MATRİKS TERMİNAL VE VERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 TARAFLAR :
1- Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.
(Kısaca MATRİKS olarak anılacak)
Adresi
: Leylak Sk. Nursanlar İş Merkezi, A Blok K:12 D: 39 Şişli / İSTANBUL
Telefon
: 212 354 54 54
Faks
: 212 356 47 88
E-mail
: [email protected]
2- ABONE
Adı/Soyadı/Ünvanı
Adresi
Telefon
Faks
E-mail
:…
:…
:…
:…
:…
(Kısaca ABONE olarak anılacak)
FATURA BİLGİLERİ:
Ünvanı:
VergiDairesi:
VergiSicilNo:
Adres:
Telefon Faks :
ÖDEME BİLGİLERİ:
Bedeli
:
ÖdemeDönemi:
LisansBilgileri :
MontajAdresi :
Telefon
:
Bu sözleşme .../.../... tarihinde MATRİKS ile ABONE arasında, ABONE'ye bu sözleşme ile
belirlenen koşullarla bilgisayar ekranı üzerinden gerçek zamanlı para piyasaları bilgileri
verilmesi amacıyla .../../... tarihi itibariyle başlayacak şekilde ............. süre için akdedilmiştir.
ABONE, www.matriks.web.tr ve/veya http://eshop.matriksdata.com
internet sitesinde
sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve
diğer haklarına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bunların yukarıda yer alan
bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında ürünü/abonelik hizmetini almak üzere
elektronik ortamda gerekli sipariş ve sözleşme teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.
ABONE internet üzerinden onaylayarak akdettiği bu sözleşmenin yazılı çıktısını ayrıca
imzalayarak MATRİKS'in yukarıda belirtilen adresine göndermeyi kabul ve beyan etmiştir.
MADDE 2. TANIMLAMALAR :

2.1 ABONE : MATRİKS tarafından sağlanan hizmet üzerinden bilgiye sadece kendi erişip
kullanabilen, ya da dahili olmak kaydıyla kendi çalışanlarına kullandıran kişidir. Personeli
ve/veya müşterileri adına hizmet verilen kurumlar da sözleşmede ifade edilen abone
kapsamındadır.








2.2 YETKİLENDİRİLEN KULLANICI : Bilgiye ABONE kodu ve gizli şifre ile ayırt edilebilecek
şekilde yetkilendirilerek ya da yetki kontrolü yapılmaksızın, bilgiye erişim sağlayan TÜKETİCİ
OLMAYAN ABONE personeli tekil kişidir.
2.3 BDS : MATRİKS ile BORSA İSTANBUL arasında imzalanan ve ABONE'nin de uyması
zorunlu BORSA İSTANBUL Bilgi Dağıtım Sözleşmesi ve eklerini ifade eder.
2.4 BİLGİ : BDS Ek-1 BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi, MKK-VYS Ek-1 Listesinde
tanımlanan verileri ifade eder.
2.5 FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI : Tescilli olup olmadığına bakılmaksızın patent, ticari marka,
hizmet markası, telif hakkı, veri tabanı hakları, topografik haklar, tasarım hakkı ve bunlara
ilişkin bütün başvuru ve tesciller, teknik bilgi (know-how), gizlilik hakkı, ticari sır ve konu ile
ilgili kanunlar çerçevesinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde benzer nitelikteki koruma
hak ve şekli de dahil olmak üzere her türlü diğer fikri mülkiyet hakkını ifade eder.
2.6 TÜKETİCİ OLAN ABONE: İş bu Sözleşme konusu hizmeti/ürünü, mesleki ve ticari
olmayan amaçla edinen kullanan veya yararlanan kişi.
2.8 BORSA İSTANBUL : Borsa İstanbl A.Ş.
2.9 MKK-VYS : MATRİKS ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) arasında yapılan Veri Yayın
Sözleşmesi
2.10 MATRİKS TERMİNAL : Matriks tarafından geliştirilen para piyasaları bilgilerinin
gösterildiği, gruplandırıldığı, çeşitli analizlerin yapılabildiği bir yazılımdır.
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU :

Bu Sözleşme ile MATRİKS (uydu üzerinden data alan müşteriler için mülkiyeti MATRİKS'e
ait bir bilgisayar kartı ve/veya decoder vasıtasıyla) BORSA İSTANBUL, MKK ve diğer yerli ve
yabancı borsa ve para piyasalarından alınan bilgilerin ABONE tarafından gerçek zamanlı
olarak izlenmesini sağlamayı; ABONE ise kendisine getirilen yükümlülüklere uyacağını,
aşağıdaki şekil ve şartlarla karşılıklı olarak taahhüt etmektedir. Ayrıca bu
sözleşme; MATRİKS ile BORSA İSTANBUL ve MKK arasında yapılan Bilgi Dağıtım
Sözleşmesi (BDS), MKK-VYS’nin hüküm ve sonuçlarına tabi olup; BDS, MKK-VYS 'nin
ayrılmaz bir parçası olarak hüküm ifade edecektir. Tüm bu hukuki ilişkilerin
temelini MATRİKS ile BORSA İSTANBUL arasında imzalanan BDS; MATRİKS ile MKK
arasında imzalanan MKK-VYS oluşturmaktadır.
MADDE 4. SÖZLEŞME GENEL ŞARTLARI :







4.1 MATRİKS, ABONE tarafından fiziki şartların sağlanmış olması kaydı ile işbu sözleşmenin
yürürlük tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde, sözleşme konusu kurulumu tamamlayacak
ve kullanım eğitimini verecektir.
4.2 MATRİKS, sözleşme konusu işin gerektirdiği uluslararası norm ve kurallara uygun olarak
hizmet verecektir. Ancak MATRİKS'in bilgi aktarım yükümlülüğü aşağıdaki hallerde
sınırlandırılmıştır.
4.2.1 MATRİKS, zorunlu durumlarda haber vermeksizin yayınına geçici süre ara verebilir.
4.2.2 MATRİKS, donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Program içinde ilave
servisler açabilir, kısmen veya tamamen kapatabilir veya değiştirebilir. ABONE bunun fesih
sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt
etmiştir.
4.2.3 MATRİKS, özellikle kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle, yayının kesilmesinden,
bozulmasından, aksamasından sorumlu tutulamaz.
4.3 MATRİKS, sözleşme gereği aktarılan bilgilerin gerek teknik olarak sakıncalı olmasından,
gerek muhteva itibariyle ABONE'ye yanlış ve/veya eksik ve/veya yanıltıcı olarak
ulaşmasından sorumlu tutulamayacağı gibi; ABONE ve buna bağlı olarak üçüncü kişiler
nezdinde doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.
4.4 ABONE, aşağıda 5. maddede belirtilen BORSA İSTANBUL ve MKK nın belirlediği şartlar
hakkında bilgi sahibi olduğunu, bu şartları kabul ettiğini ve sözleşmenin bu koşulla
imzalandığını kabul etmektedir.




4.5 MATRİKS, bilginin ulaşmasında kullanılan donanımların, programların, veri tabanlarının
ürettiği her türlü bilgi, haber ve türevlerinin imtiyazlı sahibidir. ABONE her ne saikle ve yol ile
olursa olsun bilgi ve veri tabanını elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair
yollarla yayınlayamaz, dağıtamaz, yayamaz; üçüncü şahısların kullanımına veremez. Yerli
ve yabancı borsa ve bilgi kaynaklarından elde edilen data, haber, bilgi ve veriler ilgili borsa
ve haber kaynaklarının lisanslı ürünleridir ve gerekli izin alınmadan dağıtılamaz,
çoğaltılamaz.
4.6 MATRİKS, ABONE'ye aktarılan bilgilerin sözleşme koşullarına uygun biçimde kullanılıp
kullanılmadığını dilediği anda ve zamanda denetleme hakkına sahiptir.
4.7 ABONE, MATRİKS servislerini kullanarak elde ettiği kayıtlar ile kayıtların kullanımını
kendi rızası ile yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile servisi
kullanırken bilgisayarında oluşabilecek arızalar ile meydana gelebilecek bilgi kaybı ve diğer
kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı
uğrayabileceği zararlardan dolayı MATRİKS'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını
ve MATRİKS'ten herhangi bir ad ve nam altında hak ve alacak talebinde bulunmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8 Matriks Veri Terminali'nde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. ABONE, bu yorum ve bilgileri veya bunların doğruluğu veya yanlışlığını
neden göstererek herhangi bir hak, zarar ve tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen
kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanan Seri: V, No: 55 sayılı Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu
Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aracı kurumlar,
portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar,
tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmakta olup; ABONE'nin mali durumuna ve risk ve getiri tercihlerine uygun
olmayabileceğinden, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
sağlıklı sonuç doğurmayabilir.
MADDE 5. BORSA İSTANBUL, MKK VE YABANCI BORSALAR İLE İLGİLİ ÖZEL ŞARTLARI :





5.1 BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsalar tarafından sağlanan bilgiyi ABONE (abone
kodu ve şifre ile ayırt edilebilecek şekilde) veya yetki kontrolü yapılmaksızın sadece
kendisinin kullanabileceğini kabul eder. Gerçek kişi abone, bilgiyi sadece kendi kişisel
kullanımına yönelik olarak kullanabilir. Tüzel kişi abone ve abone grubu üyeleri bilgiyi sadece
dahili iş faaliyetleri kapsamında kullanıma yönelik olarak kendi çalışanlarına "kapalı dağıtım
ortamında" dağıtabilir. ABONE sınırlı alıntı dışındaki hiçbir bilgiyi üçüncü taraflara dağıtamaz.
5.2 ABONE; BORSA İSTANBUL, MKK, yabancı borsalar ve üçüncü taraf içerik sağlayıcıların
sahip olduğu fikri haklarını tanır ve kabul eder. Sözleşme yapılması bu hakların ABONE'ye
transfer edildiği anlamına gelmez. Ayrıca ABONE, üçüncü taraf içerik sağlayıcı ve/veya
üçüncü tarafın da fikri mülkiyet haklarını da tanır, kabul eder ve ihlal etmeyeceğini taahhüt
eder. ABONE; BDS Ek:1 BORSA İSTANBUL Bilgileri Listesi, MKK-VYS Ek:1'deki fikri
mülkiyet hakları çerçevesinde talep edilebilecek bilgilendirmelerin tarafınca bilindiğini kabul
eder.
5.3 ABONE; BORSA İSTANBUL, MKK ve diğer yabancı borsaların sağladığı bilgiyi
kullanırken bilginin içeriğini ve şeklini değiştiremez, bilgiye orijinal halinin dışında yanlış ve
yönlendirici izlenim oluşturacak anlam katamaz; dağıtımına izin verilen bilgiler üzerinden
yapılacak hesaplama ve işlem sonucunda, BORSA İSTANBUL ile yapılan BDS Ek:1, MKK
ile yapılan MKK-VYS Ek:1’deki diğer bilgilerin kapsamında bulunan içeriği üretemez ve
dağıtamaz.
5.4 ABONE bilgiyi yasa dışı amaçlarla kullanamaz.
5.5 ABONE; BORSA İSTANBUL, MKK ve abonesi olunan yabancı borsaların yetkililerince ya
da BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsaların yetkili kıldığı üçüncü taraflarca yapılacak
denetimlere izin vermeyi, BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsaların gerekli görerek




talep edeceği bilgi ve belgeleri sağlamayı; BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsaların
düzenleyeceği tutanakları imzalamayı kabul eder.
5.6 Abonelerin eşanlı veri'ye erişiminde yetkilendirme sistemi kullanılır.
5.7 Tüzel kişi ABONE, abone grubu kullanıcıları ile birlikte BDS ve MKK-VYS hükümleri ve
abonelik sözleşmesine aykırı bir şekilde bilgiyi kullanmaları halinde müştereken ve
müteselsilen BORSA İSTANBUL ve MKK ’ya karşı sorumludur. Ayrıca tüzel kişi ABONE,
abone grubu kullanıcıları bilgiye erişimi konusunda verileri kayıt altında tutacağını ve kayıtları
beş yıl süre ile saklayacağını kabul ve taahhüt eder.
5.8 ABONE üçüncü taraflarla olan yazılı, görsel ve sözlü iletişimde herhangi bir bedel
ödemeksizin ya da başkaca yükümlülüğe tabi olmadan bilgiden sınırlı alıntı yapabilir. Sınırlı
alıntı, bilginin sistematik ve/veya sürekli dağıtımını, gösterimini ve kullanımını içermez.
5.9 BORSA İSTANBUL ve MKK; iş ve piyasa gereksinimleri, düzenleyici otoritelerin
düzenlemeleri veya talimatları, diğer bağlayıcı yasal hususlar veya tabi bulunulan mevzuat
çerçevesinde bilgilerin gösteriminde asgari standartlar belirleme, gruplama, ayrıştırma ve
benzeri düzenlemeler talep edebilir. Bu takdirde Aboneler kendilerine verilen süre içinde bu
düzenlemelere uymayı, bunun için gereken her türlü teknik ve idari işlem ve uygulamayı
gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 6. ÜCRET :



6.1 Sözleşmenin ön sayfasında belirtilen ücret, abone tarafından ödenir. Ücret döviz olarak
belirlenmiş ise tutar ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası A.Ş. döviz satış kuru üzerinden
hesaplanarak nakden ödenecektir.
6.2 T.L. üzerinden yapılan sözleşmenin temdidi halinde, sözleşme bedeli sözleşme yılındaki
İTO TÜFE endeksi oranında artırılacaktır.
6.3 KDV ve işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra vergi mevzuatında yapılacak
düzenlemeler neticesi doğabilecek vergi, resim ve harçlar ücrete dahil değildir. Bu vergi
artışları ve BORSA İSTANBUL, MKK ve yabancı borsaların uygulayacağı fiyat
artışları ABONE tarafından ayrıca yerine getirilecektir.
MADDE 7. SÜRE ve FESİH :





7.1 İşbu sözleşme (1.maddede süre belirtilmemişse) yürürlük tarihinden itibaren bir yıl
sürelidir ve aksi taraflarca sözleşmenin bitim tarihinden en az bir ay önce yazılı olarak
bildirilmediği takdirde, ücret dışında aynı şartlarla birer yıllık dönemlerle uzar.
7.2 ABONE'nin işbu Sözleşmenin ücret ödeme yükümlülüğü dahil herhangi bir maddesine
aykırı davranması halinde MATRİKS Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına
sahiptir. Bu durumda ABONE, ürünü/hizmeti kullanmış olduğu dönemlere ait ücretin
tamamını ödeme yükümlülüğünden kurtulamaz; MATRİKS'ten herhangi bir hak ve tazminat
talebinde bulunamaz. MATRİKS ayrıca ihlal ve fesih nedeni ile uğrayabileceği her türlü
zararın tazminini talep edebilir.
7.3 MATRİKS; ABONE tarafından kendisine yanlış, yalan, eksik bilgi verilmesi ve yanıltıcı
beyanlarda bulunulması halinde işbu sözleşmeyi hiç bir ihtar ve ihbara gerek duymadan
derhal ve tek taraflı olarak fesih edebilir.
TÜKETİCİ OLAN ABONE, önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle abonelik
sözleşmesini istediği zaman sona erdirebilir. MATRİKS, ABONE’nin aboneliğe son verme
yazılı talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 3 gün içinde yerine getirecek ve aboneliğin
sona erdirildiğini ABONE’ye bildirecektir. ABONE sözleşmenin sona erdiği tarihe kadar
verilen hizmetin bedelini ve varsa borçlarını derhal ödemekle yükümlüdür. Borsaların lisans
bedellerinin iadesi konusunda ilgili borsaların kuralları geçerli olacaktır.
7.4 Sözleşmenin herhangi bir nedene dayalı olarak feshi halinde, ABONEye verilmiş olan her
türlü ekipman, donanım ve yazılım materyali, sona erme tarihinden itibaren en geç 3 işgünü
içerisinde MATRİKS'e iade edilecektir. Aksi takdirde abone bunların döviz
bazında MATRİKS tarafından bildirilen değerine itiraz etmeyeceğini ve bildirim tarihinde
nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.5 ABONE, Matriks ekranını herhangi bir şekilde MATRİKS'in rakiplerinin kullanımına
sunamaz. Aksi halde doğabilecek her türlü zarar ve ziyan tazmini ABONEden talep
edilecektir.
MADDE 8. TEMERRÜT :

İşbu sözleşme gereği doğacak ücret vesair herhangi bir ödeme yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi halinde, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın, aykırı durumun ortaya
çıkması anından hesaplanmak üzere uygulanacak temerrüt faizinin T.L. bazında aylık % 2
olacağı hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.
MADDE 9. GARANTİ :


9.1 MATRİKS kendi kusuru nedeniyle ortaya çıkabilecek aksaklıkları, en kısa süre içinde
düzeltmeyi garanti eder.
9.2 Zorunlu nedenler, ABONE'nin sözleşme koşullarını ihlali dahil, MATRİKS'ten
kaynaklanmayan her türlü aksaklık, garanti kapsamı dışındadır.
MADDE 10. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER :













10.1 İşbu Sözleşme, ABONE’nin onayı ve MATRİKS’in kabulü ile yürürlüğe girer.
10.2 İşbu Sözleşme, yazılı ek protokoller ile tadil edilebilir.
10.3 Taraflar arasında yapılan bildirimlerin yazılı olması esastır. Tarafların tebligat adresleri
sözleşmede belirtilmiştir. Aksi yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği müddetçe bu adreslere
yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.
10.4 İşbu sözleşme gereği doğmuş bir hakkın kullanılmaması, o haktan feragat edildiği
anlamına gelmez.
10.5 İşbu sözleşme ve sözleşme gereği doğan hak ve alacaklar hiçbir surette devir, temlik ve
ciro edilemez.
10.6 Sözleşme tarafları işbu sözleşme gereği öğrendikleri her türlü bilgiyi ticari sır olarak
kabul etmişlerdir. Bu nedenle diğer tarafın yazılı izni olmaksızın bu bilgileri her ne surette
olursa olsun üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı taahhüt
ederler.
10.7 TÜKETİCİ OLAN ABONE, şikâyet ve itiraz başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık
ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu
yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.
10.8 Bu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda MATRİKS'in ticari defter kayıtları ile tek taraflı
da olsa, her türlü kayıt ve belgesi HMK 193. maddesi anlamında kesin ve münhasır delil teşkil
edecektir.
10.9 İhtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Organları yetkilidir.
10.10 Bilginin dokümantasyon kaynağı, borsalar ile MATRİKS arasında akdedilmiş
anlaşmalardır. Bu nedenle iş bu sözleşme gereği olan haklar, söz konusu anlaşmalardaki
sınırlamalara tabidir.
10.11 BORSA İSTANBUL, MKK, ve diğer yabancı borsalar sağladıkları bilginin sürekliliği,
zamanlaması, doğruluğu ve tamlığı konusunda garanti vermez. Bilginin yanlış olması, veri
yayınında oluşabilecek her türlü aksaklıklardan ve bu nedenle ABONE’de olabilecek
herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
10.12 BORSA İSTANBUL, MKK ve diğer yabancı borsalar, MATRİKS'ten bildirimde
bulunmaksızın herhangi bir ABONE’ye veri aktarımını kısıtlamasını veya durdurmasını
isteme hakkına sahiptir. Böyle bir istek durumunda MATRİKS bunu yerine getirmekle
yükümlüdür. Bu nedenle ABONE, BORSA İSTANBUL, MKK ve MATRİKS'ten herhangi bir
hak ve alacak talebinde bulunamaz.
10.13 BORSA İSTANBUL, MKK isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta
olup, izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BORSA İSTANBUL ve MKK ismi
altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BORSA İSTANBUL ve MKK’ya ait olup
tekrar yayınlanamaz.
ABONE ADINA
İsim
Ünvan
Kaşe/İmza
MATRİKS ADINA
:
: Ünvan
Kaşe/İmza
:
Download

MATRİKS ABONELİK SÖZLEŞMESİ