SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ’NE YENĠ KAYIT YAPTIRACAK VE
KAYIT YENĠLETECEK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE
2014-2015 eğitim – öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim-harç ücretlerini aşağıda
belirtilen Ziraat Bankası Osmaniye Şubesi İBAN numarasına online olarak yada
Bankamatiklerden yatırmaları gerekmektedir.
Ziraat Bankası Osmaniye Şubesi
TR19 000 10000 14 5498 8885 5002
*Açıklama kısmına TC Kimlik Numarası belirtmek zorunludur.
TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ÖĞRENCĠLERĠNĠN YATIRMALARI
GEREKEN KATKI PAYI ÜCRET TABLOSU
Öğrenci Gurubu
YENİ KAYIT YAPTIRACAKLAR
3.DÖNEM
Yatırılacak öğrenimharç ücreti
3.000,00 TL.
1.200,00 TL.
Tarih Aralığı
01-05 EYLÜL 2014
01-05 EYLÜL 2014
Not 1 : Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri almak zorunda oldukları her bir ders
için 600,00 TL yatıracaklardır.
Not 2 : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunun 06.11.2013 tarih ve 2013/23-1
sayılı kararı gereğince Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin Enstitümüze kayıt
yaptırdıkları tarihten itibaren 4 (dört) dönem harç ücreti yatırmadan öğrencilik haklarından
faydalanabilirler.
4.dönemden sonraki her bir dönem için 129.00 TL harç ücreti yatırmaları gerekmektedir.
2014-2015 eğitim – öğretim yılı güz yarıyılında yüksek lisans ve doktora programına
kesin kayıt hakkı kazanan adayların aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri
gerekmektedir.
Yüksek Lisans Programı
1. Son üç yılda alınmış geçerli ALES sınavı
sonuç belgesi,(Tezsiz YL Programına kayıt
yaptıracaklar hariç)
2. 2 adet vesikalık fotoğraf,
3. Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi
4. Lisans not durum belgesinin (Transkript)
aslı ve fotokopisi,
5. ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav
belgesi,(Tezsiz YL Programına kayıt
yaptıracaklar hariç)
6. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının
fotokopisi,
7. Erkek adaylar için EYLÜL 2014 tarihli
askerlik durum belgesinin aslı.
Doktora Programı
1. Son üç yılda alınmış geçerli ALES sınavı
sonuç belgesi,
2. 2 adet vesikalık fotoğraf,
3. Lisans ve Yüksek lisans diplomasının aslı
ve fotokopileri
4. Lisans ve Yüksek lisans not durum
belgesinin (Transkript) aslı ve fotokopileri
5. ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer sınav
belgesi
6. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının
fotokopisi,
7. Erkek adaylar için EYLÜL 2014 tarihli
askerlik durum belgesinin aslı.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi 80000 Osmaniye
T: (0328) 827 10 10 ● F: (0328) 827 10 43 ●www.osmaniye.edu.tr
Download

Başvuru Belgeleri ve Harç Ücretleri İçin Tıklayınız