REHİN SÖZLEŞMESİ
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş. (Vdf) ile.............................................
(Rehin veren) arasında aşağıda şartlarla bir Rehin Sözleşmesi aktedilmiştir.
Madde 1. Rehin veren, ..........’nın Vdf ile akdettiği veya akdedeceği Kredi
Sözleşmeler ile tesis edilip kullandırılacak her türlü kredilerden doğmuş ve
doğacak borçlarının teminatını teşkil etmek üzere aşağıda markası, modeli,
plaka motor ve şasi no’su kayıtlı taşıtı Vdf’ye rehin ve teslim edilmiştir.
Madde 2. Rehin veren, tesis edilen bu rehni, kredi anaparası, akdi faizleri, icra
takip ve yargılama giderleri, temerrüt faizleri, gider vergisi, her türlü vergi resim
harçlar, komisyon ve masraflardan kaynaklana borçlar ile ayrıca adı geçen
şahsın/şirketin veya kendisinin kesideci, muhatap, ciranta ve kefil sıfatıyla
imzalamış olduğu ve olacağı kambiyo senetlerinden ve kredi sözleşmelerinden
kaynaklanan borçların tamamını teşkil edeceğini beyan ve kabul eder.
Madde 3. Rehin veren, Vdf’nin muaccel hale gelmiş alacaklarının tasfiyesi için
işbu sözleşme ile rehnedilen taşıtı İcra İflas Kanunu’nun menkul rehninin paraya
çevrilmesi yolu ile satışını yaparak paraya çevirmeye, bedelini muaccel hale
gelmiş alacaklarını mahsuba yetkili bulunduğunu, işbu Rehin Sözleşmesinde
düzenlenmemiş hususlarda ilgili Kredi Sözleşmeleri hükümlerinin uygulanmasını
kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme 3 maddeden ibarettir.
REHİN KONUSU TAŞITIN
MARKASI:
MODELİ:
PLAKA NO
:
MOTOR NO
:
ŞASİ NO:
REHİN VEREN
REHİN ALAN
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.
Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 Kat: 1 Ofispark Kağıthane / İstanbul
F: 0212 365 64 00 E-mail: [email protected]
Müşteri İlişkileri: 444 5 833
www.vdf.com.tr
Download

REHİN SÖZLEŞMESİ Volkswagen Doğuş Tüketici