BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
32 ADET PORTATİF
JENERATÖR ALIMINA AİT
İDARİ ŞARTNAME
İçindekiler
1. Alımın Konusu ...................................................................................................... 3
2. İhale Usül ve Yöntemi .......................................................................................... 3
3. Türk Telekom İletişim Bilgileri .............................................................................. 3
4. Teklifin Verilme Tarihi, Saati ve Verileceği Yer .................................................. 3
5. İhale Dokümanı .................................................................................................... 3
6. İhaleye Katılma Şartları ........................................................................................ 4
7. Teklifle Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli ............. 4
8. Teklif Fiyatı ve Teklif Fiyatına Dahil Olan Giderler ............................................... 5
9. Kısmi ve Alternatif Teklif ....................................................................................... 5
10. Teminat ............................................................................................................. 5
11. İhaleye Katılamayacak Olanlar ......................................................................... 5
12. İhalenin Türk Telekom Tarafından Ertelenmesi veya İptali ............................... 6
13. İhale Süresince Yasaklı Fiil veya Davranışlar ................................................... 6
14. Tekliflerin Hazırlanması, Açılması ve Değerlendirilmesi ................................... 6
15. Sözleşmeye Davet ve Sözleşme Yapılması...................................................... 9
16. Sözleşmenin Noter Tasdiki ............................................................................... 9
17. Anlaşmazlıkların Çözümü ................................................................................. 9
18. Finansman Koşulları ......................................................................................... 9
2
1. Alımın Konusu
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Batı-I Bölge Müdürlüğümüz ve bağlı (İzmir-AydınDenizli-Manisa-Muğla ve Uşak) il Müdürlüklerinde kullanılmak üzere toplam 32 adet
Portatif jeneratör alımıdır.
2. İhale Usül ve Yöntemi
İhale “ Belirlenen Firmalardan Alım” usulü ile teklif isteme yöntemi uygulanarak
gerçekleştirilecektir.
3. Türk Telekom İletişim Bilgileri
a) Birim Adı
: Batı-I Bölge Müdürlüğü/Satınalma Müdürlüğü
b) Adresi
: Cumhuriyet Bulvarı No:117 Pasaport-Konak/İZMİR
c) Telefon
: 0 232 555 14 15 – 555 19 82
d) Faks
: 0 232 484 95 86
e) e- posta
: [email protected]
[email protected]
f) İlgili personel
: İsmail DUĞRAL/Satınalma Temsilcisi
Ahmet BİRCEKAN/Satınalma Memuru.
g) Türk Telekom Tedarikçi Portal Linki:
https://tedarikciportal.turktelekom.com.tr/irj/portal
4. Teklifin Verilme Tarihi, Saati ve Verileceği Yer
Tekliflerin en geç 05.12.2014 günü saat 11:00 kadar Türk Telekom Tedarikçi
Portaline girilerek verilmesi; veya 3. b maddesinde belirtilen adrese teslim edilmesi
gerekmektedir.
Son teklif verme tarih ve saatine kadar portale girilmeyen ya da belirtilen adrese
ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Zamanında teslim edilmeyen
teklifler, diğer teklifler henüz açılmamış ise değerlendirmeye alınabilecektir.
Tekliflerin açılmasından önce verilen teklif geri alınabilir. Ancak teklif zarfını geri alan
istekli yeniden teklif veremez. Tekliflerin açılmasından sonra her ne suretle olursa
olsun teklif geri alınamaz ve değiştirilemez. Bildirilen açılış saatinden önce portalden
verilen teklifler revize edilebilir.
5. İhale Dokümanı
5.1. İhale Dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:
a) İdari Şartname
b) Teknik Şartname
c) Sözleşme Taslağı
d) İhtiyaç Listesi (varsa)
e) Teklif, Teyitler (varsa)
f) Zeyilname/Açıklamalar (varsa)
g) Gizlilik Sözleşmesi (varsa)
h) Finansman Teklifi (varsa)
3
5.2. İhale Dokümanı Türk Telekom İletişim Bilgileri maddesinde belirtilen adreste
görülebilir ve temin edilebilir ya da SRM portal üzerinden gönderilen ihale çağrı
belgesi ek alanından görüntülenebilir .
5.3. İhale Dokümanı, istekliye tutanakla teslim edilir veya teyidi alınmak üzere SRM
üzerinden de ilgili firmaya gönderilebilir.
5.4. Yapılacak Zeyilnameler ve isteklilerin yazılı talebi üzerine yapılan yazılı
açıklamalar, İhale Dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.
5.5. İhale Dokümanı, İhale sonucunda akdedilecek Sözleşmenin ayrılmaz ve
bağlayıcı parçasıdır.
6. İhaleye Katılma Şartları
6.1. Türk Telekom’un İsteklilerle olan ilişkilerinde, sadece İhale Dokümanı ve genel
hukuk hükümleri uygulanır. Türk Telekom’un iç mevzuatı isteklilere ve üçüncü kişilere
karşı Türk Telekom’u hiçbir şekilde bağlamaz ve istekliler ya da üçüncü kişiler lehine
herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz.
6.2.
İlan ya da teklif isteme Türk Telekom’ca yapılan icaba davet, teklif verme Türk
Telekom‘a karşı yapılan icap niteliğindedir.
6.3.
İstekli İhale Dokümanını almakla, İhale Dokümanını oluşturan belgelerde yer
alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. İhaleye teklif vermekle İhale
Dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
6.4.
Bu İhaleye İhale Dokümanındaki şartları taşıyan yurtiçi/yurtdışı firmalar
katılabilir.
6.5. Bu İhaleye gerçek kişiler tarafından teklif verebilir.
6.6. İş Ortaklığı bu alıma teklif veremez.
6.7. Konsorsiyumlar bu alıma teklif veremez.
7. Teklifle Birlikte Verilmesi Gereken Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli
a)İsteklinin adres, telefon, faks ve elektronik posta adresinden oluşan iletişim
bilgileri,
b) İsteklinin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasından
teklifin verildiği yıl içinde alınmış kayıt belgesi,
c) Teklifi imzalayan kişinin, teklifi imzalamaya yetkili olduğunu gösteren noter
tasdikli vekâletname veya Firma Yönetim Kurulu kararı veya Ticaret Sicil Gazetesi
aslı veya noter tasdikli sureti,
d) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Yetkili satıcı olarak teklif verenler için yetkili satıcı belgesi
İstenen belgelerin asıllarının verilmesi esastır. Ancak istekliler, bu belgelerin aslı
yerine İhaleden önce Türk Telekom tarafından “aslı görülmüştür” veya bu anlama
gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini veya
noter tasdikli suretlerini verebilirler.
Yurt dışından temin edilecek resmi belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına göre
düzenlenmiş olması ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca
veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir. Bu belgelerde
“Apostille” kaşesi olması halinde bahse konu onaylar aranmayacaktır.
İdari ve Teknik şartnamede istenilen belgeler iki nüsha olarak sunulacaktır.
4
8. Teklif Fiyatı ve Teklif Fiyatına Dahil Olan Giderler
8.1. Teklif fiyatının verileceği para cinsi: TRY
8.2. Teklifin geçerlilik süresi: 3 ay
8.3. Teklifler KDV hariç olarak verilecektir. Teklifin geçerlilik süresi içinde fiyatlar
sabit olup, fiyat değişikliği yapılamaz. Teklifin geçerlilik süresi içerisinde İhalenin
sonuçlanmaması halinde teklif sahiplerinden teklifin geçerlilik süresini uzatmaları
istenebilir. Bu durumda istekli geçerlilik süresini uzatıp uzatmamakta serbesttir.
8.4. Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir.
8.5. İhale ve Sözleşme sürecinde ortaya çıkacak vergi, resim, harç, fon, noter
tasdik harcı, sigorta, nakliye, gümrük, v.s. her türlü harcama ve ödemeler Yüklenici
tarafından karşılanacaktır. KDV Türk Telekom’ca ödenecektir.
9. Kısmi ve Alternatif Teklif
9.1. Kısmi teklif verilmeyecektir.
9.2. Alternatif teklif verilmeyecektir.
10. Teminat
10.1. Kati Teminat
İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce KDV hariç Sözleşme
bedelinin % 6'sı tutarında Kati Teminat alınır. Kati Teminatın mektup olarak verilmesi
halinde, 2 yıl süreli olması gerekir.
Kati Teminat, Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin noksansız olarak yerine
getirildiği anlaşıldıktan ve Kesin Kabulün onaylanmasından sonra en geç 60 gün
içerisinde iade edilir.
10.2. Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Teminat olarak kabul edilebilecek değerler; tedavüldeki Türk Parası, konvertibl
yabancı ülke parası, devlet tahvilleri, hazine bonoları ile Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulunca Teminat mektubu düzenleme yetkisi verilen banka ve finans
kurumlarınca düzenlenmiş Teminat mektuplarıdır.
Verilen Teminatlar, Teminat olarak kabul edilen diğer değerler ile değiştirilebilir.
Dış alımlarda Teminat, mektup olarak verilecekse; firmanın bulunduğu ülkedeki bir
bankanın kontr-garantisine istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca
Teminat mektubu düzenleme yetkisi verilen Türkiye’deki banka veya finans
kurumlarının birisi tarafından düzenlenecektir.
11. İhaleye Katılamayacak Olanlar
Şirkette görevleri devam ettiği sürece, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, İcra
Komitesi Üyeleri ile Türk Telekom’un diğer tüm çalışanları İhalelere katılamazlar.
Katıldıkları takdirde teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu tür bir teklif sehven
değerlendirmeye alınır ve İhale üzerinde kalır ise İhale iptal edilir ve Geçici veya Kati
5
Teminatı gelir kaydedilir. Türk Telekom’un zararı bulunduğu takdirde istekliden ayrıca
tahsil edilir.
12. İhalenin Türk Telekom Tarafından Ertelenmesi veya İptali
Türk Telekom, İhale tarihini tamamen kendi takdirinde olmak üzere herhangi bir
sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, İhaleyi yapıp yapmamakta,
Sözleşmenin imzalanmasından önceki herhangi bir aşamada iptal etmekte serbesttir.
Bu durumda isteklilerin itiraz hakkı ya da faiz ya da Teminat mektubu Komisyonu
dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hangi ad altında olursa olsun Türk
Telekom’dan herhangi bir masraf, kayıp veya zarar talebi olmayacaktır.
13. İhale Süresince Yasaklı Fiil veya Davranışlar
a)
Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar ve menfaat sağlama, anlaşma suretiyle
veya başka yollarla İhaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs
etmek.
b)
İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma
teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya İhale kararını etkileyecek
davranışlarda bulunmak.
c)
Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara
teşebbüs etmek.
d)
İhalede, kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten
ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.
e)
Bu Şartnamenin “İhaleye Katılamayacak Olanlar” maddesine göre İhaleye
katılamayacağı belirtildiği halde İhaleye katılmak.
f)
Tekliflerinin Türk Telekom portali üzerinden verecek olan firmalar; sistemde
girdikleri her bilginin hukuki bağlayıcılığı olacağını bilmelidirler
g)
Kendine şifre ve kullanıcı adı gönderilen kişiler, Türk Telekom tarafında
muhatap olarak kabul edilirler.
Muhatap olarak sistemde kayıtlı telefon numaraları, faks, e-posta adresi olan
kullanıcılar teklif vermeye yetkili/teklif sahibi olarak kabul edilirler.
Tüm iletişim sistemde kayıtlı bu bilgiler üzerinden sağlanır. Kullanıcı kimliği ve Şifresi
sadece bu mail adresine gönderilir. Gizlilik önlemlerinden, uygunsuz kullanımdan ilgili
kullanıcı dışında kimse sorumlu tutulamaz. Kullanıcı kimliği ve şifresi hiçbir koşul
altında başka bir e-posta adresine gönderilemez ya da telefonla iletilemez. Tüm
iletişim sadece bu e-posta üzerinden yapılır.
Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu anlaşılan isteklilerin teklifleri
değerlendirmeye alınmaz .Söz konusu fiil ve davranışlarda bulunduğu İhale üzerinde
kaldıktan sonra anlaşılan isteklinin Kati Teminatı gelir kaydedilir ve İhale veya
akdedilmişse Sözleşme iptal edilir. Ayrıca yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulunan
istekli, bu fiil ve davranışlarıyla Türk Telekom’u herhangi bir zarara uğratmış ise Türk
Telekom’un söz konusu zararının tazminini talep etme hakkı her zaman mahfuzdur.
Bu madde ve “İhaleye Katılamayacak Olanlar” maddesi uyarınca gelir kaydedilen
Teminat Türk Telekom’un zararından mahsup edilmez.
14. Tekliflerin Hazırlanması, Açılması ve Değerlendirilmesi
14.1. Tekliflerin hazırlanması
6
Teklifler portal üzerinden girilecektir; B zarfında istenen dokümanlar sisteme ek
yapılabiliyorsa ek olarak gönderilecek; yapılamıyorsa elden teslim edilebilecektir.
Tekliflerin Türk Telekom Tedarikçi portali üzerinden girilmediği durumlarda aşağıdaki
usuller geçerli olacaktır;
Teklifler aşağıda belirtildiği üzere “A” ve “B” zarfı olarak hazırlanacaktır.
A Zarfında;
Fiyata ilişkin teklif mektubu bulunacaktır. Fiyat teklif mektubu hiçbir şüpheye yer
vermeyecek şekilde açık ve net olarak düzenlenecektir.
Fiyat teklif mektubu idari ve teknik şartname hükümlerine uygun, 1 asıl 1 kopya ve
her sayfası imzalı ve kaşeli olarak hazırlanacaktır. Zarf yapıştırıldıktan sonra, üzerine
teklifi veren isteklinin ismi ve açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan kısmı istekli
yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
B Zarfında;
a) Bu şartnamenin 7.maddesinde istenilen belgeler
b) Usulüne uygun olarak hazırlanmış “A” zarfı,
c) İdari ve Teknik Şartnamede istenilen diğer belge ve doküman,
Bulunacaktır.
B zarfının üzerine teklifin hangi işe ait olduğu, teklifi veren isteklinin ismi ile açık
adresi yazılacak ve zarfın yapıştırılan kısmı istekli yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
Teklifin hangi işe ait olduğunun yazılmaması, eksik veya yanlış yazılmasından dolayı
teklifin İhale Komisyonuna ulaşmaması veya tereddüde düşülmesi nedeniyle
zamanında açılmamasından Türk Telekom sorumlu değildir.
14.2. İhale Dokümanında Açıklama Yapılması:
14.2.1.
Şartname ve ekleri bu işle ilgili tekliflerin hazırlanması için yeterli
olmakla beraber, Türk Telekom’dan şartname almış olmak kaydıyla istekliler
şartnamelerde gerekli gördükleri hususların açıklanmasını veya ihtiyaç duyacakları
ek bilgi ve Dokümanları Türk Telekom'dan isteyebilirler. Şartname almamış olan
isteklilerin bu istekleri kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
Bu gibi açıklama isteklerinin dikkate alınabilmesi için isteklerin, tekliflerin açılma
tarihinden en geç üç (3) iş günü öncesine kadar Türk Telekom'a yazılı olarak
yapılması gereklidir. Bu tarihten sonra Türk Telekom’a bildirilen yazılı soru ve
açıklama taleplerine cevap verip vermemekte Türk Telekom serbesttir. İhale konusu
işle ilgili sözlü mutabakatlar geçersiz olup yazılı bildirim ve mutabakata göre işlem
yapılacaktır.
14.2.2.
İlan yapıldıktan veya teklif istenildikten sonra İhale Dokümanında yer
alan hususlarla ilgili olarak firmalardan gelecek soru ve açıklama taleplerine verilecek
cevaplar gerekli görülür ise tüm isteklilere gönderilir. İhale Dokümanı ile ilgili
değişiklik Zeyilname şeklinde yapılacaktır. Yapılan Zeyilname, ilanda yer alan
hususlarda bir değişiklik içeriyorsa Zeyilname de ilan edilecektir.
7
14.2.3.
İhale Dokümanında yapılması gereken değişikliklerin kapsamına göre
Türk Telekom’ca İhale Tarihi ertelenebilir.
14.3. Tekliflerin Açılması;
Tekliflerin portal üzerinden girildiği durumlarda; tüm teklifler aynı anda ihale
çağrısında
belirtilen
açılış
tarihi
ve
saatinde
İhale
Komisyonunca
görüntülenebilecektir.
14.3.1.
Tekliflerin Birlikte Açılması Durumunda;
Tüm parasal teklifler portal üzerinden verilecektir, portal üzerinden teklif veremeyen
tedarikçilerin teklifleri satınalma uzmanları tarafından sisteme girilebilecektir.
Komisyonca, bu şartnamede belirtilen teklif verme saatine kadar kaç teklif verilmiş
olduğu bir tutanakla tespit edilir.
Teklif zarfları, hazır bulunan istekliler önünde tekliflerin alınış sırasına göre “A” ve “B”
zarfları birlikte açılır, teklif bedelleri ile Teminat miktarları okunur ya da SRM
sistemine girilen tüm teklifler ihale katılımcılarına e-posta yoluyla iletilebilir.
14.4. Tekliflerin Değerlendirilmesi;
14.4.1.
Tekliflerin açılmasını müteakip teklifi oluşturan belgelerde esası
etkilemeyen şekle ait noksanlıklardan, İhale Komisyonunca uygun görülenler
tamamlattırılır.
Teminat bedelinin yeterli olmadığı tespit edilen teklif geçersiz sayılarak, istekliye iade
edilir. Teminat mektubu üzerinde parasal tutar hariç şekil noksanlıkları ve hatalarının
giderilmesi sağlanabilir.
Belgeleri uygun bulunarak değerlendirmeye alınan teklifler İhale Dokümanında
belirtilen şartlara göre değerlendirilerek en uygun teklif belirlenir.
14.4.2.
Tekliflerin incelenmesi sırasında aydınlatılması, açıklanması veya
detaylandırılması gereken noktalar bulunduğu takdirde veya tekliflerin eş baza
getirilmesi için veya uygun teklifin tespit edilmesini teminen teklif fiyatını
değiştirmemek kaydıyla bunların belgeleriyle birlikte açıklanması teklif sahiplerinden
istenebilir.
14.4.3.
Fiyat teklifinde, hesap yanlışlığı ve/veya rakam ya da yazı ile yazılan
tutarlar arasında farklılık bulunduğu takdirde, İhale Komisyonunca birim fiyatlar esas
alınarak teklif toplamı resen tespit edilir. Tespit edilen bu toplam teklif fiyatının 1 gün
içerisinde teyit edilmesi istekliye yazılı olarak bildirilir. Belirtilen süre içerisinde bu
hususu yazılı olarak teyit etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
14.4.4.
Teklifler aşağıda ve Teknik Şartnamenin ilgili maddesinde belirtilen
kriterlere göre değerlendirilecektir.
1. Teklifin şartnamelere uygunluğu ve şartnamede istenilen belgeler,
2. İsteklinin teklifinde verdiği fiyatlar,
3. Türk Telekom’a maliyeti,
4. Şartname maddelerinin kabul edilip, edilmediği
8
14.4.5.
İhale Komisyonunca İhale uhdesinde kalan firma ile fiyat ve diğer
şartlarla ilgili olarak her türlü görüşmeler yapıldıktan sonra alım sonuçlandırılır.
14.4.6.
İhale uhdesinde kalan firmanın verdiği son teklif, Komisyonca uygun
bulunmaz ise aşağıdaki işlem yapılabilecektir.
İhale uhdesinde gözüken firmanın verdiği son teklif, piyasa rayici ve önceki alım
fiyatları ile kıyaslanarak yapılan değerlendirmede ihale komisyonunca uygun
bulunmaz ise bu firma ile birlikte ihalede fiyat sırasına göre belirlenecek sayıda firma,
fiyat görüşmesine davet edilebilir. ihale komisyonu, ihaleye katılan diğer firmalar ile
fiyat hususunda görüşebilir veya tekliflerinin revize edilmesini talep edebilir.
14.4.7.
İhale Dokümanına tamamıyla uygun teklifte bulunan çıkmadığı takdirde
Türk Telekom işin icabına göre teklifler arasında yeterli gördüğünü seçmek ve İhaleyi
o teklif sahibine vermek hakkına sahiptir.
15. Sözleşmeye Davet ve Sözleşme Yapılması
Türk Telekom’ca alım kararı onaylandıktan sonra, varsa Zeyilnameler ve teyitler
dikkate alınarak Sözleşmeye son şekli verilir. Son şekli verilen Sözleşme, 2 gün
içinde imzalanmak üzere firmaya yazılı bildirimde bulunulur.
Verilen süre içerisinde teklifinden vazgeçen, siparişi teyit etmeyen, Kati Teminatı
vermeyen veya Sözleşme yapmayan firmanın, varsa Geçici veya Kati Teminatı
nakde çevrilerek gelir kaydolunur. Bu durumda istenirse uygun bulunan sıradaki diğer
firmadan alım yapılabilir.
16. Sözleşmenin Noter Tasdiki
Sözleşme notere tasdik ettirilmeyecektir.
Sözleşmenin notere tasdik ettirilmesi halinde buna ilişkin masraflar firmaya aittir.
17. Anlaşmazlıkların Çözümü
Anlaşmazlık halinde İzmir il mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18. Finansman Koşulları
Türk Telekom sözleşme finansmanı için Şirket özkaynaklarını kullanabileceği gibi
yüklenici firma eliyle sağlanacak “Alıcı Kredisi” (Exim kredisi)’de veya “Satıcı Kredisi”
(Vendor Financing) kullanabilecektir. Bu nedenle firmalar (varsa) sözkonusu Exim
kredisi veya Satıcı Kredisine ilişkin finansman tekliflerini de teklifleriyle birlikte
vereceklerdir. Türk Telekom bu krediyi kullanıp kullanmamakta serbest olup kredinin
kullanılması durumunda kredi temini için gerekli maktu masraflar Türk Telekom
tarafından karşılanacaktır.
Tekliflerin değerlendirilmesinde; finansman teklifleri de göz önünde bulundurulacaktır.
Taslak sözleşmenin “ödeme maddesi” kredisiz ödeme olarak düzenlenmiş olup Exim
kredisinin kullanılıp kullanılmayacağına ve kredinin temin edileceği ülkeye göre
sözleşme imza aşamasında bu madde yeniden düzenlenecektir.
9
BİRİM FİYAT
TEKLİF MEKTUBU
......…/……../2014
Şirketinizce …../…../2014 tarihinde ihalesi yapılacak olan Batı-I Bölge
Müdürlüğü ve bağlı (İzmir-Aydın-Denizli- Manisa-Muğla ve Uşak) il
Müdürlüklerinde kullanılmak üzere toplam 32 adet Portatif jeneratör alımına ait
ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş,
okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup; herhangi bir ayırım ve sınırlama
yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak şartnamede fiyata dâhil olması
öngörülen bütün masraflar teklifimize dâhildir.
Teklifimiz ihale tarihinden itibaren en az 3 ay geçerlidir.
İhale
konusu
işin
tamamını
rakamla….…………………………
yazıyla
…….….………………………………………TL. bedel karşılığında yapmayı kabul ve
taahhüt ediyoruz.
Teklif ettiğimiz jeneratör markası ……………………’dır.
Teklifimiz KDV hariçtir.
FİRMANIN
ADI- SOYADI/ÜNVAN -KAŞE
İMZA
EK:
Birim Fiyat Teklif Cetveli
10
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
SIRA
NO
1
JENERATÖR
ADET
5,5 kVA Monofaze Jeneratör
32
MARKA
BİRİM
TEKLİF
TUTARI
(TL.)
TOPLAM
TEKLİF
TUTARI (TL.)
GENEL TOPLAM
*Fiyatlar, KDV hariç TL’dir.
İMZA
:
FİRMA / KİŞİ ADI
11
KESİN TEMİNAT MEKTUBU
ÖRNEK
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
BATI-I BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
CUMHURİYET BULVARI NO.117
PASAPORT İZMİR
_ _/_ _/_ _ _ _
No:.................
Şirketinizce
yapılan ihale sonucunda
………….işini taahhüt eden
Yüklenici/Müteahhit …. ..…………’nın bu ihale ile ilgili şartname hükümlerine göre
vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan ………………. (Yazı
ile………………………………….)
Bankamız garanti ettiğinden,
adı geçen
taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine göre kısmen veya
tamamen yerine getirmediği taktirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini
almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi
bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın,
yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize
veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen
günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi bankanın imza atmaya yetkili
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu kesin 2 yıl sürelidir.
İş bu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihinde
geçerli T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak (TL) Türk
Lirası karşılığı ödenecektir.
[bankanın veya özel finans
kurumunun adı]
[banka veya özel finans kurumu
şubesinin adı] Şubesi
[banka/özel finans kurumu]
Yetkililerinin
İsim, unvan ve imzası
12
Download

32 adet portatif jeneratör alımına ait idari şartname