ÇEVRE VE ġEHĠRCĠLĠK BAKANLIĞINA
(Personel Dairesi BaĢkanlığı)
ANKARA
Bakanlığınızca açılan Çevre ve ġehircilik Uzman Yardımcısı YarıĢma Sınavını
kazanmıĢ bulunmaktayım, atama iĢlemlerimin yapılabilmesi için ilanda belirtilen
belgeler dilekçe ekinde yer almaktadır.
Atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim.
TARĠH
ADI VE SOYADI
ĠMZA
ADRES
:
TLF NUMARASI :
TC KĠMLĠK NO :
Download

bayındırlık ve iskan bakanlığına