YGS - LYS
2015’DE UYGULANACAK SINAV MODELĠ
1.Basamak
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
2.Basamak
Lisans Yerleştirme
Sınavları
(LYS)
2015
ÖSYS
1. BASAMAK
YGS
TÜRKÇE
T. MATEMATĠK
SOSYAL BĠL.
FEN BĠLĠMLERĠ
2. BASAMAK
LYS
Matematik-Geometri
Sınavı
Fen Bilimleri
Sınavı
T.Dili ve Ed.-Coğ.1
Sınavı
Sosyal Bilimler
Sınavı
Yabancı Dil
Sınavı
 Ortaöğretimde
okutulan ortak derslerden soru
yöneltilecektir.
 Sınavda
adaylara tek soru kitapçığı ve tek cevap
kağıdı verilecektir.
 YGS’
de toplam soru sayısı 160 olacak, soruların
çözümü için 160 dakika süre verilecektir.
 Bu
sınav sonucunda 6 farklı puan türü
hesaplanacaktır.
GENEL ĠLKELER

Üniversiteye giriĢ iki aĢamalı sınavla olacaktır.
(YGS-LYS)

Lise müfredatından sorumlu olunacaktır.

Bireysel baĢarıdan elde edilen diploma notu
esastır.

YGS’nin toplam puan içindeki ağırlığı % 40,
LYS’nin ise % 60 olacaktır.

YGS ve LYS Puanları 100-500 aralığında
hesaplanacaktır.
YÜKSEKÖĞRETĠM
PROGRAMLARINA
BAġVURABĠLMEK ĠÇĠN EN
AZ KAÇ PUAN ALMAK
GEREKĠR?
YÜKSEKÖĞRETİM
PROGRAMININ TÜRÜ
Ön Lisans Ġçin
Açık Öğretim
Önlisans+Lisans için
Meslek lisesi çıkıĢlı
adaylara ek puan verilen
lisans programları ile
Teknoloji, Sanat ve
Tasarım, Turizm
Fakülteleri lisans
programlarının M.T.O.K
kontenjanlarını tercih
edebilmek için
Lisans programları Ġçin
İLGİLİ PUAN TÜRLERİ
Ġlgili YGS Puan Türünde
Ġlgili YGS Puan Türünde
PUAN
KOŞULU
140
140
180
Ġlgili YGS/LYS Puan
Türünde
Ġlgili LYS Puan Türünde
180
YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI
TESTLER
DERSLER
SORU SAYISI TOPLAM SORU
SAYISI
TÜRKÇE
TEMEL MAT.
SOSYAL BĠL.
FEN
BĠLĠMLERĠ
TOPLAM SORU
SAYISI
40
MATEMATĠK
32
GEOMETRĠ
8
TARĠH
15
COĞRAFYA
12
FELSEFE
8
DĠN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BĠLGĠSĠ
5
FĠZĠK
14
KĠMYA
13
BĠYOLOJĠ
13
40
40
40
160
YGS PUAN TÜRLERİ
PUAN
TÜRÜ
TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
TÜRKÇE
T. MAT.
SOS. BĠL.
FEN BĠL.
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
2014 PUANLARINA GÖRE TAHMĠNĠ
KAT SAYILAR:
TÜRKÇE
SOSYAL
MAT
FEN
YGS-1
1.99
1.00
3.98
2.99
YGS-2
1.99
1.00
2.99
3.99
YGS-3
3.99
2.99
1.99
1.00
YGS-4
2.99
3.98
1.99
1.00
YGS-5
3.69
1.99
3.29
1.00
YGS-6
3.29
1.00
3.69
1.99
2014 SINAV TARĠHLERĠ
2015-YGS
15.03.2015
LYS-1
Matematik-Geometri
14.06.2015
LYS-2
Fen Bilimleri
20.06.2015
LYS-3
Edebiyat-Coğrafya
21.06.2015
LYS-4
Sosyal Bilimler
13.06.2015
LYS-5
Dil Sınavı
14.06.2015
TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
LĠSANS PROGRAMLARI
-
Teknoloji Fakültelerinin lisans programları için
genel kontenjanın yanında Mesleki ve Teknik
Ortaöğretim Kurumu (M.T.O.K) kontenjanı
vardır. M.T.O.K kontenjanını genel lise mezunları
ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının
diğer alanlarında mezun olan adaylar tercihleri
arasında gösteremezler.

Haziran ayının 2. yarısında (iki hafta sonunda c.tesi –
pazar günü) uygulanacaktır.

Ortaöğretim 9. sınıf ve sonraki yıllarda okutulan
konulardan oluşacaktır.

5 ayrı oturum olarak uygulanacaktır.

Her oturumda farklı bir test uygulanacaktır.

İlgili barajı geçen adaylar istedikleri LYS’lere
girebileceklerdir.

Test grubundaki her bir test için ayrı soru kitapçıkları
kullanılacak, cevap kağıdı ise ortak olacaktır.
MATEMATİK SINAVI (LYS-1)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESĠ
MATEMATĠK
50
75 Dakika
GEOMETRĠ
30
60 Dakika
TOPLAM
80
135 Dakika
DERSLER
FEN BİLİMLERİ SINAVI (LYS-2)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESĠ
FİZİK
30
45 Dakika
KİMYA
30
45 Dakika
BİYOLOJİ
30
45 Dakika
TOPLAM
90
135 Dakika
DERSLER
EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI (LYS-3)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESĠ
TÜRK DĠLĠ VE ED.
56
85 Dakika
COĞRAFYA-1
24
35 Dakika
TOPLAM
80
120 Dakika
DERSLER
SOSYAL BİLİMLER SINAVI (LYS-4)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESĠ
Tarih
44
65 Dakika
Coğrafya-2
14
20 Dakika
Felsefe Grubu Ġle
Din Kültürü Ve
Ahlak Bilgisi
32
Felsefe Grubu
24
DERSLER
Psikoloji
8
Sosyoloji
8
Mantık
8
Din Kültürü Ve
Ahlak Bilgisi
8
TOPLAM
90
50 Dakika
135 Dakika
YABANCI DİL SINAVI (LYS-5)
SORU SAYISI
SINAV SÜRESĠ
YABANCI DĠL
80
120 Dakika
TOPLAM
80
120 Dakika
DERSLER
Yabancı Dil testi Ġngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde
hazırlanacaktır.
Testlerin her biri ayrı soru kitapçığında bulunacaktır. Aday LYS
başvurusunda belirttiği yabancı dilden sınava girecektir.
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Matematik-Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programları
Sağlık Bilimleri Programları
Mühendislik ve Teknik Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Matematik-Geo.
Sınavı
LYS-1
Fen Bilimleri
Sınavı
LYS-2
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN AĞIRLIKLI KONUSU SEÇĠLEBĠLECEK PROGRAMLAR
TÜRÜ
MF-1
Matematik Ağırlıklı
Temel Bilim Prog.
Aktüerya Bil., Matematik, Ġstatistik, Finans
Matematiği, Mat. Öğret., Uygulamalı Mat.,
Bilgisayar Bilimleri.
MF-2
Fen ağırlıklı Temel
Bilim Programları
Fizik, Kimya, Biyoloji, Fizik Öğret., Biyoloji
Öğret.
MF-3
Sağlık Bilimleri
Programları
Tıp, Eczacılık, Diş Hek., Hemşirelik,
Veteriner, Biyokimya, Fizyoterapi ve Rehb.,
Genetik ve Biyomühendislik,
Mühendislik ve Teknik
Programlar
Ġnşaat Müh., Makine Müh., Bilgisayar Müh.,
Çevre Müh., Endüstri Müh., Mimarlık, Gıda
Müh., Biyomühendislik, Gemi Makineleri
Ġşletme Müh.
MF-4
LYS PUAN TÜRLERİ
1. MF Grubu Puan Türleri
TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-2
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Biy.
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Programları
Hukuk, Uluslar arası Ġlişkiler gibi Programlar
Psikoloji, PDR, Felsefe, Sosyoloji gibi Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Matematik-Geo.
Sınavı
LYS-1
TD ve Edb.-Coğ.1
Sınavı
(LYS-3)
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN
TÜRÜ
AĞIRLIKLI KONUSU
SEÇĠLEBĠLECEK PROGRAMLAR
Ġktisat, Ġşletme, Ekonometri, Deniz Ġşlet.
Yön., Ġşletme Enf., Ulus.Tic. ve Lojistik,
Bankacılık ve Finansman, Sağlık
Yönetimi, Ġç Mim. ve Çevre Tasarımı.
TM-1
Matematik ağırlıklı
TM-2
Matematik ile Türkçe-Ed.
eşit ağırlıklı
Hukuk, Kamu Yön., Ulus.Ġlişkiler, Sınıf
Öğretmenliği.
TM-3
Türkçe-Edebiyat ağırlıklı
Psikoloji, Felsefe, Sosyoloji, Rehberlik ve
Psk.Danışmanlık, Sosyal Hizmet,
Arkeoloji, Antropoloji.
LYS PUAN TÜRLERİ
2. TM Grubu Puan Türleri
TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
LYS-1
YGS
LYS-3
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
Mat.
Geo.
TD ve
Edb.
Coğ-1
TM-1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM-2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM-3
15
10
10
5
18
7
25
10
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Dil, Tarih Programları
Medya ve Ġletişimle ilgili Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
TD ve Edb.-Coğ.1
Sınavı
(LYS-3)
Sosyal Bilimler
Sınavı
(LYS-4)
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN
TÜRÜ
AĞIRLIKLI KONUSU
TS-1
Sosyal Programlar
TS-2
Dil ve Tarih ağırlıklı Prog.
SEÇĠLEBĠLECEK PROGRAMLAR
Halkla Ġliş., Gazetecilik, Radyo -TVSinema, Coğrafya, Sosyal Bil.Öğr.,
Basın ve Yayın, Görsel Ġletişim
Tasarımı,Reklamcılık ve Halkla Ġlişkiler
Sanat Tarihi, Türk Dili ve Ed., Tarih,
Türkçe Öğr., Hititoloji
LYS PUAN TÜRLERİ
3. TS Grubu Puan Türleri
TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
LYS-3
YGS
Puan
Türü
LYS-4
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen
Bil.
TD ve
Edb.
Coğ-1
Tar.
Coğ-2
Fel.Gr
TS-1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS-2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
ADAYLAR HANGİ SINAVLARA GİRECEK?
Yabancı Dil ile Ġlgili Programlar
Yükseköğretime
Geçiş Sınavı
(YGS)
Yabancı Dil Sınavı
LYS-5
PUAN TÜRLERİNE GÖRE ÖRNEK PROGRAMLAR
PUAN
TÜRÜ
AĞIRLIKLI KONUSU
SEÇĠLEBĠLECEK PROGRAMLAR
DĠL-1
Ġngilizce, Almanca ve
Fransızca Yabancı Dil
Programları
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı, Almanca Öğr.,
Fransız Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı
Edebiyat(Alm,Fra,Ġng), MütercimTerc.(Alm,Fra,Ġng)
Batı Dilleri
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Ġtalyan Dili
ve Ed., Ġspanyol Dili ve Ed., Çeviribilim
(Batı Dilleri), Arnavutça
Doğu Dilleri
Çin Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Ed.,
Japonca Öğretmenliği, Urdu Dili ve
Edebiyatı, Çeviribilim (Doğu Dilleri)
DĠL-2
DĠL-3
LYS PUAN TÜRLERİ
4.Yabancı Dil Grubu Puan Türleri
TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
Puan
Türü
Y.DĠL
YGS
Türkçe
Tem.
Mat
Sos.
Bil
Fen Bil.
Yab. Dil
DĠL-1
15
6
9
5
65
DĠL-2
25
7
13
5
50
DĠL-3
48
20
7
5
20
OBP, 250-500 aralığında bir değerdir. YerleĢtirme
puanları hesaplanırken, diploma notu önce 5 ile
çarpılacak ve çıkan sonuç 0,12 katsayısı ile çarpılarak
sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir.
Örneğin: 80*5=400, 400*0.12=48 olacaktır
Okul puanına TÜBĠTAK tan derece almıĢ adayların ek
puanları da eklenecektir.
YGS ve LYS puanlarının en büyük değeri 500 olduğu için
yerleĢtirme puanının en büyük değeri: 500 + (0,12 x
500) = 560 olacaktır.
Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkıĢlı adayların kendi
alanlarındaki lisans programlarına yerleĢtirilme iĢleminde
ek puan uygulanır. Adaylar kendi alanlarının devamı
niteliğindeki lisans programlarına yerleĢtirilirken 0,12
katsayısına ek olarak 0,06 katsayısından da yararlanır.
Bir önceki yıl bir yükseköğretim programına (Açık
Öğretim Dahil )merkezi sistemle veya özel yetenek
sınavıyla yerleĢtirilen adayların yerleĢtirme puanları
hesaplanırken 0,12 ve 0,06 katsayılarının yarısı alınır.
DELTA DERSHANESĠ
DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN
TEġEKKÜR EDERĠZ
REHBERLĠK SERVĠSĠ
Seval ATABAY
Ergün ÇETĠN
Nazlı USTALIK
Download

YGS-LYS - Delta Dershanesi