KADIKÖY ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ
KADIKÖY’DE GÜL KOKUSU
YARIġMA
KATILIM FORMU
Öğrencinin
Adı
:…………………………………………………………......................
Soyadı
:………………………………………………………………………..
Sınıfı / Numarası
:……………………………………………………………………….
E – Posta
:……………………………………………………………………….
Telefon
:……………………………………………………………………….
Din Kültürü ve A. Bilgisi
Dersi öğretmeni
:……………………………………………………………………….
Okulu
:……………………………………………………………………….
YarıĢma Ģartnamesini okudum bütün koĢulları kabul ediyorum.
…../…../……
Ġmza
Seçtiği Hadis:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Download

Devamını Oku - Kadıköy`de Gül Kokusu