9. KARABURUN BİLİM KONGRESİ
3 - 7 eylül 2014
Karaburun
dünyada bir hayalet dolaşıyor
PROGRAM
3 Eylül Çarşamba
10.30 Karaburun Oturumu (Nergis Çay Bahçesi)
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Zuhal Okuyan
 Murat Türkeş - Ülkesel-Küresel Ekosistem ve Rant Sömürüsüne ve Ekolojik Bunalıma
Karşı Ekososyalist Dayanışma
 Nesimi Ozan Veryeri - “Karşı Yapmak”
 Cengiz Gürbıyık - Değişimin Eşiğinde Bir Yarımada: Karaburun - Kültürel Miras ve
Koruma Sorunları
14.00 Açılış Oturumu: Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor: Toplum ve İktidar
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum - Korkut Boratav
 Sungur Savran - Tayyip Erdoğan: İkinci Enver Paşa Vakası mı?
 Selçuk Kozağaçlı - Adliyedeki Hayalet
 Şebnem Oğuz - AKP ve Rejim Tartışmaları: Olağanüstü Bir Devlet Biçimine Doğru mu?
4 Eylül Perşembe
10.00 A1 Oturumu: Sınıf, Mücadele, Kuram
Oturum Başkanı: Aydın Arı
 Melek Zorlu - Sınıf Mücadelesinin Med Ceziri: Tekel Direnişinden Haziran İsyanına
Direniş ve İktidar
 Yasin Durak - “Davut Hamlesi”: Sınıf Mücadelesinde Romantik Teşebbüsler
 M. Taki Yılmaz, Selman Almış ve Nülifer Yılmaz - Kapitalist Hegemonya İlişkilerinin
Sürekliliği: Narsisizm
 İzzettin Önder ve Aynur Uçkaç - Thorstein Veblen: Bir Pasif Aktivist
 Murat Özyüksel - Devletin İşçi Sınıfına Karşı Baskı Politikasının Tarihsel Kökenleri
B1 Oturumu: Sanatın Direnişi, Direnişin Sanatı
Oturum Başkanı: Dilek Tunalı
 İnsel İnal, Özge Altay, Abdül Tekin ve Sibel Talas - Toplumsal Olaylarla Şekillenen
Yeni Sanat Biçimleri
 Ramazan Aksoy - Tragedya, Trajik Olan ve Marx'ın Hayaleti
 Sacit Hadi Akdede - Sanatın Politik Ekonomisi
 Vecihe Özge Zeren - Teatral Bir Devrim Provası Olarak Gerilla Tiyatrosu
 Kubilay Mutlu, Kubilay İyit, Ruhşen İyit, Emir Bozkurt ve Arif Kanısıcak - Gezi
Süreci Kültürel Mücadele Pratikleri ve Sosyo Kültürel Bir İnşa Olarak Sokak: “Almaya
Geldik Dostlar” ve “Umudun Adı Berkin Elvan” Şarkıları Örnek Olayı
KBK 2014 - 1 / 8
C1 Oturumu: Eğitim, Kapitalizm ve Ütopya
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: İlker Akçasoy
 l. Işıl Ünal ve Seçkin Özsoy - Özgürleşimci Bir Praksis Olarak Ütopya ve Eğitim
 M. Meryem Kurtulmuş ve Funda Karapehlivan - Türkiye’de Yükseköğretimin
Dönüşümü ve Üniversitelerin Geleceği
 Nihat Koçyiğit - Vakıf Üniversiteleri ya da Akademik Kölelik Üzerine Birkaç Söz
13.30 A2 Oturumu: İktidar, Söylem ve Hegemonya
Oturum Başkanı: Gülseren Adaklı
 Canani Kaygusuz - Demokrasi Diktatörlük Sarkacında Türkiye: “Milli İrade” Söylemi ve
İradesizliğin Psikolojisi
 Utku Balaban - Faburjuvazi ve İktisat
 Ayşegül Gürler - Milliyetçilik, Ulusalcılık ve Türkiye Solu Üzerindeki Etkileri
 İlter Alkan - Türkiye’de 2002 Yılından İtibaren Dönüşen Siyasetin 30 Mart Yerel Seçim
Afişlerindeki Temsili
B2 Oturumu: Felsefe, Tarih ve Direniş
Oturum Başkanı: Aydın Gelmez
 Elifcan Karacan - Direniş ve Aşkın Diyalektiği
 Cengiz Baysoy - Komünizmin Hayaleti Çokluğun Metafiziği
 Sinem Özer - Politika İçin Yeni Bir Ufuk: Ortak Olan
 Doğan Göçmen - Felsefe, Tarih ve Perspektif
C2 Oturumu: Hukuk ve Yasa(k)
Oturum Başkanı: Nihat Koçyiğit
 Sedat Çal - Türkiye’de Bilimsel Bilgiye Erişim Sorunu
 Artun Avcı ve Aslı Kotaman - İnternet Kanunu Değişiklikleri ve Twitter ile Youtube
Erişim Yasağı
 Banu Alan Sümer - Yasanın Aporiası ve Şiddeti
16.00 A3 Oturumu: Dünyada ve Türkiye’de Sınıf, Sermaye ve Emek
Oturum Başkanı: Yüksel Akkaya
 Gencer Çakır - Sınıf mücadelelerinin AKP dönemi
 Fulya Alikoç - Anadolu Kaplanlarının Yükseliş Döneminde Emek Sürecindeki Değişimler
Bağlamında İşçi Sınıfını Yeniden Düşünmek
 Ozan Kaplanoğlu ve Raif Kaplanoğlu - Osmanlı'dan Günümüze Bursa Şehrinde Emek
ve Örgütlenme
B3 Oturumu: Ekonomi Politik ve Ulusal Sorun
Oturum Başkanı: Nilgün Erdem
 Ş. Gürçağ Tuna - Eşitsiz ve Bileşik Gelişme Kavramını ve Kavram Üzerinden Türkiye’yi
Anlamak
 Fırat Gündem - Az Gelişmişlik mi Etnik Sorun mu? Türkiye’de Kalkınma Söylemi ve
Kürt Sorunu
 Ramazan Tunç - Kürdistan’da Ekonomi ve Toplum: Yapısal Dönüşümün Politik
Ekonomisi
KBK 2014 - 2 / 8
C3 Oturumu: İktidar ve Çocuk
Oturum Başkanı: Meryem Kurtulmuş
 Zeynep Cansu Elifoğlu - Neoliberal Toplumsal Dönüşüm Politikalarının Kadına Biçtiği
Yeni "Anne" Rolü ve Yeni "Anne"nin Çocukları
 Hüseyin Ünal - İktidarın Çocuk Terminolojisi: Ahmet Yıldız ve Berkin Elvan
 Emrah Kırımsoy, Ezgi Koman ve Esin Koman - Çocuğa Yönelik Şiddet
 Emrah Kırımsoy, Ezgi Koman ve Esin Koman - Çocuk Katılımı: Katılabilmek ya da
Katılamamak, Katmak ya da Katmamak mı?
 Serdar Türkmen - Yeni Çocuk Şarkıları Bestelemek İçin Geçerli Sebeplerimiz Var
19.00 Yerel Yönetimler: Alternatif Deneyimler (Nergis Çay Bahçesi)
Oturum Başkanı: Ahmet Çakır
 Tunç Soyer – Seferihisar Belediye Başkanı
 Mustafa Bozbey – Nilüfer Belediye Başkanı
 Emrullah Cin – Viranşehir Belediye Başkanı
 Ahmet Özdemir – Fatsa Belediyesi Eski Halkla İlişkiler Müdürü
5 Eylül Cuma
10.00 A4 Oturumu: Kent, Mekân, Mücadele
Oturum Başkanı: Atilla Göktürk
 Sezen Çilengir - İzmir Kadifekale’den Mekânın Kapitalist Dönüşüm Sürecine Karşı
Mücadele Deneyimleri
 Nevra Akdemir - Mekân Üretimi Örneği Olarak Tuzla ve Yalova Tersaneler Bölgeleri
 Şafak Aykaç - Neo-Liberalizm, Kentleşme ve Toplumsal Hareketler: Bir Sınıf Mücadelesi
Alanı ve Konusu Olarak Kent
 Gazanfer Kaya - Taşrada Kentsel Mekânın Üretimi ve Çelişkileri: Adıyaman Altınşehir
Mahallesi Örneği
 Aziz Cumhur Kocalar - “Altın Yumurtlayan Tavuk” Hayalleri ile Modern Hayalet
Şehirlere Yolculuk
 Atilla Göktürk ve Sultan Kavili Ara - Bütün/leşmeyen Kimlikler Üzerine Bir
Araştırma
B4 Oturumu: Kadının Direnişi, Direnişin Kadını
Oturum Başkanı: Elif Karaçimen
 Çağatay Çoker - Korkunun Yeni Halleri: Beden, Cinsellik, Hijyen ve İktidar Üzerinden
Bir Analiz
 Derman Gülmez - Tutunabilmek ya da Tutunamamak? Tezer Özlü’nün Bireyciliğinden
Emma Goldman’ın Anarşizmine Bağzı Kadınların Tutunabilme Pratikleri
 Ayşe Füsun Gönül - Küreselleşme ve Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Coğrafyasında Gerileyen Kadın Hakları
C4 Oturumu: Dünyayı Dolaşan Hayaletler
Oturum Başkanı: Necati Duran
 Tolga Tören - Marikana Katliamı Sonrası Güney Afrika’da Toplumsal Muhalefette
Kırılmalar ve Irk - Sınıf - Kapitalist Gelişme Tartışmalarına Yeniden Bakış
 Onur Gülbudak - 7 bin 1017 Adada İsyanla Sarmaş Dolaş Bir Barış ya da “Filipinler
Komünist Partisi”
 Çağdaş Balcı - Naksalit Hareket
KBK 2014 - 3 / 8
13.30 A5 Oturumu: İsyanın Görünmeyen Yüzleri: Düzensiz Göçmenler ve Mülteciler
Oturum Başkanı: Eylem Şen
 Özge Biner ve İrem Somer - Sınır’daki Karşılaşmalar
 Ela Gökalp Aras - İki Önemli Geçiş Kenti Edirne ve İzmir’de Düzensiz Transit Göçün
Doğurguları
 Cavidan Soykan - Koruma mı Kontrol mü? Türkiye’de ‘İdari Gözetim’ ve Sığınma
Prosedürü
 Simge Memişoğlu - Türkiye’nin Uydukent Pratiği (Denetimli Serbestlik ve Güvenlik ve
Ekonomik ve Sosyal Haklara Erişim)
B5 Oturumu: Alternatif İletişim Mümkün mü?
Oturum Başkanı: Doğan Emrah Zıraman
 Defne Özonur - Alternatif Medyaya Sınıf Perspektifi İle Bakmak
 Barış Dağlı - Alternatif Medya: Neye Alternatif?
 Kaan Taşbaşı - Ana Akım Medya ve Kentsel Gerçeklik
 Gözde Yazıcı - Alternatif Medyanın Kamusallık Söylemi Gerçekten Alternatif mi?
 Esengül Ayyıldız - Deneyim Aktarımı Açısından Alternatif İletişim Ortamları,
Kadın Anlatıları ve Direniş
C5 Oturumu: Devrim, Devlet ve Siyaset
Oturum Başkanı: Meltem Kayıran
 Mustafa Şener - Marksizm’de Siyasal Devrim ve Strateji Sorunu
 Mutlu Parkan - Komünizm Kapitalizmin Neresinde?
 Anıl Yıldız - La Boetie’den, Thoreau’ya Baskıcı Yönetime Karşı Düşünceler
 Özkan Leblebici - Devletin Din Üzerinden Neolibaral Dönüşümü
 Cihan Kaymaz - Türkiye’de Yeni Sezarist Yapının Restorasyonu: Kentin Özgünlüğü
Olarak Toplumsal Hareketlerin ve Devletin Bir Aygıtı Olan Siyasal Partilerin Rolü
16.00 A6 Oturumu: Toplumsal Örgütlenme Deneyimleri
Oturum Başkanı: Fuat Ercan
 Mustafa Kaba, Pınar Ercan ve Çiğdem Artık - Boğaziçi Üni. Tarlataban İnisiyatifi ve
Gıda Egemenliği Üzerine
 Umut Kocagöz, Eylem Akçay, Bulut Dönmez ve Mert Kaya - Politik bir İmkân Olarak
Forum Deneyimleri
 İdris Akkuzu - Tribünden Alanlara Taraftar Grupları
 Polat S. Alpman - Toplumsallaşamayan Toplumsal Hareketler: Bir İmkân ve Kriz Olarak
Devrimcilik
B6 Oturumu: Kapital'in Sayfalarındaki Hayalet...
Oturum Başkanı: Özgür Narin
 Pelin Akıncı, İlker Kalaycı, Sinem Esin ve Eylül Çelik - Marx'ın Kapitali, Mücadelenin,
Bilimin Mücadelesi
 Yusuf Ekici - Sınıf İktidarının Kentsel Mekânda Yeniden İnşası
 Ümit Akıncı ve Yiğit Karahanoğulları - Transformasyon Problemi: İki Marksist
Yaklaşım ve Sermayenin Devir Etkisi
 Tahir Emre Kalaycı, Elem Güzel Kalaycı ve Necati Duran - Marksist Dinamiklerle
İşleyen Ekonomik Sisteme Bir Yaklaşım: Etmen Tabanlı Modelleme
KBK 2014 - 4 / 8
C6 Oturumu: Kapitalizmden Komünizme Geçişte Kentin ve Mekânın Örgütlenişi
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Cihan Uzunçarşılı Baysal
 Gökhan Yıldırım - Kent Planlamasında Kapitalizmden Sosyalizme Geçiş
 Esra Nesipoğulları - Sosyalizmin Mekânsal Örgütlenmesi
 Ekin Erdem Evliya - Sınıfsal Afetler: Doğal Afetlerin Kentin Sınıfsal Yapısındaki Yeri
ve Afetlere Dayanıklı Kentleşme
19.00 Soma Katliamı Üzerinden Kapitalizm ve Kapitalizme Karşı Mücadeleyi Konuşmak
(Nergis Çay Bahçesi / Müzik ve Görüntülerle)
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Fuat Ercan
 Soma’dan Maden İşçisi Arkadaşlar:
 Kamil Kartal
 Özgür Karaduman
6 Eylül Cumartesi
10.00 A7 Oturumu: #DirenGezi
Oturum Başkanı: Barış Yıldırım
• Ayşegül Sabuktay - Gezi Parkı, Fenomonoloji, Beden ve Mekân
 Özge Yücel Dericiler ve Bergen Coşkun - OccupyGezi: ‘Kamusal’ın ‘Toplumsal’ı İşgali
mi?
 Müge Atala - İnadına Seviyoruz: Gezi’nin Gölgesinde Bin Dokuz Yüz Seksen Dört’ü
Okumak
B7 Oturumu: “Orta” Sınıfın Görünümleri
Oturum Başkanı: Ahmet Haşim Köse
 Ali Şimşek - Yeni Orta Sınıf, Arzu ve Sinizm: Politikanın Yeni Dili
 Selim Ergunalp - Orta Sınıf(lar)
 Murat Papuç - Haziran Halk Hareketlerini Direnişe Dönüştürenler “Orta Sınıf”-Orta
Düzey Yöneticiler: Haki Kravatlılar
 Tolga Gürakar - Bir Direniş Oyunu: Gezi'yi Bourdieu Üzerinden Okumak
 Güler Kalay - Neoliberalizm ve Kimlik Siyaseti
C7 Oturumu: Türkiye’nin ‘Hukuk Devleti’ Miti ve Geleneksel Cezasızlık Alanları:
Aktörler ve Mağdurlar
Oturum Başkanı: Öznur Sevdiren
 Öznur Sevdiren - Bir Suç ve Ceza Politikası Olarak 'Düşman Ceza Hukuku': Türkiye
Yargısının Adalet Pratiği
 Kemal Göktaş - Roboski ve Cezasızlık
 Mevlüt Can - İşkence, Adalet ve Cezasızlık: Onur Yaser Can ve Hatice Can'ın Ardından
13.30 A8 Oturumu: Ortadoğu’da Hayaletin Adı: Rojava Devrimi
Oturum Başkanı: Onur Hamzaoğlu
 Asya Osman Abdullah
 Ekrem Ferhan
 Ertuğrul Mavioğlu
KBK 2014 - 5 / 8
16.00 A9 Oturumu: 21. yüzyılda İşçi Sınıfı ve Sendikalar
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Arzu Çerkezoğlu
 Kurtar Tanyılmaz - Küresel Kriz, Emek Stratejisi ve Talepler Sorunu
 Serkan Öngel - 21. yüzyılda Kamu İşçiliğinin Dönüşümü ve Taşeronlaşma
 İrfan Kaygısız - Türkiye'de İşçi Eylemlilikleri
 Kıvanç Eliaçık - 21. yüzyılda Dünya'da İşçi Sınıfı ve Sendikalar
B8 Oturumu: İsyan, Devrim, Özgürlük
Oturum Başkanı: Fırat Gündem
 Ali Rıza Taşkale - 21. yüzyıl İsyanları ve Devrim Vakti
 Alper Duman ve Efe Postalcı - İsyanın Ağ Modeli: Topluluklar ve Eşikler
 Kamuran Akın - Rojava Devrimi ve Yeni Bir Yerel Demokrasi Modeli
 F. Ceren Akçabay - Gezi’den Sonra “Sivil İtaatsizlik”
C8 Oturumu: 21. yüzyılda Kapitalizm
Oturum Başkanı: Mehmet Türkay
 Hatice Aztimur - Kara Kıtanın Kapitalist Sisteme İçerilmesinde Yeni Dönem
 A. Ulaş Emiroğlu - Çin’in Devlet Kaynaklı Yükselişi: Telekom Endüstrisi Örneği
19.00 Forumlar, Dayanışmalar, İşgaller: Kadıköy Forumları Gezinin Bakiyesini Tartışıyor
(Nergis Çay Bahçesi)
7 Eylül Pazar
10.00 A10 Oturumu: Türkiye Devriminin Belleği
Oturum Başkanı ve Çerçeve Sunum: Aydın Çubukçu
 Vehbi Ersan - Sosyalist Solun Yakın Tarihine Yaklaşım Sorunu: Yanılma, Yanıltma ve
Bazı Sorular
 Derya Özkaya - Türkiye’de Devrimci Hareketlerin Hatırlama ve Unutma Pratikleri: Bir
Hafıza Mekânı Olarak Kızıldere
 Ayşegül Bayar - Devletin Bastırma ve Sindirme Politikalarının Devrimciler Üzerindeki
Yansımaları: 1980 Askeri Darbesi Döneminde Hapis Yatan ve İşkence Gören DEV-YOL ve
DEV-SOL Devrimcilerinin Siyasal Yol Haritalarının, Profesyonel, Sosyal ve Aile
Hayatlarının Biyografik İncelemesi
 Hüseyin Aykol - Türkiye'de Solun Soyağacı
B9 Oturumu: Ortadoğu Kıyameti ve Türkiye: Tarih, Siyasal Dinamikler ve Gelecek
Oturum Başkanı: Zafer Yörük
 Zafer Yörük - “Büyük Güçler”, Bölgesel Güçler ve Türkiye
 İrfan Aktan - Suriye, Irak ve Türkiye: Kürt Meselesinde Yeni Dönemin Dinamikleri
 Foti Benlisoy - Arap Baharı’ndan Bölgesel Savaşa: Irak, Suriye ve IŞİD Olgusu
 Erhan Keleşoğlu - Gazze Savaşları’nın Tarihsel Arka Planı ve Filistin – İsrail
Çatışmasının Dinamikleri
 Zuhal Okuyan - Filistin-İsrail: Demokratik Güçlerin Durumu
KBK 2014 - 6 / 8
C9 Oturumu: Janus'un Çehresi: Teknolojiyi Yeniden Tartışmak
Oturum Başkanı: Pınar Öğünç
 Senem Oğuz - Bilişimin Ekonomi Politiği
 Serhan Gül - Dijital Oyun, Gerçek Direniş: Dijital Oyun Endüstrisine Eleştirel Ekonomi
Politik Çözümlemeler
 Tahir Emre Kalaycı, Senem Oğuz, Ümit Akıncı - Dijital Emek Tartışmalarına Bir Bakış
 Engin Karabudak ve Erol Yıldırım - Teknolojinin Diyalektiği, Günümüz Teknolojisinin
Marksist Bakış Açısından Analizi
14.00 Kapanış Oturumu
Oturum Başkanı: Ferda Dönmez Atbaşı
 Ercan Kesal
 Garo Paylan
 Nilgün Toker
ÇALIŞMA GRUPLARI
 JİNEOLOJİ (KADIN BİLİMİ) Çalışma Grubu
Diyarbakır Kadın Akademisi Derneği
Çalışma Gün ve Saatleri
4 – 5 Eylül 2014/ Saat: 10.00 – 17.00
6 Eylül Cumartesi 2014 / Saat: 10.00 – 13.00 (Sonuç Bildirgesi Yazımı)
Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Merkezi
 ÖYKÜ ATÖLYESİ
Yürütücü: Ramazan Aksoy
Atölye Gün ve Saatleri:
4 – 5 – 6 Eylül 2014 Saat: 17.30
Yer: Karikatürlü Ev
SERGİ- FİLM GÖSTERİMİ-SÖYLEŞİ
 Dışarıdan İçeriye Kitap Köprüsü
Yer: Nergis Çay Bahçesi
Tarih: 3 Eylül 2014 Çarşamba
Saat: 18.00
 Memleketimden Hayalet Manzaraları / Sergi
Handan Kaynakgöz
Yer: Karaburun Belediyesi Toplantı Salonu
Açılış: 3 Eylül 2014 Çarşamba
 “Asfur” Belgesel Film Gösterimi ve Söyleşi
Yapım/Yönetim/Kurgu: Eylem Şen
Kamera: Eylem Şen, Ferhat Sayım
Süre: 43’
Yapım Yılı: 2014
Yer: Karaburun Kent Konseyi Gençlik Merkezi
Tarih: 6 Eylül 2014 Cumartesi
Saat: 17.30
KBK 2014 - 7 / 8
KONSER
 Serdar Türkmen: “Şairlerimizden Şarkılar”
Yer: Karaburun İskele
Tarih: 6 Eylül 2014 Cumartesi
Saat: 21:00
KBK 2014 - 8 / 8
Download

9. KBK-Geçici Program