DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
T.C
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKNĠK EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
ELEKTRONĠK ve BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ
MANTIK DEVRELERĠ
LABORATUVAR DENEY FÖYÜ
1
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
DENEY NO : 2
ÖĞRENCĠNĠN
DENEY ADI : TEMEL MANTIK KAPILARI VE DEVRE
UYGULAMALARI
DENEYĠN YAPILIġ TARĠHĠ
:
RAPOR TESLĠM TARĠHĠ
:
ADI
SOYADI
SINIFI
NUMARASI
:
:
:
:
AMAÇ:
Mantık Devreleri-I dersinde görmüş olduğumuz fonksiyonlardan “DEĞĠL (NOT)”, “VE-DEĞĠL (NAND)”, “VEYADEĞĠL (NOR)” fonksiyonlarının incelenmesi, bunlarla ilgili örnek problem çözülmesi, ilgili eşdeğer elektrik devresinin
çizilmesi, minterimleri (f) ve maksterimleri (F) bulunarak doğruluk tablosunun oluşturulması.
TEORĠK BĠLGĠ:
“DEĞĠL (NOT) ” kapısı, girişine uygulanan mantıksal değerin tümleyenini (mantıksal tersini) çıkışına aktarır.
“VE-DEĞĠL (NAND)” kapısı “VE” ve “DEĞĠL” fonksiyonlarının birleşiminden oluşur. Girişlerden herhangi biri
mantıksal “0” ise çıkış mantıksal “1” olur. Girişlerin her ikisi de mantıksal “1” olduğunda çıkış mantıksal “0” olur.
“VEYA-DEĞĠL (NOR)” kapısı “VEYA” ve “DEĞĠL” fonksiyonlarının birleşiminden oluşur. Girişlerden herhangi
biri mantıksal “1” ise çıkış mantıksal “0” olur. Girişlerin her ikisi de mantıksal “0” olduğunda çıkış mantıksal “1” olur.
2
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
DENEY ADI:
DENEY NO: 2
TEMEL MANTIK KAPILARI VE
DEVRE UYGULAMALARI
KULLANILACAK DEVRE ELEMANLARI:
Elemanın Adı
Adet
Değeri
7404 (DEĞĠL)
2
7400 (VE DEĞĠL)
2
7402 (VEYA DEĞĠL)
2
LED
5
DĠRENÇ
5
330Ω
DĠRENÇ
5
10KΩ
KULLANILACAK ARAÇLAR:
1. Güç Kaynağı (0 - 12V)
2. Breadboard
3. Bağlantı Kabloları
ENTEGRE ġEMALARI:
7400 Entegre Yapısı
7402 Entegre Yapısı
7404 Entegre Yapısı
3
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
DENEY NO: 2
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
DENEY ADI:
TEMEL MANTIK KAPILARI VE
DEVRE UYGULAMALARI
UYGULAMA – 1 (DEĞĠL KAPISI):
DEVRE ġEMASI:
DOĞRULUK TABLOSU
A
F
0
1
UYGULAMA – 2 (VE-DEĞĠL KAPISI):
DEVRE ġEMASI:
DOĞRULUK TABLOSU
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
F
UYGULAMA – 3 (VEYA - DEĞĠL KAPISI):
DEVRE ġEMASI:
DOĞRULUK TABLOSU
4
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
F
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
ĠġLEM BASAMAKLARI:
1. VE, VEYA, DEĞĠL, VE-DEĞĠL, VEYA-DEĞĠL kapılarını yukarıdaki devre şemalarına uygun olacak
şekilde bağlayınız.
2. Entegre besleme bağlantılarını yapınız.
3. Kapı girişlerine doğruluk tablosundaki değerleri sırayla uygulayarak, çıkışları tabloya kaydediniz. Çıkış
durumları hakkında yorum yapınız. (Yorumlar sonuç kısmına yazılacaktır.)
SONUÇ:
5
Download

DENEY NO: 1