EK 9: TADĠLAT/EK ĠMALAT YAZISI ALANLAR ĠÇĠN BĠLDĠRĠM FORMU ÖRNEĞĠ
Unvanı
:
Vergi Kimlik Numarası*
:
Vergi Dairesi
:
Bildirimin Ġlgili Olduğu Dönem
:
TADĠLATA/EK ĠMALATA TABĠ TUTULAN TAġITA AĠT BĠLGĠLER
SIRA
GTİP
ŞASİ
NO
MOTOR
NO
TAŞITIN
CİNSİ**
ALIŞ
BEDELİ
(TL)
ÖTV
ORANI
(%)***
ÖDENMEYEN
ÖTV (TL)***
ALIŞ
BELGESİ
TARİHİ****
TADĠLAT/EK ĠMALAT SONRASI SATIġI YAPILAN TAġITA AĠT BĠLGĠLER
ALIŞ BELGESİ
NUMARASI****
GTİP
ŞASİ
NO
MOTOR
NO
TAŞITIN
CİNSİ**
SATIŞ
BEDELİ
(TL)
ÖTV
ORANI
(%)*****
HESAPLANAN
ÖTV
(TL)*****
* T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası yazılacaktır.
** Bu alanlara; binek otomobili, kapalı kasa kamyonet, panelvan, minibüs, itfaiye taşıtı, itfaiye öncü arabası, ambulans, cenaze arabası ve benzeri taşıt isimleri yazılacaktır.
*** Bu alanlara; ÖTV ödenmeksizin alınan taşıta ilişkin vergisel bilgiler yazılacaktır.
**** Bu alanlara; ithal edilen taşıtlarda Gümrük beyannamesi bilgileri, yurt içinden alımlarda fatura bilgileri yazılacaktır.
*****Bu alanlara; tadilat sonrası satışı yapılan taşıta ilişkin vergisel bilgiler yazılacaktır.
FATURA
TARİHİ
FATURA
NO
ALICI
VKN/TCKN
Download

tadilat/ek imalat yazısı alanlar için bildirim formu örneği