Çocuk Ürolojisi
Olguları
Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji
İstanbul
Dr.Orhan Ziylan
İTF Üroloji Anabilim Dalı
Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
Antenatal hidronefroz
Prenatal U.S. İle % 0.1-2.0 hidronefroz
 Postnatal incelemede %66-75’i
doğrulanıyor
 Persistan hidronefroz %60-80

İzlenen hastaların %25-50’si cerrahi
girişim gerektiriyor
Antenatal hidronefroz
Tanı
(%)
UPB obstrüksiyonu
35.2
VUR
19.5
Multikistik displazi
15
UVB obstrüksiyonu
9.8
PUV
8.6
Duplikasyon
8.4
Renal agenezis
3.3
Anlamlı dilatasyonu (> 10 mm) olan olguların
post partum tanıları (Thomas,1999)
Obstrüksiyon
Renal fonksiyon kaybı
Hidronefroz değil obstrüksiyon
tedavi gerektirir
Obstrüksiyon tanısı

US



Pelvis renalis ön arka çapı
SFU derecelendirmesi
Sintigrafi (MAG3)


Tek böbrek fonksiyon yüzdesi
Diüretik renografi
Olgu 1
Prenatal 25. hafta maternal US




Sağ böbrek boyutları ve parankimi N,
Pelvis ön-arka çapı 3 mm
Sol böbrek boyutları ve parankimi N,
Pelvis ön-arka çapı 25 mm, kaliektazi (+)
Üreter dilatasyonu yok, mesane N
Amnios N
Prenatal 34. hafta maternal US


Sol böbrek pelvis ön-arka çapı 41 mm,
kaliektazi (+)
Amnios N
Prenatal 35. hafta maternal US


Sol böbrek pelvis ön-arka çapı 44 mm,
kaliektazi (+)
Amnios N
Son trimestr >7-10 mm
Toiviainen-Salo, Pediatr Radiol, 2004
Post natal 1.gün


Sağ böbrek N, dilatasyon yok
Sol böbrek parankimi N,
Pelvis ön-arka çapı 25 mm, kaliektazi (+)
Post natal 7.gün


Sağ N
Sol pelvis ön-arka çapı 46 mm,
kaliektazi (+)
MAG 3 (Postnatal 4.hafta)

Sağ böbrek fonksiyonu %58


T 1/2 3 dk
Sol böbrek fonksiyonu %42

T 1/2 28 dk
Postnatal 6. hafta US


Sağ böbrekte dilatasyon yok
Sol böbrek Pelvis ön arka çapı 56mm


Parankim 4 mm
Kaliektazi (+)
Sol böbrek bulguları
Pelvis renalis ön arka çap Diferansiyel fonksiyon
 Prenatal
 Sağ %58
 25mm
 Sol %42



41mm
44mm
Postnatal



25 mm (1.gün)
46 mm (7.gün)
56 mm (6.hafta)
Unilateral hidronefroz

Renal fonksiyon yüzdesi



Diüretik renografi



Sınır fonksiyon %40 (?)
İzlemde kayıp
% 15 yalancı negatif
Obstrüksiyonu göstermede %40-60 parallellik var
Dilatasyon


Pelvis ön-arka çapı sınır değer(?)
İzlemde artış
Pelvis renalis ön arka çapı

AP>50mm %100 Cerrrahi

AP>40mm %80 Cerrahi

AP>30mm %55 Cerrahi

AP>20mm %20 Cerrahi

AP<20mm %1-3 Cerrahi

Dhillon HK: Prenatlly diagnosed hydronephrosis: The Great Ormand Street experience. BJU 1998
81 (suppl) 2: 39-44
Prenatal hidronefroz



Prenatal dilatasyon derecesi önemli
Postnatal dilatasyon derecesi özellikle artış
önemli
Tek böbrek fonksiyon yüzdesi, özellikle
izlemde kayıp önemli
Kalıcı fonksiyon kaybı %0-64
Olgu 2
5 y erkek çocuk

Yakınma:



Sık ateşlenme, havale
ÜSE
Anamnez





Gündüz sıkışma ile idrar kaçırma
Gece kuru
4-5/gün miksiyon
Konstipasyon yok
Kesikli miksiyon tarif etmiyor
Tetkikler

US:



R:Gr 2-3 HUN
L: Belirgin toplayıcı sistem
1.5 aydır Co-trimaksazol prof.- ÜSE yok
İVP
DMSA: R %4, L % 96
VCUG
Voiding
Sisto
Üretro-grafi
Olgu 3
Antenatal sol hidronefroz
Postnatal 10. gün
Sağ minimal pelviektazi
Sol ağır hidronefroz
Postnatal izlem


Kreatinin 0.6 mg/dl
VCUG normal
Postnatal 28. gün acil servis




24 saattir beslenmeme, letarji, bezi kuru
FM: Distansiyon(+), barsak sesleri(-)
Kreatinin 1.9 mg/dl, potasyum 7.3 mg/dl
Üretral kateterle idrar yok
Postnatal 28. US
Sağ böbrek, ağır HN,
perirenal ürinom
Sol böbrek
Perop retrograd pyelografide
kalisyel rüptür
Sağ dismembered
pyeloplasti
J Urol, 2007

VIPUR (Virtual Pediatric Urology Registry)




1980-2005
SERP (Sonografically Evident Renal Pelvis)
1128 olgu
A-P çap <4 mm 33 haftadan önce
<7mm 33 haftadan sonra
Önemsiz SERP
Önemli SERP
9
mm A-P @ 30 hafta
 43% ürolojik anomali (16% cerrahi)
 13
mm A-P @ 30 hafta
 79% ürolojik anomali(47% cerrahi)
1128 SERP
Önemli
980 (87%)
Önemsiz
148 (13%)
Postnatal inceleme gerekir
<33 h
11/31 (35%)
tedavi
takipgereği
>33 h
Total
20%
19/117 (16%)
tedavi takip
gereği
Hidronefroz , cerrahi, VUR vs.
Download

Orhan Ziylan