T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
5 HAZĠRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ “ÇEVRECĠ MĠNĠK ELLER YARIġMASI”
ġARTNAMESĠ
KONU:
Geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin (kumaş, poşet, düğme, e-atık, pil vb) tekrar kullanılarak doğa dostu
alışveriş çantası yapılmasının sağlanması.
AMAÇ:
Kartal ilçe sınırları içerisinde naylon poşet kullanımının sınırlandırılması alış verişlerde taşıma amacı ile
kullanılan naylon poşet yerine, toplumun geri dönüşümü mümkün olan ya da yeniden kullanılabilir alternatif
ürünlere yönlendirilmesine katkıda bulunmak.
KATILIM ġARTLARI
Tasarım yarışması 1-4.sınıflar ve 5-8 Sınıflar olmak üzere 2 farklı kategoride yapılacaktır.
Çantanın uzun süreli kullanılmaya uygun malzemelerden tasarlanarak yapılmış olması gereklidir.
Çanta, ebatları kısa kenarı 25 cm den büyük uzun kenarı 50 cm den küçük olacak şekilde yapılmalıdır.
Her öğrenci bir(1) tasarım ile yarışmaya katılma hakkına sahiptir.
Özellikle okul adı ve katılan öğrencinin adının eserin ön kısmına, 5cm X 15cm beyaz kağıt üzerinde olacak
şekilde iğnelenecektir.
6. Yarışmaya sadece İstanbul Kartal ilçesindeki okullar katılabilir.
7. Değerlendirmeye giren eserlerden; ilk 3(üç) eser sergilenmek üzere, diğer dereceye giremeyen eserler ise
iade edilmeyecek satışa sunularak elde edilen gelir bir vakıf’a bağışlanacaktır.
1.
2.
3.
4.
5.
DEĞERLENDĠRME
1. Okul idareleri, öğrenciler tarafından hazırlanan tasarımları, yarışma başvuru formları ile birlikte en geç
23.05.2014 tarihine kadar Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne elden teslim
edeceklerdir.
2. Okul idarelerince uygun görülen tasarımlar, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün oluşturmuş olduğu
seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenecek. Dereceye giren
öğrenciler Kartal Belediyesi tarafından ödüllendirilecektir.
3. Ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Kartal Belediyesi resmi internet sitesinde duyurusu
yapılacak alanda düzenlenen törenle, Belediye Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok ÖZ’ ün değerli katılımı
ile gerçekleştirilecektir.
Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
Seçici Kurul Başkanı
Gülcemal FİDAN
Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı
Seçici Kurul Üyesi
Dr. Dilek KARS
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
Seçici Kurul Üyesi
Sevin KÖKER
Sosyal Yardım İşleri Müdürü
Seçici Kurul Üyesi
Deniz KARACAN
Strateji Geliştirme Müdürü
Son Teslim Tarihi : 23 Mayıs 2014
Ödül Töreni Tarihi : 05 Haziran 2014
ÖDÜLLER:
Birinciye : Tablet Pc
İkinciye : Bisiklet
Üçüncüye : Satranç Takımı
ADRES: Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yukarı Mahallesi, Belediye Caddesi No : 6 Kartal /
İstanbul Tel: 0216 280 60 60 e-posta: [email protected] web : www.kartal.bel.tr
KATILIM FORMU
OKULA AĠT BĠLGĠLER
Okulun Adı
Müdürü
Adresi
Telefon
Faks
E-Posta Adresi
KATILAN ÖĞRENCĠYE AĠT BĠLGĠLER
Adı-Soyadı, T.C.Kimlik No.
Sınıfı
DanıĢman Öğretmenin
Adı-Soyadı
Telefon
E-Posta Adresi
Eserin Fotoğrafı
Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen “ÇEVRECİ MİNİK ELLER YARIŞMASI” nın şartnamesini okuduğumuzu ve
kabul ettiğimizi beyan eder, yarışmaya katılarak okulumuzda seçilen öğrencimizi/öğrencilerimizi ve eserini
bilgilerinize sunarız.
… / … / 2014
Okul Müdürü
(Ġmza – Mühür)
Not: Bu form eksiksiz doldurulup, eser ile birlikte büyük bir zarfın içine konularak son müracaat tarihine kadar
elden Kartal Belediyesi Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ulaştırılmalıdır.
ADRES: Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Yukarı Mahallesi, Belediye Caddesi No: 6 Kartal /
İstanbul Tel: 0216 280 60 60 e-posta: [email protected] web : www.kartal.bel.tr
Download

Katılım formları ve yarışma şartnamesi için tıklayınız