HDPE SPĠRAL SARIMLI KANALĠZASYON VE YAĞMURSUYU DRENAJ BORU
TEKNĠK ġARTNAMESĠ
1. KAPSAM
Bu şartname cazibeli kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarında kullanılacak,
HDPE hammaddeden üretilen, spiral sarımlı profilli boruların teknik ve fiziki
özelliklerini tanımlar.
2. GENEL ġARTLAR
Ġhale kurumu tarafından açılan ihalelere ancak ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
belgesine haiz firmalar katılabilir.
HDPE spiral sarımlı borular TS 12132 standardıı gereklerini karşılayacak özellikte
olmalı. TSE kurumu tarafından verilmiş TS 12132 belgesi ve imalata yeterlilik
belgesi teklif ile birlikte verilecektir.
ISO 9000, TS 12132 kalite uygunluk belgesi ve Ġmalata yeterlilik belgesini ibraz
etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- TANIMLAR
ELEKTROFÜZYON KAYNAK : Boruların eklenmesi için rezistans tellere akım
uygulamak sureti ile HDPE nini eritilerek birleştirildiği kaynak yöntemidir.
ÇEMBER RĠJĠTLĠĞĠ : Boruların üzerine gelen yüklere( Toprak, statik yük, dinamik
yük, vakum basıncı ) karşı mukavemet özellidir.
3. TEKNĠK ÖZELLĠKLER
Yüzey Kalitesi
HDPE boruların dış yüzeyi, ultraviyole Işınlara mukavemet özelliği sağlamak
amacı ile siyah renkli, iç yüzey ise sarı renkli olacaktır. Renk boru boyunca
homojen olacak boru ucu kesim noktaları düzgün ve çapaksız olacaktır.
800 FKS (PR 54-6.6) MENFEZ BORU
1000 FKS (PR 54-11,8) MENFEZ BORU
BirleĢtirme
HDPE spiral sarımlı borular kendinden Elektrofüzyon kaynak için tel donatılı
olacak ve kaynak bölgeleri yabancı etkilerden korunmak için ayrıca ambalajlanmış
olacaktır.
3.3 Boyut ve Toleranslar
Boruların çap ölçüleri ve tolarensları TS 12132 standardı gereklerini karşılayacak
şekilde olacaktır.
HDPE boruların faydalı boru 6 mt. olacaktır. Boy toleransı + 50 / - 0
değerlerini sağlayacaktır.
mm
4. MUAYENE ve DENEYLER
Hammadde Deneyleri
HDPE Spiral boru üretiminde kullanılacak hammadde aşağıdaki değerleri
sağlamalıdır.
BORULARA AĠT MALZEME ÖZELĠKLERĠ
Özellikler
Ġstenen Değer
Malzeme cinsi
HDPE
Dış cidar rengi
Siyah
Ġç cidar rengi
Sarı
Hammadde yoğunluğu
> 0,930
o
gr/cm3
Test Metodu
ISO 1183
Erime akış hızı (190 C/5 Kg.)
0,4 – 1,3 gr/10 dk
ISO 1133
Kopma noktasındaki uzama
min. % 350
ISO 6259
Boru ve Ek parça Deneyleri
HDPE spiral boru ve ek parçaların muayene ve kabullerinde aşağıdaki testler
üretici firmanın laboratuarlarında veya masrafı üretici firma tarafından karşılanmak
üzere tarafsız laboratuarlarda yaptırılabilecektir.
Çember rijitliği testi :
Çember rijitliği testi TS 12132 standardı madde 2.3.3. e göre test edildiğinde 24
saat sonundaki iç çap deformasyon değeri max % 3 olmalıdır.
Sızdırmazlık Testi :
Elektrofüzyon yöntem ile birleştirilmiş ek yeri TS 12132 standardı madde 2.3.1.3
e göre 0,5 bar 15 dk şartlarında test edildiğinde, süre sonunda sızdırma meydana
gelmemelidir.
5. NUMUNE ALMA
Kabule sunulan parti içinden muayene ve deneyler için rastgele % 3 oranında
numune seçilerek bir üründe tüm testler yapılacak. Diğer borularda hangi testlerin
yapılacağı heyet tarafından ortak karar ile belirlenecektir.
6. ĠMALAT KONTROLU
Sipariş verilen firmaların firmaların imalat mahallinde, ihale makamı istediği
zamanlarda imalat kontrolu yapacaktır.
7. ĠġARETLEME
Ġmal edilen boruların her boyunda iki adet olmak üzere aşağıda belirtilen bilgiler
yazılacaktır.
-
FĠRMA ADI VEYA LOGOSU
BORULARIN ĠÇ ÇAPI
Çember rijitliği SINIFI
-
ĠMALAT YILI
STANDART NUMARASI
8. STOKLAMA
Boruların stok sahası borulara zarar verecek sivri uçlu kaya ve taş parçalarından
arındırılmış olmalı ve istif yüksekliği 2,5 mt yi geçmemelidir. Ġstifleme esnasındaki
çap deformasyonu % 2 yi geçmemelidir.
Download

FKS Boru Şartnamesi