AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM FAKÜLTESĠ
“Bir Turizm Trendi: Çevre Duyarlılığı” Seminer Serisi
“Kurumlarda Çevreye Duyarlı Uygulamalar”
Tarih: 06.05.2014 Saat: 13:30-15:00
Sunan: Sayın Nilgün AKBULUT ÇOBAN (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Antalya Ġl
Müdürlüğü Uzmanı)
Yer: T.C.Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi Nuri Özaltın Konferans Salonu
Seminer Ġçeriği:
Çevre Koruma ve Kirliliği Azaltma
Atıkların AyrıĢtırılması, Geri DönüĢümü ve Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı
Kurumlarda Çevreye Duyarlı Uygulamalar
“Çevre Dostu Oteller: Calista Luxury Resort Otel Örneği”
Tarih: 13.05.2014 Saat: 13:30-15:00
Sunan: Sayın Ali KIZILDAĞ (Calista Luxury Resort Hotel Genel Müdürü)
Yer: T.C.Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi Nuri Özaltın Konferans Salonu
Seminer Ġçeriği:
Konaklama ĠĢletmelerinde Çevre Dostu Uygulamalar ve Turizm Sektörü Açısından Önemi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri Programı” ve YeĢil
Yıldız-Çevreye Duyarlı Tesis Simgesi
Calista Luxury Resort Otel Tarafından GerçekleĢtirilen Çevre Dostu Uygulamalar
“Sürdürülebilir Turizm AnlayıĢı ve Turizm Etiği Bağlamında Çevresel
Duyarlılık”
Tarih: 20.05.2014 Saat: 13:30-15:00
Sunan: Sayın Hakan KORKMAZ (TT Hotels Turkey TUI Travel, ĠletiĢim, Kalite ve
Kurumsal Kimlik Yönetimi BaĢkanı)
Yer: T.C.Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi Nuri Özaltın Konferans Salonu
Seminer Ġçeriği:
Sürdürülebilir Turizm AnlayıĢı
Turizm Etiği ve Çevresel Duyarlılık ĠliĢkisi
Seminer Serisi, Akdeniz
Üniversitesi mensuplarının ve
öğrencilerinin katılımına
açıktır. Bütün katılımcılara
Katılım Belgesi verilecektir.
“KURUMLARDA ÇEVREYE DUYARLI
UYGULAMALAR”
Sunan: Nilgün AKBULUT ÇOBAN
T.C.Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Antalya Ġl Müdürlüğü
“ÇEVRE DOSTU OTELLER: CALISTA
LUXURY RESORT HOTEL ÖRNEĞĠ”
Sunan: ALĠ KIZILDAĞ
Calista Luxury Resort Hotel Genel Müdürü
“SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM ANLAYIġI
VE TURĠZM ETĠĞĠ BAĞLAMINDA
ÇEVRESEL DUYARLILIK”
Sunan: HAKAN KORKMAZ
TT Hotels Turkey TUI Travel
ĠletiĢim, Kalite ve Kurumsal Kimlik Yönetimi BaĢkanı
Download

GREEN EARTH - Akdeniz Üniversitesi