ÖMER NASUHİ BİLMEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
MEHMET AKİF ERSOY ÖYKÜ YARIŞMASI
KATILIM KOġULLARI:
A) YarıĢma, Karaisalı genelindeki ortaöğretim okullarını kapsamaktadır. Karaisalı dıĢından
gelen öyküler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
B) Mehmet Akif ERSOY’un “SAFAHAT” adlı Ģiir kitabında yer alan ve aĢağıda seçilmiĢ
Ģiirlerinden hareketle bir öykü oluĢturulmalıdır.
Öykülere kaynaklık edecek Ģiirler:
1) Hasta (Safahat – Sayfa:11)
2) Küfe (Safahat – Sayfa:20)
3) Selma (Safahat – Sayfa:49)
4) Mahalle Kahvesi (Safahat – Sayfa:101)
5) Âhiret Yolu (Safahat – Sayfa:120)
6) Çanakkale Şehitlerine (Safahat – Sayfa:385-387)
7) Bülbül (Safahat – Sayfa:429)
Not: Sayfa numaraları Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarının “SAFAHAT” ına göre
yazılmıştır.
C) Her okuldan en fazla beĢ öykü yollanmalıdır.
D) Tüm öyküler, en fazla 5 (beĢ) sayfa olmalı ve bilgisayarda (12 punto, bir buçuk satır
boĢluklu, Times New Roman) yazılmalıdır.
E) YarıĢma için oluĢturulan öyküler elektronik ortamda [email protected] adresine
gönderilmelidir.
E) Öykülerin özgün olması ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamıĢ olması
gerekmektedir.
F) Öykülerin, katılımcının rehber öğretmeni tarafından okunup onaylanmıĢ olması
gerekmektedir.
G) Öykülerin Türkçenin dil kurallarına uygunluğu önemlidir.
H) Ekteki kapağın doldurularak öykülerle gönderilmesi zorunludur.
Son katılım tarihi: 06 Mart 2015
Ödül töreni: 12 Mart 2015
Ödüller: YarıĢma ödüllü olup ödüller daha sonra ilan edilecektir
Seçici Kurul: Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Eser Ġnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
EK:
ÖYKÜNÜN ADI:
KATILDIĞI OKULUN ADI:
ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI:
SINIFI VE NUMARASI:
Download

ÖMER NASUHİ BİLMEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MEHMET