T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ankara Ġli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı : 31296424
Konu : YaklaĢık Maliyet
…./…./2014
ĠLGĠLĠ FĠRMALARIN DĠKKATĠNE
Birliğimizce yapılacak olan Tıbbi Cihaz Alımı Ġhalesine esas teĢkil etmek ve
yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılmak üzere ekli listede yer alan cihazlar için en geç
09/05/2014 cuma günü saat 10 00’a kadar birim fiyatların fax, e-posta veya yazılı olarak
tarafımıza bildirilmesi hususunda ;
Gereğini rica ederim.
M.Cengiz METĠN
Genel Sekreter a.
Mali HizmetlerBaĢkanı
NOT : 1) Alıma ait liste ve teknik Ģartnameler Birliğimizin www.ankara2khb.gov.tr
adresinde ihaleler baĢlığı altında görülebilir.
2) Teknik ġartnameler ile ilgili itirazlar yazılı olarak Mali Hizmetler BaĢkanlığı’na
yapılabilecektir. Ayrıca görüĢ ve önerileriniz ile teklif fiyatlar [email protected]
adresine gönderilebilir.
ÖRNEK FĠYAT TEKLĠF TABLOSU
Sıra
no
Barkod no
Cihaz adı
Miktar/Birim
Birim fiyat
Toplam Fiyat
_________________________________________________________________________________________________________________
Ankara Ġli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġrtibat : Duygu .S. AYDIN
Mali Hizmetler BaĢkanlığı
Telefon: 0312 326 51 51
DıĢkapı Yıldırım Beyazıt E.A.Hast. Etlik Polk.2.Kat Keçiören/ANKARA
Faks: 0312 323 00 79
E- posta: [email protected]
TIBBİ CİHAZ LİSTESİ
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
CİHAZIN ADI
NST cihazı
Bronkoskop Teleskop
Cerrahi HD Görüntü Kayıt Sistemi
Üretero-Reneskop seti
Flexible Fiber Üretro Reneskop Seti
Holmium Lazer Cihazı
Pulseoksimetre Cihazı
EKG Cihazı
Ultrasonografi
Pediatrik Solunum Test Cihazı
Nebülizatör
Anorektal Manometri
Küvöz Açılabilir(Üst Düzey)
küvöz açılamayan
Defibrilatör
Ritm holter
Tansiyon holter
Sıcak su banyosu(benmari)
Projeksiyon eĢeli(chart projektör)
Biyomikroskop
Dijital fakometri
Non-kontakt tonometre
Oftalmik ünit
Otorefraktometre
Gözlük kutusu
Eforlu EKG
Ultrason tedavi cihazı
Elektrokoter cihazı
Kemik Dansitometri Cihazı
EMG (2 kanallı ve VEP Monitörlü)
BIPAP Cihazı
ASpiratör cihazı
Laringoskop seti
Çift kayar kapaklı blok buhar sterilizatörü
Transdermal terapi sistemi diode lazer cihazı
Ventilatör (EriĢkin)
Transport mönitör
Direkt oftalmaskop-retinoskop (duvar tipi)
Rigid Üreterorenoskop 10 Fr (Üroloji)
CR (Mamografi uyumlu)
Konvansiyonel röntgen
Ameliyat Mikroskobu (Beyin Cerrahi)
Panoromik Rontgen Cihazı
Eko Kardiyografi Cihazı
Santrifüj (meclis hastanesi)
Defibrilatör (pace maker'li bifazik)
MİKTARI
13
1
1
8
1
3
84
17
5
1
84
1
11
15
26
17
8
2
3
3
2
4
2
3
2
3
7
3
2
3
3
20
11
1
1
7
4
2
3
2
1
1
3
2
2
3
_________________________________________________________________________________________________________________
Ankara Ġli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġrtibat : Duygu .S. AYDIN
Mali Hizmetler BaĢkanlığı
Telefon: 0312 326 51 51
DıĢkapı Yıldırım Beyazıt E.A.Hast. Etlik Polk.2.Kat Keçiören/ANKARA
Faks: 0312 323 00 79
E- posta: [email protected]
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Transösefagial ekokardiyagrafi (t-prob)
Vng cihazı
Abr cihazı
Fluoresan ataçmanlı ve digital kamera sistemli araĢtırma mikroskobu(komple
sistem)
Santrifüj cihazı
Portable ultrason
DiĢ Ünit
Endodontik motor
Dac Cihazı
Kompresör
Ġntroal dijital fosfor plaka tarayıcısı
Gutta kesici
Aljinat karıĢtırma cihazı
Amalgamatör
IĢınlı dolgu cihazı
Kavitron cihazı
Vakumlu gece plağı
Expramot
Fisyodispensır
Basınçlı tencere(yer tutucu için)
monitör (hastabaĢı)
monitör (yogunbakım)
1
1
1
1
2
1
40
15
10
10
15
10
20
1
1
2
1
66
41
_________________________________________________________________________________________________________________
Ankara Ġli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ġrtibat : Duygu .S. AYDIN
Mali Hizmetler BaĢkanlığı
Telefon: 0312 326 51 51
DıĢkapı Yıldırım Beyazıt E.A.Hast. Etlik Polk.2.Kat Keçiören/ANKARA
Faks: 0312 323 00 79
E- posta: [email protected]
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ