1
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul
adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra kısaca
“İş Net” olarak adlandırılacaktır) ile diğer taraftan ………………………………………………………………
……………………. adresinde mukim …………………………………………………………………….. (bundan
sonra kısaca “Müşteri” olarak adlandırılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla işbu Sözleşme imzalanmıştır.
(bundan sonra “Sözleşme” olarak adlandırılacaktır.)
2. TANIMLAR
İşbu Sözleşmede geçen ve aşağıda belirtilmeyen ifadeler ilgili mevzuatta tanımlandıkları şekilde anlaşılacaktır.
Bu maddede tekil olarak tanımlanan bir terim çoğul olarak kullanıldığında da aynı tanım çerçevesinde
yorumlanır. Madde başlıkları Sözleşmeye sadece referans amacıyla konulmuş olup bu Sözleşme’nin
yorumlanmasını etkilemeyecektir. Madde ve Ek Protokollere yapılan atıflar, aksi belirtilmedikçe, işbu
Sözleşme’nin Madde ve Ek Protokollerine yapılmış sayılır.
Bu Sözleşmede geçen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki gibi anlaşılacaktır:
İnternet ortamında erişilebilir olarak server(sunucu) üzerinde muhafaza edilen
ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü
Veri (Data) (Bilgi):
renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli, dijital hale getirilmiş bilgi
nitelikli her şey.
Availibility:
24 saat x 365 gün = 8760 saat süresinde hizmette yaşanacak kesintiler hesaba
katılarak sistemin hizmet verebilme yüzdesidir.
Uydu Hattı:
(Güvenlik Duvarı) Firewall bilgisayarı veya bir LAN(YEREL AĞ)’ı dışarıdan
gelecek ataklara karşı koruyan bir yazılım veya donanımdır.
Uydu ve yer terminalleri arasındaki iletişim hattıdır.
Uydu :
Geosenkron (sabit) yörüngedeki ticari haberleşme uyduları kastedilmektedir.
Uydu Operatörü:
Uydunun tamamının veya bir bölümünün mülkiyetine veya kullanım hakkına,
yönetimine haiz ve Uydu teknik özelliklerinde operasyonel değişiklik yapabilme
yetkisine sahip, uluslararası uydu işletme ruhsatına sahip şirkettir.
Firewall :
Kapsama Alanı :
Uydu Ömrü:
Hizmet vermek için kullanılan uydunun, hizmet amaçlı kiralanan kapasitenin
bulunduğu transponder’e ait yeryüzündeki kapsama alanıdır.
Sabit yörüngeli Telekomünikasyon uydusunun hizmet verebilme süresidir
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
2
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
Transponder :
Uydu üzerinde bulunan, belirli bant genişliği ve güce sahip kanaldır.
SCPC :
Uydu anteni, uydu Modemi, BUC, LNB ve bağlantı kablolarından oluşan ve
uydu üzerinden nokatadan noktaya bilgi aktarımını sağlayan telekomünikasyon
cihazıdır. Müşteri arayüzü ethernettir.
Şube:
Müşteri tarafından Müşterilerine
başlattığı/sonlandırdığı yerlerdir.
hizmet
verdiği
ve
veri
iletişimini
3. KONU
İşbu Sözleşmenin konusu, İşNet’in Müşteri’ye sağlayacağı, detayları Ek-1 de belirtilen Uydu hizmetine ilişkin
şekil ve şartlar ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
Sözleşme konusu hizmetler ulusal ve uluslararası kalite ve standartlar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
tarafından belirlenebilecek hizmet kalitesi parametrelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak verilecektir.
4. MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1
Müşteri; İş Net tarafından işbu Sözleşme kapsamında sağlanan yazılımların telif hakkının İş
Net'e ait olduğunu, bu yazılımları işbu Sözleşmede belirtilen kullanım amacı dışında kullanmayacağını
bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtamayacağını beyan ve kabul eder.
4.2
Müşteri, işbu Sözleşme ve eklerinde tanımlanan hizmetlerden yararlanma hakkının sadece
kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine
ait olacağını, kendisi kullanmadığı iddiasında bulunmayacağını beyan ve kabul eder.
4.3
Müşteri, internette yapacağı her işlemden tam sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri,
İş Net’ten almış olduğu IP adresleri ile internet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda
hukuka aykırı bir amaç güden toplu tanıtım, elektronik posta gönderme ve benzeri aktivitelerde
bulunamaz. İçinde hakaret, pornografi ve diğer yasadışı, toplum ahlak ve anlayışına ters içerik bulunan
mesajlar gönderemez.
4.4
Müşteri, İş Net tarafından sağlanan işbu Sözleşmeye konu hizmetlerden yararlanırken başta
Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri, Markalar, Patent Hakları ve diğer ilgili
yasa ve hükümleri ihlal etmemeyi kabul eder.
4.5
Müşteri, İş Net tarafından sağlanacak hizmetlerden yararlanırken internet ortamında izne tabi
alanlara (ulusal, uluslararası devlet ve/veya özel kuruluşların gizli bilgi ve dokümanlarının bulunduğu ya
da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlar) izinsiz olarak girmemeyi ve kullanmamayı kabul eder.
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
3
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
4.6
Müşteri, gerek başvuru formu ve/veya telefon aracılığı ile İş Net'e ilettiği ve kayıtlara geçirilen
bilgilerinin, gerekse bu Sözleşmede yer alan bilgilerinin doğru olduğunu beyan eder.
4.7
Müşteri hizmetin yukarıdaki hükümlere aykırı olarak kullanımından ve/veya yasaya aykırılıktan
kaynaklanan nedenlerle İş Net aleyhine doğacak hukuki ve cezai sorumlulukları tazmin etmeyi peşinen
kabul eder.
4.8
Müşteri, İş Net tarafından sağlanacak işbu Sözleşme konusu hizmetlerden yararlanırken uydu
ağı üzerinde yapılacak her türlü iletişim sırasında ve internet erişimi sırasında sistemde dile getirdiği
tüm fikir, düşünce, ifade ve yazıların kendisine ait olduğunu; İş Net’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını
kabul ve beyan eder.
4.9
Müşteri işbu Sözleşme konusu hizmetlerden yararlanırken uydu hattı üzerinde yapılacak her
türlü iletişim sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak ve/veya gönderilecek bilgilerden, Uydu hattı
üzerinden alacağı veri hizmeti nedeniyle internet üzerinde yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin
tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda hiçbir şekilde İş Net’i sorumlu tutmayacaktır.
4.10 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden faydalanabilmesi için İş Net tarafından talep
olunabilecek her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz ve zamanında İş Net’e teslim etmekle yükümlüdür.
Müşteri işbu Sözleşme ile İş Net'e ilettiği kurumsal bilgilerin; mal teslimi, irtibat kurma, Müşteri destek
hizmetlerinde ve üçüncü kişilerle iletişim kurma gibi amaçlarla kullanımı için İş Net'i yetkili kılmıştır.
4.11 Müşteri, İş Net tarafından sağlanan hizmeti kullanarak TC yasaları, uydu ekipmanı’nın kurulu
bulunduğu ülke yasaları ve/veya uluslararası yasalara aykırı yayın yapmayacağını, bu tarz sistemler ile
iletişim içine girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, aksi davranışında İş Net’in hizmeti
durdurmasını koşulsuz kabul eder ve ayrıca bu nedenle İş Net’in uğrayacağı zararları tazmin etmeyi
kabul eder.
4.12 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında İş Net tarafından sağlanan hizmetlerin kullanımı ile ilgili
olarak İş Net’e internet ya da bir sistem içinde yer alan kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm
taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle İş Net’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi
zararları ilk yazılı talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
4.13 Müşteri, internette işlemlerin güvenli olarak yapılması ve internet kullanımı sırasında
karşılaşılabilecek saldırılar ile kötü amaçlı yönlendirmelerden korunmak için www.isnet.net.tr
adresinden bilgi edinebilir.
4.14 Alınan hizmetin doğası gereği, maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için antivirüs,
antispam ve firewall gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak Müşteri’nin sorumluluğundadır. Talep
halinde bedeli karşılığı firewall hizmeti İş Net tarafından verilebilecektir.
4.15
İş Net, Müşteri’ a verilen SCPC sistemlerinde İş Net’ten kaynaklanmayan nedenlerle bir
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
4
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
transmisyon anormalliği tesbit ettiğinde, Uydu operatörünün talep etmesi halinde bahse konu
SCPC’(leri) hizmet dışı bırakır ve Müşteri’yi bilgilendirir. Problemin çözümünü takiben bahse konu
SCPC(ler) tekrar hizmete alınır.
4.16 Müşteri’nin üçüncü şahıslara olan sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirememesinden dolayı
veya üçüncü şahıslar nezdinde meydana gelecek, Müşteri'nin ya da üçüncü şahısların kayıp, zarar,
harcama ve giderlerinden her ne sebeple olursa olsun İş Net ve personeli, yetkilileri, alt kuruluşları,
müteahhitleri vs. sorumlu olmayacaktır.
Bununla beraber, İş Net’in, bu Sözleşme kapsamı ile ilgili olarak Müşteri’nin TC kanunlarına, hizmetin
kullanıldığı ülke kanunlarına ve/veya ululararası kanunlara aykırı kullanımından dolayı ve/veya,
kullandığı ülkelerdeki gerekli izinleri almaması, gibi sebeplerden dolayı İş Net’e açılacak herhangi bir
davada taraf addedilecek ve İş Net’in üçüncü şahıslara dava sonucunda herhangi bir tazminat ödemek
zorunda kalması veya yükümlülük altına sokulması halinde, İş Net bundan dolayı uğrayacağı her türlü
zararı Müşteri’ye aynen rücu edecektir.
5. İŞ NET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1
İş Net, işbu Sözleşme kapsamında; Müşteri için Ek-1 Hizmetin Detayları bölümünde detaylandırlan
SCPC sistemi ile Müşteri tarafından kiralanan bant genişliği üzerinden data hizmeti sağlayacaktır.
5.2
İş Net, hizmeti verilirken herhangi bir zamanda arıza oluşması nedeniyle sistemin çalışmaması halinde,
sistemin çalışır hale gelmesini sağlamak için Ek-1 de belirtildiği şekilde gereken işlemleri yapacaktır.
5.3
İş Net, sözleşme konusu hizmetler kapsamında uydu hattı için yıllık %99.6 (up time) sistem sürekliliğini
taahhüt eder.
5.4
İş Net, 7x24 Müşteri hizmetler servisinden Müşteri’yi yararlandıracaktır. Müşteri, Şubelerin erişimi ile
ilgili bir problemi ve/veya hizmet ile ilgili sorusu olduğunda (212) 3552258 numaralı telefondan 7x24 Müşteri
hizmetlerini arayabilir.
5.5
İş Net, kiralanan uydu kapasitesinin kira süresi içerisinde arızalanması, işlevini yitirmesi vs. gibi teknik
ve elde olmayan sebeplerden veya mücbir sebeplerden dolayı kullanılamaz hale gelmesi durumunda Müşteri' a
aynı işleve sahip başka uydu kapasitesi sağlamaya çalışacaktır.
Bu ve benzeri uydu kaynaklı sorunlar nedeniyle band kullanımının zaman zaman veya tamamen kesilmesi
durumunda Müşteri uğrayacağı kayıp ve zararlardan dolayı İş Net'ten veya İş Net'in alt kuruluşlarından,
personelinden, yetkililerinden, müteahhitlerinden vs. tazminat talep etmeyecektir.
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
5
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
5.6
İş Net Uydu İletişm Merkezi ("UİM"); günde 24 (yirmidört) saat, yılda 365 (üçyüzaltmışbeş) gün esasına
göre destek yükümlüğünü yürütecektir.
UİM Telefon:
(0212) 3552258 / (0551) 3552253
UİM Faks:
(0212) 3352259
UİM e-posta:
uyduiletisim@,isnet.net.tr
UİM; Kiralanan Uzay Kesimi Bloğu ile ilgili Müşteri’ den, gelecek destek çağrısı ve ek teknik hizmetlerinin
yönetilmesi, izlenmesi ve neticelendirilmesinden sorumludur.
6. HİZMET BEDELLERİ
6.1
İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen mal ve hizmetler karşılığında yapılacak ödemeler Ek-2 de
belirtilmiştir. Bu doğrultuda Ek-2 de belirlenen hizmet bedelleri, Müşteri’nin fiilen hizmet almaya başlamasının
akabinde işlemeye başlar. Yurtiçinde kullanılacak ekipman bedellerinin %60’ı peşin, %40 ekipman teslimini
takip eden 10 gün içerisinde ödenecektir. Yurtdışında kullanılacak ekipman Müşteri tarafından temin edilecektir.
Aylık hizmet bedelleri Müşteri tarafından ait oldukları dönemin başında peşin olarak ödenecektir. Sözleşmenin
yenilenmesi durumunda hizmet bedellerinde oluşabilecek değişiklikler 30 gün önceden bildirilmek kaydıyla
faturaya yansıtılacaktır.
6.2
Yurtdışı lisanslama bedelleri döneminin başında peşin olarak ödenecektir. Lisans ücretlerinde
olabilecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren Müşteri’ye yansıtılacaktır.
6.3
Müşteri, 3 aylık hizmet bedeli tutarında nakti teminatı veya 6 aylık hizmete bedeline karşılık gelen
tutarda süresiz kesin teminat mektubunu işbu Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde İşNet’e
verecektir. Bu süre içerisinde nakti teminatın ya da teminat mektubunun verilememesi durumunda hizmet
verilmeyecektir. Bu sürenin 30 günden fazla sürmesi halinde Sözleşme kendiliğinden fesih olur.
6.4
Hizmet bedelinde artış olması durumunda İşNet her zaman için ilave teminat mektubu isteme hakkına
sahiptir İlave ve/veya yeni teminat mektupları ilgili tarafın talebinden itibaren 10 gün içerisinde getirilmek
durumundadır. İlave teminat mektubu getirilmemesi durumunda İşNet, hizmetlerini durdurma hakkını saklı tutar.
6.5
Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini gereği gibi ya da hiç ifa etmemesi durumunda
ve/veya Sözleşmenin feshi veya herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda İşNet herhangi bir alacağının
veya doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zararının tespiti halinde alacağa veya zarara mahsup edilmek üzere
tüm teminat mektupları nakde çevirecektir. Nakti teminat verilmesi halinde teminat tutarı 3 aylık hizmet bedeli
alacağından mahsup edilecektir. Alacağın veya zararın nakit teminat tutarını veya nakde çevrilen tutarı aşması
durumunda aşan kısmı Müşteri’den ayrıca tazmin edilecektir.
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
6
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
6.6
İş Net, Müşteri’ye aylık olarak fatura düzenler. İş bu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye
kadar, Müşteri, NOC İşletim Bedeli, Yerinde Müdahale Hizmeti bedeli, uydu kapasitesi bedeli gibi İş Net
hakedişlerini ve yasalarda belirtilmiş olan tüm vergi, resim ve harçlarla fatura tarihinden itibaren 10 işgünü
içinde defaten ödemeyi aksi takdirde temerrüde düşmüş addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Son
ödeme gününü takip eden on 10 (on) gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirmeyen Müşteri’ye verilen hizmet
durdurulur. Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı İş Net’e ödenmeyen meblağlar, vade tarihinden itibaren
fiili ödeme tarihine kadar, faize tabi olacaktır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, İş Net
tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı dikkate alınarak faiz uygulanır. İş Net’in yasalardan ve
Sözleşmeden doğan sair hakları saklıdır.
6.7
Müşteri, ödemesinin gecikmesi durumunda, günlük olarak belirlenen % 0,15 gecikme faizi oranı
üzerinden, İş Net’e gecikme bedelini ödeyeceğini kabul ve beyan eder.
6.8
İş Net, Sözleşmede yer alan bilgiler kapsamında Müşteri’ye soft kopya olarak da fatura gönderecektir.
Ancak Müşteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adres değiştirilmesi veya gönderim kanallarında meydana
gelebilecek aksamalardan dolayı doğacak gecikmelerden İş Net sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, Müşteri, aylık
fatura ödemelerini, faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla mükelleftir.
6.9
Hizmet ve cihaz bedelleri ABD doları cinsinden belirlenir. Hizmet ve cihaz bedelleri fatura kesim
tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kurundan TL’ ye çevrilerek fatura edilir.
6.10 Müşteri ile yapılan Sözleşmenin yenilenmesi durumunda İş Net, yenileme tarihinde yürürlükte bulunan
oranlar ve tutarlar üzerinden ücret ve fiyatlamayı belirleyecek ve bunu Müşteri’ye bildirecektir. Yenilenen hizmet
bedelleri de takip eden ay faturalarına yansıtılacaktır. Müşteri, bildirilen değişikliği kabul etmeyerek,
sözleşemeyi fesih etme hakkına haizdir.
7. SÜRE
İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, imza tarihinden itibaren, 1 (bir) yıl süre ile yürürlükte
kalacaktır. İşbu Sözleşme, süre sonunda taraflardan herhangi biri en az 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak
fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde, 1 (bir) yıllık süre ile otomatik olarak uzar. Devam eden yıllarda da aynı
uzatma veya sona erdirme usulü geçerli olacaktır.
8. FESİH
8.1
Müşteri’nin işbu Sözleşmeden doğacak borç ve Sözleşmenin tümüne ilişkin taahhütlerinden herhangi
birini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi, yükümlülüklerine uymaması ya da iyi niyete
aykırı hareketlerde bulunması nedeni ile İş Net tarafından Müşteri’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle
sunulan hizmetler durdurulabilir, Sözleşme fesih edilebilir.
8.2
İşbu sözleşme Müşteri tarafından 30 gün önceden yazılı olarak bildirilmek şartı ile, neden
gösterilmeden her zaman sona erdirilebilir. Bu madde kapsamındaki fesih halinde İş Net’in uydu kapasite ve
yatırım bedellerinden kaynaklanan talep ve hakları saklıdır.
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
7
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
8.3
İş Net, Sözleşmede yapılacak değişiklikleri ve yürürlükte olan komisyon oranları, fiyatları vs. de
yapılacak değişiklikleri yürürlüğe girmeden en az bir ay önce Müşteri’ye bildirir. Söz konusu değişikliklerin
Müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde Müşteri, Sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir.
8.4
Taraflardan herhangi biri diğerinin iflas davasına muhatap olması, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi,
işyerlerinde kesin haciz uygulanması ya da ticari faaliyetlerini durdurması (gayrifaal firma durumuna girmesi)
halinde diğer taraf anlaşmayı derhal feshedebilir.
8.5
İşbu Sözleşme kapsamındaki fesih hallerinde, Müşteri işbu Sözleşme dolayısıyla kendisine atfedilen
hakların kaybından dolayı ya da kâr mahrumiyeti vb. nedenlerle, herhangi bir tazminat talebine hak kazanmaz.
8.6
Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde İş Net’in işbu Sözleşme uyarınca feshin hüküm ve
sonuçlarının doğduğu tarihe kadarki alacaklarını talep hakkı saklıdır. İş Net’in, feshin hüküm ve sonuçlarının
doğduğu tarihe kadar olan alacakları için Müşteri’ye fatura göndermesi, fesih işlemlerinin yapılmasını
durdurmaz ve Sözleşmenin feshi Müşteri’nin yapılmamış ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
8.7
İş bu Sözleşmenin Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde Müşteri, İş Net’in Sözleşme nedeni ile
yapmış olduğu yatırım bedellerini karşılamakla yükümlüdür.
8.8
İşbu Sözleşme, Müşteri’nin yükümlülüklerine uymaması veya Sözleşme konusu hizmetin Sözleşmeye
aykırı kullanılması nedeniyle İş Net tarafından feshedilirse ve/veya Müşteri tarafından İş Net’ten
kaynaklanmayan nedenlerle süresinden önce feshedilirse, Müşteri, Sözleşme konusu hizmet nedeniyle İş Net
tarafından tahsis edilen uydu kapasitesinin Sözleşme süresi sonuna kadar olan bedelini ödemeyi kabul ve
taahhüt eder.
9. MÜCBİR SEBEP
Mücbir sebepler; Sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleşen, taraflarca öngürülmeyen
ve tarafların kontrolü dışında gelişen ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyecek nedenler ile genel
grev, lokavt, savaş, terör, deprem, sel, doğal afetler, yangın ve benzeri hallerdir. Aşağıda belirtilen durumlar ve
mücbir sebebler kapsamında verilen hizmette oluşacak aksamalarda İş Net sorumlu olmayacaktır. Bu
durumların devamı müddetince taraflardan hiçbiri diğer tarafın edimini yerine getirmemesinden dolayı herhangi
bir tazminat veya hak talebinde bulunamaz.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
İş Net’in Müşteri’ye bildirerek gerçekleştireceği kurulum, bakım, destek ve düzenleme çalışmaları,
Müşteri’nin kasıt veya ihmalinden kaynaklanan arızalardan dolayı oluşacak kayıp ve zararlar,
İş Net omurgasından kaynaklanmayan, üçüncü şahıslardan kaynaklanan arıza, gecikme vb sorunlar,
Hizmete ilişkin kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılardan, bunların sonuçları,
Müşteri sorumluluğunda olan cihazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar,
Cihazlar üzerinde İş Net’in bilgi ve onayı dışında, Müşteri veya üçüncü kişiler tarafından yapılan
konfigürasyon değişikliğinden kaynaklanan sorunlar.
Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra Sözleşmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak mücbir
sebepler 30 (otuz) günü aşan bir sürede son bulmamışsa, Müşteri, Sözleşmeyi tüm borçlarını ödemek kaydı ile
feshedebilir.
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
8
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
10. GİZLİLİK
Taraflar işbu Sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir
zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa
uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek Sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece
ve gerek sona erdikten sonra en az 3 (üç) yıl birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir
beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.
Taraflardan hiçbiri diğer tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın, herhangibir tanıtım veya yayımda diğer tarafın
(veya herhangi teşebbüsün) ticari markaların, ticari isimlerin veya diğer unvanlarını kullanamaz.
11. BÜTÜNLÜK
Bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir
engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve
geriye kalan hükümler, geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
12. DEVİR
Müşteri, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini İş Net’in yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir
veya temlik edemez.
13. UYGULANACAK HÜKÜMLER
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu
Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuat hükümleri uygulanır.
14. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İş Net’in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının (özellikle
İş Net tarafından elektronik posta adresine gönderilen mesajlar ile kendisinin İş Net’in Sözleşme konusu
hizmetlerini kullanarak yaptığı çalışmalarının bilgisayar kayıtlarının) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.
maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin “Delil
Sözleşmesi” niteliğinde olduğunu, belirtilen İş Net kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
15. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ
İşbu Sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
9
SÖZLEŞME NO: ..........(yılay)
16. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim, ihbar ve ihtarlar taahhütlü mektup veya
noter marifetiyle tarafların, Sözleşmede yazılı adreslerine gönderilecektir. Türk Ticaret Kanunun 20.
maddesinde belirtilen ihbar ve ihtarlar noter marifetiyle veya telgrafla ya da iadeli taahhütlü mektupla
gönderildikleri takdirde geçerli olacaktır. Taraflar işbu Sözleşmede yazılı adreslerinde meydana gelecek
değişiklikleri diğer tarafa 5 iş günü içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak
tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. Bununla
birlikte, İş Net bu Sözleşmenin uygulaması ve hizmet ile ilgili olarak vereceği bilgileri, ek olarak Müşteri’nin
elektronik posta adresine de yapabilecektir.
17. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
İşbu Sözleşmeden ve uygulamasından doğacak damga vergisi, diğer resim ve harçlar taraflarca eşit olarak
ödenecektir.
İşbu Sözleşme taraflar arasında 17 maddeden ibaret olarak ……/….../........... tarihinde İstanbul’da 2 (iki) nüsha
olarak imzalanmıştır.
MÜŞTERİ:
İmza:
İsim-unvan
İmza:
İsim-unvan
İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM
TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
İmza:
İsim-unvan
İmza:
İsim-unvan
EK 1: Hizmet Detayları
EK-2: Ücretler
EK-3: Kurulum yapılacak lokasyon Bilgileri
İş Net Uydu Erişimi Sözleşmesi
HU.SN.06
Rev.No. 5
GİZLİ
Download

Uydu Erişimi Sözleşmesi