GÜZEL SANATLAR ENSTĠTÜSÜ
TEZ YAZIM YÖNERGESĠ
ESKĠġEHĠR, 2014
ĠÇĠNDEKĠLER
1. GĠRĠġ .......................................................................................................................... 1
2. ĠLKELER .................................................................................................................... 1
3. BĠÇĠM ......................................................................................................................... 1
3.1. KÂĞIT VE YAZI ALANI .............................................................................. 2
3.2. YAZI KARAKTERĠ, BOYUTU VE SATIR ARALIKLARI ............................ 2
3.3. SAYFALARIN NUMARALANDIRILMASI.................................................. 2
3.4. YAZIM KURALLARI .................................................................................. 3
3.5. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLERĠN BĠÇĠMLENDĠRĠLMESĠ............................ 3
3.5.1. Bölüm BaĢlıkları ......................................................................... 3
3.5.2. Alt Bölüm BaĢlıkları ................................................................... 3
3.5.3. Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması ......................... 4
4. TEZĠN BÖLÜMLERĠ ................................................................................................... 4
4.1. ÖN BÖLÜM ................................................................................................ 4
4.1.1. DıĢ Kapak .................................................................................... 4
4.1.2. Künye Sayfası ............................................................................. 4
4.1.3. Ġç Kapak....................................................................................... 5
4.1.4. Özet.............................................................................................. 5
4.1.5. Abstract ....................................................................................... 5
4.1.6. Jüri ve Enstitü Onayı.................................................................. 5
4.1.7. Önsöz ve TeĢekkür..................................................................... 6
4.1.8. ÖzgeçmiĢ .................................................................................... 6
4.1.9. Ġçindekiler.................................................................................... 6
4.1.10. Tablolar Listesi ........................................................................... 6
4.1.11. Görseller Listesi ......................................................................... 6
4.2. ANA BÖLÜM .............................................................................................. 7
4.2.1. GiriĢ .............................................................................................. 7
4.2.2. Bölümler ....................................................................................... 7
4.2.3. Sonuç ........................................................................................... 7
4.3. ARKA BÖLÜM ............................................................................................ 7
4.3.1. Ekler ............................................................................................. 7
4.3.2. Kaynakça...................................................................................... 8
ii
5. AKTARMALAR .......................................................................................................... 9
5.1. DOĞRUDAN AKTARMA ............................................................................ 9
5.1.1. Doğrudan Kısa Aktarmalar ........................................................... 9
5.1.2. Doğrudan Uzun Aktarmalar .......................................................... 9
5.2. DOLAYLI AKTARMA ................................................................................ 10
5.2.1. Ġki Yazarlı Kaynaklar................................................................... 11
5.2.2. Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar ...................................... 11
5.2.3. Kurum Yazarlı Kaynaklar............................................................ 11
5.2.4. ArĢiv Belgeleri ............................................................................ 12
5.2.5. Mahkeme Kararları ..................................................................... 12
5.2.6. Derleme Kaynaklar ..................................................................... 13
5.2.7. Çeviri Kaynaklar ......................................................................... 13
5.2.8. Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar ................................................. 13
5.2.9. Aynı Soyadına Sahip Yazarların Yayınları ................................. 14
5.2.10. Aynı Yazarın Yayınları................................................................ 14
5.2.11. KiĢisel GörüĢmeler ..................................................................... 14
5.2.12. Ġkincil Kaynaktan Aktarmalar ...................................................... 15
5.2.13. Birden Fazla Kaynağın Birlikte Gösterimi ................................... 15
5.2.14. Televizyon Programı, Film, Çoklu Ortam Yazılımı Türü Kaynaklar
15
5.3. E-KAYNAKLAR ........................................................................................ 16
5.3.1. E-Dergilerdeki Makaleler ............................................................ 16
5.3.2. Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler ........................................ 16
5.3.3. Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca Ġnternet Ortamında Yer Alan
Kaynaklar............................................................................................... 17
6. TABLO VE GÖRSELLERĠN GÖSTERĠLMESĠ ........................................................ 17
7. KAYNAKÇA GÖSTERĠMĠ ........................................................................................ 20
7.1. BASILI SÜRELĠ YAYINLAR ...................................................................... 20
7.1.1. Tek Yazarlı Makaleler................................................................. 20
7.1.2. Ġki Yazarlı Makaleler ................................................................... 21
7.1.3. Çok Yazarlı Makaleler ................................................................ 21
7.1.4. Gazete Makaleleri ...................................................................... 21
7.1.5. Çeviri Makaleler.......................................................................... 22
iii
7.2. ĠKĠNCĠ BĠR KAYNAKTA YER ALAN KAYNAKLAR ................................... 22
7.3. KĠTAPLAR ................................................................................................ 22
7.3.1. Yazarı Belli Olan Kitaplar ........................................................... 22
7.3.2. Derleme Kitapta Yer Alan Bölüm, Ünite veya Makaleler ............ 23
7.3.3. Kurum Yazarlı Kitaplar ............................................................... 24
7.3.4. Çeviri kitaplar.............................................................................. 24
7.4. DĠĞER BASILI KAYNAKLAR ................................................................... 24
7.4.1. AraĢtırma Raporları .................................................................... 24
7.4.2. Bildiri Kitapları ............................................................................ 24
7.4.3. BasılmamıĢ Bildiriler ................................................................... 25
7.4.4. Poster Bildiriler ........................................................................... 25
7.4.5. YayınlanmamıĢ doktora ve yüksek lisans tezleri ........................ 25
7.4.6. ArĢiv Belgeleri ............................................................................ 26
7.4.7. Mahkeme Kararları ..................................................................... 26
7.5. E-KAYNAKLAR ........................................................................................ 26
7.5.1. E-Dergilerdeki Makaleler ............................................................ 26
7.5.2. Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler ........................................ 27
7.5.3. Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca Ġnternet Ortamında Yer Alan
Kaynaklar............................................................................................... 27
7.6. TELEVĠZYON PROGRAMI, FĠLM, ÇOKLU ORTAM YAZILIMI TÜRÜ
KAYNAKLAR ..................................................................................................... 27
7.6.1. Televizyon Programları .............................................................. 27
7.6.2. Televizyon Dizileri ...................................................................... 28
7.6.3. Televizyon Dizisi Bölümleri......................................................... 28
7.6.4. Sinema Filmleri........................................................................... 28
7.6.5. Müzik .......................................................................................... 29
7.6.6. Ses Kayıtları ............................................................................... 29
KAYNAKÇA.................................................................................................................. 49
iv
ÖNSÖZ
2008 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsünde, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsünün tez yazım kılavuzu kullanılmaktaydı. Bu nedenle lisansüstü öğrencilerimiz
için tez yazım aĢamasında kendilerine rehberlik edecek yeni bir tez yazım yönergesi
hazırlanması gerekliliği gündeme gelmiĢtir. “Tez Yazım Yönergesi”nin yeniden
yapılandırılması çalıĢmaları içinde Türkiye‟deki diğer Güzel Sanatlar Enstitülerinin tez
yazım kılavuzları, American Phychological Association kriterleri incelenmiĢ, alanla ilgili
katkı sağlamaları için Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı tüm Anasanat Dallarının
önerileri de dikkate alınmıĢtır. Bu doğrultuda, görüĢ ve önerilerini bizlerle paylaĢan
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar Anasanat Dalı BaĢkanlarına, Enstitü Müdür
Yardımcılarından baĢta Prof. Leyla Varlık ġENTÜRK olmak üzere Doç. Oytun EREN‟e,
konu ile ilgili çalıĢan AraĢtırma Görevlileri ve Personele içtenlikle teĢekkür ederim.
Ocak 2012
Prof. S. Sibel SEVĠM
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü
v
1. GĠRĠġ
Tezler, bilgilerin kayıt altına alındığı akademik belgelerdir. AraĢtırmacının ortaya
koyduğu fikirler amaca uygun, sade ve inandırıcı bir ifade ile anlatılmalıdır. Bu nedenle
tezler, dil ve anlatım yönünden okuyucu kitlesince anlaĢılabilir olmalıdır. Tezin akıcı ve
anlaĢılır olmasını sağlayacak olan Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmasında
kaynak olarak Türk Dil Kurumu sözlüğü esas alınmalıdır. Enstitümüzde yüksek lisans
ve sanatta yeterlik programlarına devam eden öğrenciler, “Tez Yazım Yönergesi”nde
belirtilmiĢ olan kuralları göz önünde bulundurarak tezlerini hazırlamalıdır. Tez yazım
kuralları çerçevesinde dikkate alınması gereken temel ilkeler ve biçimsel yapı, bu
yönergede açıklanmıĢtır.
Bu yönerge yayınlandığı tarihten itibaren tez aĢamasına geçen öğrencileri kapsar.
Ancak tez çalıĢması devam eden öğrenciler istedikleri takdirde bu yönergeyi
kullanabilirler.
2. ĠLKELER
Tez yazarken uyulması gereken üç temel ilke vardır. Bunlar sırasıyla;

Tez, okuyucuyu bilgilendirecek ölçüde ayrıntıya sahip, ancak gereğinden fazla
uzatılmamıĢ, amaca en kısa yoldan ulaĢmayı hedef alan uzunlukta olmalıdır.

AraĢtırmacı, bilimdeki denetlenebilirlik ilkesine uygun bir tez yazmak için
yararlandığı kaynakları göstermeli, okuyucuya bağımsız yorum yapabilme ve
tespitte bulunabilme olanağı vermelidir.

Belli verilerin toplanması ve sunulması, ele alınan problemin çözümü için yeterli
değildir. AraĢtırmacı topladığı verileri yorumlamalı, tespit ve önerilerini açıkça
ortaya koymalıdır.
3. BĠÇĠM
Tez, bilgilerin sunumunda dengenin ve simetrinin göz önünde bulundurulduğu, benzer
konularda aynı sistemin kullanıldığı ve bir örnekliliği koruyan biçimde yazılmalıdır.
Biçimin oluĢumunda önemli olan kâğıt boyutu, yazı alanı, satır aralıkları, sayfaların
numaralandırılması, yazım kuralları, bölüm ve alt bölümlerin baĢlatılmasına iliĢkin genel
kurallar aĢağıda ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır.
1
3.1. KÂĞIT VE YAZI ALANI
 Tez, iyi kalitede beyaz, mat ve en az 80gr/m² ağırlıkta, A4 (21 x 29,7 cm) ölçüsünde
kâğıtlara yalnızca bir yüzü kullanılacak Ģekilde yazılır.
 Kâğıdın alt ve üst kenarından 3‟er cm, sağ kenarından 2,5 cm ve sol kenarından 3,5
cm boĢluk bırakılır. Verilen ölçülerle tanımlanan bu alan, yazı alanı olarak kullanılır.
3.2. YAZI KARAKTERĠ, BOYUTU VE SATIR ARALIKLARI
 Tez, “Times New Roman” yazı karakteri ile 12 punto boyutunda ya da “Arial” yazı
karakteri ile 11 punto boyutunda ve 1,5 satır aralığı ile yazılır. Tezin tamamında tek
tip yazı karakteri kullanılır.
 Metin, sol kenardan ve sağ kenardan yazı alanı olarak belirlenmiĢ sınırlar içinde
bloklanmıĢ olarak yazılır.
 Paragraf yazı alanının sol kenarından baĢlar ancak paragraf aralarında 2 satır
aralığı kullanılır.
 Üç satırı geçen bloklanmıĢ alıntılarda ve tablo/Ģekil/eser alt yazılarında 10 punto
boyutu ve 1 satır aralığı kullanılır. BloklanmıĢ alıntılar, yazı alanının sol kenarından
„1tab‟ (2 cm) içeride yazılır.
3.3. SAYFALARIN NUMARALANDIRILMASI
 Ġç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır.
 GiriĢe kadar olan sayfalar küçük harf Romen rakamları ile (i, ii, iii, iv, v, …), giriĢ
bölümü ve takip eden sayfalar ise Arap rakamları ile (1, 2, 3, 4, 5, …)
numaralandırılır. -BaĢlık sayfası, tezin “i” numaralı sayfasıdır. Ancak bu sayfanın
üzerine numara yazılmaz. Takip eden sayfalar “ii” ile baĢlayarak numaralandırılır.
 Sayfa numaraları, bütün bölümlerde kâğıdın sağ alt köĢesine yazının sağ marjında
bitecek Ģekilde yazılır. Sayfa numaralarının yanına nokta, çizgi ve benzeri hiçbir
iĢaret konulmaz.
2
3.4. YAZIM KURALLARI
 Tezde, Türkçe yazım kurallarına (TDK Yazım Kılavuzu) uygun biçimde, kiĢisel
olmayan genel ve akademik bir anlatım dili kullanılır.
 Tezde, birinci tekil (ben vb.) ve çoğul (biz vb.) kiĢi zamirleri kullanılmaz. Gerekli
görülen yerlerde “araĢtırmacı”, “yazar” gibi ifadeler ya da edilgen çatılı cümleler
kullanılır. Örneğin, araĢtırmacı “yaptığım araĢtırmada” yerine “yapılan araĢtırmada”,
“bizde”, “toplumumuzda” gibi sözler yerine, “Türkiye„de” sözünü tercih etmelidir.
 Tezde kullanılan teknik terimlerde bir örneklilik sağlanması önemlidir. Tek bir
kavramı tanımlayan terimler için tezin tamamında aynı sözcük kullanmalıdır.
Örneğin, tezin bir yerinde „Ģekil‟ baĢka bir yerinde „form‟ sözcüklerinin kullanılması
okuyucuyu yanıltabilir.
3.5. BÖLÜM VE ALT BÖLÜMLERĠN BĠÇĠMLENDĠRĠLMESĠ
Tezin metninde konular arasındaki mantıksal sıralama ve öncelik ya da sonralık sırası,
hem anlatımı kolaylaĢtırmakta hem de okuyucuya kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle
tezde yer alan konu baĢlıklarının metinden kolaylıkla ayrılması için bölüm ve alt bölüm
baĢlıklarının yazı alanına yerleĢtirilmesi ve numaralandırılması önemlidir.
3.5.1. Bölüm BaĢlıkları
 Her bölümün bir baĢlığı ve numarası olmalıdır.
 Bölüm baĢlığı yeni bir sayfada, yazı alanı ortalanarak 3 satır aralığı alttan baĢlar.
 BaĢlığın tamamı büyük harflerle ve „bold‟ karakterinde; Times New Roman karakteri
ile 14 punto ya da Arial karakteri ile 12 punto yazılır.
 Bir satıra sığmayan baĢlıklar, normal satır aralığı ile diğer satırlarda devam eder.
3.5.2. Alt Bölüm BaĢlıkları
 Bölümün içerisinde yer alan konular, özelleĢtirilerek parçalara ayrılır ve bu parçalar
alt bölümleri oluĢturur. Bölümleri alt bölümlere ayırmadaki asıl amaç, konuyu daha
net ve anlaĢılır kılmaktır. Ayrıca okuyucu baĢlıklar yardımıyla istediği bilgiye, tezin
3
tamamını okumadan da ulaĢabilmelidir. Bu nedenle alt bölümler, belli bir bütünün
uyumlu parçalarıdır.
 Alt baĢlıklar, sol kenara dayalı olarak bütün sözcükleri büyük harf olacak Ģekilde,
„bold‟ karakterinde ve Times New Roman karakterinde 12 punto ya da Arial
karakterinde 11 punto ile yazılır.
 Daha alt baĢlıklar ise, sol kenara dayalı olarak, Times New Roman karakterinde 12
punto ya da Arial karakterinde 11 punto ile yazılır.
3.5.3. Bölüm ve Alt Bölümlerin Numaralandırılması
Tezde bölümler, dört alt baĢlığa kadar Arap rakamları ile numaralandırılır. Dört alt
baĢlıktan sonra küçük harflerle numaralandırılır.
4. TEZĠN BÖLÜMLERĠ
Tezin içeriğini oluĢturan bilgiler, bölüm ve alt bölüm baĢlıkları altında toplanır. Tezlerin
bölümleri genellikle üç grupta toplanır. Bunlar;
4.1. ÖN BÖLÜM
Tezin kimlik bilgilerini içeren ön bölüm, tez ve araĢtırmacıyı tanıtan sayfalardan oluĢur.
Bunlar sırasıyla;
4.1.1. DıĢ Kapak
Tezin ciltlenmesi aĢamasında kullanılan dıĢ kapak, üzerinde „Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü‟ ibaresi bulunan hazır karton kapaktır. EK:1
4.1.2. Künye Sayfası
Tezin künye bilgileri, dıĢ kapakta yer alan etiket boĢluğuna denk getirilecek Ģekilde
ortadan bloklu olarak yazılır. Künyede sırasıyla; Tezin BaĢlığı, Yazarın Adı Soyadı,
Tezin Türü (Yüksek Lisans Tezi / Sanatta Yeterlik Tezi), Anasanat Dalı, Tezin
4
Sunulduğu Kurum ve Ay Yıl bilgileri yer almalıdır. Tezin baĢlığı „bold‟, diğer sözcükler
ise normal olmalıdır. EK:2
4.1.3. Ġç Kapak
Tezin kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfadır. Ġç kapakta 12 punto olarak sırasıyla; Tezin
BaĢlığı (büyük harflerle ve kalın), AraĢtırmacının Adı Soyadı (büyük harflerle),
Tezin
Türü (büyük harflerle), Anasanat Dalı, DanıĢmanın Unvanı, Adı Soyadı, Basım Yeri,
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ibaresi ve Ay Yıl bilgileri olmalıdır. EK:3
4.1.4. Özet
Tezin amaç, önem ve içeriğini kısaca tanıtmak üzere yazılan sayfadır. Bu nedenle,
okuyucuya tezi inceleyip incelememe kararını verebilecek kapsam ve derinlikte yazılır.
Özet, en çok 200 kelime uzunluğunda olmalı. Bunun yanı sıra baĢlık, alt baĢlık, Ģekil,
eser, tablo vs. detayları içermemeli; tezin yöntemi ve önemli sonuçları hakkında bilgi
vermelidir. Özet sayfasında ortalanmıĢ olarak tezin künye bilgileri yer almalıdır. Özet
ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto
ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. Metnin sonuna “Anahtar Kelimeler” ifadesi
yazılarak en az 5 anahtar sözcük belirtilmelidir.
EK: 4
4.1.5. Abstract
Biçim olarak Türkçe özet sayfası gibi hazırlanan bu sayfada metnin tamamı Ġngilizce
olarak yazılır. Abstract ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times
New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: 5
4.1.6. Jüri ve Enstitü Onayı
Tezin aranan nitelikleri taĢıdığını ve baĢarıyla savunulduğunu belgeleyen Jüri Üyeleri
ve Enstitü Müdürü‟nün onayı olan bu sayfada, önce jüri baĢkanı, ardından akademik
kıdeme göre jüri üyelerinin adları ve onayları yer alır. Jüri ve Enstitü onayı ibaresi,
sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New Roman 14 punto ya da
Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: 6.a Yüksek Lisans - Ek 6.b Sanatta Yeterlik
5
4.1.7. Önsöz ve TeĢekkür
Önsöz ve teĢekkür sayfası isteğe bağlı olarak hazırlanan bir sayfadır. Bu sayfada teze
katkı sağlayan kiĢi ve kurumlara teĢekkür yazısı yer alır. Tez çalıĢması bir proje
kapsamında hazırlanmıĢ ise, projenin ve ilgili kuruluĢun adı bu bölümde belirtilir. Önsöz
ve TeĢekkür ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times New
Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. Ayrıca tezi hazırlayan
araĢtırmacının adı ve soyadı metnin iki satır aralığı altında, sağ alt kenara dayalı olacak
Ģekilde küçük harflerle yazılır. EK: 7
4.1.8. ÖzgeçmiĢ
AraĢtırmacının yayın, sergi, ödül gibi etkinliklerini de kapsayan özgeçmiĢi bu sayfada
yer alır. ÖzgeçmiĢ ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere Times
New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: 8
4.1.9. Ġçindekiler
Tezin ön bölüm, ana bölüm, arka bölüm sayfalarındaki bütün bölüm ve alt bölümlerin
baĢlıkları ile bunların baĢlangıç sayfa numaraları, tezdeki sıralarına göre içindekiler
sayfasında yer alır. Ġçindekiler ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak
üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: 9
4.1.10. Tablolar Listesi
Tez içerisinde kullanılmıĢ olan çizelge, diyagram, ölçümsel grafikler, anket bilgileri vb.
sayfa numaraları sırasıyla, sayfa ortalanarak hazırlanır. Tabloların alındığı kaynağın
künye bilgileri, APA (American Psychological Association) alıntı sistemine göre burada
belirtilir. Tablolar listesi ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak üzere
Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK: 10
4.1.11. Görseller Listesi
Tez içerisinde kullanılmıĢ olan fotoğraf, Ģema, teknik çizim, bir esere ait alıntılar, bir
sanatçıya ait eserlerin görselleri vb. sayfa numaraları sırasıyla, sayfa ortalanarak
hazırlanır. Görsellerin alındığı kaynağın künye bilgileri, APA alıntı sistemine göre
6
burada belirtilir. Görseller listesi ibaresi, sayfa ortalanarak tamamı büyük harf olmak
üzere Times New Roman 14 punto ya da Arial 12 punto karakterinde yazılır. EK:11
4.2. ANA BÖLÜM
4.2.1. GiriĢ
Tezin konusunu ve araĢtırma sürecinde izlenen yolu açıklar. Bu bölümde ayrıca ele
alınan problemin amacını, önemini, kullanılan yöntemi, varsayımları, sınırlılıkları ve
tanımları içeren bilgiler yer alır.
4.2.2. Bölümler
Tez, gerektiği kadar bölümlere ayrılmıĢ gövde metninden oluĢur.
4.2.3. Sonuç
AraĢtırmacının ele aldığı problem hakkındaki görüĢ, tespit ve önerilerini içerir.
4.3. ARKA BÖLÜM
Ekler ve kaynakça sayfalarından oluĢur ve ana bölümleri tamamlayıcı özelliğe sahiptir.
Önce metnin bir uzantısı olan ekler sayfaları, daha sonra yararlanılan kaynakların
belirtildiği kaynakça sayfaları yerleĢtirilir. Buna ek olarak, bölümün sonuna boĢ bir sayfa
konulur.
4.3.1. Ekler
Tez metni içinde sözü edilen, ancak metnin sonunda verilen, araĢtırmanın bir parçası
olan dokümanlar (sözlük, çizim, plan, fotoğraf, müzik notaları, metin, afiĢ, davetiye vb)
bu bölümde sunulur. Burada yer alacak her bir öğe için uygun bir baĢlık seçilerek
sunuĢ sırasına göre‚ Ek:1, Ek: 2, biçiminde, her biri ayrı bir sayfadan baĢlayacak
Ģekilde verilir. Ekler listesi, biçim olarak „Tablolar Listesi-Görseller Listesi‟ gibi
hazırlanır. EK: 13
7
4.3.2. Kaynakça
Metin içerisinde alıntı ve gönderme yapılan kaynakların, yazar soyadlarına göre
alfabetik olarak sıralandığı bölümdür. Kaynakça hazırlanırken dikkat edilmesi gereken
kurallar Ģunlardır:
 Kaynakça baĢlığı, tamamı büyük, yazı alanı ortalanmıĢ, „bold‟ ve Times New Roman
karakterinde 14 punto ya da Arial karakterinde 12 punto büyüklüğünde olmak üzere yeni
bir sayfada baĢlar.
 Metinde yer verilen tüm kaynakların (yasa ve yönetmelikler dıĢında) mutlaka
kaynakçada yer alması gerekir. Bunun yanı sıra, kaynakçada yer alan kaynakların da
metin içerisindeki gönderme bağlantılarının belirtilmesi gerekir.
 Kaynakların metin içerisindeki bilgileriyle kaynakçada yer alan bilgiler tutarlı olmalıdır.
Bu bilgilerin doğruluğundan araĢtırmacı sorumludur.
 Kaynakçanın yazımında kaynağın türüne göre (kitap, makale, bildiri, ansiklopedi,
internet kaynakları vb.) değiĢen biçimler vardır. Bu kaynaklar ayrı baĢlıklar altında
gruplandırılır.
 Kaynakların yazımı, yazarların soyadlarına göre alfabetik bir sırayla sol kenardan
baĢlayıp yazı alanının sağ kenar sonuna kadar devam eder. Devam eden satırlar ise „1
tab‟ içeriden baĢlayacak Ģekilde yazılır. Her bir kaynak arasında 1.5 satır aralığı
kullanılır.
 Aynı yazar(lar)ın birden çok yayınının olduğu durumlarda, tarihsel sıra gözetilerek
yazılır.
 Aynı yazar(lar)ın birden fazla kaynağından biri çok yazarlı ise çok yazarlı kaynak daha
sonra yazılır.
 Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içinde yayınlanmıĢ birden fazla kaynağı var ise yayınların ismi
alfabetik olarak sıralanır ve parantez içerisindeki yayın tarihi sırasıyla „a, b, c, d‟ gibi
harfler eklenerek yazılır.
 Aynı soyada sahip farklı yazarların yayınları, isimlerinin baĢ harfleri gözetilerek yazılır.
 Yazarları bir kuruluĢ veya devlet dairesi olan yayınlar, isimlerin baĢ harfleri gözetilerek
yazılır.
 Yazarın bilinmediği durumlarda, kaynağın adı dikkate alınarak yazılır.
 Makale ve kitap isimlerinin ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimeler ise özel isim
olmadığı sürece küçük harflerle yazılır. Yayın adları (kitap, dergi, akademik etkinlik, dizi,
film vs.) italik olarak yazılır. EK:14
8
 Ansiklopediden yapılacak Hançerlioğlu, O. (1985). Felsefe. Felsefe Ansiklopedisi
(c.1, ss.15-17). Ġstanbul: Remzi Kitapevi
5. AKTARMALAR
Tezlerde, özellikle problemin tanımlanması, araĢtırma yönteminin belirlenmesi ve
bulguların yorumlanması aĢamalarında geniĢ bir literatür taraması yapılır. AraĢtırmacı
bu taramalar sonucunda edindiği bilgileri kendi çalıĢmasına aktarır. Aktarmalarda
yöntem olarak metin içi gösterim sistemi (Yazarın Soyadı, Yayın yılı: Sayfa numarası)
biçimsel ilkesine uyulur. Aktarmalar doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki temel yapıda
verilir.
5.1. DOĞRUDAN AKTARMA
Doğrudan aktarmalar, alındığı kaynaktaki metnin değiĢtirilmeden verildiği aktarmalardır.
Ayrıca mülakat, televizyon programı, vb. verilerden yapılacak aktarmalarda da aynı
yöntem kullanılır. Doğrudan aktarmalar kendi içinde iki gösterim biçimine ayrılır.
5.1.1. Doğrudan Kısa Aktarmalar
Ġlgili kaynaktan veya verilerden yapılan doğrudan kısa alıntılar, (3 satır uzunluğunu
veya 40 sözcüğü geçmeyen) çift tırnak (“..”) iĢareti içinde ve alıntı sonunda uygun
kaynakça bağlantı bilgileri verilerek yazılır.
Örnek:
…görülmektedir. “Verlaine‟nin her Ģeyden önce müzikten anladığı, Ģüphe yok ki Ģiirin iç ezgisine
iliĢkin bir saptamadır (Batur,2000:367)”. Böylelikle…
5.1.2. Doğrudan Uzun Aktarmalar
Doğrudan yapılan uzun aktarmalar, (3 satır veya 40 sözcüğü geçen) ayrı bir paragrafla
sol kenardan „1 tab‟ (2 cm) içeride olacak Ģekilde 10 punto boyutunda 1 satır aralığı ile
yazılır. Aktarmanın sonunda, alındığı kaynakça bağlantısı verilir. Böylece doğrudan
alıntı yapılan paragrafın diğer metinlerden kolaylıkla ayırt edilmesi sağlanır.
9
Örnek:
Ekspresyonistler, ilkel kavimlerin heykellerinde gözlemlenen basit, kaba arkaik
biçimlerin kendi çalıĢmalarına etkileyici, anıtsal bir anlatım getireceğini
düĢünmüĢlerdi. Bu ilkel arkaizm, Batı‟nın tasvirlerindeki geleneksel anatomik figür
anlatımını, optik görüntülü ayrıntılandırmaları, geleneksel aristokratik portre resmini
reddediyor ve figürleri basit bir biçime indirgeyerek sanatta anıtsal etkinin büyük
kitle biçimlemelerinden doğduğu gerçeğini, Batılı sanatçının bilincinde
uyandırıyordu (Turani, 2010: 86).
5.2. DOLAYLI AKTARMA
Dolaylı aktarma; alındığı kaynaktaki metnin ana düĢüncesinin değiĢtirilmeden
araĢtırmacının kendi anlatımı içinde kullanmasıdır. Bu tür aktarmalarda önemli olan,
içeriğe iliĢkin anlam kaymasının olmaması ve içeriğin yazarın kendi ifadeleriyle
belirtilmesidir. Herhangi bir tırnak iĢareti ya da sıkıĢtırılmıĢ paragraf gibi bir gösterim
biçimi kullanılmaz. Ancak araĢtırmacı aktarma yaptığı kısmı belirtmek için metin içi
kaynakça bağlantısı verir. Bu aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere iki
Ģekilde gösterilir.
Cümle içinde gösterime iliĢkin örnek:
... (Tunalı, 2010: 40)‟da belirtildiği üzere estetik duygular, bir estetik obje ya da sanat
yapıtı ile duyulan estetik duygular, kendi içinde bu derece farklılık göstermektedir.
Estetik tavrı açıklarken Tunalı ( 2010: 37– 38) estetik obje karĢısında tek bir tavır
aldığımızı ve bu tavrın estetik tavır olduğunu savunmaktadır.
Tunalı (2010S: 29), sezginin (estetik yaĢantı) gerçek yaĢamın içinde doğduğunu,
günlük yaĢantılarımız içinde oluĢtuğunu belirtmektedir.
Cümle sonunda gösterime iliĢkin örnek:
...Postmodernist düĢünce ile modernist düĢünce arasındaki karĢıtlıklar batı düĢünce
sisteminin tamamen sorgulanmasını gerektirir (Huntürk, 2011: 287).
AraĢtırmacı, aynı anlatım içinde birkaç kaynaktan birlikte dolaylı aktarma yapıyor ise
kaynakları noktalı virgül ile ayırarak sitemi koruyacak Ģekilde kaynakça bağlantısında
gösterir.
10
5.2.1. Ġki Yazarlı Kaynaklar
Bu tür kaynaklara yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 Ģekilde
gösterilir.
Cümle içi gösterime iliĢkin örnek:
... Duben ve Yıldız (2008: 300)‟de belirtildiği üzere sanatçının soyut formlarında algılama her
zaman ön plandadır.
Cümle sonu gösterime iliĢkin örnek:
... SavaĢları haklı çıkartmak için gösterilen her türlü mantıklı gerekçenin
sorgulayan sanatçı, bu meĢrulaĢtırma çabası ile küçük aslanın
askere giden babasının ölümüyle son bulmasını anlatan
meĢruiyetini
mutluluğunun
Ģarkının, eğlenceli ritmi ile
hoĢa gidecek bir niteliğe kavuĢturularak çocuklara sunulması arasında bir benzerlik
kurar (Duben ve Yıldız, 2008: 136-137).
5.2.2. Üç veya Daha Fazla Yazarlı Kaynaklar
Üç veya daha fazla yazarlı kaynağın kaynakça bağlantısı, ilk kullanımından sonra
birinci yazarın soyadı ve „vd.‟ kısaltmasıyla verilir. Bu tür kaynaklardan yapılacak
aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 Ģekilde gösterilir.
Cümle içi gösterime iliĢkin örnek:
... Demirarslan vd. (2009: 421) temel tasarım eğitimi dersinin önemini vurgulamak için,
ilk kez tasarlama eyleminde bulunacak olan öğrencinin duyusal algısının düĢünme
eylemi ile birlikteliğinin estetik, sanat ve tasarım disiplinlerinin bütününe yayılmıĢ olması
gerektiğini belirtmiĢtir.
Cümle sonu gösterime iliĢkin örnek:
... Türkiye‟de sanat ve tasarım eğitimi vermekte olan çok sayıda üniversite
bulunmasına rağmen, bu üniversitelerde verilen temel tasarım derslerinin içerikleri
birbirlerine benzerlik göstermektedir ( Demirarslan vd. 2009: 421).
5.2.3. Kurum Yazarlı Kaynaklar
Kurum yazarlı kaynakların kaynakça bağlantısı, ilk geçtiği yerde kaynakçada belirtildiği
gibi kısaltılmadan yazılır. Ancak ilgili kaynağın daha sonraki gösteriminde kısaltma
11
kullanılacak ise ilgili kurumun kısaltması köĢeli parantez içerisinde gösterilir. Daha
sonraki gösterimlerde ise bu kısaltma kullanılır.
Örnek:
... (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2008: 20).
... (MEB, 2008: 20).
5.2.4. ArĢiv Belgeleri
ArĢiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arĢiv belgesinin adı
kısaltılmadan yazılır.
Ancak arĢiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma
kullanılacak ise ilgili arĢiv belgesinin kısaltması, köĢeli parantez içerisinde gösterilir.
Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından virgül
konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arĢivin sınıflandırılma biçimine göre
dosya, yaprak veya sayfa numaralarından herhangi biri verilir.
Örnekler:
... (BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi [BCA], 1927: 239).
... (BCA, 1927: 240).
... (BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi [BCA], 1933: 198 352 11).
... (BCA, 1933: 198 352 11).
... (BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi [BOA]. Tapu Defteri [TD]: s. 26).
... (BOA, TD: 26).
5.2.5. Mahkeme Kararları
Mahkeme kararlarından yapılan aktarmalarda, yalnızca dipnot gösterimi kullanılır.
Örnek:
1
DanıĢtay 9. Dairesinin 16.11.1989 tarih ve 1989/1909 Esas ve 1989/3038 Karar sayılı
kararı
Aynı kaynağa tekrar atıf yapıldığında ise aĢağıda olduğu gibi kısaltmalar kullanılır.
12
Örnek:
2
D. 9. D. 16.11.1989 T., 1989/1909 E., 1989/3038 K.
5.2.6. Derleme Kaynaklar
Derleme kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da yazarların soyadları
verilir. Editör bilgisi ise kaynakçada yer alır. Bu tür kaynaklardan yapılacak aktarmalar
cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 Ģekilde gösterilir.
Cümle içi gösterimine iliĢkin örnek:
... OdabaĢı ve Kılıçer‟e (derleme, 2008: 46) göre, postmodernizmin erkek ile kadın
arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir.
Cümle sonunda gösterimine iliĢkin örnek:
... Postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern
reklamlarda da kendini göstermektedir (OdabaĢı ve Kılıçer, derleme, 2008: 46).
5.2.7. Çeviri Kaynaklar
Çeviri kaynakların metin içi gösteriminde, yalnızca yazar ya da yazarların soyadları
verilir. Çeviren bilgisi ise kaynakçada yer alır. Cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2
Ģekilde gösterilir.
Cümle içinde gösterimine iliĢkin örnek:
... Cheng‟e (çeviri, 2006: 12) göre Çin estetik düĢüncesi kapalı ya da keyfi bir eĢ
anlamlılıktan uzak olup, evrenin organik kavrayıĢı üzerine kuruludur.
Cümle sonunda gösterimine iliĢkin örnek:
Çin estetik düĢüncesi kapalı ya da keyfi bir eĢ anlamlılıktan uzak olup, evrenin organik
kavrayıĢı üzerine kuruludur (Cheng, çeviri, 2006: 12).
5.2.8. Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar
Yazarı
belli
olmayan
kaynakların
bilimsel
çalıĢmalarda
kullanılması
uygun
görülmemekle birlikte, kullanımı zorunlu olduğu durumlarda aktarmalar aĢağıdaki
Ģekilde yapılır.
13
Örnek:
… (“Uzaktan Eğitimde YaĢanan Sorunlar”, 2003: 56).
5.2.9. Aynı Soyadına Sahip Yazarların Yayınları
Birden fazla kaynağın ilk yazarları aynı soyadına sahip ise her bir kaynak için ilk
yazarların ön adının baĢ harfleri aĢağıda yer aldığı gibi verilir. Bu tür kaynaklardan
yapılacak aktarmalar cümle içi ve cümle sonu olmak üzere 2 Ģekilde gösterilir.
Cümle içinde gösterimine iliĢkin örnek:
A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan‟ın (1998: 124 - 125) çalıĢmalarında
ifade ettikleri
gibi, ...
Cümle sonunda gösterimine iliĢkin örnek:
... ifade edilmektedir (A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan (1998: 124 -125).
5.2.10. Aynı Yazarın Yayınları
Aynı yazar(lar) tarafından yazılmıĢ iki veya daha fazla kaynaktan aktarma yapılırken,
yazar(lar)ın soyadı bir kez yazılır ve kaynakların basım yılları noktalı virgül ile ayrılarak
sıralanır. Tarihlerde öncelik sırası dikkate alınır.
Örnek:
Yılmaz‟ın (2009: 10; 2011: 21) yazılarında...
... anlatılmaktadır (Yılmaz, 2009: 10; 2011: 21).
Aynı yazarın aynı yılda basılmıĢ eserlerine gönderme yapılıyor ise, eser yılından sonra
a, b, c biçiminde harfler kullanılır.
...belirtmektedir (Akay, 2010a: 5; 2010b: 11)
5.2.11. KiĢisel GörüĢmeler
Metin içerisinde yer verilen ifadeler mektup, e-posta, kiĢisel görüĢmeler gibi bir
kaynağa dayanıyorsa, bu durumda kaynağa iliĢkin bilgiler aĢağıda gösterildiği gibi
verilir.
14
Örnek:
Ağaoğlu‟nun (Yüzyüze görüĢme, 19 Mayıs 2008) belirttiği üzere ...
... söylemektedir (E. Ağaoğlu ile yüz yüze görüĢme, 19 Mayıs 2008).
5.2.12. Ġkincil Kaynaktan Aktarmalar
Tez yazımında asıl olan, ilk kaynağa eriĢmek ve ona göndermede bulunmaktır. Ġlk
kaynağa eriĢilemeyen durumlarda, aktaran kaynağa göndermede bulunulur. Metin
içindeki ifadeler, doğrudan ilgili kaynaktan değil de bu kaynağa gönderme yapan ikinci
bir kaynaktan aktarılıyor ise, her iki kaynağa iliĢkin aktarma bilgileri verilir. Cümle içi ve
cümle sonu olmak üzere 2 Ģekilde gösterilir.
Cümle içi gösterime iliĢkin örnek:
... Lewitt (1967‟den aktaran Antmen, 2010, 197) çalıĢmasında...
Cümle sonu gösterime iliĢkin örnek:
... belirtilmektedir (Lewitt, 1967‟den aktaran Antmen, 2010, 197).
5.2.13. Birden Fazla Kaynağın Birlikte Gösterimi
Metin içerisindeki ifadeler birden fazla kaynaktan yararlanılarak veriliyor ise ilgili
kaynaklar sıralanarak ve noktalı virgül ile birbirinden ayrılarak verilir.
Örnek:
Pek çok araĢtırmada ( Arslan, 2009: 61; Uygungöz, 2009:99; Ataseven, 2009:440)
geleneğin sanat ve tasarıma etkisi...
5.2.14. Televizyon Programı, Film, Çoklu Ortam Yazılımı Türü Kaynaklar
Bu tür kaynaklar, genellikle metin içinde ayrıntılı olarak açıklanır. Dolayısıyla, metin
içinde ayrıca kaynak gösterimine gerek yoktur. Ancak yeterli düzeyde açıklamanın
olmadığı durumlarda, gösterimi zorunludur. Bu durumda makale ya da kitaplardan
yapılan aktarmalarda uygulanan kurallar geçerlidir. Yönetmen, senaryo yazarı ya da
yapımcı adı, yazar adı gibi değerlendirilir.
15
Örnek:
... “Karanlık Güçler” adlı filmde Chatman (2001) farklı bir yol izlemiĢtir.
... Chatman‟ın son filminde (“Karanlık Güçler”, 2001) farklı bir yaklaĢım izlediği
gözlemlenebilir.
Bir televizyon dizisi ya da dizinin bir bölümüne gönderme yapılacak ise dizinin ilk yayınlandığı yıl
ve bölüm numarası (b) eklenir.
Örnek:
... Sınav, (Ekmek Teknesi, 2001: b. 3) ... farklı değerlendirmiĢtir.
... (Sınav, 2001: b. 3) ... görülmektedir.
5.3. E-KAYNAKLAR
Basılı olduğu halde internet ortamından eriĢim sağlanmıĢ kitap, makale ve tezlerden
yapılan aktarımlar, basılı yayınlara yapılan aktarımlarla aynı Ģekilde yazılır. Yalnızca
internet ortamında yer alan kaynakların gösterimine iliĢkin örnekler Ģu Ģekildedir:
5.3.1. E-Dergilerdeki Makaleler
E-dergilerin metin içi aktarımlarında yazar ve/veya yazarların soyadları ve yayın tarihi
(varsa sayfa numarası) parantez içinde gösterilir.
Örnek:
... savunmuĢtur (Kopkallı ve Mutlu, e-dergi, 2009: 3).
5.3.2. Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler
Örnek:
….. (TanıĢlı ve ÖzdaĢ,web, 2006) Ģeklinde ifade edilmiĢtir.
16
5.3.3. Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca Ġnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar
Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının veya herhangi
birinin olmadığı e-kaynaklarda, yalnızca internet tam adresi ve eriĢim tarihi verilir. Bu
kaynakların metin içi gösterimi dipnot Ģeklinde verilir.
Örnek:
1
http://www.warc.com/News/TopNews.asp?ID=26981&Origin=WARCNewsEmail
(EriĢim Tarihi: 16.07.2010)
6. TABLO VE GÖRSELLERĠN GÖSTERĠLMESĠ
Metin içinde açıklayıcı bilgi ya da atıf olarak verilen tablo ve görsellerin bir numarası ve
bir baĢlığı olmalıdır. Ancak numara ve baĢlık tablolar listesinde üstte, görseller
listesinde ise altta yer alır. Her iki durumda da numaralar Arap rakamlarıyla (1,2,3…)
yazılır. BaĢlıklar sol kenara dayalı, ilk harfleri büyük, tümü italik stilde ve Times New
Roman 12 punto ya da Arial 11 punto olarak yazılır. BaĢlığın altında ve üstünde bir
satır aralığı boĢluk bulunur. Tablo içi metninin puntosu, normal yazı puntosundan daha
küçük olabilir. Tablo ve görseller listesinde kaynak göstermek için „Kaynak‟ ibaresi
„bold‟ karakterinde yazılarak belirtilir. Kaynak gösteriminde 10 punto kullanılır. Bu
gösterim metin içinde yapılan aktarımlarda olduğu gibi uygulanır. Tablo, görseller,
baĢlıklar ve kaynakça bilgileri sol kenara dayalı olarak hizalanır
17
Tablo 1. Türkiye ve Japonya’nın karşılaştırmalı, tarihi kronoloji cetveli
18
Kaynak: Özyurt , 2008 : 26.
ġekil baĢlıkları Ģeklin altında yer alır. BaĢlık, Ģekil numarasının bitimine nokta
konulduktan sonra devam eder ve italik olarak yazılır.
Örnek:
Şekil 1: Geleneksel Anagama Seramik Fırını
Kaynak: Özyurt , 2008 : 26.
Örnek:
19
Görsel 1. Vermeer, “İnci Küpeli Kız”, Tuval üzerine yağlı boya, 44.5 cm × 39 cm, 1665,
Mauritshuis, Lahey
7.
KAYNAKÇA GÖSTERĠMĠ
7.1. BASILI SÜRELĠ YAYINLAR
Basılı süreli yayınlara iliĢkin kaynak gösterme biçimleri türlerine göre ayrı baĢlıklar
halinde açıklanmıĢtır.
7.1.1. Tek Yazarlı Makaleler
Örnek:
20
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt:, Sayı:,
Sayfa numaraları.
Eren, O. (2010). Beethoven „de Anlatımcılık ve Piyona Tekniği. Folklor ve
Edebiyat, Cilt: 16, Sayı: 64,131-140.
7.1.2. Ġki Yazarlı Makaleler
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi., Ġkinci Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın
yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt: Sayı:, Sayfa numaraları.
Sevim, C., Boz, G. (2011). Hazır Nesnelerin ve Teknolojinin Sanatta Kullanımı ve
Seramik Sanatına Yansıması. Anadolu ÜniversitesiSanat ve Tasarım Dergisi,
Cilt:1, Sayı:1, 111-135
7.1.3. Çok Yazarlı Makaleler
Çok yazarlı makalelerde tüm yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri noktalı virgülle
ayrılarak sırasıyla verilir.
Örnek:
Yazar Soyadı, Adın Ġlk Harfi., Ġkinci Yazarın Soyadı, Adın Ġlk Harfi . (Yayın yılı).
Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa numaraları
Köse, S. Çevik, S. Belgin, E. (2004). Müzik Öğretmeni Adaylarındaki Ses
Sorunlarının Değerlendirilmesi. Tayf Müzik Araştırma Dergisi, Sayı:1, 30-36.
7.1.4. Gazete Makaleleri
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Makalenin yayın yılı). Makale adı. Gazete adı,
Sayfa numarası.
Cemal, A. (6 Temmuz 2011). Bir Sanat DüĢünürü: Beklan Algan. Cumhuriyet, 6.
21
7.1.5. Çeviri Makaleler
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi . (Yayın yılı) . Makale adı . (Çev: Çevirenin Adı
Soyadı) Dergi Adı, Cilt (sayı), Sayfa numaraları.
Lee, S., Lee, J., Magjuka, R., Liu, X., ve Bonk, C. J. (2009 Eylül). Çevrimiçi
Durum Tabanlı Öğrenmede KarĢılaĢılan Güçlükler: Bir MBA Programının
Ġncelenmesi (Çev: Gülsün Kurubacak), Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (3), 178-190.
7.2. ĠKĠNCĠ BĠR KAYNAKTA YER ALAN KAYNAKLAR
Tez yazımında asıl olan ilk kaynağa eriĢmek ve ona göndermede bulunmaktır. Ancak,
kimi durumlarda ilk kaynağa eriĢilemez. Bu durumda, kaynakçada yalnızca mevcut
kaynak gösterilir.
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi . (Yayın yılı) . Kitap adı . (çeviren), (var ise baskı
sayısı). Yayın yeri: Yayınevi.
Attali, J. (2005). Gürültüden Müziğe. (çev. GülüĢ Türkmen). Ġstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
7.3. KĠTAPLAR
Kitapların kaynakçada nasıl gösterileceğine iliĢkin örnekler aĢağıda verilmiĢtir.
7.3.1. Yazarı Belli Olan Kitaplar
Kitap türündeki tek yazarlı, iki yazarlı ve çok yazarlı kaynakların yazar bilgilerinin
kaynakçada verilme biçimi, süreli yayınlarda olduğu gibidir. Buna ek olarak, yazar
bilgisinden sonra kitap adı (italik olarak), yayın yeri ve iki nokta iĢareti ile gösterilmiĢ
yayın evi adı sırasıyla yazılır. Ġkinci satırda devam eden bilgiler „1,5 cm‟ içeriden devam
eder.
Tek yazarlı kitaba örnek:
22
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi . (Yayın yılı) . Kitap Adı . (var ise baskı sayısı) . Yayın
yeri: Yayınevi.
Sevim, S.S. (2007). Seramik Dekorları ve Uygulama Teknikleri. Ġstanbul:
Yorum Sanat Yayınevi.
Ġki yazarlı kitaba örnek:
Birinci yazarın soyadı, Adının baĢ harfi, Ġkinci yazarın soyadı, Adının baĢ harfi.
(Yıl). Kitabın adı. (var ise baskı sayısı). Basım Yeri: Yayınevi .
Gökçe, N, Nazım, M. (2012). Desen Teknik ve Malzemeleri. Kayseri: Erciyes
Üniversitesi.
Üç ve üçten fazla yazarlı kitaba örnek:
Birinci yazarın soyadı , Adının baĢ harfi . Ġkinci yazarın soyadı , Adının baĢ harfi .
Üçüncü yazarın soyadı , Adının baĢ harfi . (Yıl) . Kitabın adı . (var ise baskı
sayısı) . Basım Yeri: Yayınevi .
AlakuĢ, A.O., Mercan, L., Ayaydın, A., Vural, D., Tuna, S., Yılmaz, M., (2000),
Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Yazarların soyadları çalıĢmanın içinde yer alan sıraya göre verilir. Metin içerisinde aynı
çalıĢmaya ikinci kez gönderme yapmak gerekiyor ise sadece ilk yazarın soyadı yazılır.
Diğerleri için “vd.”, kısaltmaları kullanılır.
7.3.2. Derleme Kitapta Yer Alan Bölüm, Ünite veya Makaleler
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Bölüm adı. Kitap adı. (Ed: Editörün
adının ilk harfi. Soyadı). Yayın yeri: Yayınevi. Sayfa numaraları.
Can, G. (2008). GeliĢimin doğası. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (Ed: E.
Ceyhan). EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, ss. 1-24.
23
7.3.3. Kurum Yazarlı Kitaplar
Örnek:
Kurum Adı. (Yayın yılı). Kitap adı. (var ise baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi.
Türk Dil Kurumu. (1970). Yeni Yazım (imla) Kılavuzu. (6.baskı). Ankara.
7.3.4. Çeviri kitaplar
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Kitap adı. (Çev: Çevirenin adının ilk
harfi. Soyadı). Yayın yeri: Yayınevi.
Ross,
T.,Sington,
A.
(2005).
Resim
ve
Ressamlar.
(Çev:
T.
Ertem).
Ġstanbul:Tübitak Yayınları.
7.4. DĠĞER BASILI KAYNAKLAR
Diğer basılı kaynaklara iliĢkin yazım biçimleri aĢağıda ayrı baĢlıklar halinde
açıklanmıĢtır.
7.4.1. AraĢtırma Raporları
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Rapor adı. Yayın yeri: Yayınevi
NeĢet, S. (1965). Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Münasebetleri
Hakkında Rapor. Ġstanbul: Ġstanbul Ticaret Odası.
7.4.2. Bildiri Kitapları
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlik Adı,
Yayın yeri: Yayınevi, sayfa numaraları.
24
Ġnsel, Ġ. (2009).Günümüze Kadar Gelen Sanat Üretim Biçimlerine EtkileĢimin
Katkısı. Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu.
EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi, 257-263.
7.4.3. BasılmamıĢ Bildiriler
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlikte
(Adı) sunulan basılmamıĢ bildiri, Ġl: Üniversite.
Aksoy, H. ve Özer, G. (2011).Kamusal alan tasarımına bir müdahale olarak
sokak sanatı. Uluslararası Sanat/Tasarım ve Estetik Kuramları Sempozyumu‟nda
sunulan basılmamıĢ bildiri. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
7.4.4. Poster Bildiriler
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Akademik Etkinlikte
(Adı) sunulan poster, Ġl: Üniversite.
Ataseven, O. (2009). Geleneğin OluĢumuna Katkısı Açısından Türkiye‟deki
Uygulamalı Heykel Sempozyumlarına ĠliĢkin Bir Değerlendirme. Uluslararası
Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu‟nda sunulan poster. EskiĢehir:
Anadolu Üniversitesi.
7.4.5. YayınlanmamıĢ doktora ve yüksek lisans tezleri
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Tez adı. YayınlanmamıĢ
Doktora/Yüksek Lisans Tezi. Yayın yeri: Üniversitesi
Musal, H. (2010). Türk Resminin Tarihsel Süreci ile Batı Resminde ve Türk
Resminde Fotoğrafın Yeri. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. EskiĢehir:
Anadolu Üniversitesi.
25
7.4.6. ArĢiv Belgeleri
Örnek:
ArĢivin adı. (varsa tarih). Varsa Belgenin adı, varsa fon kodu/katalog numarası,
varsa varak/yaprak/yer/dosya numarası.
BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi. Tapu defteri.
BaĢbakanlık Cumhuriyet ArĢivi. (15.08.1933), 03010, 198 352 11.
7.4.7. Mahkeme Kararları
Yasa ve yönetmelikler kaynakçada gösterilmez. Ancak mahkeme kararları kaynakçada
ayrı bir baĢlık altında gösterilir.
Örnek:
DanıĢtay 9. Dairesinin 16.11.1989 tarih ve 1989/1909 Esas ve 1989/3038 Karar
sayılı kararı.
Anayasa Mahkemesinin 12.06.2005 tarih ve 2005/5612 Esas ve 2006/1325 Karar
sayılı kararı.
7.5. E-KAYNAKLAR
Basılı olduğu halde internet ortamından eriĢim sağlanmıĢ kitap, makale ve tezlerin
kaynakçadaki gösterimi, basılı yayınların gösterimiyle aynı Ģekilde yapılır. Yalnızca
internet ortamında yer alan kaynakların gösterimine iliĢkin örnekler aĢağıda yer
almaktadır.
7.5.1. E-Dergilerdeki Makaleler
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Makale adı. Dergi Adı, Cilt (sayı).
Ġnternet tam adresi. (EriĢim tarihi: gg.aa.yy)
Bal, M. &Bryson N. (1991). Semioticsand Art History. The Art Bulletin, 73(2), 174208. http://www.jstor.org/stable/3045790. (EriĢim Tarihi: 09.01.2012)
26
7.5.2. Web Sayfasında Yayınlanan Bildiriler
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yayın yılı). Bildiri adı. Akademik Etkinlikte (Adı)
sunulan bildiri, Ġnternet tam adresi (EriĢim tarihi: gg.aa.yy)
D. TanıĢlı ve A. ÖzdaĢ (2006). Validity and Reliability of Patern Test. 1. Avrupa
Uygulamaya Dayalı ve Uygulayıcı AraĢtırma Konferansı‟nda sunulmuĢ bildiri
özeti.http://bildiri.anadolu.edu.tr/papers/bildirimakale/634_524g71.doc
(EriĢim
tarihi:28.05.2009)
7.5.3. Künye Bilgileri Olmayıp Yalnızca Ġnternet Ortamında Yer Alan Kaynaklar
Yazar, eser adı, yayın tarihi, kurum adı gibi künye bilgilerinin tamamının veya herhangi
birinin olmadığı e-kaynaklarda, yalnızca internet tam adresi ve eriĢim tarihi verilir.
Örnek:
Ġnternet tam adresi (EriĢim tarihi: gg.aa.yy)
http://www.artnews.com/category/looking-at-art/ (EriĢim tarihi: 09.01.2012)
7.6. TELEVĠZYON PROGRAMI, FĠLM, ÇOKLU ORTAM YAZILIMI TÜRÜ
KAYNAKLAR
Televizyon programları, filmler ve çoklu ortam yazılımlarına iliĢkin kaynakların nasıl
gösterileceğine iliĢkin örnekler aĢağıda açıklanmıĢtır.
7.6.1. Televizyon Programları
Örnek:
Yetkilinin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yetkilinin rolü). (Yıl, Yayınlandığı tarih). Dizinin
adı. [Televizyon yayını]. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı.
Riker, D. (Yönetmen). (2005, 11 ġubat). The City: La Ciudad [Televizyon yayını].
Ġstanbul: Kanal-D.
Yetkili olarak birden fazla kiĢi yazılabilir. Bu durumda her birinin rolü, soyadı ve adının
ilk harfinden sonra parantez içinde yazılır.
27
Riker, D. (Yönetmen), Dudu, S. (Yapımcı) ve Hazer, A. (Senaryo yazarı). (2005,
11 ġubat). The City: La Ciudad [Televizyon yayını]. Ġstanbul: Kanal-D.
7.6.2. Televizyon Dizileri
Örnek:
Yetkilinin Soyadı, Adının ilk harfi. (Yetkilinin Rolü). (Dizinin ilk yayınlanmaya
baĢladığı yıl). Dizinin baĢlığı [Televizyon dizisi]. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan
kanalın adı.
Bright, K.S. (Yönetmen). (1994). Friends [Televizyon dizisi]. Ġstanbul: DĠGĠTÜRK,
DiziMax.
7.6.3. Televizyon Dizisi Bölümleri
Örnek:
Yazarın Soyadı, Adının ilk harfi. (Yazar) ve Yönetmenin Soyadı, Adının ilk harfi.
(Yönetmen). (Dizinin ilk yayınlanmaya baĢladığı yıl). Dizi bölümünün baĢlığı
[Televizyon dizisi bölümü]. Yapımcının Soyadı, Adının ilk harfi. (Yapımcı), Dizinin
baĢlığı. Yayınlayan kanalın ili: Yayınlayan kanalın adı.
Reich, A.,Cohen, T. (Yazarlar) ve Bright, K.S. (Yönetmen). (2003). The One After
Joey and Rachel Kiss [Televizyon dizisi bölümü]. In K.S. Bright (Yapımcı),
Friends. Ġstanbul: DĠGĠTÜRK, DiziMax.
7.6.4. Sinema Filmleri
Örnek:
Yapımcının Soyadı, Adının ilk harfi. (Yapımcı) ve Yönetmenin Soyadı, Adının ilk
harfi. (Yönetmen). (Yayın yılı). Filmin adı. [Film]. Üretildiği yer: Yapımcı firma adı.
Özbatur, Z (Yapımcı), ve Ceylan, N.B. (Yönetmen). (2011). Bir Zamanlar
Anadolu‟da [Film]. Ġstanbul: Zeyno film.
Eğer film belgesel niteliğinde ya da özel bir film ve özel bir firma tarafından dağıtılıyor
ise, nasıl eriĢilebileceği parantez içinde verilmelidir.
28
Light, A. (Yapımcı ve Yönetmen). (1993). Dialogues With Mad Women [Film].
(Women Make Movies, Inc., 462 Broadway, Suite 505L, New York, NY 10013).
7.6.5. Müzik
Örnek:
Söz Yazarının Soyadı, Adının ilk harfi. (Telif hakkı alındığı yıl). ġarkının adı [Eğer
söz yazarı ve yorumu farklı ise: söyleyenin soyadı tarafından kaydedilmiĢtir].
Albümün adı [CD, Plak, DVD, Kaset]. Kayıt edildiği yer: Kaydı yapan firma adı
(Telif hakkından farklı bir tarihte kaydedilmiĢ ise kayıt tarihi).
Kahn, G. ve Donaldson, W. (1928). Love Me or Leave Me [S. Vaughan]. On
Anthology [CD]. Nashville: Stardust Records (1963).
7.6.6. Ses Kayıtları
Örnek:
KonuĢmacının Soyadı, Adının ilk harfi. (KonuĢmacı). (Kayıt yılı). Kaydın baĢlığı
(CD, Kaset, DVD). Yayıncının yeri: Yayıncı.
Sexton, A. (Speaker). (1999). Anne Sexton Reads (Kaset). New York: Harper
Audio.
Kaynakçanın yukarıda belirtilen kaynak türü örneklerine bağlı olarak hazırlanması
gerekmektedir. Tez hazırlarken yukarıda belirtilen kaynak türlerinin dıĢında farklı
kaynak türlerinden yararlanılması halinde, bu örnekler dikkate alınarak benzer
gösterimler kullanılabilir.
29
EKLER
30
EK: 1-DıĢ Kapak (ön)
DıĢ Kapak (arka)
31
EK: 2
32
TEZĠN BAġLIĞI
ORTALANMIġ OLARAK YAZILMALIDIR
Ad Soyad
Tezin Türü
Anasanat Dalı
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Ay Yıl
( Bu kısımda yer alacak metinlerin boyutu ve satır aralıkları
tez kapağındaki cep boĢluğuna göre ayarlanmalıdır.)
EK: 3
33
TEZĠN BAġLIĞI
ORTALANMIġ OLARAK YAZILMALIDIR
Ad Soyad
TEZĠN TÜRÜ (YÜKSEK LĠSANS/SANATTA YETERLĠK)
Anasanat Dalı
DanıĢman: Ünvan Ad Soyad
EskiĢehir
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü
Ay Yıl
34
ÖZET
EK: 4
TEZĠN BAġLIĞI ORTADAN BLOKLU OLARAK BURAYA YAZILMALIDIR
Ad Soyad (Yazarın)
Anasanat Dalı
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ay Yıl
DanıĢman: Unvan Ad Soyad
------ ----- ------ ------ ----- ----- ------ ------------ --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ---------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
Anahtar Kelimeler
- - - - - - , - - - - - - , - - - - - - , - - - - - - ,- - - - - -
35
EK: 5
ABSTRACT
THESIS TITLE SHOULD BE WRITTEN HERE, CENTERED
Name SURNAME
Master of FineArts/Master of Musical Arts/Doctorate of FineArts/Doctorate of Musical
Arts/ Doctorate of Performing Arts
Anadolu University Post Graduate School of FineArts, MonthYear
Advisor: Title. Name SURNAME
------ ----- ------ ------ ----- ----- ------ ------------ --------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------ ------------ ------------ ------------ --------- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
Keywords
- - - - - - , - - - - - - , - - - - - - , - - - - - - ,- - - - - -
36
EK: 6.a
JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAYI
.................................................‟nın....................................................................................
............... baĢlıklı tezi ...................................... tarihinde, aĢağıdaki jüri üyeleri
tarafından Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
.......................................Anasanat dalında Yüksek Lisans tezi olarak değerlendirilerek
kabul edilmiĢtir.
Adı Soyadı
: Ġmza
Üye (Tez DanıĢmanı) : ....................................
Üye
: ....................................
Üye
: ...................................
..........................
Enstitü Müdürü
37
EK: 6.b
JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAYI
.................................................‟nın....................................................................................
............... baĢlıklı tezi ...................................... tarihinde, aĢağıdaki jüri üyeleri
tarafından Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca,
.......................................Anasanat dalında Sanatta Yeterlik tezi olarak değerlendirilerek
kabul edilmiĢtir.
Adı Soyadı
: Ġmza
Üye (Tez DanıĢmanı) : ....................................
Üye
: ....................................
Üye
: ...................................
Üye
: ....................................
Üye
: ....................................
..........................
Enstitü Müdürü
38
EK:7
ÖNSÖZ VE TEġEKKÜR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - -.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - „ya teĢekkürlerimi sunarım.
Ad Soyad
39
EK: 8 ÖzgeçmiĢ
ÖZGEÇMĠġ
Yüksek Lisans: 2011 >Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Enstitüsü , Grafik Anasanat Dalı
Lisans: 2004 >Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Güzel
Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü
ĠĢ Deneyimi : 2004>AraĢtırma Görevlisi. Anadolu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü
Mesleki Birlik/Dernek/KuruluĢ Üyelikleri: 2000> GMK,
Ġsim:
Doğum yeri ve yılı:
Grafikerler Meslek KuruluĢu
Yabancı dil:
E-posta Adresi:
Burs ve Ödüller:
2005 > Birincilik Ödülü. 12. Uluslararası Ġstanbul Caz Festivali AfiĢ YarıĢması, Ġzmir
--- >----------------------------------------------------- >---------------------------------------------------
Yayınlar ve Bilimsel Faaliyetler:
“Sanatın ve Sanatçının Sorumluluğu” Sanat Dünyamız Dergisi, IV, 2:14-18, Mayıs, 2002.
------------------------------------------------------
SeçilmiĢ Ulusal Etkinlikler: (Sergi, Proje,Konser, Temsilvb .)
2010> Lisansüstü 2010 / Öğrenci Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu,
EskiĢehir
--- >----------------------------------------------------- >---------------------------------------------------
40
ĠÇĠNDEKĠLER
EK: 9
ÖZET...……………...…………………………………………………………………………...ii
ABSTRACT….................................................................................................................iii
JÜRĠ VE ENSTĠTÜ ONAYI
.........................................................................................iv
ÖNSÖZ………........................................................................................................…......v
ÖZGEÇMĠġ………………………………………………………………………………….....vi
TABLOLAR LĠSTESĠ…………………………………………………………………….…..vii
GÖRSELLER LĠSTESĠ………………………………………………………………….......viii
GĠRĠġ..............................................................................................................................1
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
BĠRĠNCĠ BÖLÜMÜN ANA BAġLIĞI
1. BĠRĠNCĠ DERECE ALT BAġLIK
……………………………………………………….2
1.1. Ġkinci Derece Alt BaĢlık.................................................................................4
1.1.1.Üçüncü Derece Alt BaĢlık...............................................................7
1.1.2.Üçüncü Derece Alt BaĢlık.............................................................17
2. BĠRĠNCĠ DERECE ALT BAġLIK
2.1. Ġkinci Derece Alt BaĢlık..............................................................................24
2.1.1.Üçüncü Derece Alt BaĢlık............................................................29
2.1.1.2.Dördüncü Derece Alt BaĢlık......................................................35
2.1.1.2.a. BeĢinci Derece Alt BaĢlık…………………………......37
41
2.1.2.Üçüncü Derece Alt BaĢlık............................................................40
2.1.3.Üçüncü Derece Alt BaĢlık............................................................41
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
ĠKĠNCĠ BÖLÜMÜN ANA BAġLIĞI
1. BĠRĠNCĠ DERECE ALT BAġLIK…………………………………………………….......42
1.1. Ġkinci Derece Alt BaĢlık...............................................................................45
1.1.1.Üçüncü Derece Alt BaĢlık.............................................................56
1.1.2.Üçüncü Derece Alt BaĢlık.............................................................67
2. BĠRĠNCĠ DERECE ALT BAġLIK
2.1. Ġkinci Derece Alt BaĢlık...............................................................................74
2.1.1.Üçüncü Derece Alt BaĢlık.............................................................79
2.1.2.Üçüncü Derece Alt BaĢlık.............................................................85
2.1.2.2. Dördüncü Derece Alt BaĢlık……………………………..97
2.1.2.2.a. BeĢinci Derece Alt BaĢlık……………………..............99
2.1.3.Üçüncü Derece Alt BaĢlık...........................................................110
2.1.4.Üçüncü Derece Alt BaĢlık...........................................................121
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN ANA BAġLIĞI
Yukarıda verilen düzen aynen kullanılır.
SONUÇ.......................................................................................................………...171
42
EKLER.....................................................................................................................178
KAYNAKÇA..................................................................................................………182
43
EK: 10
TABLOLAR LĠSTESĠ
Tablo 1.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Tablo 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Tablo 3.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Tablo 4.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Tablo 5.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Tablo 6.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Örnek:
Tablo 1. Türkiye ve Japonya‟nın karĢılaĢtırmalı, tarihi kronoloji
cetveli........................................................................................................................18
Kaynak: Kaynak Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yılı.
Kaynak: Web Adresi, (EriĢim Tarihi)
44
EK: 11
GÖRSELLER LĠSTESĠ
Görsel 1.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Görsel 2.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Görsel 3.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Görsel 4.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Görsel 5.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Görsel 6.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Örnek:
Görsel 1. Vermeer, “İnci Küpeli Kız”, Tuval üzerine yağlı boya, 44.5 cm × 39 cm, 665,
Mauritshuis, Lahey……………………………………………………………………………………………………….120
Kaynak: Uffizy Museum Catalogue, s.36, 2014.
Görsel 35. Santa Maria
Meydanı,Roma............................................................................................................156
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_sopra_Minerva (EriĢim
Tarihi:26.04.2014)
45
EK: 12
ġEKĠLLER LĠSTESĠ
ġekil 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
ġekil 2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
ġekil 3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
ġekil 4. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
ġekil 5. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
ġekil 6. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -..............................................Sayfa No
Örnek:
ġekil 1. Geleneksel Anagama Seramik Fırını........................................................19
Kaynak: Kaynak Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yılı.
Kaynak: Web Adresi. (EriĢim Tarihi)
ġekil 2. L.v.Beethoven “Sonat 1. Bölüm” .............................................................34
Kaynak: Kaynak Adı, Sayfa Sayısı, Basım Yılı.
Kaynak: Web Adresi. (EriĢim Tarihi)
EK: 13
EKLER
46
Ek: 1 ---------------------------................................................................................Sayfa No
Ek: 2---------------------------.................................................................................Sayfa No
Ek: 3---------------------------..................................................................................Sayfa No
Örnek:
Ek: 1. “Ġsimsiz”, 12. Ġstanbul Bienali 2011 AfiĢi ..........................................................168
EK:14
KAYNAKÇA
47
Akyürek, E. (2001). Sanatın Ortaçağı, Türk, Bizans ve Batı Sanatı Üzerine
Yazılar.Ġstanbul: Kabalcı Yayın Evi.
Bal, M., Bryson N. (1991). Semioticsand Art History. The Art Bulletin, 73(2), 174-208.
http://www.jstor.org/stable/3045790. (EriĢim Tarihi: 09.01.2012.
Berger, J. (2011). Görme Biçimleri.(17. Baskı).Ġstanbul: Metis Yayınları.
Danto, A.C. (2010). Sanatın Sonundan Sonra. Ġstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Gombrich, E.H. (2007). Sanatın Öyküsü. (16. Baskı). (çev. E. Erduran, Ö. Erduran)
Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
Köse, S. Çevik, S. Belgin, E. (2004). Müzik Öğretmeni Adaylarındaki Ses Sorunlarının
Değerlendirilmesi. Tayf Müzik Araştırma Dergisi, Sayı:1, 30-36.
Lynton, N. (2004).Modern Sanatın Öyküsü. (3. Baskı). (çev. C. Çapan, S. ÖziĢ).
Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
Musal, H. (2010). Türk Resminin Tarihsel Süreci ile Batı Resminde ve Türk Resminde
Fotoğrafın Yeri. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi. EskiĢehir: Anadolu
Üniversitesi.
V. ġentürk, L. (2012). Analitik Resim Çözümlemeleri. Ġstanbul: Ayrıntı yayınları
48
KAYNAKÇA
American Phychological Association (2009). Publicationmanual of the American
Phychological Association. Washington: American Phychological Association.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2010). Anadolu Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi.
http://www.sosbilens.anadolu.edu.tr/ files/tezyon1.pdf (EriĢimtarihi:06.01.2012)
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez
Yazım Kılavuzu (Ocak2007).
http://www.msgsu.edu.tr/data/doc/sosyal_bil_ens/sosbil_tez.pdf
(EriĢimtarihi:05.04.2012)
Dokuz
Eylül
Üniversitesi,
Güzel
Sanatlar
Enstitüsü
Tez
Yazım
Kılavuzu.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=12996
(EriĢimtarihi:05.04.2012)
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez ve Proje Yazım
Kılavuzu (2006-2007).
http://sbe.marmara.edu.tr/pdf/TezYazimKl.pdf (EriĢimtarihi:05.04.2012)
49
Download

Tez Yazım Yönergesi - güzel sanatlar enstitüsü