yetkisine sahiptir
../..
-27- TEKNİK ÖZELLİKLER
Ebat
: Taşıyıcı : 20 x 29 cm.
Taşıyıcı : 2,3,4: 17 x 29 cm.
Takvim sayfa : 14,5 x 29 cm.
Yaprak
: 3 x 12 yaprak iç + Taşıtıcı
Baskı
: Sayfalar : 4 renk
Taşıyıcı : 4 + 2
Kağıt Cinsi
: Takvim: 115 gr. Mat kuşe
Taşıyıcı: 400 Gr.Amerikan Bristol
Alt Taşıyıcılar 2-3-4: 400 Gr. crome karton
Laminasyon : Vernik (kaplama)
Cilt
: Her kırımda 5'li spiral telden 3 grup halinde, geniş kuş gözü,
gösterge
Ambalaj
: 50’lik paketler halinde kraft kağıda ambalajlanacaktır.
MUTLAKA NUMUNE GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.
Sayfa Düzeni : Takvimlerde, yer alacak tasarım ve sayfa düzenleri; Trakya Birlik
tarafından temin edilecek olup, başka hiç bir yerde kullanılmayacaktır.
Kontrol ve Prova Baskı: İşin kontrolü Trakya Birlik adına Marcom Leo Burnett
Reklam Ajansı A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup, yüklenici firma prova baskı yaparak
Trakya Birlik’in onayına sunacak verilecek onaydan sonra baskıya geçilecektir. Renkli
bilgisayar çıktıları prova baskı olarak kabul edilmeyecektir.
8- FİYAT
15.000 adet Gemici Takvim için fiyat KDV hariç olarak verilecektir.
9- İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME SÜRESİ
İşe başlama ve bitirme süreleri sözleşmede ayrıca belirtilecektir. Ancak teslim tarihi
Trakya Birlik’in izni olmadan 28 Kasım 2014 tarihini geçmeyecektir. Teslim tarihinden
itibaren gecikilen her gün için 250 TL gecikme cezası uygulama yetkisi Trakya Birlik’e aittir.
10- SÖZLEŞME İMZALANMASI
İhale kararının yapımcı firmaya veya kanuni adresine tebliğ tarihinden 5 iş günü içinde
firma kesin teminat vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya
mecburdur. Yapımcı firmanın bu süreye riayet etmemesi durumunda geçici teminatı irat
kaydedilir. Yapımcı firma sözleşme imzalandıktan sonra taahhüdünden vazgeçerse protesto
çekmeye hacet kalmaksızın ihale fesh edilecek ve kati teminat irat kaydedilecektir.
11- TESLİMAT VE ÖDEME
Takvimlerin teslim yeri Trakya Birlik Genel Müdürlüğü 1.Murat Mah.Zübeyde Hanım
Cad.No:2 22030 EDİRNE’dir. Takvimler, firma yetkilisi ve Trakya Birlik yetkililerinin
oluşturduğu komisyon tarafından kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacak ve fatura
ibrazında bedelleri ödenecektir.Erken teslim tercih sebebi olacaktır. Şartname ve sözleşme
hükümlerine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen Takvimler teslim alınmaz ve yükleniciye
iade edilir.Yüklenici iade edilen Takvimler yerine istenilene uygun olanları en geç 10 gün içinde
hazırlayıp vermeye mecburdur.
12- DİĞER HUSUSLAR
Firmanın teklif mektubunda gösterdiği adresi kanuni ikametgahı olarak sayılacak ve
bu adrese yapılacak her türlü tebligat firmaya yapılmış sayılacaktır.
Bu işle ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. masraflar yapımcı firmaya aittir. Bu
şartname sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir
Trakya Birlik Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İşi dilediğine vermekte ihaleyi
yapıp yapmamakta,bölmekte tamamen serbesttir. Bu şartname 2 sayfa 12 maddeden ibarettir
YAPIMCI FİRMA
TRAKYA BİRLİK
MASA TAKVİMİ ŞARTNAMESİ
Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak Üçgen Ayaklı Masa Takvimlerine ait
şartnamedir.
1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK)
Genel Müdürlüğü 1.Murat Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:2 22030 EDİRNE
2-KISALTILMIŞ İSİMLER
Bu şartname gereği, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri
Birliği’ne "Trakya Birlik" adıyla teklif verecek Özel ve Tüzel kişiler ihale sonunda
imzalanacak sözleşmede "Yapımcı Firma" adı ile anılacaktır.
3- İHALE TARİHİ VE YERİ
Bu satınalma işine ait ihale 16.10.2014 günü saat 15:00’de Trakya Birlik Genel
Müdürlüğü 1.Murat Mah.Zübeyde Hanım Cad.No:2 22030 EDİRNE'de" Kapalı Zarf
Açık Eksiltme Usulü" teklif almak suretiyle yapılacaktır.İhaleye katılmak için
isteklilerin teklif mektuplarının belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüze
ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Gerektiğinde açık
eksiltmeye gidilebileceğinden ihaleye katılacak firmaların bir yetkilisinin yetki belgesi
ile birlikte ihalede hazır bulunması gerekir.
4-TEKLİF MEKTUBUNUN HAZIRLANMASI
Teklif mektubu şartname esas alınarak hazırlanacak ve yapımcı firma
yetkililerince imza edilip mühürlenecek ve iç zarfa konularak zarfın üzerine "Teklif
Mektubu" ibaresi ile yapımcı firmanın isim ve adresi yazılacaktır.
Teklif mektubu ile birlikte;
a) Her sahifesi imzalanmış ve mühürlenmiş şartname,
b) İhale bedelinin %3’ü oranında Geçici Teminat (TL, USD,Euro nakit,
Edirne’de şubesi bulunan Bankalardan alınacak Banka Teminat Mektubu)
c) Faaliyet belgesi,
d) İhaleye katılanın yetki belgesi,
Başka bir zarfa konularak dış zarfın üzerine "TRAKYA BİRLİK MASA
TAKVİMİ İHALESİNE AİT BELGELER" ibaresi yazılarak imza edilecek ve
mühürlenecektir.
Süresinde ulaşmayan veya teminatı yatırılmayan teklifler ile telgraf veya
telefonla yapılan teminatsız teklifler kabul edilmeyecektir.Teklif edilen fiyatlar
yukarıda belirtilen Birliğimiz adresine teslim fiyatları olacak, ayrıca nakliye,
hammaliye vs. ücret talebinde bulunulmayacaktır.
5-TEMİNATIN YATIRILMASI VE İADESİ
Bu şartname konusu Masa Takvimi için geçici teminat %3, Kesin teminatı ise
taahhüt altına alınan ihale bedelinin %10'udur. Teminat olarak TL, USD,Euro nakit,
Edirne’de şubesi bulunan Bankalardan alınacak Banka Teminat Mektubu verilebilir.
Geçici Teminatlar takvim ihalesinin kesinleşmesini müteakip iade edilir, kesin
teminatlar ise taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine
getirildiği, firmanın herhangi bir borcu 0bulunmadığı anlaşıldıktan sonra iade
edilecektir.
6-MİKTAR
Yaptırılacak masa takvimi miktarı (Takvim yaprakları 17 x 11,5 cm. ebadında)
ve (masa taşıyıcı açık hali 17 x 33 cm. kapalı hali 17 x 13,5 cm.ebadında) 2.500 adettir.
Trakya Birlik istediği takdirde miktarı %20 arttırma veya % 20 eksiltme yetkisine
sahiptir.
../..
-27- TEKNİK ÖZELLİKLER
Ebat
: Takvim yaprakları 17 x 11,5 cm.
Masa taşıyıcı açık hali 17 x 33 cm.
Kapalı hali 17 x 13,5 cm.
Yaprak
: 13 sayfa + üçgen ayak
Renk
: Takvim yaprakları 4/4 (CMYK) ve üçgen ayak
4/0 (CMYK)
Kağıt
:Takvim yaprakları 350 Gr. parlak kuşe ,üçgen ayak, 300 Gr.
Bristol+300 Gr. Bristol sıvama,
Baskı sonrası : 19'li mat gümüş üstten metal spiral, delik delme, harmanlama,
takvimyaprakları parlak kuşe yada vernik üçgen ayakta parlak selofan kırım ve pilyaj,
Ambalaj
: 50’lik paketler halinde kraft kağıda ambalajlanacaktır.
MUTLAKA NUMUNE GETİRİLMESİ RİCA OLUNUR.
Sayfa Düzeni : Takvimlerde, yer alacak tasarım ve sayfa düzenleri; Trakya Birlik
tarafından temin edilecek olup, başka hiç bir yerde kullanılmayacaktır.
Kontrol ve Prova Baskı: İşin kontrolü Trakya Birlik adına Marcom Leo Burnett
Reklam Ajansı A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup, yüklenici firma prova baskı yaparak
Trakya Birlik’in onayına sunacak verilecek onaydan sonra baskıya geçilecektir. Renkli
bilgisayar çıktıları prova baskı olarak kabul edilmeyecektir.
8- FİYAT
2.500 adet Masa Takvim için fiyat KDV hariç olarak verilecektir.
9- İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME SÜRESİ
İşe başlama ve bitirme süreleri sözleşmede ayrıca belirtilecektir. Ancak teslim tarihi
Trakya Birlik’in izni olmadan 28 Kasım 2014 tarihini geçmeyecektir. Teslim tarihinden
itibaren gecikilen her gün için 250 TL gecikme cezası uygulama yetkisi Trakya Birlik’e aittir.
10- SÖZLEŞME İMZALANMASI
İhale kararının yapımcı firmaya veya kanuni adresine tebliğ tarihinden 5 iş günü içinde
firma kesin teminat vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya
mecburdur. Yapımcı firmanın bu süreye riayet etmemesi durumunda geçici teminatı irat
kaydedilir. Yapımcı firma sözleşme imzalandıktan sonra taahhüdünden vazgeçerse protesto
çekmeye hacet kalmaksızın ihale fesh edilecek ve kati teminat irat kaydedilecektir.
11- TESLİMAT VE ÖDEME
Takvimlerin teslim yeri Trakya Birlik Genel Müdürlüğü 1.Murat Mah.Zübeyde Hanım
Cad.No:2 22030 EDİRNE’dir. Takvimler, firma yetkilisi ve Trakya Birlik yetkililerinin
oluşturduğu komisyon tarafından kontrolü yapıldıktan sonra teslim alınacak ve fatura
ibrazında bedelleri ödenecektir.Erken teslim tercih sebebi olacaktır. Şartname ve sözleşme
hükümlerine uygun olarak yapılmadığı tespit edilen Takvimler teslim alınmaz ve yükleniciye
iade edilir.Yüklenici iade edilen Takvimler yerine istenilene uygun olanları en geç 10 gün içinde
hazırlayıp vermeye mecburdur.
12- DİĞER HUSUSLAR
Firmanın teklif mektubunda gösterdiği adresi kanuni ikametgahı olarak sayılacak ve
bu adrese yapılacak her türlü tebligat firmaya yapılmış sayılacaktır.
Bu işle ilgili her türlü vergi, resim, harç vb. masraflar yapımcı firmaya aittir. Bu
şartname sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir.
Trakya Birlik Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İşi dilediğine vermekte ihaleyi
yapıp yapmamakta,bölmekte tamamen serbesttir.
Bu şartname 2 sayfa 12 maddeden ibarettir.
YAPIMCI FİRMA
TRAKYA BİRLİK
Download

Word Pro - þartnameler