ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ GÖREV TANIMI
YÖN.YD.03
YAYIN TARİH:KASIM 2011
REVİZYON TARİHİ: MART 2015
REVİZYON NO:03
Sayfa 1 / 1
Antibiyotik Kontrol Ekibi (AKE):
Hastane bünyesinde; HKS gereğince doğru ve uygun antibiyotik kullanımına yönelik politikaları belirlemek, dirençli
mikroorganizmaların yayılımını önlemek ve istenmeyen ilaç etkilerinin ve tedavi maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak
amacıyla AKE oluşturulur.
Antibiyotik kontrol ekibinde; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı,
Cerrahi Branşlardan bir uzman, Pediatri Uzmanı ve Eczacı bulunur.
2. Antibiyotik Kontrol Ekibinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: :

Hastane bünyesinde kullanılmak üzere Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi hazırlamak,

Bilimsel esaslar ışığında, lokal direnç verilerini göz önüne alarak antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek ve
bilimsel gelişmeleri takip ederek gerektiğinde bu politikaları değiştirmek.

Hastaneye satın alınacak antibiyotiklerin çeşit ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, ilgili satın alma sürecinde
hastane yönetimine sunmak ve kayıt altına almak.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanının onayı ile reçete edilebilen antibiyotikleri ve bu ilaçlar
yazılırken uyulması gereken kuralları Sağlık Uygulama Tebliği esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını
sağlamak.

İlgili branş uzmanları ile birlikte cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı için hastane politika ve protokollerini
belirlemek.

Hastanede kısıtlı antibiyotik duyarlılık testi raporlama sistemini uygulamaya geçirmek.

Duyarlılık testi yapılacak ve bildirilecek olan antimikrobik ilaçların seçimini yapmak.

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanınca gerekli olan hallerde bildirimi kısıtlanan bilgilerin kimlerle, hangi
koşullarda paylaşılabileceğini belirleyen yazılı bir düzenleme yapmak.
3. Çalışma Usul ve Esasları:
Ekip üyeleri HKS çerçevesinde, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve Kalite Yönetim Birimi ile koordine olarak çalışmalarını
yürütür. Ekip rutin olarak yılda en az 2 defa toplanarak antibiotik kullanımlarını gözden geçirir.Gerektiğinde hastane
yöneticileri ve diğer hastane çalışanları toplantıya davet edilebilir. Acil durumlarda başkanın daveti ile ara toplantı
yapılabilir.
Toplantı tutanak formu ile toplantı kararları kayıt altına alınır. Kararın bir örneği Kalite Yönetim Birimine ve
üst yönetime gönderilir.
REFERANS ve YASAL DAYANAK:
Hastane Hizmet Kalite Standartları ( 00.01.03.04.00 H)
HAZIRLAYAN
Feyza KESKİN
Hemşire
Kalite Yönetim Birimİ
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
Download

antibiyotik kontrol ekibi görev tanımı