Resmî Gazete
18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Sayı : 29034
YÖNETMELİK
BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı)’tan:
DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI SINAV YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Sınav
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“ğ) YarıĢma sınavı: Halen cami görevlisi olarak veya bir üst görevde çalıĢmakta olan veya daha önce bu
görevleri yapmıĢ olup BaĢkanlık teĢkilatında çalıĢanlardan cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atanmak üzere
müracaat edenler için yapılacak sınavı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
“d) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları, sonuçların ilân tarihinden itibaren üç yıl süre ile
geçerlidir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(3) Cami görevliliği için yapılacak yarıĢma sınavları, BaĢkanlıkça yapılacaksa BaĢkanlık, müftülükçe
yapılacaksa ilgili müftülük tarafından sınav baĢvuru süresinin bitiminden önce on beĢ gün süre ile
BaĢkanlık internet sayfasında ilan edilir. Resmî tatiller ile cumartesi ve pazar günleri on beĢ günlük ilân süresinden
sayılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aĢağıdaki fıkra
eklenmiĢ ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiĢtir.
“(2) Cami görevliliği için yapılacak yarıĢma sınavlarına müracaatlar, her ayın son Salı günü mesai bitiminde
sona erer.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“(2) Ġl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü sınav kurulunca yapılır.
25/10/2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer
DeğiĢtirme Yönetmeliği hükümlerince (A) grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan
cami görevliliği kadroları için açılacak sınavlar BaĢkanlıkça da yapılabilir. Ġl müftülüğü sınav kurulu, valilik onayı ile
il müftüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünün baĢkanlığında il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, eğitim
görevlileri ve vaizlerin katılımıyla baĢkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluĢur ve devamlılık arz eder. Sınav
yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluĢturulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının baĢına “YarıĢma sınavı hariç” ibaresi
eklenmiĢ, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki madde eklenmiĢtir.
“Cami görevliliğine naklen atama
MADDE 18/A – (1) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar Ģu esaslara göre yapılır:
a) Cami görevliliği münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formunda belirtildiği Ģekilde; MBSTS puanının yüzde kırkı, EK-1 (A) YarıĢma
SınavıDeğerlendirme Formundan alınan puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan
alınan puanın yüzde yirmisinden oluĢan toplam puan esas alınır.
b) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1
(C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması esastır. Ancak EK-1 (A) YarıĢma
SınavıDeğerlendirme Formu ile EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan ayrı ayrı en az 70
puan Ģartı aranmaz.
c) Cami görevliliği münhal kadrolarına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 (C) Nakil Değerlendirme
Formundan en yüksek puan alandan baĢlanarak atama yapılır. Bu puanın eĢit olması halinde sırasıyla MBSTS
puanıyüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilir.
ç) (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek müracaat olması halinde bu madde hükümlerine
bağlıkalınmaksızın sadece MBSTS puanı esas alınarak naklen atama yapılabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
26/10/2011
28096
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
7/2/2014
28907
EK-1
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
CAMĠ GÖREVLĠLERĠ
NAKĠL DEĞERLENDĠRME FORMLARI
Görev Yeri ve Unvanı
Sicil No
(A) YARIġMA SINAVI DEĞERLENDĠRME FORMU
Sıra
No
1
2
3
Sınav Konuları
KUR’ANI KERĠM
Puan Değeri
Yüzüne okuma
Meal bilgisi
Tecvid bilgisi ve meharic-i huruf
Ses/Seda/Makam
Ezber bilgisi
Hitabet
Mesleki Temsil
TOPLAM
30
5
15
5
20
15
10
100
(B) MÜKTESEP/NĠTELĠK DEĞERLENDĠRME FORMU
Adayın
Puanı
Sıra
No
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Müktesepler/Nitelikler
Ġmam Hatip Lisesi
Ön Lisans
Diğer Lisans
Ġlahiyat Fakültesi
Yüksek Lisans
Hafızlık
Ġhtisas Kursu/Aşere, Takrib, Tayyibe
Tashih-i Huruf
YDS ve denkliği kabul edilen yabancı dil belgeleri (C) ve
üstü seviyeler için
10 (on) yıla kadar her bir görev yılı için
10 (on) yıldan 30 (otuz) yıla kadar her bir görev yılı için
Puan
Değeri
10
5
5
10
2
8
5
3
Toplam
Puan Değeri
10
5
5
10
2
8
5
3
2
2
3
1
TOPLAM
30
20
100
Adayın
Puanı
(C) NAKĠL DEĞERLENDĠRME FORMU
Sıra
No
1
2
3
Değerlendirme Kıstasları
Adayın
Puanı
MBSTS puanı
Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu Puanı
Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu Puanı
TOPLAM
Oranı
%40
%40
%20
%100
YUKARIDAKĠ BĠLGĠLERĠN DOĞRULUĞU TASDĠK OLUNUR.
…. /.... /…..
Ġmza ve Mühür
Not: Bu form, sınavın yapıldığı müftülükçe tasdik edilecektir.
Naklen
Atamaya
Esas Nihai
Puan
Download

Resmî Gazete