STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK
ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE!
2013-2014 Bahar Dönemi STJ 402 stajını Kayseri dışında yapacak olan
öğrenciler aşağıda açıklandığı şekilde, staj başvurularını şahsen yapacaklardır.
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde staj yapmak isteyen
öğrenciler STJ 402 klasöründeki formları doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.
1) Form 1 (İlgili Makama Dekanlık Üst Yazısı) ve Form 2 (İl Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği Başvuru Dilekçesi) ile birlikte, staj yapmak istenilen ildeki
Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği’ne başvurulacaktır.
2) Staj yapılacak ildeki Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği’nden OLUR/ONAY
yazısı alınacaktır. (Bu evrak, 28. 04. 2014 saat 17:00’ a kadar fakültemiz Öğrenci
İşleri Bürosu’ na teslim edilmelidir/ ulaşmalıdır)
3) Staj bitiminde staj defteri, ilgili birimlerdeki sorumlu hekimler tarafından
imzalanan Form 4 (Staj Sonuç Belgesi) ile birlikte kaşelenerek kapalı zarfla
fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilecektir.
Not: Form 2’ye Ek: 1 (Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu) ve Ek: 2 (Staj III Klinik
Eczacılık Programı) eklenecektir.
Fakülte Hastanelerinde staj yapmak isteyen öğrenciler STJ 402 klasöründeki
formları doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.
1) Form 1 (İlgili Makama Dekanlık Üst Yazısı) ve Form 3 (Tıp Fakültesi Hastanesi
Dekanlığı’na Başvuru Dilekçesi) ile birlikte staj yapmak istenilen hastanenin
dekanlığına başvurulacaktır.
2) Staj yapılacak Tıp Fakültesi Hastanesi’nin dekanlığından OLUR/ONAY yazısı
alınacaktır. (Bu evrak, 28. 04. 2014 saat 17:00’ a kadar fakültemiz Öğrenci İşleri
Bürosu’ na teslim edilmelidir/ ulaşmalıdır)
3) Staj bitiminde staj defteri, ilgili birimlerdeki sorumlu hekimler tarafından
imzalanan Form 4 (Staj Sonuç Belgesi) ile birlikte kaşelenerek kapalı zarfla
fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilecektir.
Not: Form 3’ e Ek: 1 (Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu) ve Ek: 2 (Staj III Klinik
Eczacılık Programı) eklenecektir.
Kendi ülkelerinde staj yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler STJ 402
klasöründeki formları doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.
1) Form
5
(Official
Letter) doldurularak staj yapmak istenilen
hastaneye
başvurulacaktır.
2) Staj yapılacak olan hastaneden OLUR/ONAY yazısı alınacaktır.
3) Staj bitiminde staj defteri, ilgili birimlerdeki sorumlu hekimler tarafından
imzalanan Form 6 (Internship Completion Document) ile birlikte kaşelenerek
kapalı zarfla fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosu’na teslim edilecektir.
Not: 2013-2014 Bahar dönemi Klinik Eczacılık Stajı (STJ 402) alan bütün
öğrenciler, Form 7 (Sigorta Formu) ile birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet
vesikalık fotoğrafını Öğrenci İşleri Bürosu’na 28. 04. 2014 saat 17.00’a kadar
teslim edeceklerdir.
**Staj başvuru süresince bütün işlemlerin takibi öğrenciye aittir.
**Sorularınıza sadece mail yoluyla cevap verilecektir.
Ġletişim:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Staj Komisyonu
Form 2
……../……/20….
……………………… ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ’ NE
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ………………………………… no’ lu
öğrencisiyim. ……../………/ 20… tarihinden başlayarak ……../………/ 20… tarihinde
tamamlanmak
üzere
25
iş
günü
sürecek
zorunlu
Klinik
Eczacılık
stajımı
……………………………………………….……………… Hastanesi’ nin ilgili birimlerinde
yapmak istiyorum. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
87. Maddesi (e) bendi hükümleri uyarınca zorunlu olarak staj yapacağım döneme ilişkin
25 iş günlük ‘’Ġş Kazası ve Meslek Hastalığı’’ sigortası primi üniversitemiz tarafından
Sosyal Sigortalar Kurumu’ na ödenecektir.
Kurumunuzda zorunlu stajımı yapmam konusunda izinlerinizi arz ederim.
Not: Staj olur yazısının tarafıma ya da posta yoluyla Erciyes Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Dekanlığı’ na iletilmesi gerekmektedir.
Ġkametgah Adresi:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Telefon (GSM):
……………………………………………………………………..
Ek 1: Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu
Ek 2: Klinik Eczacılık Staj Programı
Adı, Soyadı ve Ġmzası
Form 3
……… /……./ 20…
……………...........................................................
HASTANESĠ DEKANLIĞI’ NA
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ………………………………… no’ lu
öğrencisiyim. ……../………/ 20… tarihinden başlayarak ……../………/ … tarihinde
tamamlanmak üzere 25 iş günü sürecek zorunlu stajımı kurumunuz kliniğinde yapmak
istiyorum. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87.
Maddesi (e) bendi hükümleri uyarınca zorunlu olarak staj yapacağım döneme ilişkin 25
iş günlük ‘’Ġş Kazası ve Meslek Hastalığı’’ sigortası primi üniversitemiz tarafından
Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödenecektir.
Kurumunuzda zorunlu stajımı yapmam konusunda izinlerinizi arz ederim.
Not: Staj olur yazısının tarafıma ya da posta yoluyla Erciyes Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi Dekanlığı’ na iletilmesi gerekmektedir.
Ġkametgah Adresi:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Telefon (GSM):
……………………………………………………………………..
Ek 1: Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu
Ek 2: Klinik Eczacılık Staj Program
Adı, Soyadı ve Ġmzası
Ek 1
T. C.
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Staj Komisyonu
Klinik Eczacılık Bilgilendirme Notu
Hacettepe, Marmara, İstanbul, Yeditepe, Ege
Üniversitelerinin
Eczacılık
Fakülteleri gibi öncü Eczacılık Fakültelerinde fakülte öğrencilerine stajlarının bir parçası
olarak kurum hastanelerinin ilaç reçetelendirmelerinin yoğun olduğu kliniklerinde
farmasötik bakım uygulamaları yaptırılmaktadır. Bu uygulamalar dahilinde eczacılık
fakültesi öğrencileri hasta başında ilaç reçetelendirmeleri hakkında bilgi almaktadırlar.
Bu kapsamda fakültemiz öğrencilerinin eğitim kalitesini artırmak amacıyla kurumunuzda
staj yapmak isteyen öğrencilerimizin belirtilen tarihlerde hastaneniz Pediatri Anabilim
Dalı ve Dahiliye Anabilim Dalı bünyesindeki tarafınızdan belirlenecek üç bilim dalında
(Romatoloji, Gastroenteroloji, Hematoloji, Hematoloji Onkoloji, Nefroloji, Göğüs
Hastalıkları, Endokrinoloji, Enfeksiyon, Dahili Yoğun Bakım, Check-up ve koruyucu
hekimlik) hastane stajı rotasyonu (toplam 25 iş günü) yapabilmeleri, ilgili anabilim dalı
başkanlarının ve hekimlerinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Staj Komisyonu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Perihan Gürbüz
____________________________________________________________
38039 Melikgazi –KAYSERİ
Tel : 0 (352) 438 0486/ 28 275 Fax: 0 (352) 437 9169
Ek 2
STAJ III KLĠNĠK ECZACILIK PROGRAMI
1. Klinik Eczacılık Tanımı, Tarihçesi ve Klinik Eczacılık Eğitimi
2. Klinik Eczacının Görevleri
A. Hasta Profili Oluşturma
-
Amaç
-
Staj süresince oluşturulmuş hasta profili örnekleri
B. Hasta Eğitimi
-
Klinik eczacının hasta eğitimindeki yeri
-
Hasta eğitim materyal ve yöntemleri
-
Kurumda hasta eğitimi uygulamalarının tanıtılması ve yapılabilecek yenilikler
(antibiyotik kullanımı, kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlar vb.)
-
Staj süresince hasta eğitimi konusunda uygulama örnekleri
C. İlaç Danışmanlığı
-
Klinik eczacının ilaç danışmanlığındaki yeri
-
İlaç danışmanlığı yapılırken yararlanılabilecek kaynaklar
-
Staj süresince yapılan ilaç danışmanlığı uygulama örnekleri
D. Parenteral Çözeltilerin Hazırlanması
-
Klinik eczacının amacı ve yeri
-
Sıklıkla karşılaşılan geçimsizlikler
-
Staj süresince hazırlanan parenteral çözelti örnekleri
-
Karşılaşılan geçimsizlikler hakkında çözüm önerileri
E. Klinik Farmakokinetik ve İlacın İzlenmesi
-
Klinik eczacının amacı ve yeri
-
Kinetik parametreleri izlenmesi gereken ilaçlar (terapötik indeksi dar/toksik etki
potansiyeli yüksek ilaçlar)
-
Bu ilaçların biyokimyasal verilerle ilişkileri
-
Staj süresince edinilen bilgiler
Ek 2
F. İlaç Etkileşimlerinin Önlenmesi
-
İlaç etkileşimlerinin önlenmesinde klinik eczacının rolü
-
Sıklıkla oluşabilecek etkileşimler
-
Staj süresince karşılaşılan ilaç etkileşim örnekleri
-
Bu etkileşimler hakkında çözüm önerileri
G. İlaçların Saklanması ve İlaç Güvenliği
-
Klinik eczacının amacı ve rolü
-
Eczaneden servise transfer olan ilaçların saklanma koşulları (ısı ve nem
koşulları, ışıkta bozulan ilaçlar, yüksek riskli ilaçlar, ismi/ambalajı benzer ilaçlar,
narkotik ve psikotrop ilaçlar)
H. Tek Dozlu İlaç Dağıtım Sistemleri
-
Staj yapılan kurumun ilaç dağıtım sisteminin tanıtılması
-
Miad takibi ile zayiatın önlenmesinde klinik eczacının rolü ve yapılabilecek
yenilikler
İ. İlk Yardım
-
Böcek sokması, hayvan ısırması, ilaç alerjileri, ilaç zehirlenmeleri, ilaç yan
etkileri, akut astım krizi, hipoglisemi koması ve hipertansiyon krizinde ilk yardım
J. Uzmanlık Alanları
-
Klinik eczacılık uzmanlık alanları ve tanımları
3. Ġlaç Kullanımında Eczacı Danışmanlığı

İlaç kullanımından önce, kullanım esnasında ve kullanımdan sonra yapılması
gereken genel ve özel uyarılar ve staj süresince yapılan uygulama örnekleri

Çeşitli
ilaç
formlarının
kullanımının
anlatılması
(burun
preparatları,
insülin
preperatları vb.)

Bir ilaç formunun seçilerek kullanımı hakkında örnek bir hasta eğitim broşürünün
hazırlanması
Form 4
T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ
STAJ SONUÇ BELGESĠ
ÖĞRENCĠ BĠLGĠLERĠ
Adı Soyadı
: ……………………………………………..
Sınıf
: ……………………………………………..
Öğrenci No
: ………………………………………………
TC Kimlik No : ……………………………………………….
Staj Başlama Tarihi : ….../…../20…
Staj Bitiş Tarihi
:….../…../20….
Staj Yaptığı Bölüm:…………………………………………….
1. Öğrencinin devam durumu:
Devamlı
Devamsız
2. Başarı Durumu:
İyi
Orta
Zayıf
3. Fakültede öğrenmiş olduğu bilgileri uygulama durumu:
Başarılı
Başarısız
4. Hasta, hasta yakınları ile ilişkileri:
Başarılı
Başarısız
5. Eklemek istedikleriniz: ...................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………..
YETKĠLĠNĠN
Adı Soyadı
: ………………………………………………………
İmza/ Kaşe
: ………………………………………………………
Not: Staj yapılan her bölüm için gerekli sayıda çoğaltılarak bölüm yetkilisi
tarafından ayrı ayrı onaylanacaktır.
Form 5
……/…../20
To whom it may concern,
I am a student at Erciyes University Faculty of Pharmacy in Kayseri/Turkey. My student
ID is …………………………… I would like to complete my mandatory 25-day summer
internship
at
the
clinical
departments
……………………………………………………………………………………
of
hospital
between the dates ….. /…… / 20… and ….. /.…. / 20.... If my request is accepted, I
would be grateful if you could send the confirmation letter to the address indicated
below by the student or by postal service.
Yours sincerely.
Name & Surname
Signature
Permanent Address:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Phone Number (GSM):
……………………………………………………………………..
Adress
Erciyes University
Faculty of Pharmacy
38039 Melikgazi, Kayseri/Turkey
e-mail:[email protected], [email protected]
Note: The acceptance letters should be sent to these e-mails signed and scanned.
Form 6
ERCIYES UNIVERSITY FACULTY OF PHARMACY
INTERNSHIP COMPLETION DOCUMENT
STUDENT INFORMATION
Name-Surname
: ……………………………………………..
Class
: ……………………………………………..
Student ID
: ………………………………………………
Internship dates : ….../…../20…. - ….../…../20….
Total internship days: …… business days (except holidays and weekends)
Cell phone number of student: ………………………………………..
The name, address and phone number of the institution where internship is
made:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1. Attendance of student:
Did not attend
Attended
2. Achievement of student:
Good
Mediocre
3. Application of academic knowledge:
Successful
Not successful
4. Relationship with patient, pharmacist, etc:
Successful
Not successful
5. Opinions : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
AUTHORIZED PERSON
Name-Surname:
………………………………………………………………
Signature / Stamp of Pharmacy:
Note: This form will be completed by authorized pharmacist and will be submitted to internship
commission enclosed in the sealed envelope delivered by the intern pharmacy student.
Form 7
T.C.
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ
ECZACILIK FAKÜLTESĠ
ZORUNLU ĠġYERĠ EĞĠTĠM (STAJYER) FORMU
Fotoğraf
İlgili makama, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin staj yönergesi gereğince öğrenim süresi sonuna kadar yönergenin 4.
maddesinde belirtilen kurum-kuruluşlarında yaz stajı yapması zorunludur. Bu nedenle aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını
……… iş günü süresiyle işyerinizde yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.
STAJYER ÖĞRENCĠNĠN BĠLGĠLERĠ
Adı Soyadı
Öğrenci No
e-posta Adresi
İkametgah Adresi
STAJ YAPILAN YERĠN
Adı
Adresi
Faaliyet Alanı
Telefon No
Staja Başlama Tarihi
Staj Süresi
Öğrenim Yılı
Telefon No
e-posta Adresi
Staja Bitiş Tarihi
Haftalık Staj Yapılacak Gün
Sayısı
ĠġVEREN VEYA YETKĠLĠNĠN
Yetkilinin Adı Soyadı
Görev ve Unvanı
İmza
e-posta Adresi
ve
Telefon No
Kaşe
STAJYER ÖĞRENCĠNĠN NÜFUS KAYIT BĠLGĠLERĠ
T.C. Kimlik No
İlçe
N. Cüzdanı Seri No
Mahalle-Köy
Soyadı
Cilt No
Adı
Aile Sıra No
Baba Adı
Sıra No
Ana Adı
Verildiği Nüfus İdaresi
Doğum Yeri ve Yılı
Veriliş Nedeni
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
Veriliş Tarihi
Öğrencinin Ġmzası
Program Staj Koordinatörü
Onayı
Belge üzerindeki bilgilerin doğru
olduğunu bildirir, staj yapacağımı
taahhüt ettiğim adı geçen iş yeri ile
ilgili staj evraklarının hazırlanmasını
saygılarımla arz ederim.
Tarih :
Fakülte Koordinatör
Onayı
SKSDB’nın Yetkilisi
Onayı
5510 sayılı Kanun gereği Sosyal Güvenlik
Kurumuna Staj Başlama giriş işlemi yapılmıştır.
Tarih:
Tarih:
Tarih:
ÖNEMLİ NOT:
(1) Zorunlu staja başlama …../ …./ 201…. tarihinde önce kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte öğrencinin bağlı
bulunduğu ilgili Fakülte Staj Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi zorunludur. Teslim edilecek form 3 asıl nüsha olarak
hazırlanır. Form staj başlama tarihinden en az 10 gün önce Fakülte tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
gönderilmesi zorunludur.
(2) 5510 sayılı Kanun gereği staja başlama ve bitiş tarihi ile haftalık yapılacak staj günü işveren tarafından doldurulacak, işveren
beyanı esas alınacaktır. Beyan eksikliğinden kaynaklanan sorunlardan öğrenci ve işveren sorumlu olup, Üniversitemizin
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Download

STJ 402 (KLĠNĠK ECZACILIK STAJI) YAPACAK