T.C.
GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü (18418)
ArĢ. Gör. Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları
[Geçerlilik tarihi:19.03.2014]
ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ ĠÇĠN AÇILAN 1 (bir) ADET ARġ.GÖR. KADROSUNA BAġVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI
BaĢvuran Adayın
Sıra No
Adı
Soyadı
PUAN
TÜRÜ
ALES NOTU
LĠSANS
YABANCI
ALES NOTU
MEZUNĠYE
DĠL NOTU
%60
T NOTU
1
ÖZGÜR
EKEN
SÖZ
79,837
78
77,6
2
ĠZZET
KIRKAYA
SÖZ
79,54997
78
3
YABANCI
DĠL
%40
TOPLAM
47,9022
31,2
79,1022
72,23
47,729982
31,2
78,929982
EMEK
CAN
SÖZ
80,376
55
67,8
48,2256
22
70,2256
4
ĠSMET
ÇĠNAN
SÖZ
75,83938
60
62,03
45,503628
24
69,503628
5
EBRU ELĠF
AYDIN
SÖZ
80,91939
50
72,23
48,551634
20
68,551634
6
S.AYġE
ÇAKAR
SÖZ
72,9791
60
84,4
43,78746
24
67,78746
56,25
76,2
45,16413
22,5
67,66413
7
ADEM
ALTUNBAġ
SÖZ
75,27355
8
H.NĠLAY
KARUK
SÖZ
76,18804
50
74,14
45,712824
20
65,712824
9
FATĠH
EROĞLU
SÖZ
71,64064
50
66,86
42,984384
20
62,984384
Sınav Yeri :
Sınav Tarihi:
Sınav Saati:
Adres:
Spor Bilimleri Fakültesi
21.03.2014
09:00
Çamlık Mah. Nazende Sok. No:2 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL
Download

antrenörlük bölümü için açılan 1