ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ
Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1. Yarışmanın adı:ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ Ulusal Fotoğraf YarıĢması’dır.
2.Yarışmaamacıvekonusu:Türk Fotoğraf sanatınıdesteklemek, Türkiye’deki Çiftlik hayatını belgelemek,
fotoğraf sanatı ortamına canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaĢmasını
sağlamak amacı ile ANC Ulusal Fotoğraf YarıĢması düzenlenmiĢtir.
YarıĢmanın konusu “Çiftliğimiz, çiftlik yaĢantımız ve ülkemizin iĢleyen toprakları’’dır.
3. Genel Katılım Koşulları:
3.1.YarıĢmaya; ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ çalıĢanları, seçici kurul üyeleri ve TFSF
temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dıĢında,18 yaĢını doldurmuĢ TC vatandaĢı amatör veya profesyonel
tüm fotoğrafçılar ve fotoğraf severler katılabilir.
3.2. YarıĢmacılar, yarıĢmaya en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir.
3.3. Daha önce baĢka bir yarıĢmada ya da bu yarıĢma ile eĢ zamanlı yapılan bir yarıĢmada ödül (derece,
mansiyon, özel ödül) alan eserler bu yarıĢmaya katılamaz.
3.4 Gönderilecek eserler, TC kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler,
doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.
3.5. Sergilenen eserlerin, kiĢiler ve kiĢi toplulukları üzerinde yaratacağı her türlü olumsuz etkiden eser
sahibi sorumludur. Eserde yer alan veya alabilecek kiĢi, araç, mekân, eser, kavram vb’nin kiĢi veya kiĢi
toplulukları üzerinde yaratacağı olumsuz ithamlardan ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ
sorumlu olmayacaktır.
3.6.YarıĢmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp
çekildiğini taahhüt etmiĢ sayılacaklardır. Aksine davranıĢtan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk
yarıĢmacıya ait olacaktır.
3.7. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ, yarıĢmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir
hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
3.8 YarıĢmada dereceye giren ve sergileme alan çalıĢmaların kullanım hakları eser sahibine veANC Hayvan
Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ’ne ait olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ, bu
eserleri kendi yayını olan katalog, broĢür, föy, insert, afiĢ, poster, kitap, dergi gibi basılı iĢlerle beraber
web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser
sahipleri kullanılan bu eserlere iliĢkin her ne nam altında olursa olsun baĢka hiçbir ücret talebinde
bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmiĢlerdir. Ödül alan eserler dıĢında yarıĢmaya gönderilen tüm
fotoğraflar, fotoğrafın sahibine sergileme alan eserlere ödenen telif miktarını geçmeyecek tutarda telif
ödemek koĢuluyla, yarıĢmanın amaçlarına uygun bir biçimde ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri
Aġ tarafından; basılı ve görsel yayınlarda, sanal ortamda, eser ve fotoğrafçı adı belirtilmek koĢuluyla
kullanılabilecektir ve fotoğraf sahibi ile birlikte kullanım hakkına sahip olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi
ve Sağlığı Hizmetleri Aġ bu eserleri; katalog, broĢür, föy, insert, afiĢ, poster, kitap ve dergi gibi basılı
iĢlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak kullanabilecektir.
Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmıĢ ve yarıĢmaya yollanan fotoğraflarının ANC Hayvan
Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġyayınlarında isminin ve eser adının kullanılması Ģartıyla münhasır bir
kullanım hakkını verdiğini peĢinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin
çoğaltma, iĢleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için ANC Hayvan
Beslenmesi ve Sağlığı HizmetleriAġ’ye izin / muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu Ģekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki Ģekilde
kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi,
manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ ilefotoğraf
sahibine ait olacaktır. ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ bu eserleri kurum basılı ve görsel
yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin adını belirterek
kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kiĢilerce bu madde kapsamına aykırı Ģekilde kullanılması
sebebiyle ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ’nin hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi
peĢinen kabul etmektedir.
3.9. Fotoğraflarda bulunan tüm unsurlar ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere iliĢkin sorumluluk fotoğrafı
çeken ve/veya fotoğrafı yarıĢmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer
alan/alabilecek kiĢi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmıĢ
olduğunu, doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmektedirler. Bu konuda oluĢabilecek ihtilaflarda ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġsorumlu
olmayacaktır.
3.10. Kurum veya seçici kurul, herhangi bir baĢvurunun kurallara aykırı olduğunun tespit edilmesi
durumunda eser sahibine bilgi vermeksizin baĢvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma
yetkisine sahiptir.
3.11. ġartname koĢullarını taĢımayan ve fakat değerlendirmeye alınmıĢ hatta ödül kazanmıĢ olan
fotoğrafların derece ve ödülleri geçersiz sayılacak ve iĢlemiĢ faizleri ile birlikte geri alınabilecektir. Ödül yeri
boĢ bırakılacaktır.
3.12. YarıĢmaya katılacak fotoğrafların kısa kenarı 15 cm’den kısa, uzun kenarı 40 cm’den uzun
olmayacaktır. Fotoğraflar paspartusuz ve kenar boĢluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde isim, tarih vb
fotoğrafçının kimliğini belirtecek herhangi bir iĢaret bulunmayacaktır. Katılımcı anlatım biçiminde özgürdür,
çekim tekniklerini istediği gibi kullanabilir.
3.13. Katılımcı, yarıĢmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını
kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dıĢında hareket ettiği
anlaĢılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
3.14. YarıĢmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde; kendisininmiĢ gibi
göstermeye çalıĢan ve (temizleme, kontrast ayarı, renk düzeltme, keskinlik, kroplama gibi) basit
müdahaleler dıĢında yapılan her türlü müdahale ve değiĢiklikleri yapan yarıĢmacıların, elde ettikleri ödül,
unvan ve her türlü kazanımları iptal edilir.
3.15. Ödül almıĢ fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarıĢmada, böyle bir fotoğrafla ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kiĢilerin TFSF onaylı yarıĢmalara katılımı TFSF
YarıĢma Ġlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır. Kural ihlalinin tekrarı halinde katılımcı TFSF onaylı
yarıĢmalardan süresiz men edilir.
3.16. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiĢ kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarıĢmaya katılamazlar.
3.17. Ödül alan eserler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nunwww.tfsf.org.tr sayfasında
yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını olan Almanak 2014kitabında kurumumuza ait sayfalarda da yukarıda
zikredilen koĢullarda yer alacaktır.
4. Kategoriler:
YarıĢma CD/DVD/taĢınabilir belleğe aktarılmıĢ, renkli fotoğrafları kapsamaktadır.
5. Başvuru kanalı:
5.1. Eserler, bir CD/DVD/taĢınabilir bellekte, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm'yi
geçmeyecek Ģekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.
Eserlerin kaydedildiği CD/DVD/taĢınabilir bellektebir dosya oluĢturulacak ve fotoğraflar Ģartname ekinde
verilen katılım formunda belirtilen sıra numarası ve fotoğraf adı verilerek ait oldukları dosya içine
kaydedilecektir.
CD/DVD/taĢınabilir belleğin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluĢan bir rumuz yazılacaktır.
Örnek(AS5379) CD/DVD/taĢınabilir belleğe kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini
yazmayacak, yalnız rumuz, sıra numarası ve fotoğrafın adını yazacaktır.
CD/DVD/taĢınabilir bellek bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım
formu eksiksiz doldurularak baĢka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz
yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.
Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD/taĢınabilir bellekteki dosyada
belirtilmelidir.
CD/DVD/taĢınabilir belleğin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleĢtirilmiĢ
ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan ANC
Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ sorumlu değildir.
5.2. Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir.
5.3. YarıĢmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaĢımı/yorumu
kullanmakta serbesttirler.
5.4. Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD/taĢınabilir bellek ve Katılım Formları en geç 9 Ekim 2014 saat
17.00’ye kadar aĢağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu
karĢılığında elden teslim edilmiĢ olmalıdır.
5.5. Posta veya kargo ücretleri yarıĢmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana
gelebilecek gecikmelerden ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ sorumlu değildir.
6. Seçici Kurul(ada göre alfabetik sırayla):
Bülent KÜÇÜK
Fotoğraf sanatçısı, ĠFSAK üyesi
Ġsmail ÖZDEMĠR
Genel Müdür, ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ
Mehmet ALKAN
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi BaĢkanı
ġahin DĠRĠCAN
Fotoğraf sanatçısı
Yüksel ALTUN
AFIAP, Fotoğraf sanatçısı
Yedek Üyeler:
Aslıhan CEBECĠOĞLU Avicenter Departman Koordinatörü, ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri
Aġ
Hakan GÜNEġ
Fotoğrafsanatçısı
Irmak ġAġTIR
Ürün sorumlusu,ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri Aġ
Seçici kurulun toplanması için en az üç üyenin olması gerekmektedir. Yeterli sayıda seçici kurul üyesi
sağlanamadığı durumda yedek üyeler çağırılabilir.
Seçici Kurul, YarıĢma Takvimi’nde belirtilen tarihte toplanarak, 3 baĢarı ve 15 sergilenmeye değer eseri
belirler. Sonuçlarwww.tfsf.org.tr vewww.ancnutrition.com adresinde internet kanalı ile açıklanacaktır.
TFSF temsilcisi: Firdevs Sayılan
7. Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi
: 09 Ekim 2014 PerĢembe saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirilmesi
: 13 Ekim 2014 Pazartesi
Sonuç Bildirim Tarihi
: 20Ekim 2014 Pazartesi
8. Ödüller:
Birincilik
:3.000 TL (Üçbin TL)
Ġkincilik
: 2.000 TL (Ġkibin TL)
Üçüncülük
: 1.000 TL (Bin TL)
Sergileme (En fazla 15 adet)
: 200 TL (Ġkiyüz TL)
Ödül kazanan yarıĢmacılara, telefon ve elektronik posta yolu ilebilgilendirme yapılacaktır.
9. YarıĢmaya katılan tüm katılımcılar bu Ģartnamedeki bütün Ģartları kabul etmiĢ sayılır.
10. YarıĢmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca TFSF 2014/012 onay numarası onaylanmıĢtır.
YarıĢma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.
11. Yarışma Sekreteryası:
Yetkili kiĢi
:Irmak ġaĢtır
Telefon
: 0216 442 98 12
Adres
:OrhantepeMah. KırgülüSok. (Eski Papatya Sok.) No:25 Dragos Kartal Ġstanbul
2014/012
ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ
Ulusal Fotoğraf Yarışması
Katılım Formu
Katılımcının

Rumuzu
:
Adı Soyadı
:
TC No
:
Cep tel
:
e-posta
:
Adres
:
Fotoğrafın
Rumuz
Sıra
No
Adı
Çekildiği Yer ve Tarih
1
2
3
4
YarıĢma Ģartnamesini okudum. Kurallarını aynen kabul ediyorum.
Tarih
Ġmza
__________________________________________________
Yarışma Sekreteryası:
Yetkili kiĢi : Irmak ġaĢtır
Telefon
: 0216 442 98 12
Adres
:Orhantepe Mah. Kırgülü Sok. (Eski Papatya Sok.) No: 25Dragos Kartal-İstanbul
Download

ANC Hayvan Beslenmesi ve Sağlığı Hizmetleri AŞ Ulusal